• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Hodnocení podaných soutěžních návrhů do veřejné soutěže na základ grafického manuálu

Usnesení

Rozhodčí komise zahajuje řízení na návrh kontrolní komise (https://www.ceskapiratskastrana.cz/forum/viewtopic.php?f=283&t=8035&start=0), které podali stížnost Jakub Michálek a Jakub Ferjenčík ve věci hodnocení soutěžních návrhů podaných do veřejné soutěže na základ grafického manuálu. Pokud nebude žádný účastník proti, bude komise postupovat stručně podle §14 StRK. Zahájené řízení má charakter sporu o platnost právního aktu (§33 StRK) a jeho účastníky jsou navrhovatelé, Republikové předsednictvo, hodnotící komise.

Rozhodčí komise se rozhodla vyhovět žádosti Kontrolní komise o prominutí kauce.

Poučení

StRK píše:

§33 Spor o platnost právního aktu

(1) Účastníky řízení jsou navrhovatel a orgán, který právní akt vydal. Pokud se obrana právního aktu jeví neúčinnou, přizve komise jako účastníka někoho, kdo bude platnost aktu účinně bránit.

(2) Rozhodčí komise v řízení zkoumá, zda byl právní akt řádně přijat a vyhlášen a zda je v souladu s právním aktem vyšší právní síly.

(3) Důkazní břemeno nese navrhovatel, který tak musí přesně označit ustanovení, která nejsou v souladu, nebo způsob, který se neslučuje s řádnou procedurou přijímání a vyhlašování.

(4) Pokud právní akt připouští souladný výklad, rozhodčí komise návrh zamítne a v odůvodnění vysloví tento souladný výklad.

(5) Pokud právní akt nepřipouští souladný výklad, rozhodčí komise vysloví rozpor a rozporná ustanovení zruší.

(6) Při vyslovení zjevného rozporu nebyla zrušená ustanovení právního aktu nikdy platná a veškeré jejich účinky jsou nicotné od počátku. Ten, kdo se podílel vydání takto zrušených ustanovení, za to může čelit stížnosti na člena.

(7) Při vyslovení jiného rozporu platila zrušená ustanovení právního aktu až do vykonatelnosti rozhodnutí rozhodčí komise; od té chvíle neplatí.

(8) Při tomto řízení se stejně jako při kompetenčních sporech podpůrně použije zákon o ústavním soudu.

§14 Řízení stručné

(1) Od doručení usnesení o zahájení řízení mají účastníci 10 dnů na to, aby se ke stížnosti vyjádřili replikou. Pokud v replice uvedou, že nesouhlasí s tím, že se v řízení bude postupovat stručně, stručně se postupovat nesmí. Repliky rozhodčí komise shromáždí a vydá o nich do pěti dnů usnesení, které zašle účastníkům řízení. V usnesení o replikách především konstatuje shodná tvrzení účastníků a vymezí spor.

(2) Od doručení usnesení o replikách mají účastníci 5 dnů na to, aby se k usnesení replikám vyjádřili duplikou. V duplice se přihlíží pouze ke skutečnostem, o kterých se účastník nově dozvěděl nebo kterými reagoval na repliky jiných účastníků nebo na shrnutí shodných tvrzení účastníků.

(3) V replikách a duplikách se také označují nové důkazy, které rozhodčí komise provede a informuje o tom účastníky.

Rovněž poučuji strany, že před zahájením řízení mají možnost se vyslovit ke členům rozhodčí komise, kteří budou o stížnosti rozhodovat (Filip Krška, Roman Kučera, Robert Adámek, Martin Švadlenka).

Použité předpisy

StRK http://www.ceskapiratskastrana.cz/wiki/rules:strk


Za rozhodčí komisi zpravodaj Filip Krška

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.