• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Evropští konzervativci k ochraně osobních údajů

V Evropském parlamentu je největší frakcí Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů, zkratka EPP) s 271 členy. Jejich politický vliv je velmi významný. Do této skupiny patří v ČR KDU-ČSL - Zuzana ROITHOVÁ a Jan BŘEZINA.

V EPP pracovali v posledních letech značně na problémech, kde společným jmenovatelem byl Internetu a soukromý život. Vytvořili pracovní skupiny a studie, aby zjistili, co je zapotřebí k posílení evropské konkurenceschopnosti a udržení společenských hodnot, které jsou považovány za důležité dokonce i v digitálním prostředí. Níže je uvedeno, co některá z těchto šetření ukázala.

Až budete číst následující texty, měli byste vzít v úvahu skutečnost, že politici zvolení ve skupině EPP jdou ve skutečnosti proti těmto hodnotám. Místo toho favorizují mnoho špatných lobbistických návrhů, které odstraňují ochranu dat.

Správně specifikovaný a volný přístup k Internetu pro všechny (strategický dokument ke konci roku 2011).

V tomto strategickém dokumentu jmenovala EPP speciální vyšetřovací tým pro internetové otázky. Součástí závěrů studie bylo deset „přikázání“ pro Internet z pohledu konzervativních politiků.

Z těchto deseti pouček se ochrany soukromí nějak dotýkají přikázání číslo 1, 2, 4, 5, 6, 7 a 8. Každý, kdo si přečte návrhy této konzervativní komise, by si mohl s klidem představit, že konzervativci by byli velmi nadšeni z návrhu Nařízení o ochraně osobních údajů. Jmenovitě chtějí podle tohoto dokumentu:

Vyjasněte pravidla pro určení jurisdikce on-line: Je třeba jasně říci, že jsou-li údaje shromažďovány od někoho, kdo je v Evropské unii, tyto údaje budou také zpracovávány v souladu s evropskými pravidly pro ochranu údajů, bez ohledu na to, kde jsou uložena, skladována nebo zpracovávána tato data.

Zajištění neutrality vyhledávačů: Bude možné zjistit, jak vyhledávače na Internetu ve skutečnosti řadí výsledky vyhledávání a prezentují je pro koncové uživatele, aby se nestaly konkurenčním mechanismem internetového odvětví, kde někteří hráči potlačují ostatní.

Zpřehledněnit a harmonizovat pravidla ochrany osobních údajů v EU: Pravidla pro ochranu údajů by měla být harmonizována v Unii na nejvyšší úrovni. Musí obsahovat průhlednost, minimalizační princip, omezení rozsahu účelu užití, explicitní souhlas, zásadu soukromí již od návrhu a odpovědnost.

Zajištění práv uživatelů v sociálních sítích: Informace, které uživatelům předkládají poskytovatelé sociálních sítí, musí být snadno srozumitelné a přístupné a musí jasně sdělovat, jak jsou údaje shromažďovány a používány. Právo na odstranění vlastních dat musí být zaručeno. Údaje by měly být uchovávány zabezpečeně.

Zákaz profilování: Profilování musí být zakázáno a zároveň také zajištěno odrazování od následné diskriminace občanů. Musí být nastavena jasná pravidla pro sledování uživatelů prostřednictvím cookies a podobných metod.

Zaručená anonymita uživatele: Veškeré shromažďování informací o tom, kde se určitá osoba nachází musí být zakázáno, s výjimkou zvláštních případů, kdy to daný člověk výslovně povolí. Měli bychom mít tvrdá pravidla na to, jak účastníci ovládající velké množství individualizovaných informací budou moci tyto informace zpracovávat.

Potřeba evropských cloud služeb a terminálových serverů: Pokud vytvoříme jasnější právní rámec pro standardizaci, ochranu soukromí, ochranu údajů a bezpečnosti, uvidíme nárůst investic do evropských cloudových služeb a terminálových serverů. Měli bychom také myslet na strategický význam lokálního obchodu některých údajů.

Usnesení o komplexním přístupu k ochraně osobních údajů v Evropské unii

Toto usnesení bylo sestaveno pod vedením nejméně tří uznávaných konzervativních poslanců (Axel Voss z německé CDU, Seán Kelly, irská Fine Gael a Giles Chichester z britských Tories). Parlament a konzervativní skupiny konstatují:

“… musíme nastavit vhodné mechanizmy k záznamu a zrušení souhlasu uživatele. Tento souhlas přitom musí být explicitní, nikoli implicitní.“ Viz Kellyho stanovisko, odstavec 3, které je v souladu s návrhem Pirátské strany - odstranit všechny obecné výjimky z principu výslovného souhlasu („oprávněný zájem“, článek 6 (f)).

“… uživatelé Internetu by měli mít právo být vymazáni - v rámci sociálních sítí a cloud computingu.“ Viz stanovisko odstavce 4 (Kelly), které je v souladu s návrhem Pirátské strany, zachovat schopnost mít svá data odstraněna.

“… uživatelé by měli mít právo kontrolovat, jaké části jejich osobních údajů budou zpřístupněny veřejnosti.“ Viz stanovisko odstavce 4 (Kelly), které je v souladu s návrhem Pirátské strany, aby uživatelé měli co možná nejlepší kontrolu - možnost souhlasit se sběrem dat, či se proti němu ohradit.

“… že osobní údaje předávané zaměstnavatelům a osobní údaje uživatele týkající se jeho profesní situace by neměla být zveřejněna, ani předávána žádné třetí straně, bez předchozího souhlasu dotčené osoby.“ Viz stanovisko odstavec 5 (Kelly), což je v souladu s návrhem Pirátské strany odstranit jakoukoli obecnou výjimku ze zásady explicitního souhlasu („oprávněný zájem“ v čl. 6 (f)).

“… jak vnitřní trh, tak trh na Internetu musí běžet tak hladce, jak je to jen možné a vstříc otevřenosti a vzájemnému propojení. Především druhá podmínka musí být ale zajištěna přenositelností osobních údajů. Viz stanovisko, odstavec 6 (Matteo), což je v souladu s návrhy Pirátské strany zachovat a posílit princip přenositelnosti dat a zajistit přístup k souvisejícím algoritmům.

“… aby byl ještě více zregulován prodej, výkup a shromažďování osobních údajů, musí být tento aspekt zahrnut do jakýchkoliv nových pravidel o ochraně osobních údajů. Je důležité se uvědomit, že tyto informace nejsou použity pouze pro účely on-line, ale i pro účely přímého marketingu prostřednictvím pošty.“ Viz stanovisko, odstavec 9 (Chichester), což je v souladu s prakticky všemi návrhy Pirátské strany na zlepšení.

“… je nutné mít přesnou definici pojmu 'právo být zapomenut' a vyjasnit příslušné požadavky a stavy, vůči nimž může být právo uplatněno.“ Viz stanovisko Chichesterův názor, bod 13 - je v souladu s návrhem Pirátské strany na objasnění práva na to, aby data uživatelů byla vymazána.

“… že občané musí mít možnost vykonávat svá práva v souvislosti s osobními údaji, aniž by museli platit poštovné nebo jiné poplatky.“ Viz stanovisko, odstavec 14 (Chichester), který je v souladu s návrhy Pirátské strany na posílení možnosti přenositelnosti údajů v základním návrhu.

“… pro ​​lepší přenositelnost údajů na internetu, při zohlednění obchodních modelů poskytovatelů služeb, stávajících technických systémů a oprávněných zájmů. Zdůrazňuje, že uživatelé musí mít dostatečnou kontrolu nad dostupnými informacemi on-line, aby mohli používat Internet autonomně a zodpovědně.“ Viz stanovisko, odstavec 16 (Chichester), což je v souladu s návrhy Pirátské strany na rozvoj možností přenositelnosti údajů a přístup k algoritmům pro výzkumné účely.

“… že ustanovení týkající se bezpečnosti a oznamování narušení bezpečnosti osobních údajů v revidovaném telekomunikačním rámci se musí promítnout do všech nových veřejných nástrojů s cílem zajistit rovné podmínky a jednotnou ochranu pro všechny občany.“ Viz stanovisko, odstavec 29 (Chichester), což je v souladu se stanoviskem Pirátské strany, uchovat návrh Komise týkající se oznamovací povinnosti.

“… vítá a jednoznačně podporuje sdělení Komise nazvané 'Komplexní přístup k ochraně osobních údajů v Evropské unii', které klade důraz na posílení stávajících opatření, nových principů a mechanismů, jakož i zajištění konzistentní ochrany dat na vysoké úrovni…“ Viz usnesení, odstavec 1, což je v souladu s podporou Pirátské strany původního návrhu nového nařízení o ochraně osobních údajů.

“… k posílení stávajících politik a požadavků, jako jsou zásady transparentnosti, minimalizace sběru údajů, účelové vázanosti, požadavek informovaného a výslovného souhlasu, oznámení o narušení bezpečnosti osobních údajů a respektování práv původců údajů, v souladu se směrnicí 95/46/EC a zlepšení provádění těchto zásad a požadavků v členských státech [.]“ Viz bod 11 usnesení.

“… skutečnost, že zaregistrované osoby musí být schopny zjistit v každém okamžiku, jaké údaje byly uloženy, kým, kdy, za jakým účelem, na jak dlouho a jak jsou zpracovávány. Kromě toho musí mít možnost bez problémů své údaje vymazat, opravit nebo zablokovat a musí být informováni o zneužití dat nebo narušení bezpečnosti. Rovněž je požadováno, aby informace o dotčené osobě byly odstraněny nejpozději tehdy, když o to tato osoba požádá.“ Viz bod 17 tohoto usnesení.

“… je mimořádně důležité moci se domáhat svých práv.“ Viz usnesení, odstavec 32, v plném souladu s návrhem Pirátské strany, aby výklad nařízení náležel orgánu pro ochranu údajů země, ze které pochází dotčená osoba.

Takže otázkou zůstává, jaký je názor dalších členů EPP? Pište a ptejte se!

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.