• @cen_predsedove_ks has upload permissions
 • @cen_predsedove_ms has upload permissions
 • @cen_koord has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Pravidla správy klíčů k Picolu a poslanecké kanceláři

původce:
Olomoucké krajské předsednictvo
typ:
pravidla
zkratka:
OlK-PSK
zásadní:
ne
složka:
Krajské sdružení Olomoucký kraj
adresát:
uživatelé Pirátského centra Picolo a přidružené poslanecké kanceláře

Pravidla správy klíčů k Picolu a poslanecké kanceláři

§ 1 Účel předpisu

Tato pravidla stanoví práva a povinnosti, která se týkají krátkodobého a dlouhodobého vypůjčování klíčů k Picolu - Pirátskému centru Olomouc a přidružené poslanecké kanceláři.

§ 2 Sady klíčů

(1) ​Klíče k Picolu​ zahrnují klíče:

 • a) vrata od domu,
 • b) hlavní vchod do Picola,
 • c) zadní vchod do Picola,
 • d) sklad,
 • e) schránka na rezervní klíče k Picolu.

(2) ​Klíče k poslanecké kanceláři​ zahrnují sadu klíčů k Picolu a klíče:

 • a) posuvné dveře do poslanecké kanceláře,
 • b) zadní dveře do poslanecké kanceláře,
 • c) skříň v poslanecké kanceláři.

(3) ​Rezervní klíče k Picolu​ zahrnují klíče:

 • a) vrata od domu,
 • b) hlavní vchod do Picola,
 • c) zadní vchod do Picola.
§ 3 Podmínky pro vypůjčení a zapůjčení klíčů

(1) Kdo si vypůjčí klíče od Picola či poslanecké kanceláře, zavazuje se dodržovat tato pravidla a Provozní řád Picola.

(2) Klíče k poslanecké kanceláři může mít dlouhodobě vypůjčené:

 • a) poslanec Parlamentu ČR zvolen za Olomoucký kraj,
 • b) osoba vykonávající práci pro poslance parlamentu ČR zvoleného za Olomoucký kraj,
 • c) v odůvodněných případech jiné osoby.

(3) Klíče k Picolu může mít dlouhodobě vypůjčené:

 • a) člen předsednictva oblastního sdružení v Olomouckém kraji,
 • b) v odůvodněných případech jiné osoby.

(4) Rezervní klíče k Picolu může mít krátkodobě zapůjčené:

 • a) ten kdo má dlouhodobě vypůjčené klíče od poslanecké kanceláře nebo klíče od Picola,
 • b) důvěryhodný pořadatel akce v Picolu,
 • c) v odůvodněných případech jiné osoby.
§ 4 Dlouhodobé vypůjčení klíčů

(1) Dlouhodobé vypůjčení klíčů v odůvodněných případech se provádí na základě žádosti. Žádost obsahuje důvod, proč má daná osoba mít klíče.

(2) Předsednictvo krajského sdružení rozhodne o žádosti usnesením, po konzultaci s Picolo týmem. Zamítnutí žádosti musí být zdůvodněno.

(3) Usnesení o vypůjčení klíčů lze v odůvodněných případech zrušit, zejména pokud dojde k porušení Provozního řádu Picola nebo těchto pravidel.

(4) Platnost usnesení o vypůjčení klíčů zaniká vrácením klíčů.

(5) Klíče se vypůjčují a vrací proti podpisu předávacího protokolu.

(6) Sadu klíčů lze vypůjčit bez některých klíčů, přičemž tato skutečnost musí být uvedena v předávacím protokolu.

§ 5 Krátkodobé zapůjčení klíčů

(1) Rezervní klíče k Picolu může krátkodobě zapůjčit každý, kdo má dlouhodobě vypůjčený klíč ke schránce s rezervními klíči k Picolu. Na krátkodobé zapůjčení klíčů není nárok.

(2) Ten kdo zapůjčil rezervní klíče k Picolu to neprodleně zaznamená do seznamu krátkodobých zápůjček.

(3) Rezervní klíče se zapůjčují na dobu nezbytně nutnou, zpravidla na maximálně 24 hodin.

(4) Za vrácení rezervních klíčů má zodpovědnost ten, kdo je zapůjčil.

§ 6 Správa klíčů

(1) Správu klíčů provádí Picolo tým.

(2) Picolo tým má v oblasti správy klíčů následující úkoly:

 • a) vytvoření a vedení evidence dlouhodobě vypůjčených sad klíčů,
 • b) vytvoření a vedení evidence klíčů navíc a jejich bezpečné uložení,
 • c) vytvořit a archivovat předávací protokoly pro dlouhodobé vypůjčení a vrácení sad klíčů,
 • d) předání a příjem dlouhodobě vypůjčených sad klíčů,
 • e) zajistit vytvoření kopií klíčů dle potřeby,
 • f) zřídit schránku na rezervní klíče k Picolu,
 • g) zajistit alespoň dvě sady rezervních klíčů k Picolu,
 • h) vytvoření seznamu krátkodobých zapůjček.

(3) Člen Picolo týmu může předávat, přijímat či vytvářet kopie pouze těch klíčů, které má sám dlouhodobě vypůjčené.

(4) Nové kopie klíčů lze v přiměřeném množství vytvořit v případě, kdy jsou všechny klíče navíc vypůjčené.

(5) Pokud žádný z členů Picolo týmu nemá dlouhodobě vypůjčené všechny klíče, plní úkoly spojené s těmito klíči předseda krajského sdružení.

(6) Picolo tým umožní používat ostatní klíče od sdílených věcí či prostor, které nejsou součástí sad klíčů, osobám či týmům, které danou sdílenou věc či prostor využívají. Zejména se jedná o klíče od poštovní schránky.

§ 7 Ostatní

(1) V případě ztráty či odcizení klíčů je třeba tuto skutečnost neprodleně oznámit Picolo týmu nebo předsednictvu krajského sdružení. Náklady na výměnu zámků a vytvoření sad nových klíčů zaplatí ten, kdo o klíče přišel. Předsednictvo krajského sdružení může zaplacení těchto nákladů částečně či plně prominout.

(2) Předseda krajského sdružení obdrží zapečetěnou obálku s rezervní kopií všech klíčů, které bezpečně uschová proti odcizení. Pokud není z Olomouce, může uschováním pověřit člena z Olomouce.

(3) Poslanec splňující podmínky pro vypůjčení klíčů, má nárok na vypůjčení sady klíčů k poslanecké kanceláři podobu trvání mandátu, pokud je to jeho kancelář.

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/krajske/olk-sprava-klicu.txt · Poslední úprava: 16.04.2021 10:30 autor: vojtech.pikal