• virtual_user has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions
pracovní verze, zatím neplatí

Prováděcí vyhláška k hospodaření a rozpočtům

Finanční odbor České pirátské strany stanovuje následující pravidla:

§1 Lhůty

 1. Propadná lhůta pro doložení transakce dokladem je 6 týdnů od převedení peněz na ohlášku, nejpozději však do 15. ledna následujícího roku (§7(1) PraH)
 2. Lhůty pro zpětné proplacení a ohlášku je 4 týdny od podání žádosti, které bylo vyhověno (§10(3) PraH), není-li při schválení žádosti stanoveno jinak.
 3. Lhůta pro oznámení omylu je 1 měsíc (§13(2) PraH).
 4. Lhůta pro předložení rozpočtu kraje k registraci je do 28. února (§21 b RoPr).

§2 Tvorba krajských rozpočtů

 1. Rozpočtové přebytky (deficity) na účetních střediscích krajských sdružení (výsledek hospodaření) se pro potřeby rozpočtu následujícího roku převádějí k 31.12. na fondy příslušného účetního střediska a stávají se příjmem (výdajem) krajského rozpočtu následujícího roku.
 2. Při tvorbě rozpočtu se postupuje podle návodu pro tvorbu rozpočtu.
 3. Příjmy mají povinné kapitoly:
  • Dary krajskému sdružení
  • Převod nevyčerpaných prostředků z roku …
 4. Další příjmové kapitoly jsou nepovinné a vytváří se pouze pokud je k tomu důvod.
 5. Výdaje mají tyto povinné kapitoly:
  • Rezerva předsednictva - viz RoPr §9
  • Propagace, pořádání akcí
 6. Další výdajové kapitoly jsou nepovinné a vytváří se pouze pokud je k tomu důvod.

§3 Úhrada cestovních náhrad

 1. Pracovní cesta za účelem plnění stranických úkolů musí být předem schválena příslušným orgánem, který člena (členy) na cestu vysílá.
 2. Souhlas musí obsahovat místo odjezdu a cíl cesty, případně i trasu (např. při volební kampani) a v případě použití automobilu i přibližnou délku v kilometrech.
 3. Souhlas může určit konkrétní typ dopravy, který musí být k cestě použit (např. „vlak nebo autobus“) tak, aby cesta byla co nejlevnější. (PraH §4)
 4. Souhlas musí být příslušným orgánem vložen do podatelny Finančního odboru ještě před zahájením cesty. Stačí forma upozornění, s odkazem na hlasování (např. krajského předsednictva), nebo rozhodnutí vedoucího odboru.
 5. Pro použití automobilu, s ohledem na současné ceny pohonných hmot a průměrnou spotřebu běžných aut, se stanovuje částka 2,50 Kč/km.
 6. Po návratu z cesty a jejím případném vyhodnocení (např. zpráva z jednaní) podá příslušný hospodář 1) zpětnou Žádost o proplacení, která bude obsahovat také tyto náležitosti:
  • v poli „Název záměru“ se jako první slova uvede „Pracovní cesta“.
  • v poli „Doklad“ se uvede odkaz na oznámení v podatelně Finančního odboru (viz bod 4.) a kopie jízdenek, letenek, případně i faktur a účtenek za ubytování nebo jiné výdaje (pokud bylo předem schváleno jejich proplacení).
 7. Pro proplácení cestovních náhrad může Finanční odbor zavést samostatný systém žádostí.

§4 Oznamovací povinnost

 1. Oznamovací povinnost dle §10 StFO (Obecné právo posudku) se realizuje podáním žádosti o proplacení. V případě kladného posudku provede FO alokaci potřebných zdrojů a jejich zablokování na účtu příslušné rozpočtové kapitoly (účetního střediska).
 2. V žádost o proplacení se v poli „Opora v rozpočtu“ uvádí:
  • přesný název kapitoly krajského rozpočtu, nebo
  • číslo a přesný název kapitoly rozpočtu strany

Poučení: Tato vyhláška obecně zavazuje (§5 StFO).

Legislativní proces

 • Novela: 13.01.2013
 • Novela: 27.06.2011
 • Novela: 28.01.2011
 • Vydáno: 25.07.2010
1) hospodář viz PraH §2, (4)
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.