• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Piráti hodnotí návrh novely Zákona o vysokých školách jako nedostatečný

Polovičatá novela je cítit pokusem o udržení statu quo. I přes dílčí zlepšení vláda konzervuje stávající stav a mnoho nového nepřináší. Řada klíčových oblastí zůstala nedořešena a nedotažena.

~~READMORE~~

Na začátku připomeňme, že hlavním cílem novely je zvýšení dlouhodobé konkurenceschopnosti ČR (viz „Výchozí dokument pro novelu Zákona o vysokých školách“).

Návrh novely Zákona o vysokých školách (111/1998 Sb.) jako celek působí o něco lépe než původní podoba novely z r. 2013. Mezi klady novely patří řešení postavení a působení působení zahraničních vysokých škol a jejich poboček na území České republiky a promítnutí těchto změn do právních předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění, státní sociální podpory a důchodového pojištění.

Jako další přínos lze chápat zavedení podmínek přezkumných řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce a o vyslovení neplatnosti habilitačního řízení, a to se zřetelem k ochraně dobré víry a práva na spravedlivý proces. Výjimkou jsou dlouhé lhůty řízení. Konečně za zlepšení lze označit také odstranění některých dílčích nedostatků právní úpravy. Tím však přínosy novely v podstatě končí.

Za přinejmenším diskutabilní lze označit navrhovaný systém hodnocení VŠ. Nově zavedená možnost nezveřejňování závěrečných prací je za stávajících podmínek nepřijatelná.

Stále zde chybí hlubší transparentnost – veřejná instituce resp. veřejná vysoká škola (včetně státních nebo těch, které pobírají státní příspěvek) by měla zveřejňovat všechny smlouvy, zejm. pak ty, které souvisejí s utrácením veřejných financí, a to způsobem odpovídajícím 21. století, tj. mj. na Internetu. I když se novela zveřejňováním informací zabývá, postrádá tlak na úplnou transparentnost a povinné zveřejňování na Internetu. Ani v případě systému akreditací není situace přesvědčivě a jednoznačně vyřešena.

Připomínky garanta programového bodu Věda a výzkum

Odkazy

Kontakt

Ondřej Kolek, garant programového bodu Věda a výzkum, ondrej.kolek@pirati.cz

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.