• @predsedajici has upload permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @cen_rv has upload permissions
 • @jednatele has delete permissions
 • @asistent_strany has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Zasedání republikového výboru v Plzni

Usnesení

Náprava stavu bankovního účtu

 • Republikový výbor se usnesl napravit nesoulad reálného stavu a nastavení bankovních účtu strany s vnitrostranickými předpisy.
 • Republikový výbor konstatuje, že existence byť od založení aktivně nepoužívaného avšak netransparentního bankovního účtu je v hrubém nesouladu s prosazovanými principy transparentní organizace a tento stav je nutné neprodleně napravit.
 • Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu, aby neprodleně společně s finančním odborem a případně dalšími odbory uvedl stav všech bankovních účtu a informací o nich uváděných v soulad s programem a předpisy zejména s ohledem na komponentů Pirátského programu Transparentní organizace.
 • Republikový výbor si přeje zachovat 4. bankovní účet po dobu nejméně šesti měsíců od účinnosti tohoto usnesení a to ve formě transparentního účtu tak, aby měla veřejnost dost času nahlédnout do výpisu přímo na webových stránkách banky.
 • Toto usnesení účinkuje vyhlášením.

Legislativní změny

Statut technického odboru

Republikový výbor se usnesl na následující změně statutu technického odboru:

 • K §3(3) StTO se přidává písmeno e), které zní:
e) evidenci lobbistických kontaktů.
 • §3(1) StTO zní následovně:
(1) Technický odbor administruje
a) podepisování serverových certifikátů u certifikační autority,
b) jabber, mumble a jiné komunikační systémy na serveru strany.
 • §4(1)d StTO se vypouští.

Rozpočtová pravidla

Republikový výbor se usnesl na následující změně rozpočtových pravidel:

 • V §3(1) věta třetí RoPr se vypouští.
 • Vkládá se §3a, který včetně nadpisu zní:
§3a Účelové určení některých příjmů
(1) Účelově určené ve prospěch příslušného krajského sdružení jsou následující podíly příjmů:
Příjem Podíl
Příspěvek na úhradu volebních nákladů 30 %
Stálý příspěvek 20 %
Příspěvek na mandát poslance nebo senátora 50 %
Příspěvek na mandát zastupitele 80 %
Nájem a prodej spravovaného majetku 80 %
(2) Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí jsou účelově určené ve prospěch orgánu nebo organizační jednotky, která je uspořádala.

Rozpočet

 • Republikový výbor schvaluje rozpočet Pirátů na rok 2013.
 • Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu vyhodnotit nejpozději do konce října 2013 využití státního příspěvku a předložit republikovému výboru úpravu rozpočtových pravidel, která určí možné způsoby užití státních příspěvků.

Zápis

Zápis ze zasedání republikového výboru je na piratepadu.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.