• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Jak zlepšit ochranu osobních údajů?

Všeobecné principy a zvláštní výjimky

Všeobecný princip, na kterém stavíme zásady ochrany osobních údajů je, že každý člověk má právo znát a rozhodovat o tom, jak jsou informace o něm používány. Proto musí být každá výjimka úzce a jasně vymezená. Ochrana osobních údajů, soukromí a osobního života jsou důležité pro demokracii a my musíme naši demokracii budovat na tomto základním principu: Nebát se volit ty správné hodnoty pro budoucnost!

Nechme odpovědnost za posuzování nařízení na národních úřadech pro ochranu osobních údajů

Je záměrem současného návrhu, aby odpovědnost za intepretaci nařízení ležela primárně na úřadu pro ochranu osobních údajů v zemi, kde je daná společnost nebo úřad registrován. Všichni Evropané budou mít mnohem lepší kontrolu a vliv na svá data, pokud pro ně bude primárně závazná interpretace nařízení té země, kde žijí. To ale NEznamená menší přeshraniční kontinuitu pro společnosti a úřady, protože ty budou spolupracovat s úřadem pro ochranu osobních údajů svých zemí. To například znamená, že v Česku se občané budou moci nadále obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Přenositelnost dat

Je třeba vytvořit obecná pravidla pro přenos osobních údajů. Informace o nás a od nás jsou naše. Je to důležitá součást našich životů a má velký dopad na to, jak se chováme jako jednotlivci a skupiny v různých životních situacích. Potřebujeme jasné a silné právo vidět, že jak společnosti nebo úřady, které naše osobní údaje použily, s nimi potom nakládají!

Přístup k algoritmům

Potřebujeme silná a jasná pravidla pro výzkumníky a jedince, kteří chtějí mít možnost zjistit, jak fungují systémy pro zpracování dat. Potřebujeme přístup k algoritmům - jinak nebudeme schopni provádět výzkumy a studie toho, co se děje s našimi osobními daty, a ohodnotit, jak to ovlivní naše životy. Máme možnost vybrat si transparentnost, dohled, autonomii a sebeurčení pro všechny.

Právo nechat svá data smazat

Potřebujeme jasné a silné oprávnění nechat svá data smazat. Jestliže jste sdělili své osobní informace nějaké firmě nebo úřadu, musíte mít možnost svůj vztah s nimi ukončit. Přece jestliže byl tento vztah ukončen, je neúnosné, aby z něj jedna strana dál těžila a případně ovlivňovala druhou. Jakákoli výjimku z pravidla, že máme vždy právo nechat smazat své údaje z databází, musí být úzce vymezena a jasně definována.

Soukromí

Potřebujeme, aby nařízení o ochraně osobnách údajů fungovalo koncepčně. Nepotřebujeme model, který je založen na tom, že vymyslíme zákony a pravidla, která nelze vynutit. Musíme také investovat do infratruktury, která zajistí ochranu našich dat.

Jasná pravidla pro souhlas a zacházení s daty

Potřebujeme jasná pravidla kdy a jak sbírat data a za jakým účelem. Oprávněný zájem by měl být všeobecně (kromě výjimek) vyloučen z nařízení. Základem pro všechny interakce v naší společnosti je, že všichni musí být informováni a mít možnost odmítnout se účastnit jednání. Zákon o ochraně osobních údajů nesmí být výjimkou.

Žádne rozsáhlé všeobecné výjimky

Zrušme výjimku danou „oprávněným zájmem“, která v současnosti existuje v PUL §10(f) a v návrhu nařízení v článku 6 (f). Současná rozsáhlá výjimka umožňuje shromažďovat data bez povolení a zkoušet, jestli se náhodou neobjeví nějaký „veřejný zájem“ (jinými slovy, zájem, o kterém lze tvrdit, že ho každý sdílí). Oprávněný zájem je podivným prvkem v evropském právu, který nelogicky opravňuje každého se rozhodnout, že má právo uzavřít smlouvu s protistranou (obvykle soukromou osobou), aniž by tato protistrana o této smlouvě byla vůbec informována nebo věděla, co je jejím obsahem. Úžasné!

Požadavky na odpovídající dokumentaci

Nařízení o ochraně údajů chrání jednotlivce před zneužíváním moci ze strany vlády a korporací. Úřady požadující zavedení nových systémů pro sběr dat by měly mít povinnost prověřit, jaké to bude mít důsledky pro občany. Je třeba stanovit odpovídající požadavky na dokumentaci a naše úřady pro ochranu osobních údajů musí mít dostatečné prostředky pro monitorování a hodnocení projektů, které mohou narušit soukromí.

Hlášení úniků dat

Měli bychom zavést povinnost pro společnosti a státní úřady hlásit během jednoho dne, pokud došlo k úniku dat. K zhodnocení rozsahu těchto problémů a zabránění jejich opakování musí mít jednotlivci i firmy možnost získat dostatečné informace o tom, co se děje s daty. Je to také otázka rovnováhy moci – musíme utvářet naší legislativu na principu demokracie zahrnující všechny lidi.

Umělecká svoboda

Směrnice o ochraně osobních údajů již v současnosti obsahuje explicitní výjimku pro svobodu mluveného a psaného slova. Ta by měla být rozšířena o svobodu uměleckého projevu.

Dejme prostor skupinám, na které se vztahuje ochrana dat

Švédská vláda si nechala v roce 2009 vypracovat studii, která ukázala, že některé skupiny, obzvláště uchazeči o zaměstnání a praktikanti jsou chráněni velmi podřadným způsobem. Vzhledem k tomu by měl být na ochranu těchto skupin kladen zvláštní důraz. Zpracování dat by mělo být prováděno obzvláště opatrně, pokud je zjevný silný nepoměr obou smluvních stran.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.