• @cen_kk has upload permissions
  • @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Podezřelé účetní doklady

orgán:
Kontrolní komise
značka:
KK 1/2014
účastníci:
petr_holek, Janek Wagner, Finanční tým, Mediální odbor, Krajské sdružení Praha
zpravodaj kontrolní komise:
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
podáno:
2014-01-08
skončeno:
2014-04-18
stav:
odloženo
oblast:
hospodaření

Přijata stížnost člena krajského sdružení Praha Janka Wagnera.

Kontrolou dokladů zjištěn jeden formální nedostatek, a to chybějící datum na jednom doloženém dokladu. (vyzvat FO - P.Viletu k zajištění nápravy-doplnění data na doklad). Věcná náplň odpovídá obsahuj dokladů, jak stvrzuje nejen vedoucí MO, ale většina diskutujících-přispívajících v podatelně. Všechny doklady schváleny MO (potvrzena obsahová část) a dále proplaceny FO (schválena formální správnost dokladu - vyjma jednoho data na dokladu).

Dle zjištění byly všechny výdaje stvrzeny, popř. schváleny kompetentním orgánem. Jediným problémem může zůstat nedořešená otázka „rozdělení“ ceny raznice-matrice. Dle mého soudu se jedná o normální záležitost, protože obě části zařízení jsou samostatnými celky a tudíž jejich cena může být rozdělena. Ale teď se zachovám jako chytrá horákyně a doporučím následující: protože ovšem pražská organizace pořizovala tyto dvě části k jednomu účelu a byť mohou být v budoucnu používány odděleně a tedy účetně samostatně, doporučuji provést dodatečné schválení v organizaci a doložení k pořízení těchto dvou jednic.

Doporučení: FO - v rámci prováděného auditu navrhnout kontrolu inkriminovaných dokladů po stránce formální, zda projdou auditem. Všem, kdo rozhodují o finančních prostředcích. Je sice pravda, že z účetního a daňového hlediska je možno určité „investiční“ celky rozdělit, protože jejich účel může být samostatný. Nicméně konkrétní návrh na schválení finančních prostředků vždy obsahuje účel, ke kterému jsou prostředky požadovány a ten by měl být určující pro objem schvalovaných finančních prostředků. Tedy v případě schvalování financí nesledujeme účetní a daňové hledisko, ale čistě hledisko účelu, který financovaný záměr sleduje. Z toho mi plyne, že v tomto konkrétním případě je nutné byť i dodatečné schválení financí příslušným orgánem.

Výzva: Janek Wagner - uhradit zálohu na úhradu nákladů ve výši 300 Kč

PKS Praha bylo vyzváno soukromou zprávou: Dle nálezu KK (1/2014) je nepřípustné rozdělovat účel, ke kterému jsou prostředky schvalovány tak, aby jednotlivé čerpané položky nepřesáhly částku 5000 Kč. Používat daňové a účetní metody v rozpočtových pravidlech, kde určujícím je účel, ke kterému se vydávané prostředky vztahuji jako celku, nelze.

Proto vás KK vyzývá, abyste dodatečně zajistili souhlas KF Praha s výdaji uvedenými v hlavičce zprávy, protože se jedná o výdaje ke jedinému účelu a tento účel přesáhl částku 5000 Kč.

Stanovuji termín do konce měsíce února, tj. 1.3.2014 očekávám vámi doručené dodatečné schválení.

Děkuji Ondrovi Profantovi za doručení schválení: https://forum.pirati.cz/krajske-forum-praha-f349/8-2014-dodatecne-hlasovani-o-vydaji-na-5000-kc-hlasovani-t21780.html


Vzhledem k průtahům při skončení věci a nutnosti osobního výslechu odpůrce kontrolní komise se dne 6. 4. 2014 usnesla na změně zpravodaje na Jakuba Michálka (hlasy pro: Václav Málek, Jakub Michálek). Stěžovateli byla uložena opatřením lhůta, ve které měl doplnit zálohu na náklady řízení. Protože stížnost vadu neodstranil, ačkoliv byl upozorněn na to, že řízení bude v takovém případě ukončeno, kontrolní komise stížnost opatřením odložila a vyrozuměla o tom účastníky řízení.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.