• @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Manifest Evropské Pirátské strany

Preambule

My, evropští Piráti, chceme, aby společnost přijala a přizpůsobila se digitální revoluci: Považujeme digitální revoluci za okamžik celkové obnovy lidských společenství. Jako jeden z našich zásadních cílů proto chápeme obranu internetu jakožto všeobecně prospěšného a veřejného statku. Chceme společnost založenou na následujícím manifestu:

Občanská práva

Lidská důstojnost je nedotknutelná. Každý má právo na život, svobodu, osobní bezpečnost, svobodu myšlení, seberurčení a účast na společenském dění. My, evropští Piráti, podporujeme v Evropské unii nejvyšší standard občanských práv. Zásadní jsou zejména svoboda sdružování, svoboda pohybu a shromažďování, právo na názor a jeho vyjádření a svobodný přístup k informacím. Whistlebloweři by měli být chránění zákonem a neměli by být za své konání právně postižitelní. Pevně věříme, že všichni lidé mají právo na rovné a spravedlivé zacházení. Protože každý je ve své podstatě menšinou, je nezbytné, aby společnost respektovala práva menšin. Soukromí jednotlivce by vždy mělo být ceněno a chráněno před zneužitím ať už veřejnými činiteli nebo ekonomickými skupinami.

Zapojení občanů a otevřená vláda

Moc pramení z lidí. Jejich práva a důstojnost stojí nadevším. My, evropští Piráti, se zasazujeme o vytváření příležitostí k účasti na demokratickém procesu a o jejich širokou dostupnost, protože pouze demokracie může zajistit spravedlivé vyvážení rozdílných evropských zájmů. Požadujeme, aby se veřejní představitelé zasadili o zavedení nástrojů usnadňujících participaci a spolupráci, které by občané mohli využít k aktivnímu podílení se na politice a rozhodování.

Transparentnost

Transparentnost a odpovědnost veřejných institucí jdou ruku v ruce s požadavkem na důslednou ochranu soukromí jednotlivců. My, evropští Piráti, požadujeme naprostou transparentnost ve veřejných záležitostech a silnou ochranu soukromí v případě jednotlivců. Veřejní představitelé by měli být povinni pravidelně zveřejňovat popisy všeho, co souvisí s jejich organizacemi a úkony. Součástí by měl být i seznam všech správních záznamů. Každý má právo na přístup k dokumentům a zápisům vzniklých na všech úrovních výkonné moci a na přístup k informacím dostupných patřičným veřejným institucím. Dodržování tohoto práva by mělo být dozorováno naprosto nezávislým orgánem.

Reforma copyrightu

My, evropští Piráti, chceme spravedlivý a vyvážený autorský zákon založený na zájmech společnosti jako celku. Proto požadujeme, aby kopírování, zpřístupňování, ukládání a užívání literárních a uměleckých děl pro nekomerční účely bylo nejen legalizováno, ale aby bylo chráněným právem. Tato aktivní podpora má vést k veřejné dostupnosti informací, vědomostí a kultury, protože tyto jsou předpokladem ke společenskému, technologickému a ekonomickému rozvoji naší společnosti. Každému musí být umožněno užívat a sdílet naše kulturní dědictví bez obav ze stíhání nebo cenzury. Komerční monopol umožněný současným autorským právem musí být zredukován na únosnou míru. Vytváření odvozených děl musí být vždy povoleno, až na zákonem velice přesně specifikované vyjímky, u nichž bude ponechán jen minimální prostor pro výklad.

Reforma patentového systému

Patenty jsou vládou podporované monopoly, které na volném trhu působí jako překážky a čím dál tím více ztěžují inovace, namísto toho, aby jim napomáhaly. Patentové ochrany by se rozhodně nemělo dostat věcem, které jsou prosté a/nebo nepodstatné, počítačovým programům, obchodním modelům nebo čemukoliv neetickému. V dlouhodobém horizontu musí být patenty nahrazeny jiným systémem podpory inovací, který zajistí, že prospěch z inovací bude mít celá společnost.

Otevřený přístup a otevřená data

Výsledky jakéhokoliv výzkumu, který byl, ať už zčásti nebo zcela, prováděn s přispěním veřejných prostředků, musí být publikovány ve veřějně přístupných věděckých časopisech, nebo obecně tak, aby k nim měla neprodlený přístup široká veřejnost. Všechna data vytvořená pro veřejné potřeby nebo za použití veřejných prostředků by měla být, bez ohledu na zdroj, volně dostupná veřejnosti. Je ovšem třeba zajistit, že tímto způsobem nebudou zpřístupněna osobní data, aniž by k tomu daly dotčené osoby souhlas. Data musí být zpřístupněna v náležité podobě, přičemž jedna z podob musí být počítačově zpracovatelná. Přístup nesmí být omezen žádostmi, licencemi, poplatky, ani technicky.

Síťová neutralita

Každý by měl mít k dispozici ničím neztížený přístup k internetu a dalším veřejným informačním a komunikačním sítím. Každý by také měl mít možnost využít dobré ochrany veškerých datových přenosů. My, evropští Piráti, tohoto chceme docílit prosazováním ničím neomezeného internetu, kde nebudou mít poskytovatelé, vlády, ani jiné orgány možnost blokovat nebo upřednostňovat určité způsoby užití, služby a obsah a ani nebudou mít možnost omezit přístup na základě umístění odesilatele nebo příjemce.

Svobodný software a svobodná kultura

My, evropští Piráti, podporujeme šíření software, který může být kýmkoliv použit, analyzován, šířen nebo pozměněn. Takovýto software, taktéž označovaný jako svobodný či otevřený, je základním předpokladem k tomu, aby uživatelé měli kontrolu nad svými technickými systémy, a významně přispívá k posílení autonomie a soukromí všech uživatelů. Svobodná kultura je důležitým prvkem podpory vzdělanosti a kreativity společnosti. Usilujeme o rozvoj uměleckých aktivit a kulturní diverzitu s cílem vytvořit prostředí příznivé pro vzdělávání i uměleckou tvorbu pro nás i pro budoucí generace.

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
zo/docs/manifestppeu.txt · Poslední úprava: 18.05.2015 19:40 autor: Vojtech.Pikal