• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Pirátský manifest

Takzvaný Pirátský manifest byl návrh dokumentu, jenž připravila Pirate Party International k vymezení cílů pirátských stran světa. Ze schváleného textu vznikly s dodatky vznikly tři verze A, B, C, ze kterých si mohly pirátské strany vybrat. Pirátský manifest sepsal Carlos Ayala a připomínkovaly ho národní pirátské strany. Oponoval mu Reinier B. Bakels z Nizozemí, jenž poukazoval na lehkou zneužitelnost argumentace lidskými právy zastánci autorských práv a patentů; sám vypracoval konkurenční dokument Principy PPI, který se spoléhá na výlučně politickou argumentaci. Diskuse se pravidelně opakuje v mohutných flame-wars (naposledy 14. prosince 2009).

Návrh manifestu byl ovšem na konferenci v Helsinkách v prosinci 2008 zamítnut, takže ani nezačala ratifikace. V současné době se pirátský manifest v žádné podobě nepovažuje za prioritu (viz diskusi v citovaném). Následuje překlad verze B.

Prohlášení

Demokracie se vymezuje jako zřízení, v němž veřejná moc pochází z lidu. Když veřejná moc nepochází z lidu, ale z omezené skupiny, nejde o demokracii, nýbrž o aristokracii. Když se veřejná moc řídí vírou místo faktů, nejde o demokracii, ale o teokracii. Když se veřejná moc neřídí vůlí lidu a panstvím práva, nejde o demokracii, ale o tyranidu. Demokracii považujeme za ideál a právě k ní směřujeme a pro ni pracujeme.

 • Když zákony, ústavy, ba i sama povaha společnosti stojí stranou, aby uvolnila místo základnám mocných,
 • když práva a svobody stojí stranou a významem pokulhávají za obranou před zřídka se vyskytující událostí,
 • když sama obrana pořadem práva způsobuje následky, kterým měla zabránit,
 • když trest a ochrana neodrazují, ale nabádají, a
 • když chamtivost jednoho je důležitější než právo mnohých,

musíme si položit otázku po motivu těch, kteří je stvořili.

Pro tento účel zřizujeme pirátské strany po celém světě a zřetelně vyslovujeme společný cíl v tomto manifestu, aby se společnost nezhroutila kvůli těm, kteří si dnes přivlastňují cokoliv mohou, aniž by jim záleželo na budoucnosti nebo jí věnovali jedinou myšlenku.

Práva a svobody

Úplné demokracie lze dosáhnout pouze ochranou základních práv a svobod panstvím práva - tak zní nosný základ demokracie. Ochranou základních lidských práv a svobod

 • svoboda projevu,
 • právo na soukromí,
 • presumpce neviny,
 • právo na řádný proces,
 • rovnost před zákonem,
 • zákaz diskriminace,
 • právo na život, morální a fyzickou nedotknutelnost.

Pro pochopení posledních dvou bodů prohlašujeme, že každý má právo na život a morální a fyzickou nedotknutelnost a nelze ho za žádných okolností mučit nebo s ním nelidsky zacházet či ho ponižovat, rovněž ho nelze diskriminovat pouze na základě okolností původu, rasy, pohlaví, náboženského nebo jiného názoru. Žádnému politickému požadavku nepřikládáme význam, pokud ho nevyjadřuje rozumná a důvodná argumentace; politických cílů nelze v demokracii dosahovat násilím.

Přijaté a navrhované trestní zákony a výjimečné zmocňovací zákony nutno přezkoumat pro soulad se základními lidskými právy a svobodami a, pokud budou zákony tato práva porušovat, musí být zrušeny.

Omezení myšlenek a informací

Použití chybných a zavádějících termínů jako tzv. „duševního vlastnictví“ musí ustat, protože směšují rozličné aspekty práv k nehmotným statkům s cílem zaměnit je s právy k hmotným statkům.

Patenty

Současný systém patentů není udržitelný; patenty na genetickou informaci a softwarové patenty považujeme za dvě oblasti, kde se nutnost změny jeví zřetelně.

Patenty na léky by neměly s posvěcením zákona působit nedostatek léků pro některé země nebo sociální skupiny; nejjasněji to lze vidět na případě pandemií a přírodních katastrof. Taková opatření společně se snížením doby trvání patentu musíme následovat, abychom omezili dopad monopolů, který systém patentů vytváří.

Ochranné známky

Ochranné známky působí jako nálepka, jež pomáhá identifikovat zboží nebo službu. Souhlasíme s právem k ochranným známkám, protože z něho čerpají všichni.

Zneužívání ochranných známek včetně používání jich jako náhrady nebo pojistky autorského práva nelze tolerovat, protože podlamuje důvěru veřejnosti. Podle toho by předmět autorského práva neměl být způsobilý k ochranné známce a ochranné známky by neměly být způsobilé být předmětem autorského práva.

Autorská práva

Pojem „duševního vlastnictví“ se často používá k matení lidí za účelem rozšíření autorských práv. Autorská práva jsou práva, nikoliv majetek, který by se předával přes generace a požíval by výsad vlastnictví. V žádné jiné oblasti nepřináší práce dávno zašlých lidí příjem jejich potomkům. Navíc protože nejsou věcmi ve vlastnictví, pojem krádeže je v tomto kontextu vysloveně nesmyslný.

Uvedená fakta vyžadují změnu zákonů upravujících právo k nehmotným statkům v duchu následujících zásad: zkrácení doby trvání majetkových práv; volné sdílení kulturních děl pro nekomerční účely, což implikuje konec perzekuce nástrojů k nekomerčnímu sdílení kulturních děl jako třeba P2P; a, jak vyplývá z našeho stanoviska, že větší sdílení kultury zapůsobí ve společnosti příznivě, zrušení soukromých poplatků za rozmnožování děl.

Vyžadujeme rovnováhu mezi veřejným zájmem na podpoře kultury a právem veřejnosti na přístup ke kulturnímu bohatství. Z takové rovnováhy byl stav vychýlen, ale nikoliv ku prospěchu autorů, ale ku prospěchů výrobců a nakladatelů, kteří je odcizili autorům, a tato výchylka se zvyšuje nad všechny meze za spokojenosti příslušných úřadů. Rovnováhu musíme obnovit nejen v zájmu obnovy práv občanů na kulturní bohatství, ale také k obnovení práv autorů, abychom zabránili jejich dalšímu zcizování.

Informační společnost

Technologický pokrok umožnil lidem celého světa vykonávat práva a svobody způsobem, o němž se jim dřív ani nesnilo. Dovolil větší zapojení do demokracie a pomohl odstranit hranice mezi národy. Ale při chybném použití by se mohl stát nástrojem rozdělení a diskriminace, a oslabit práva a svobody. Abychom se tomu vyhnuli a využili všech výhod, které informační společnost nabízí, musíme splnit tři úkoly:

 • Všeobecná dostupnost drátového nebo bezdrátového připojení k Internetu podmiňuje široké využití přínosu informační společnosti každým člověkem a předchází digitálnímu rozdělení, které již vzniká kvůli společenským, osobním nebo zeměpisným podmínkám.
 • Zachování síťové neutrality, která je důležitou pojistkou proti cenzuře, útokům na soukromí a vzmachu telekomunikačních monopolů, které ohrožují informační společnost.
 • Technologická neutralita úřadů veřejné moci zajištěná povinným používáním otevřených standardů a formátů zlepší vztahy mezi občany a úřady a zvýší jejich dostupnost.

Odpovědná a transparentní státní správa

Základní povinností zvolených zástupců je reprezentovat jejich obyvatele. Základním úkolem úředníků je zajistit hladký chod státní správy. Obě skupiny tak musí činit při zachování panství práva a občanských práv a svobod. K naplnění tohoto požadavku musí být úkony úředníků a volených zástupců transparentní a dohled veřejností nad státními záležitostmi by neměl být možností, ale nutností.

Akt voleb vytváří dohodu mezi voličem a voleným, postavenou na slibu, prohlášení nebo vyslovení záměru. Zavazovat se slibem nemá lehkovážně a ti, kteří ho skládají, by měli být nejen právně odpovědni, ale i politicky odpovědni za své činy s ohledem na volební kampaň.

Neodpovědnému nebo netransparentnímu státu nelze důvěřovat. Vláda bez důvěry nemůže být vládou lidu a pro lid, a tudíž ji nelze považovat za demokratickou. Protože věříme v demokracii, věříme, že si občané zaslouží zastoupení politiky, kteří službu lidem berou za svou nejvyšší prioritu.

Vedlejší program

Programový názor na každý jednotlivý problém nedělá stranu připravenou pečovat o problémy lidí, ale nutí ji nabízet jednolitou platformu, na níž se většina jejích voličů necítí řádně zastoupena, tím spíš pokud má daná strana vysoký počet hlasů. Voliči zaběhlých stran se pouze snaží zařadit do těchto platforem, když zjistí, že v kontroverzních problémech jako daňová politika, vzdělání a zdravotní péče nemohou najít vše, co by obsáhla jedna strana; jednolité platformy dovolují pouze volbu „ber nebo nech ležet“.

Pro strany, které jsou sdruženy v našem hnutí a zaměřují se na rozvoj základů demokracie a občanská práva a svobody v ní zakotvená, znamená zajištění svobody informací a kulturní výměny, přechod světa k informační společnosti a podpora výzkumu nejlepší cestu k možnosti občanů zvolit si typ společnosti, v níž budou žít, a vyžadují silné hnutí. Síla je v jednotě a jednota v demokracii většinou vychází z konsensu.

Dosažením našich cílů vyjádřit hlas občanů v těchto kontroverzních otázkách, čímž se zvýší pravděpodobnost konsensu. Také tím dláždíme cestu pravému pluralismu v parlamentech, protože otevření znalostí a informací občanům dovolí jednotlivcům vybrat si hlas, který nejlépe odpovídá jejich zájmům. Jeden z těch hlasů bude patřit nám. Podpořit nás tak znamená nejlepší způsob, kterým mohou občané dosáhnout své cíle, které leží mimo náš hlavní program.

Template note not found. [Click here to create it]
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
zo/docs/manifest2008.txt · Poslední úprava: 29.07.2013 12:30 autor: Petr Kopac