• @ALL has read permissions
 • @vedouci_organu has upload permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has upload permissions
 • @cen_predsedajici has upload permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Zásady spravedlivého procesu

původce:
Republikový výbor
zkratka:
RŘ-ZaSPr
zásadní:
ne

Čl. 1 Slib člena přezkumného orgánu

(1) Člen přezkumného orgánu se ujímá funkce složením slibu na příslušném fóru, který zní:

Slibuji na svou čest a svědomí, že se budu řídit právním řádem České republiky a vnitřními předpisy, že je budu vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že v souladu s ním budu rozhodovat nezávisle, nestranně a spravedlivě.

(2) Odepře-li slib složit, nebo složí-li slib s výhradou, hledí se na něj, jako by nebyl zvolen.

Čl. 2 Obecné povinnosti člena přezkumného orgánu

Člen přezkumného orgánu je povinen svým jednáním přispívat k důvěryhodnosti přezkumných orgánů a rozhodčího řízení ve straně zejména, nikoli ovšem výhradně, tím, že

 • a) ve všech ohledech dbá na spravedlnost a nestrannost,
 • b) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem funkce, pokud nebyl této povinnosti stranami řízení či oprávněnou osobou zproštěn; za tímto účelem podepisuje se stranou dohodu o mlčenlivosti,
 • c) vystupuje korektně, slušně, trpělivě a transparentně,
 • d) postupuje tak, aby zamezil zdržovacím taktikám, vytváření nátlaku či zastrašování stran či jiných účastníků sporu, či jakýmkoli jiným pokusům o zneužití či narušení rozhodčího řízení,
 • e) zjišťuje skutečnosti svědčící ve prospěch i neprospěch obou stran sporu,
 • f) při nástupu do funkce a během jejího výkonu si doplňuje vzdělání a kompetence potřebné pro výkon funkce.

Čl. 3 Povinnosti člena přezkumného orgánu před přijetím případu

(1) Člen přezkumného orgánu je před přijetím role zpravodaje či před účastí na řízení povinen důkladně zvážit, zda

 • a) má nezávislé postavení na stranách sporu a nemá střet zájmů,
 • b) je schopen v řízení vystupovat a rozhodovat nestranně a nezávisle na stranách sporu, ostatních osobách či vlivech, včetně vnitrostranické diskuse,
 • c) má dostatečnou kvalifikaci v řízení vystupovat a rozhodovat a
 • d) bude schopen řízení věnovat odpovídající čas a pozornost.

(2) Pokud člen přezkumného orgánu dospěje k závěru, že nesplňuje kterýkoli z těchto požadavků, je povinen se z řízení vyloučit. V pochybnostech rozhodne komise usnesením.

Čl. 4 Vystupování

(1) Člen přezkumného orgánu dbá na vyváženou a nestrannou komunikaci se stranami sporu.

(2) Od okamžiku, kdy se člen přezkumného orgánu dozví o tom, že má určitý případ řešit, nesmí odpovídat na dotazy a jakkoli jinak komunikovat ohledně věci nebo procesních aspektů sporu mimo řízení, s výjimkou dotazů na skutečnosti ohledně střetu zájmů, osobách vyřizujících věc či jiné podobné informace nezbytné pro uplatnění práv účastníka. Člen přezkumného orgánu může reagovat způsobem, který rozhodčí řád stanoví (§ 23a odst. 4 RŘ).

Čl. 5 Postup člena přezkumného orgánu při projednání sporu

Jakmile člen přezkumného orgánu převezme věc, postupuje v řízení i bez dalších návrhů tak, aby věc byla co nejrychleji projednána a rozhodnuta.

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/rr_zaspr.txt · Poslední úprava: 29.09.2023 21:55 autor: vojtech.pikal