• @cen_predsedove_ks has upload permissions
 • @cen_predsedove_ms has upload permissions
 • @cen_koord has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Pravidla pro přijímání členů Ústeckého krajského sdružení

původce:
Krajské fórum Ústecký kraj
typ:
předpis oblastního sdružení
zkratka:
ÚlK-PPČ
zásadní:
ne
složka:
Krajské sdružení Ústecký kraj
adresát:
krajské předsednictvo a místní předsednictva v krajském sdružení Ústeckého kraje

Pravidla pro přijímání členů

Čl. 1 Řízení o přijetí člena

(1) Za řízení o přijetí člena (dále jen „řízení“) se považuje proces, který vede k hlasování o přijetí zájemce o členství (dále jen „zájemce“) do strany. Cílem tohoto řízení je, aby mohlo krajské nebo místní předsednictvo rozhodnout o přijetí zájemce v souladu s demokratickým minimem.

(2) Řízení je vedeno v souladu s těmito pravidly krajským předsednictvem, nebo, chce-li se stát zájemce členem některého místního sdružení, příslušným místním předsednictvem (dále jen „odpovědné předsednictvo“).

(3) Koordinátor krajského sdružení průběžně poučuje zájemce o průběhu řízení a pomáhá mu se splněním podmínek pro hlasování o jeho přijetí (čl. 3 odst. 2 a 3).

Čl. 2 Zahájení řízení

(1) Řízení je zahájeno tím, že zájemce veřejně na technickém systému strany projeví zájem o vstup do strany a sdělí, zda chce vstoupit do některého místního sdružení, případně že chce vstoupit pouze do krajského sdružení.

(2) Koordinátor krajského sdružení oznámí bez zbytečného odkladu zahájení řízení krajskému předsednictvu a, chce-li se stát zájemce členem některého místního sdružení, příslušnému místnímu předsednictvu.

(3) Po zahájení řízení zašle koordinátor krajského sdružení zájemci dotazník pro zájemce (dále jen „dotazník“).

(4) Řízení o přijetí člena nelze zahájit, pokud bylo v předchozích 90 dnech ukončeno jiné řízení o stejné osobě.

Čl. 3 Hlasování o přijetí zájemce

(1) O přijetí zájemce rozhoduje zpravidla za jeho přítomnosti odpovědné předsednictvo usnesením.

(2) Před hlasováním o přijetí zájemce místním předsednictvem je nutné, aby:

 • a) odpovědné místní předsednictvo obdrželo vyplněnou členskou přihlášku a bezodkladně jí předalo krajskému předsednictvu, a to ve lhůtě 7 dnů usnesením stvrdilo prověření jejího obsahu,
 • b) se zájemce zúčastnil aspoň jednoho zasedání krajského fóra, na kterém byl vyhrazen čas pro členy krajského sdružení pro kladení dotazů zájemci,
 • c) se zájemce zúčastnil aspoň dvou zasedání místního fóra, nebo nejméně jednoho zasedání místního fóra a dvou akcí pořádaných místním sdružením,
 • d) zájemce vytvořil příspěvek na technickém systému strany, kde se představí a umožní členům krajského sdružení klást mu dotazy (dále jen „představení zájemce“) po dobu nejméně 7 dnů,
 • e) zájemce vyplnil dotazník (čl. 2 odst. 3) a zveřejnil ho na technickém systému strany.

(3) Před hlasováním o přijetí zájemce krajským předsednictvem je nutné, aby:

 • a) zájemce odevzdal krajskému předsednictvu vyplněnou členskou přihlášku,
 • b) se zájemce zúčastnil aspoň dvou zasedání krajského fóra,
 • c) se zájemce zúčastnil aspoň jednoho zasedání krajského fóra, na kterém byl vyhrazen čas pro členy krajského sdružení pro kladení dotazů zájemci,
 • d) zájemce vytvořil příspěvek na technickém systému strany, kde se představí a umožní členům krajského sdružení klást mu dotazy (dále jen „představení zájemce“) po dobu nejméně 7 dnů,
 • e) zájemce vyplnil dotazník (čl. 2 odst. 3) a zveřejnil ho na technickém systému strany.

(4) Uplyne-li lhůta dle odst. 2 pís. a marně, má se za to, že krajské předsednictvo stvrdilo usnesením prověření obsahu členské přihlášky.

(5) Odpovědné předsednictvo má povinnost rozhodnout o přijetí člena nejpozději 45 dnů po splnění podmínek pro přípustnost hlasování (odst. 2, odst. 3).

Čl. 4 Úloha krajského předsednictva

(1) Krajské předsednictvo určuje usnesením způsob představení zájemce (čl. 3 odst. 2 pís. d a odst. 3 pís. c) a obsah dotazníku pro zájemce o členství (čl. 2 odst. 3).

(2) Je-li odpovědným předsednictvem místní předsednictvo, musí krajské předsednictvo bezodkladně odpovědnému místnímu předsednictvu oznámit v rámci řízení zjištěné skutečnosti, které jsou v rozporu s přijetím zájemce dle vnitřních předpisů strany. Odpovědné místní předsednictvo je prověří a případně ukončí řízení předčasně (čl. 5 odst. 2).

Čl. 5 Ukončení řízení

(1) Řízení končí hlasováním o přijetí člena odpovědným předsednictvem. Nepřijetí musí být zdůvodněno.

(2) Řízení může být odpovědným předsednictvem ukončeno též předčasně, pokud je přijetí zájemce do strany v rozporu s vnitřními předpisy, nebo na žádost zájemce.

Čl. 6 Poučení nového člena

(1) Koordinátor krajského sdružení zajistí poučení nového člena o obsahu stanov a o právech a povinnostech člena strany.

(2) Koordinátor krajského sdružení zajistí poučení nového člena o technických systémech strany v rozsahu nutném pro obvyklý výkon práv a povinností člena strany.

Čl. 7 Zastupování

Je-li to nutné nebo účelné, může v řízení koordinátora krajského sdružení zastoupit jiná osoba k tomu pověřená předsedou krajského sdružení.

Příloha 1: Dotazník pro zájemce o členství

Dotazník pro zájemce o členství sestává ze stálých otázek a výběru 5 otázek z okruhu variantních otázek či jiných otázek týkající se politického programu. Vyplněný dotazník se zveřejňuje na fóru.

Stálé otázky

 1. Četl(a) jsi stanovy?
 2. Proč my a ne někdo jiný? Popiš strany, na kterými (bys) uvažoval/a, a proč jsi je zavrhl/a.
 3. Máš v úmyslu se u Pirátů zapojit do dění v kraji, sledovat fórum a účastnit se hlasování?

Variantní otázky

 1. Proč chceš vstoupit k Pirátům?
 2. Je nějaký krajský expertní tým, do kterého by ses mohl(a) a chtěl(a) zapojit?
 3. S čím nám můžeš pomoci?
 4. Jaká témata nebo část programu tě u Pirátů zajímá?
 5. Je něco s čím v programu nesouhlasíš?
 6. Jaký máš názor na legalizaci drog? Legalizoval/a bys konopí? LSD? Heroin?
 7. Co si myslíš o státních dotacích? V zemědělství? V průmyslu? V ohledu na rozvoj podnikání?
 8. Co si myslíš o OSA, Intergramu a autorském zákonu?
 9. Kde si myslíš, že je hranice mezi svobodou projevu a rozumným omezením kvůli hanobení rasy a vyzývání k násilí?
 10. Co si myslíš o imigraci do ČR?
 11. Co nejvíc pálí Českou republiku?
 12. Kde vidíš největší díru/nebezpečí v ochraně soukromí a svých osobních údajů?
 13. Jak se stavíte k otázce rovnoprávnosti partnerského soužití gay a lesbických párů a možnosti adopce dětí takovými páry?
 14. Jaké vnímáte největší problémy v otázce zahraniční politiky? Co si myslíš o EU, o NATO o anexi Krymu nebo o režimu KLDR?
 15. Sledoval jste/slyšel jste o aktivitách Aarona Swartze? Co si myslíte o činnosti Juliana Assange/Wikileaks?
 16. Víš, co je to všeobecný základní příjem? Jak se k němu stavíš a z čeho by se měl financovat?

Příloha 2: Způsob představení zájemce

Představení proběhne na fóru tak, že se zájemce v krátkosti představí, popíše svoje motivace pro vstup do strany a sdělí, zda chce vstoupit do některého místního sdružení, případně že chce vstoupit pouze do krajského sdružení. Příspěvek zájemce napíše do podfóra pro zájemce vyhrazeného v podfóru místního sdružení, do kterého chce vstoupit, nebo do podfóra krajského sdružení, pokud chce vstoupit pouze do něj.

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/krajske/ulk-prijimani-clenu.txt · Poslední úprava: 19.04.2021 18:06 autor: vojtech.pikal