• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Zadání, vyhlášení veřejné soutěže na základ grafického manuálu a hodnocení podaných soutěžních návrhů

Nález

Rozhodčí komise v řízení RK 6/2011 rozhodla takto:

  • Vyhlášení soutěže je právoplatné
  • Zadání soutěže je platné s výhradami, viz. odůvodnění a doporučení
  • Václav Urban je právoplatným vítězem soutěže

Odůvodnění

Zadání nebylo napadeno v termínu a jako takové neodporovalo stanovám ani obecným zásadám pro výběrová řízení, je tudíž platné. Zpětně se nicméně ukázalo, že přílišná volnost zadání, složení hodnotící komise a nespecifikovaná metodika hodnocení umožnila hodnotíci komisi odvést neprofesionálně pusobící práci. Chceme-li být vůdčí silou společnosti směrem k transparentnosti, musíme jít sami příkladem a klást na sebe nejpřísnější požadavky. Pozitivně hodnotíme fakt, že pro výpočet celkového zhodnocení byl použit medián, který i přes místy neodborné a na hranici pravidel balancující hodnocení některých členů hodnotící komise vedl k relevantnímu výsledku.

Doporučení

RK doporučuje výrazně přesněji specifikovat zadání, složení hodnotící komise (stanovit minimální počet odborníků) a metodiku hodnocení. Doporučujeme vydat manuál pro hodnotitele, pokud je to možné i se stupnicí a výčtem příkladů (podobně jako se používá v porotách sportovních soutěží). Při zadávání jasně specifikovat zadavatele a rozpočtovou kapitolu, ze které bude vítěz vyplacen, tedy standardní zadání soutěže na piratopedii s veškerými náležitostmi a to před samotným zahájením soutěže či výběrového řízení.

Předběžné opatření

RK konstatuje, že tímto nálezem pomíjí účinnost předběžného opatření, povoluje tedy vyplacení odměny vítězi soutěže a žádá FO o vrácení jistiny za předběžné opatření KK.

Účinnost

Rozhodnutí nabývá právní moci vyhlášením a vykonatelnosti marným uplynutím lhůty pro mimořádný přezkum celostátním fórem.

Poučení

Rozhodnutí

§25 Náležitosti rozhodnutí

(1) Rozhodnutím rozhodčí komise

a) upravuje řádný průběh řízení, b) zjišťuje a vyslovuje právní stav, c) ukládá účastníkům chovat se v souladu s právem nebo strpět trest za bezprávný čin.

(2) Rozhodnutí se vydává písemně a obsahuje náležitosti:

a) datum a složení rozhodčí komise a výrok, b) odůvodnění výroku včetně výtahu z vyjádření všech účastníků řízení, skutkových okolností a právního posouzení, c) poučení o opravných prostředcích.

(3) Pokud není uvedena právní moc pozdější, má se za to, že rozhodnutí rozhodčí komise nabývá právní moci vyhlášením a rozhodnutí jiného rozhodčího orgánu uplynutím 15 dnů od vyhlášení. Pokud není uvedena pozdější vykonatelnost, má se za to, že se rozhodnutí stává vykonatelným marným uplynutím lhůty pro mimořádný přezkum celostátním fórem.

(4) Pokud komise v průběhu řízení nalezla obecný právní poznatek, vyhlašuje ho spolu s rozhodnutím jako právní větu.

§26 Předběžné opatření

Předběžné opatření označuje usnesení, kterým komise rozhodne pro dobu do vydání nálezu v případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení. Za předběžné opatření se skládá jistota.

§27 Nález

(1) Nálezem rozhoduje rozhodčí komise ve věci samé.

(2) Stížnosti se buď vyhoví, nebo se jí částečně vyhoví, nebo se zamítne; komise nesmí odepřít rozhodnutí.

(3) Nález smí obsahovat i odlišná stanoviska členů rozhodčí komise. Odlišnými stanovisky se rozumí

a) konkurence neboli souhlas s výrokem, ale nesouhlas s odůvodněním, b) disent neboli nesouhlas s výrokem i s odůvodněním.

(4) Nález doprovází i usnesení o nákladech řízení, které platí neúspěšná strana na účet České pirátské strany v její prospěch. Pokud není žádná strana zcela úspěšná, dělí se náklady poměrně. Hradí se úměrné a skutečné vynaložené náklady v podobě pracovního času komise, znalců, provedení důkazů, doručování a vůbec všech nákladů řízení.

(5) Nejpozději s vydáním nálezu nebo zastavením řízení se vrací jistoty, které nepropadly.

§28 Usnesení

Usnesením rozhoduje rozhodčí komise v ostatních případech. Proti usnesení nebo proti skutečnosti, že komise neprávem nepřijala usnesení, lze podat odpor nejpozději do dne následujícího po tom, kdy se o rozhodující skutečnosti účastník dozvěděl, ne však později než 15 dnů od vydání usnesení. Při odporu se komise vysloví k uvedeným důvodům odporu a předchozí usnesení buď potvrdí, nebo zruší. Při zrušení se ruší i všechna rozhodnutí navazující.

Použité předpisy

Zvláštní záznam

Robert Adámek s tímto kolektivním rozhodnutím RK nesouhlasí a nepřeje si být s jeho zněním spojován.


Rozhodčí komise Pirátské strany ve složení Robert Adámek (zpravodaj), Roman Kučera, Filip Krška, Martin Švadlenka.

Dne 28.9. 2011

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.