• @cen_kk has upload permissions
  • @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Vyloučení člena místním sdružením

orgán:
Rozhodčí komise
značka:
KK 14/2013
účastníci:
Mgr. Martin Kučera, Karel Fuzik, Krajské sdružení Moravskoslezského kraje
zpravodaj kontrolní komise:
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
zpravodaj rozhodčí komise:
Ing. Roman Kučera
podáno:
2013-05-06
nález:
2014-07-26
skončeno:
2014-07-26
stav:
rozhodčí nález vykonán
oblast:
vylučování členů

Martin Kučera podal stížnost, ve které uvádí, že byl vyloučen místním sdružením, ačkoliv to nespadá do jeho působnosti. K tomu kontrolní komise svolala poradu, kde byl předložen návrh stížnosti ve veřejném zájmu. Zpravodaj podal stížnost ve veřejném zájmu dne 28. 12. 2013 a uložil účastníkům řízení vyjádřit se do 6. ledna 2014, ve které dospěl k následujícímu návrhu výroku:

Vydáním rozhodnutí o vyloučení Martina Kučery z místního sdružení Ostrava dne 5. 5. 2013 byl vydán akt mimo působnost místního sdružení (čl. 7 odst. 4 stanov) a naopak bylo zasaženo bez právního důvodu do působnosti rozhodčí komise (čl. 13 odst. 3 písm. c) stanov), přičemž tyto skutečnosti bez dalšího zakládají nicotnost tohoto aktu. Připravením člena o hlasovací práva v místním sdružení a protiprávním vyloučením mu byla způsobena závažná újma, byl závažně a úmyslně porušen demokratický řád strany a byly zavrženíhodným způsobem porušeny základní programové cíle strany, pročež je uvedený skutek závažným porušením stanov (§ 5 odst. 2 písm. a), c), d) rozhodčího řádu).
Za vydané rozhodnutí nese odpovědnost místní fórum Ostrava a předseda místního sdružení Ostrava Karel Fuzik, který je zařadil na pořad jednání a který o nich dal hlasovat. Nápravu porušení předpisů netřeba zjednávat, neboť nicotný právní akt nemá žádné účinky.
Karlovi Fuzikovi se zakazuje vykonávat funkci předsedy v místním a krajském předsednictvu po dobu 1 roku od doručení tohoto rozhodčího nálezu (§ 8 písm. a) rozhodčího řádu).
Karel Fuzik je povinen nahradit náklady řízení rozhodčí komisi v paušální výši 300 Kč bankovním převodem na hlavní bankovní účet strany do 5 dnů od doručení tohoto rozhodčího nálezu (§ 18 odst. 3 rozhodčího řádu).

Účastníci řízení měli čas vyjádřit se do 6. 1. 2014. Stěžovatel se v podstatě ztotožnil se závěrem kontrolní komise, odpůrce se nijak nevyjádřil. Kontrolní komise tedy stížnost postoupila rozhodčí komisi.


Rozhodčí komise se hlasovala od 13.6.2014 18:00 do 26.7.2014 18:00 o tom, že se ztotožňuje s návrhem kontrolní komise.

Zveřejnění hlasování:

Michal Ketner (předseda) PRO
Roman Kučera (zpravodaj) PRO
Adam Skorepa ZDRŽEL SE

Důvod zdržení se Adama Skořepy spočává v obavě o vymahatelnost nákladů řízení.

Poučení:

Toto rozhodnutí je přezkoumatelné na základě žádosti o nápravu, kterou může posoudit rozhodčí komise, pokud to navrhne kterýkoliv člen rozhodčí komise. Každý člen strany může ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto rozhodnutí získat podporu pětiny členů strany pro mimořádný přezkum tohoto rozhodnutí celostátním fórem.
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
kk/14_2013.txt · Poslední úprava: 26.07.2014 21:32 autor: Roman Kucera