• @ALL has read permissions
 • @predsedajici has upload permissions
 • @vedouci_organu has upload permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has upload permissions
 • @cen_predsedajici has upload permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Toto je starší verze dokumentu!


Statut administrativního odboru

původce:
Republikový výbor
typ:
statut
zkratka:
StAO
zásadní:
ne
§1 Působnost administrativního odboru

(1) Administrativní odbor je ústředním orgánem České pirátské strany v oblasti

 • a) archivu a podatelen,
 • b) internetového jednání celostátního fóra (např. §17 JdŘ) a republikového výboru,
 • c) administrace technických systémů strany,
 • d) administrativní přípravy voleb.

(2) Administrativní odbor výlučně

 • a) vede seznam členů (§14 JdŘ) a seznam funkcí,
 • b) ukládá BAN (§9 StAO),
 • c) spravuje členské příspěvky (§5 PrP).

Údaje o členech

Seznam členů
se vede na internetovém fóru a sestává ze všech lidí zahrnutých do skupiny Celostátní fórum (§7(4)a StTO).
§2 Seznam členů

(1) Administrativní odbor může vedle seznamu členů vést další podpůrnou evidenci (§3(3)c StTO).

(2) Do seznamu členů vkládá člena administrativní odbor na žádost předsednictva oblastního sdružení, které člena přijalo, potom, co ověří:

 • a) doručení kopie přihlášky administrativnímu odboru,
 • b) zaplacení členského příspěvku na účet strany.

(3) Do skupin oblastních sdružení zařazuje člena předsednictvo, které člena přijalo, nestane-li se tak automaticky

(4) Pokud administrativní odbor zjistí, že u člena chybí údaje nebo dokumenty, vyžádá si od člena nebo příslušného oblastního sdružení doplnění. Pokud v přiměřené lhůtě údaje nedoplní, člena ze seznamu členů vyškrtne; o tomto následku musí být člen poučen prostřednictvím funkčního kontaktu, jinak člena vyškrtnou nelze.

(5) Pokud člen nezaplatil příspěvek v určené lhůtě, navrhne administrativní odbor příslušnému oblastnímu předsednictvu, aby vzalo na vědomí, že členství zaniklo. Pokud se tak nestane, navrhne totéž nadřízenému předsednictvu.

§2a Zákaz podvodného náboru členů

(1) Podvodným náborem je nábor člena, který nepodporuje politické cíle strany (čl. 3 odst. 8 písm. a) St) nebo jinak uvádí stranu při přijímacím řízení v omyl, zejména

 • a) vůbec politické cíle strany nezná,
 • b) vstupuje do strany jen kvůli slibu neoprávněné výhody nebo převážně kvůli takovému slibu,
 • c) vstupuje do strany jen s cílem ovlivnit osobnostní hlasování nebo převážně s takovým cílem,
 • d) uvádí při vstupu nepravdivé skutečnosti nebo podstatné skutečnosti zamlčuje.

(2) Podvodný nábor členů se zakazuje a považuje se za závažné porušení předpisů. Pokud má administrativní odbor před zařazením zájemce o členství do seznamu členů důvodné podezření z podvodného náboru, například jde o přijetí vyššího počtu nových zájemců o členství v daném sdružení, navrhne kontrolní komisi přezkoumání toho, zda zájemce o členství opravdu splňuje podmínky podle stanov. Do pravomocného rozhodnutí kontrolní komise nebo rozhodčí komise, kterým bude podezření z podvodného náboru členů vyvráceno, jej administrativní odbor nezapíše do seznamu členů.

(3) Podvodný nábor je také důvodem k pozastavení činnosti sdružení (§ 29 odst. 1 písm. f) StRK), pokud ho sdružení nebo jeho orgány zaviní.

Seznam funkcí
se vede na internetovém fóru a sestává ze lidí zařazených do skupin orgánů a předsednictev krajských sdružení (např. §7(4)bce StTO).
§3 Seznam funkcí

(1) Administrativní odbor udržuje vedle seznamu členů také seznam funkcí ve straně, do kterých byly osoby zvoleny nebo jejichž výkonem byly pověřeny.

(2) Aktualizace provede vedoucí orgánu, který skupinu moderuje, nebo administrativní odbor, kdykoliv se o změně dozví.

(3) V pochybnostech o členství v orgánu rozhodne dotčený orgán. Toto rozhodnutí lze přezkoumat.

§4 Členské údaje ve fóru

(1) Všichni členové strany jsou povinni používat své jméno (dle dokladu totožnosti, bez titulů) jako uživatelské jméno bez diakritiky.

(2) Podpis nesmí obsahovat obrázky a zvlášť výrazné řezy a velikosti písma.

(3) Jako avatar se nesmí použít jiný obrázek než fotografie člena, kterou lze prezentovat i na veřejnosti, aniž by dělala straně ostudu; nepřípustné fotografie budou smazány. Avatar se nemusí používat.

(4) Případné změny provádí administrativní odbor, pokud k nim uživatel nemá oprávnění.

Pravidla na systémech strany

§5 Pravidla

Formální a obsahová pravidla může administrátor upřesnit vydáním pravidel pro používání každého z elektronických systémů strany. Organizačním jednotkám udělí administrátor moderátorská oprávnění potřebná pro řádný chod technického systému, přičemž v rámci předpisů, technických možností a zvyklostí respektuje jejich právo na samosprávu a organizaci příslušné vyhrazené části elektronického systému strany.

§6 Formální pravidla

(1) Přednostně se text píše s diakritikou, ale je povoleno psát i bez ní.

(2) Pokud není z textu zřejmé, jde-li o humor nebo ironii, používají se smajlíky nebo jiný vysvětlující prvek.

(3) Používat nepřirozené formátování, které narušuje čtení, se zakazuje. Nepřípustné je zejména přispívat vícekrát bezprostředně za sebou, pokud pro to není důvod hodný zvláštního zřetele, a používat

 • a) velká písmena ve více než jednom slově po sobě následujícím,
 • b) více smajlíků za sebou,
 • c) konce řádků za účelem užšího textu,
 • d) různé nadměrně výrazné řezy nebo velikosti písma.

(4) Administrativní odbor může zavést prvky ulehčující členění textu.

§7 Obsahová pravidla

(1) Na systémech strany se zakazuje urážet jiné uživatele a jim blízké fyzické osoby, a vyjadřovat se rasisticky a sexisticky.

(2) Česká pirátská strana si vyhrazuje právo rozhodnout se, zda v případě porušení právních předpisů nebo pravidel fóra přistoupí k sankcím. Pro účely těchto sankcí se uchovávají na fóru IP adresy uživatelů.

(3) Není-li stanoveno jinak, správci systémů smějí odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakoukoliv informaci poskytnutou uživatelem, pokud to budou považovat za nutné, zejména pokud informace porušuje předpisy nebo pravidla.

§8 Internetové fórum

(1) Administrativní odbor může internetové fórum doplnit o další funkce (např. karma, nepřátelé), u kterých nastaví pravidla užívání. Tato pravidla lze přezkoumat.

(2) Administrativní odbor spravuje centrální podatelnu pro podání, kde si podatel není jist příslušností adresáta.

(3) Skončená jednání moderátor na internetovém fóru zamkne a je zakázáno jejich obsah měnit.

§9 Disciplinární opatření

(1) Disciplinární opatření za porušení pravidel internetového fóra mimo jednání celostátního fóra jsou v působnosti administrativního odboru varování a BAN.

(2) BAN ukládá administrativní odbor neprodleně po předmětné události, pokud uživatel nedbá varování. Administrativní odbor může v souvislosti s některými doplňky (např. karma) vyhlásit, že BAN se ukládá i v jiných důvodných případech.

(3) BAN trvá nejvýše sedm dní a vylučuje používání internetového fóra. Po dobu hlasování na elektronickém jednání celostátního fóra se BAN staví výlučně pro účely tohoto hlasování.

(4) Přezkum nemá u disciplinárních opatření odkladný účinek, nestanoví-li rozhodčí komise v předběžném opatření jinak.

Osobní údaje

§10 Správa osobních údajů

(1) Funkcionáři mají přístup k osobním údajům členů, které potřebují k výkonu své funkce. Osobní údaje nesmí prozradit nepovolané osobě a musí s nimi zacházet tak, aby nezpůsobili jejich zneužití. Podrobnosti vyhlásí administrativní odbor.

(2) Jakmile bude k dispozici patřičné technické vybavení, bude se každý přístup k osobním údajům logovat a člen bude mít přístup ke všem informacím, které strana uchovává o jeho osobě včetně logů o přístupu.

§11 Mlčenlivost

Kdo poruší tajnost informací tím, že způsobí, že se nepovolaná osoba dozví cizí osobní údaje, důležité bezpečnostní údaje nebo informace označené na uzavřeném jednání za tajné, aniž by ji republikový výbor zprostil mlčenlivosti, poruší závažně předpisy České pirátské strany a odpovídá za škodu.

§12 Provedení

Tento statut provede administrativní odbor.

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/stao.1423669255.txt.gz · Poslední úprava: 11.02.2015 15:40 autor: Vojtech Pikal