• @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Stanovy Evropské pirátské strany

Preambule

My, níže podepsaní,

přesvědčeni, že třebaže zůstáváme hrdí na své národní identity a dějiny, národy Evropy by měly překonat své dřívější rozpory a ve stále užším svazku vytvářet svůj společný osud,

na základě uppsalské a pražské deklarace,

aspirujíc na to být uznáni jako politická strana na úrovni EU,

prosazujíc nedotknutelná a nezcizitelná práva člověka, svobodu, demokracii, rovnost a princip právního státu,

podporujíc vývoj demokracie na všech úrovních a zajištění transparentnosti politických procesů a rozhodování,

zaměřujíc se na dlouhodobé blaho evropských občanů namísto velkého obnosu peněz,

vznikajíc z boje za svobodný, otevřený a participativní internet jako skutečné nadnárodní a mezinárodní hnutí,

sjednocujíc síly Pirátů a pirátských stran z celé Evropy za účelem společně ovlivňovat evropskou politiku, to vše s respektem k autonomii svých členů,

doufajíc v možnost přispět prosperitě a míru v celé Evropě,

podrobujíc se ratifikaci členských stran.

souhlasíme s vytvořením mezinárodního neziskového sdružení podle lucemburského práva a určujeme jeho stanovy takto:

Obecná ustanovení

Článek 1 - název

Oficiální název sdružení je „Evropská pirátská strana“ a „Evropští Piráti“, zkráceně „PPEU“ nebo „Piráti“. Oba - úplný i zkrácený název - mohou být použity bez rozlišení.

Seznam oficiálních překladů jména sdružení, které mohou být využity členskými stranami, je uveden v příloze A.

Článek 2 - sídlo

Sídlo Evropské Pirátské strany se nachází v Lucembursku.

Rada může přesunout sídlo kamkoli v rámci Lucemburska.

Článek 3 - Jazyk

V případě rozporu nebo pochybností mezi těmito stanovami v původním znění v angličtině a jakýmikoli verzemi v jiném jazyce má anglická verze přednost.

Angličtina je pracovním jazykem sdružení. Veškeré iniciativy a návrhy mohou být přijaty pouze v případě, že byly přeloženy do angličtiny před začátkem rozhodovacího procesu na úrovni sdružení.

Článek 4 - Zásady

Sdružení usiluje o mezinárodní cíle s ohledem na zásady, na nichž je založena Evropská unie, zejména zásady svobody, rovnosti, solidarity, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a respektování právního státu.

Sdružení bude pracovat co nejtransparentněji s ohledem na ochranu osobních údajů a práva na soukromí zúčastněných osob.

Sdružení musí brát v úvahu názory jednotlivých Pirátů, kteří jsou členy některé z členských stran.

Důležitá rozhodnutí jsou založena na demokratických zásadách pro vnitřní fungování sdružení.

Sdružení bude dodržovat všechny předpisy nezbytné pro uznání strany na evropské úrovni.

Členové sdružení přijmou společný Pirátský manifest (příloha C), který odráží zásady a politiku evropského pirátského hnutí.

Všechna rozhodnutí týkající se volby a postojů členských stran nebo politických organizací PPEU v jejich vlastních zemích zůstávají výhradně v kompetenci národních stran.

Článek 5 - Cíle

Účelem organizace je zastupovat evropské pirátské hnutí u evropských institucí a pracovat v zájmu svých členů, mimo jiné:

 • Usnadňovat koordinaci a spolupráci mezi svými členy.
 • Pomáhat svým členům podporovat pirátské hnutí v Evropě.
 • Řídit se principy Pirátského manifestu, který je přílohou stanov.
 • Fungovat jako spojení mezi evropskými pirátskými stranami a poslanci Evropského parlamentu.
 • Podporovat a aktivizovat své členy v pořádání akcí zaměřených na evropská témata.

Členové

Článek 6 - Členství

Počet členů je neomezený, ale nesmí být menší než pět řádných členů. Všichni členové, s výjimkou fyzických osob, musí být právnické osoby ustavené v souladu se zákony a zvyky země svého původu. Pokud člen nemá právní subjektivitu v souladu se zákony a zvyky země původu, musí jmenovat fyzickou osobu, která bude jednat jeho jménem a zastupovat tuto organizaci a její členy jako společný zmocněnec. V případě změny zastoupení musí být rada sdružení okamžitě písemně informována.

Existují dvě kategorie členů: řádní členové a pozorovatelé.

V příloze B těchto stanov jsou uvedeny všechny členské strany a členské organizace. Registr všech členů bude uložen v sídle sdružení. Tento registr obsahuje příjmení, jméno, bydliště, datum a místo narození členů nebo, v případě právnických osob nebo de facto sdružení, název, právní formu, adresu sídla, totožnost zástupce a případně registrační číslo v souladu s platnými právními předpisy. Tento seznam se aktualizuje každý rok a zaznamenává změny členství podle názvu v abecedním pořadí. Každý člen sdružení může nahlížet do seznamu členů v sídle sdružení zdarma.

Do jednoho měsíce od oznámení stanov musí být seznam uložen v registru občanského soudu v místě, kde sdružení sídlí, s názvem, právní formou, adresou sídla, totožností zástupce a případně registračním číslem v souladu s platnými právními předpisy všech řádných členů sdružení v abecedním pořadí. Tento seznam se aktualizuje každý rok zaznamenává změny členství podle názvu v abecedním pořadí.

Článek 7 - řádní členové

Způsobilé býti řádnými členy jsou všechny strany, které

 • jsou založené jako politické strany, nebo existují v jiné formě, pokud jim jejich země nebo stát jim neumožňuje stát se politickou stranou (nebo jim to velmi ztěžuje), v zemi nebo státu Evropské unie nebo v zemi nebo státu, jehož území leží alespoň zčásti v geografické Evropě a přitom není členským státem Evropské unie,
 • nejsou podřízeny žádné jiné straně v této zemi nebo státu,
 • nesou výraz „Pirát“ nebo libovolný překlad tohoto výrazu někde v názvu strany,
 • mají v úmyslu účastnit se voleb do Evropského parlamentu nebo svého státního parlamentu,
 • zachovávají demokratický politický základ a demokratickou vnitřní strukturu,
 • jsou politicky aktivní,
 • přijímají a dodržují předpisy těchto stanov a nařízení orgánů sdružení a
 • přijímají Pirátský manifest

Mají následující povinnosti:

 • jednat v souladu se všemi předpisy ve stanovách sdružení a všemi nařízeními orgánů Sdružení,
 • ukončit všechna jednání, která by mohla poškodit sdružení, nebo jsou v rozporu s cíli a zásadami sdružení, nebo působí proti politice uvedené v Pirátském manifestu nebo poškozují sdružení jakýmkoli jiným způsobem,
 • pravidelně se účastnit zasedání rady sdružení,
 • podílet se na politické diskusi a rozhodnutí sdružení,
 • zůstat politicky aktivní a účastnit se voleb,
 • zasílat sdružení své roční účetní uzávěrky a volební výsledky nebo odkaz na ně, jsou-li přístupné pro každého online,
 • provádět své finanční transakce transparentním a odpovědným způsobem,
 • platit stanovený poplatek jako řádní členové včas a
 • podávat sdružení každoročně zprávu týkající se vývoje strany a její politiky.

Mají následující práva:

 • hlasovat v radě o každé věci,
 • účastnit se politických diskusí a promlouvat na zasedání rady,
 • podílet se na vývoji politické agendy,
 • podílet se na procesu rozhodování,
 • mít přístup ke všem dokumentům sdružení, které nejsou důvěrné,
 • předkládat návrhy usnesení a změn, stejně jako přispět dalšími body do programu zasedání rady,
 • účastnit se společných kampaní a akcí,
 • jmenovat delegáty a navrhovat kandidáty do rady
 • mít přístup k používání loga sdružení a dalších reprezentačních zařízení.

Článek 8 – pozorovatelé

Stát se pozorovateli jsou způsobilé:

1. všechny strany, které

 • jsou založené jako politické strany, nebo existují v jiné formě, pokud jim jejich země nebo stát jim neumožňuje stát se politickou stranou (nebo jim to velmi ztěžuje), v zemi nebo státu Evropské unie nebo v zemi nebo státu, jehož území leží alespoň zčásti v geografické Evropě a přitom není členským státem Evropské unie,
 • jsou podřízeny jiné řádné členské straně nebo jsou způsobilé stát se takovou členskou stranou,
 • nesou termín „Pirát“ nebo libovolný překlad tohoto výrazu v názvu strany nebo organizace,
 • mají v úmyslu účastnit se voleb ve svém regionu, zemi nebo státu, je-li to právně možné a proveditelné,
 • zachovávají demokratický politický základ a demokratickou vnitřní strukturu,
 • jsou politicky aktivní,
 • přijímají a mají v úmyslu dodržovat tyto stanovy a nařízení orgánů sdružení a
 • přijímají Pirátský manifest.

2. všechny strany, které

 • jsou založené jako politické strany, nebo existují v jiné formě, pokud jim jejich země nebo stát jim neumožňuje stát se politickou stranou (nebo jim to velmi ztěžuje), v zemi nebo státu Evropské unie nebo v zemi nebo státu, jehož území leží alespoň zčásti v geografické Evropě a přitom není členským státem Evropské unie,
 • nejsou podřízeny jiné straně nebo organizaci,
 • nesou termín „Pirát“ nebo libovolný překlad tohoto výrazu v názvu strany nebo organizace,
 • mají v úmyslu účastnit se voleb ve svém regionu, zemi nebo státu, je-li to právně možné a proveditelné,
 • zachovávají demokratický politický základ a demokratickou vnitřní strukturu,
 • jsou politicky aktivní,
 • přijímají a mají v úmyslu dodržovat tyto stanovy a nařízení orgánů sdružení a
 • usilují o podobné politické cíle jako sdružení.

3. všechny organizace, které

 • nesou termín „Pirát“ nebo libovolný překlad tohoto výrazu ve svém názvu,
 • zachovávají demokratický politický základ a demokratickou vnitřní strukturu,
 • jsou politicky aktivní,
 • přijímají a mají v úmyslu dodržovat tyto stanovy a nařízení orgánů sdružení a
 • usilují o podobné politické cíle jako sdružení a jsou s ním úzce spojeni.

4. pirátská skupina v Evropském parlamentu, evropská pirátská mládežnická organizace a každý pirátský člen evropského parlamentu

Na pirátskou skupinu v Evropském parlamentu a evropskou pirátskou mládežnickou organizaci bude pohlíženo jako na řádné členovy, pokud jde o jejich práva, a jako na pozorovatele, pokud jde o jejich povinnosti.

Každý pirátský člen Evropského parlamentu se může také stát pozorovatelem , pokud je k tomu způsobilý.

Mají tyto povinnosti:

 • dodržovat všechny předpisy stanov sdružení a všechny nařízení orgánů sdružení ,
 • ukončit všechna jednání, která by mohla poškodit sdružení, nebo jsou v rozporu s cíli a zásadami sdružení, nebo působí proti politice uvedené v Pirátském manifestu nebo poškozují sdružení jakýmkoli jiným způsobem,
 • zůstat politicky aktivní a účastnit se voleb, pokud je to možné a proveditelné ,
 • zasílat sdružení své roční účetní uzávěrky a volební výsledky nebo odkaz na ně, jsou-li přístupné pro každého online,
 • provádět finanční transakce transparentním a odpovědným způsobem ,
 • podávat sdružení každoročně zprávu týkající se vývoje strany a její politiky.

Mají následující práva:

 • účastnit se politických diskusí a promlouvat na zasedání Rady,
 • podílet se na vývoji politické agendy,
 • podílet se na procesu rozhodování,
 • mít přístup ke všem dokumentům sdružení, které nejsou důvěrné,
 • podílet se na společných kampaních a akcích, a
 • mít přístup k používání loga sdružení a dalších reprezentačních zařízení.

Strana, která je způsobilá stát se řádným členem, se může rozhodnout žádat pouze o status pozorovatele. Pak může kdykoli požádat o status řádného člena, pokud splňuje nezbytné podmínky.

Postup je podrobně popsán v článku 10 (Postup při přijímání nových členů), a je třeba, aby byl pro změnu členského statusu opakován.

Článek 10 - Postup při přijímání nových členů

Aby se každá aspirující strana, organizace nebo jednotlivec stala způsobilou pro vstup do sdružení, musí zaslat žádost do rady sdružení na adresu jejího sídla. E-mail bude stačit.

Členství je uděleno, pokud Rada rozhodne o jeho přijetí dvoutřetinovou většinou. Rada uvede důvody pro přijetí nebo zamítnutí žádosti. Jakmile je rozhodnutí rady je platné a nový člen má zaplacen svůj členský příspěvek, může člen vykonávat svá práva a je povinen plnit všechny povinnosti vyplývající z jeho členství.

Článek 11 - Změna jména a sloučení

Člen, který mění své jméno nebo se sloučí s jinou politickou stranou/organizací, musí informovat radu.

Rada posoudí míru kontinuity nové strany/organizace jako člena sdružení a rozhodne o potvrzení členského statusu. Toto rozhodnutí musí být potvrzeno Radou. Obě rozhodnutí vyžadují dvoutřetinovou většinu.

V případě potvrzení kontinuity členského statusu bude člen považován za srozuměného s rozhodnutími přijatými sdružením, které se vztahují na bývalého člena, a bude zodpovědný za všechny své povinnosti vůči sdružení, včetně finančních.

V případě, že nedojde k potvrzení, uvede Rada důvody svého rozhodnutí a nová strana/organizace může podat novou žádost o členství.

Článek 12 - Odstoupení z funkce, vyloučení, pozastavení či zánik členství a zánik úmrtí/rozpuštění/úpadek

Každý člen, bez ohledu na jeho identitu, může kdykoliv odstoupit ze sdružení. Odstoupení musí být oznámeno radě dopisem od řádně zmocněné osoby adresovaným do sídla sdružení. Odstoupení nabývá účinnosti okamžitě, pokud nebude uvedeno jinak v dopise rezignace, ale odstupující člen zůstává vázán všemi pohledávkami nasmlouvanými se sdružením do konce účetního období, ve kterém rezignace nabyla účinnosti.

Pokud je nová řádná členská strana nadřazena stávající řádné členské straně, podřízený účastník se automaticky stávají pozorovatelskou členskou stranou.

Každé členství může být pozastaveno, člen může být vyloučen radou kvůli alespoň jednomu z následujících důvodů:

 • neplnění svých povinností,
 • nedodržení podmínek členství.

Člen, jemuž bylo pozastaveno členství, je povinen dodržovat své finanční závazky vůči sdružení. Může se účastnit zasedání sdružení, ale bez hlasovacího práva. Může získat zpět své členství, pokud splní své povinnosti a podmínky členství. Toto splnění musí být formálně oznámeno představenstvu, které pak může doporučit radě, aby zrušila pozastavení.

Vyloučení člena je rovněž v kompetenci rady. Vyloučení nabývá účinnosti ihned po rozhodnutí rady, ale vyloučený člen zůstává vázán všemi pohledávkami nasmlouvanými se sdružením do konce účetního období, ve kterém vyloučení vstoupilo v platnost.

Návrh na pozastavení členství nebo vyloučení člena může podat kterýkoli řádný člen nebo představenstvo, ale ne více než jednou ze stejných důvodů. Všechna rozhodnutí o pozastavení členství a vyloučení člena se dějí na základě rozhodnutí tříčtvrtinové většiny. Dotčení členové nemohou hlasovat o tomto rozhodnutí. Jména dotčených stran, organizací nebo jednotlivců, o jejichž dočasném nebo úplném vyloučení bude rada hlasovat, a důvody, na kterých je založeno navrhované pozastavení členství nebo vyloučení, musí být uvedeny v programu zasedání a zaslány všem členům rady s pozvánkou na příští zasedání rady. Pokud toto nebylo provedeno, nezúčastnění členové rady budou moci odeslat svůj hlas ohledně pozastavení a vyloučení po zasedání rady.

Dotčený člen má možnost obhajovat se na zasedání rady a vydat prohlášení, které bude zveřejněno v zápisu ze zasedání rady. Rozhodnutí o pozastavení členství nebo vyloučení obsahuje důvody, na nichž založeno, ale nemusí být opodstatněné. Kopie dopisu se zasílá vyloučenému členovi doporučeným dopisem ve lhůtě 15 kalendářních dnů.

Členství zaniká automaticky po smrti, zrušení, diskvalifikaci, likvidaci, nebo v případě dočasné správy, pokud soud nařídil vyrovnání nebo platební neschopnost.

Členové rezignující, zemřelí/rozpuštění/v konkurzu nebo vyloučení členové a jejich nástupci či oprávnění žadatelé, nemají nárok na aktiva sdružení.

Nesmějí žádat o odškodnění nebo vrácení předplacených částek či uskutečněných plateb.

Nesmějí vyžadovat nebo nárokovat zprávu, účetnictví, pečetění nebo inventáře.

Článek 13 - Členské příspěvky

Od členských stran je požadován poplatek, jehož výši stanovuje každoročně Rada na návrh představenstva reprezentovaného pokladníkem. Pokladník se setká s pokladníky všech řádných členských stran, aby diskutoval o výši tohoto ročního poplatku před prvním zasedáním rady v roce. Řádné členské strany musí pokladníkovi předat kopii své poslední roční závěrky před zasedáním. Není-li možné dosáhnout dohody, budou členské strany platit stejnou částku jako v loňském roce. Členské příspěvky jsou stanoveny v eurech, jsou splatné bez odečtení vzniklých nákladů.

Roční členské příspěvky řádných členů sdružení se skládají ze základního poplatku a další části na základě rozhodnutí Rady.

Členský příspěvek se násobí počtem dodatečných a alternativních hlasů každého řádného člena.

Pokud jsou splněny podmínky uvedené v Čl. 24 (Přechodné ustanovení), asociace učiní nové rozhodnutí o podrobnostech stanovení členských příspěvků.

Pozorovatelé nemusí platit poplatek. Všichni členové mohou dále přispět sdružení darem.

Členské strany, které nesplňují své finanční závazky, ztratí veškerá hlasovací práva a práva promluvit v rámci orgánů a vedení sdružení, jakož i právo navrhovat kandidáty na pozice v rámci sdružení , dokud své závazky nezaplatí. Seznam nastiňující aktuální situaci ohledně členských poplatků bude distribuován pokladníkem na každém zasedání rady.

Členové musí zaplatit svůj roční příspěvek mezi prvním lednem a datem výročního zasedání rady. Na požádání dotčené řádné členské strany může rada dovolit na základě zvláštních okolností dvoutřetinovou většinou při hlasování oddálení ročního příspěvku až na jeden rok nebo straně ulehčit od platby nebo její části. Dotčená strana nemůže hlasovat o tomto rozhodnutí.

Pokud členská strana nezaplatila členský poplatek v patřičnou dobu ve dvou po sobě následujících letech do prvního zasedání rady druhého roku, je automaticky považována za odstupující ze sdružení.

Orgány

Rada

Článek 14 - Složení a pravomoci rady

Rada je nejvyšším rozhodovacím orgánem sdružení. Zasedání rady jsou běžně přístupné veřejnosti, pokud sama rada nerozhodne jinak o částech nebo celém jednání. To by mělo být výjimkou a takto rozhodnout může pouze z důvodu ochrany údajů jednotlivce nebo kvůli podobným obavám.

Rada se skládá z delegátů z řad řádných členů, pirátské skupiny v Evropském parlamentu a Evropských mladých Pirátů (YPE), kteří jsou určeni podle pravidel pro přidělování delegátů a hlasů, které jsou uvedeny v článku 15. Zástupce bez hlasovacího práva z řad pozorovatelů a zástupci bez hlasovacího práva z řad řádných členů a členů představenstva se mohou také zúčastnit.

Rada:

 • koordinuje iniciativy a aktivity v souladu s manifestem sdružení a v souladu se společnou politikou a stanovami sdružení;
 • je zodpovědná za politickou agendu sdružení a schvaluje strategické dokumenty a usnesení;
 • volí a odvolává představenstvo a další zástupce sdružení, je-li tak uvedeno v těchto stanovách;
 • rozhoduje o přijetí, přerušení a vyloučení řádných členů a pozorovatelů;
 • radí pirátské skupině v Evropském parlamentu při jejím rozhodnutí o přijetí poslanců, kteří nepatří mezi členy sdružení, po poradě s národními pirátskými stranami;
 • podporuje a hodnotí činnost představenstva;
 • schvaluje rozpočet, zprávy a účetní závěrky
 • přijímá a mění stanovy sdružení;
 • přijímá jednací řád
 • rozhoduje o všech dalších tématech přiřazených k radě ve stanovách
 • schvaluje všechny ostatní zásadní rozhodnutí sdružení

Rada může platně rozhodnout o rozpuštění sdružení nebo změně stanov pouze v souladu s ustanoveními lucemburského zákona ze dne 21. dubna 1928 o neziskových organizací (ASBL) a nadacích, ve znění zákona.

Na základě návrhu jedné třetiny řádných členů může být některému členu představenstva pozastaven výkon funkce či může být odvolán po tom, co to rada schválí dvoutřetinovou většinou odevzdaných hlasů po diskusi v radě, kde má člen přiměřenou příležitost mluvit na svou obhajobu.

Rada se bude scházet nejméně jednou za kalendářní rok, a pokud o to požádá alespoň 1/4 řádných členů nebo na základě rozhodnutí představenstva, častěji. Zasedání se může konat fyzicky nebo on-line. Je-li zasedání rady fyzické, bude umožněna vzdálená účast nepřítomných členů. Rada připravuje zasedání a pozve všechny členy e-mailem alespoň jeden měsíc před datem konání zasedání rady. V naléhavých případech může být tato doba zkrácena na potřebnou délku. Pozvánka na zasedání rady musí obsahovat datum, čas, místo a návrh programu zasedání. Odkaz na webové stránky s programem v pozvánce bude stačit.

S výjimkou případů uvedených v článcích 6 a 8 lucemburského zákona ze dne 21. dubna 1928 o neziskových sdruženích (ASBL) a nadacích, ve znění zákona, může zasedání projednávat položky, které nejsou ohlášeny na pořadu dne, za předpokladu, že všichni členové Rady jsou přítomni a/nebo zde mají zástupce, a dohodli se na tomto na zasedání prostou většinou hlasů všech řádných členů.

Protinávrhy, které přímo souvisejí s body pořadu zasedání, budou zveřejněny na internetových stránkách obsahujících program a poslány e-mailem všem členům nejlépe jeden týden před zasedáním, ale zasedání může rovněž přijmout návrhy přijaté na základě hlasování prostou většinou hlasů všech řádných členů. Pokud byly předány v týdnu před zasedáním, jsou automaticky přijaty.

Zápisy ze všech zasedání rady budou zveřejněny na stránce sdružení nejpozději šest týdnů po zasedání. Zápisy budou obsahovat všechna rozhodnutí učiněná radou a hlasy každého řádného člena, pirátské skupiny v Evropském parlamentu a Mladých evropských Pirátů (YPE).

Článek 15 – Rozdělení hlasů a delegátů

Každý řádný člen má nárok na nejméně jeden hlas.

Řádný člen má nárok na jeden dodatečný hlas za dosažení určitého volebního zisku v posledních státních nebo evropských volbách. Hranice pro získání každého dodatečného hlasu jsou stanoveny následujícím způsobem: 150 000 hlasů, 400 000 hlasů, 800 000 hlasů, 1 200 000 hlasů, 1 600 000 hlasů, 2 000 000 a následně jeden hlas za každý další milion získaných hlasů. Řádný člen má právo na alternativní hlas při dosažení následujících podílů ve státních nebo evropských volbách: 4 %, 8 %, 12 %, 16 % a 20 %.

Každý řádný člen má právo na nejméně dva delegáty.

Řádný člen má nárok na dva další delegáty, pokud je počet všech jeho hlasů čtyři a více, případně na 4 další delegáty, pokud je celkový počet jeho hlasů 8 a více.

V případě suverénních států, které mají V Evropské pirátské straně více než jednoho řádného člena, je třeba odstavce 1 a 2 aplikovat následujícím způsobem: Volební výsledky z místních parlamentních voleb nejsou při výpočtu hlasů v Evropské pirátské straně brány v potaz. Dodatečná hlasovací práva vycházející z absolutního počtu voličů (viz odstavec 1) se vztahují na každého řádného člena.

Co se týče alternativních hlasovacích práv plynoucích z procentuálního výsledku státních a evropských voleb, naplnění ustanovení § 1 a § 2 proběhne následujícím způsobem: Nejvyšší státní nebo evropské procentuální výsledky obou členů jsou sečteny dohromady a tento součet je pak použit k určení počtu hlasů. Dodatečná hlasovací práva jsou přiznána řádnému členu s nejvyšším procentuálním ziskem. Pokud jsou těmito řádnými členy místní uskupení, pak jsou dodatečná hlasovací práva mezi tyto členy rozdělena na základě procentuálního volebního zisku v oblastech, kde kandidovali.

Pokud se řádný člen zúčastní předvolební koalice nebo obdobného uskupení, odpovídají jeho hlasy počtu pirátských hlasů v celkovém součtu hlasů uskupení, což bude v praxi odvozeno od poměru zisku mandátů celého uskupení vůči zisku mandátů řádného člena.

Úprava počtu delegátů a hlasů proběhne hned po volbách, jejichž výsledky je změní.

Pro výpočet počtu hlasů a delegátů se použije nejvyšší dosažený výsledek v posledních národních a evropských volbách.

Jak Pirátská skupina v Evropském parlamentu, tak YPE mají právo na čtyři delegáty a dva hlasy. Každý řádný člen může pro výpočet hlasů a delegátů použít horší výsledek. Každý řádný člen se také může dobrovolně vzdát dodatečných a alternativních hlasů, čímž se mu sníží členský příspěvek.

Představenstvo

Článek 16 - Složení a pravomoci představenstva

Představenstvo se skládá z předsedy, dvou místopředsedů, jednoho pokladníka a až pěti členů představenstva.

Představenstvo je zodpovědné za stálou politickou reprezentaci Evropské pirátské strany, výkon rozhodnutí rady a aktivity sídla Evropské pirátské strany.

Je oprávněné činit politická rozhodnutí jménem Evropské pirátské strany na základě rozhodnutí rady a politické agendy Evropské pirátské strany a je politicky zodpovědná radě.

Představenstvo je zodpovědné za vedení Evropské pirátské strany v souladu s rozpočtem a zásadami schválenými radou. Každoročně podává zprávu radě o aktivitách představenstva a jeho členů. Tato zpráva musí také obsahovat veškerý politický a organizační vývoj a politiku Evropské pirátské strany. Jeho úkolem je také zajišťovat komunikaci a spolupráci mezi členy Evropské pirátské strany a dalšími evropskými partnery a podporovat jak spolupráci na evropské úrovni, tak spolupráci vnitrostranickou.

Představenstvo je zodpovědné za organizaci a svolávání zasedání představenstva a rady a za vytváření a publikování zápisů z těchto zasedání.

Rada může překládat návrhy na rozhodnutí a pozměňovací návrhy a jiné body k projednání na zasedáních rady.

Představenstvo může schválit vnitřní předpisy za účelem regulace svých procedur a úkolů svých členů. Pokud jsou takové předpisy schváleny, musí být rozeslány všem členům. Pokud jsou vnitřní předpisy představenstva v konfliktu se stanovami, mají stanovy přednost.

Za účelem vykonávání určitých úkolů a povinností potřebných k běžnému provozu může představenstvo delegovat své pravomoci na jednoho nebo více členů představenstva nebo i na někoho jiného, kdo může či nemusí být členem sdružení. Pravomoci takovýchto lidí budou přesně vymezeny představenstvem a představenstvo jim tyto pravomoci může kdykoliv s okamžitou platností odebrat.

Článek 17 - Volba členů představenstva

Každý kandidát musí být nominován řádným členem. Všechny nominace musí obsahovat konkrétní pozici, na kterou je kandidát navržený (tj. předseda, místopředseda, pokladník nebo člen představenstva bez speciální funkce). Každý řádný člen může navrhnout a podpořit několik kandidátů.

Všechny nominace musí být navrženy nejméně měsíc před zasedáním, na němž se volby uskuteční. Volby na každou pozici budou probíhat odděleně, ale pokud se na danou pozici bude volit více než jedna osoba (např. dva místopředsedové nebo členové představenstva bez speciální funkce), může být volba provedena v jednom kole hlasování.

Má-li být zvolen pouze jediný kandidát, potom bude zvolen ten, který získá více než 50 % odevzdaných hlasů a většinu hlasů v prvním kole. Pokud by žádný z kandidátů nezískal více než 50 % hlasů odevzdaných v prvním kole hlasování, bude probíhat druhé kolo hlasování mezi dvěma kandidáty s nejvyšším počtem hlasů. Zvolen bude ten kandidát, který získá více než 50 % odevzdaných hlasů a většinu hlasů ve druhém kole.

Má-li být zvoleno více kandidátů, potom budou zvoleni ti kandidáti, kteří získají více než 50 % odevzdaných hlasů v pořadí podle volebního výsledku od nejvyššího po nejmenší, do naplnění všech volených pozic. Pokud není dostatek kandidátů, kteří dosáhli 50 % odevzdaných hlasů, bude se konat druhé kolo hlasování. Do druhého kola postupují pouze ti kandidáti, kteří dostali nejvyšší počet hlasů. Počet kandidátů by měl být dvojnásobný než počet volených pozic. Ve druhém kole jsou zvoleni ti uchazeči, kteří získají více než 50% odevzdaných hlasů v pořadí podle volebního výsledku od nejvyššího po nejmenší do naplnění všech volebních pozic.

Rada může rozhodnout o dalších kolech hlasování a přijetí nových nominací, pokud by volené pozice nemohly být naplněny.

Způsob hlasování bude hlasování o přijatelnosti (approval voting), což znamená, že každý volič může dát hlas každému vybranému kandidátovi.

Pořadí hlasování: 1) Předseda 2) Místopředsedové 3) Pokladník 4) další členové představenstva

Je-li kandidát zvolen jako člen představenstva a svoje zvolení přijme, automaticky ztratí jakýkoli mandát jako delegát v radě po ukončení zasedání rady. Nesmí přijímat novou delegaci, zatímco je v představenstvu.

Volba představenstva musí probíhat na prvním zasedání rady v roce.

V případě odstoupení nebo odvolání člena představenstva se bude konat volba náhradního člena na následujícím řádném zasedání rady. Zvolená osoba zůstane ve funkci po dobu, která se shoduje s funkčním obdobím všech ostatních členů rady.

Představenstvo musí být zvoleno znovu kompletně v případě, že počet aktivních členů představenstva klesne pod čtyři. Rada může rozhodnout prostou většinou odevzdaných hlasů, že člen představenstva je neaktivní. Zbývající aktivní členové představenstva musí svolat mimořádné zasedání rady. Pokud nemá představenstvo žádné aktivní členy, může každý řádný člen skrze alespoň jednoho svého oficiálního delegáta svolat mimořádné zasedání rady. Mimořádné zasedání rady se svolává pouze za účelem volby nového představenstva. Žádné jiné téma nemůže být na mimořádném zasedání rady rozhodnuto. S výjimkou vhodně zkrácené doby mezi svoláním a datem zasedání rady se použijí všechna ostatní pravidla upravující řádná zasedání Rady.

Článek 18 - Předseda a místopředsedové

Předseda zastupuje sdružení na veřejnosti. Předseda zajišťuje, že se rada schází v pravidelných intervalech.

Místopředsedové pomáhají předsedovi při plnění jeho úkolů a plní povinnosti a úkoly předsedy v jeho nepřítomnosti, v případě, že předsedovi je bráněno plnit své povinnosti a úkoly, nebo pokud jim delegáti rady zadají úkoly nebo povinnosti.

Článek 19 - Pokladník

Hlavním cílem této funkce je dohlížet na rozpočet a účetnictví a vykonávat finanční kontrolu. Veškeré platby jsou prováděny pokladníkem nebo osobou oprávněnou k provádění plateb.

Pokladník je oprávněn v souladu s právními předpisy zvětšovat finanční prostředky sdružení. Pokladník, a v jeho nepřítomnosti předseda, má pravomoc přijímat, a to buď dočasně nebo definitivně, dary pro sdružení, a splnit všechny formality nezbytné pro jejich získání. Pokladník bude iniciovat, sledovat a zveřejňovat finanční protokoly k zajištění otevřenosti a transparentnosti. Pokladník oznámí výsledky hospodaření radě jednou za tři měsíce. Pokladník je odpovědný za požadavky na účetnictví a kontrolu darů, jak je popsáno v článcích 6 až 10 nařízení Evropské komise č. 2004/2003 a dalších příslušných právních předpisech. Pokladník je zodpovědný za žádosti o grant Evropskému parlamentu a zavádění a provádění finančních pravidel.

Článek 20 - Zastupování

Představenstvo zastupuje sdružení ve všech soudních a mimosoudních záležitostech. Předseda nebo osoba, která jej nahrazuje, zastupuje sdružení ve všech soudních jednáních a to jako žalobce nebo jako žalovaný a rozhoduje, zda se má nebo nemá k těmto uchýlit. Představenstvo může najmout právníka, který bude sdružení zastupovat v mezích právně platné plné moci.

Předseda, místopředseda, pokladník a každá osoba jmenovaná pro tento účel Předsednictvem jsou individuálně oprávněni právně zastupovat sdružení a podepisovat smlouvy jménem sdružení.

Financování

Článek 21 - Finanční ustanovení

Rozpočtový rok sdružení začíná od 1. ledna a končí 31. prosince téhož roku.

Na konci každého rozpočtového roku hlasují členové představenstva o roční účetní závěrce za předchozí rozpočtový rok a o rozpočtu na příští rok způsobem stanoveným zákonem, a poté je každoročně předloží ke schválení radě.

Po schválení roční účetní závěrky a rozpočtu hlasuje rada samostatně o udělení absolutoria členům představenstva.

Účetní uzávěrka a navržený rozpočet musí být sděleny členům rady nejméně dva týdny před výročním zasedáním rady. Členové rady mohou požádat o kontrolu některého z dokumentů, na nichž se zakládají tyto účty a rozpočty, bez odstranění těchto dokumentů.

Finanční přebytek bude převeden do rozpočtu sdružení na další rozpočtový rok a nesmí být za žádných okolností vyplacen členům sdružení, ani jako dividendy ani jakýmkoli jiným způsobem.

Představenstvo zajistí, aby roční účetní uzávěrky a další doklady uvedené v zákoně o neziskových organizacích byly uloženy do třiceti (30) dnů ode dne schválení u soudu prvního stupně nebo, pokud to vyžaduje zákon, u Belgické národní banky.

Článek 22 - Náhrady

Rada může rozhodnout o poskytnutí náhrad nákladů vztahujících se k provozu kanceláří a funkcím plněným pro sdružení v případě, že to finanční situace sdružení umožňuje. Toto rozhodnutí bude učiněno na výročním zasedání rady spolu se schválením rozpočtu na příští rok.

Sdružení bude hradit pouze cestovní náklady nebo náklady na ubytování nebo jiné náklady vztahující se ke každé akci po předložení originálů účtenek a jízdních dokladů. Původní doklady/účtenky pro jakoukoli akci, včetně zasedání rady, je třeba zaslat do kanceláře PPEU před posledním dnem měsíce února roku následujícího po události. Po tomto datu nemůže být požadována žádná náhrada.

Článek 23 - Audit

Pokud je nutný audit finanční situace v souladu s ustanoveními vztahujícími se na sdružení, nebo pravidelná roční účetní uzávěrka z hlediska zákona o neziskových organizacích nebo to vyžaduje status transakce, musí se tyto odrážet v roční účetní uzávěrce, která musí být svěřena jednomu nebo více auditorů jmenovaných Radou z řad členů lucemburského ústavu společnosti auditorů (Institut des réviseurs d'entreprises (IRE)).

Rada stanoví počet auditorů a jejich odměny. Auditoři jsou jmenováni na období tří let. Rada může odvolat auditory kdykoliv, ale musí jmenovat nové auditory ve stejnou dobu. Každý auditor jmenovaný jako náhrada za auditora, který odstoupil v průběhu jeho funkčního období, působí na zbývající dobu z funkčního období předchozího auditora.

Auditoři mají společně nebo jednotlivě neomezené právo kontrolovat všechny transakce sdružení. Mohou prohlížet účetní knihy, korespondenci, zápisy a obecně veškeré dokumenty sdružení. Účetnictví sdružení mají být auditovány jednou za rok nebo tak často, jak to zákon vyžaduje.

Změna stanov, Pirátského manifestu a rozhodovací proces

Článek 24 - Rozhodovací proces

Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, budou všechna rozhodnutí Rady nebo členů představenstva přijatá, v případě, že budou podpořena prostou většinou odevzdaných hlasů.

Všechna hlasování jsou veřejná a zveřejňují se v zápisu ze zasedání, včetně těch z voleb. Hlasování by mělo být provedeno písemně, pokud je to vhodné. Hlasování provedené v písemné formě jsou obvykle vhodné pro volby členů představenstva. Pro splnění požadavku písemného hlasování, bude dostačující e-mail, nebo protokol chatu. Zdržení se hlasování nebudou brány v úvahu.

Článek 25 - Změna stanov

Návrhy musí být předloženy v písemné formě jakýmikoli prostředky (elektronicky, na papíře nebo jinak) představenstvu, které je předá členům rady k projednání, nejméně čtyři týdny před zasedáním, na kterém rada bude jednat a rozhodovat o těchto návrzích. Navrhované změny stanov musí být připojeny k oznámení o konání zasedání rady. Postačí přiložit odkaz na webové stránky zobrazující navrhované změny stanov.

Rozhodnutí o změně stanov může být přijato pouze v případě, že je přítomno více než dvě třetiny členů s hlasovacím právem nebo jejich zástupců a musí být přijato dvou třetinovou většinou odevzdaných hlasů dvou třetin řádných členů účastnících se hlasování, s výjimkou rozhodnutí o zásadách (článek 4) a cílech (článek 5), kde je nezbytný souhlas všech řádných členů Rady.

Jakékoli rozhodnutí o změně stanov musí být předloženo ke Company Registrar (RCSL) a zveřejněno dle zákona.

Článek 26 - Změna Pirátského manifestu

Pirátský manifest kombinuje společnou politiku členských stran v dokumentu, který představuje společnou politiku sdružení, a je nedílnou součástí těchto stanov.

Jakékoliv změny Pirátského manifestu jsou možné stejným postupem jaký platí pro změnu stanov.

Doba trvání a zrušení

Článek 27 - Doba trvání a zrušení

Sdružení se zřizuje na dobu dobu neurčitou.

Sdružení není rozpuštěno v důsledku smrti, zrušení členství nebo vystoupení člena, za předpokladu, že počet řádných členů není menší než pět.

V případě, že evropské právní předpisy stanoví jiné právní postavení politických stran a rada sdružení rozhodne o přijetí takového postavení, finanční a ostatní aktiva sdružení (AISBL) budou převedena do nového právního subjektu po ukončení činnosti předchozího.

S výjimkou případu soudního rozpuštění a automatického zrušení z důvodu požadavků zákona může být sdružení předčasně rozpuštěno pouze rozhodnutím rady jednající v souladu s článkem 20 zákona o neziskových organizacích.

Sdružení může být rozpuštěno rozhodnutím rady a to čtyř pětinovou většinou s prezenční kvótou přítomných dvou třetin členů s hlasovacím právem nebo jejich zástupců. Pokud není dosaženo této kvóty, nové zasedání rady nemůže být svoláno dříve než za 15 kalendářních dnů po prvním zasedání. Druhé zasedání rady je oprávněno přijmout platné rozhodnutí, a to bez ohledu na počet přítomných členů s hlasovacím právem nebo jejich zástupců.

Od okamžiku, kdy je přijato rozhodnutí o zrušení, je sdružení povinno uvádět po celou dobu, že je „v likvidaci“.

V případě, že sdružení je rozpuštěno, rozhodne rada prostou většinou odevzdaných hlasů o (i) jmenování, pravomoci a odměnách likvidátorů, (ii) metodách a postupech pro likvidaci sdružení a (iii) určení, kam mají být převedeny čistá aktiva sdružení. Čistá aktiva sdružení budou muset být přidělena na neziskové účely. Mohou být rozdělena mezi členské strany podle výše jejich finančních příspěvků.

Všechna taková rozhodnutí musí být řádně podána a zveřejněna podle zákona.

Přechodná ustanovení

Článek 28 - Přechodná ustanovení

Do 6 měsíců ode dne, kdy bude PPEU uznaná EU jako politická strana na úrovni EU, použijí se mimořádné úmluvy revidující veškeré statuty a zejména rozhodování o nových ustanoveních upravujících a) členské příspěvky, b) přidělení hlasovacích kvót pro radu.

Na sjezd budou mít řádní členové právo vyslat delegáty s hlasovacím právem podle platných stanov upravujících hlasovací práva v radě.

Není-li možné dosáhnout dohody o změně, platí i nadále současná úprava ve stanovách.

Dodatky

Schválení

Dne 15. 3. 2014 se republikový výbor České pirátské strany usnesl na následujícím:

 • Republikový výbor České pirátské strany ratifikuje stanovy Evropské pirátské strany.
 • Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu, zahraničnímu odboru a jednatelům aby - vždy jedna osoba za orgán - společně podepsali Stanovy Evropské pirátské strany.
 • Republikový výbor rozhoduje, že strana má usilovat o řádné členství v Evropské pirátské straně.
 • Výbor ukládá republikovému předsednictvu opustit jeho pozici k PP-EU.
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
zo/docs/stanovyppeu.txt · Poslední úprava: 09.11.2018 20:56 autor: Marketa.Gregorova