• @ALL has read permissions
 • @vedouci_organu has upload permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has upload permissions
 • @cen_predsedajici has upload permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Zakládací listina ústavu

původce:
Celostátní fórum
typ:
ideový dokument
zásadní:
ne

Zakládací listina

1. Zakladatel

Česká pirátská strana
politická strana se sídlem Na Moráni 360/3, Nové Město, Praha 2, 128 00 Praha, IČO: 71339698, vedená Ministerstvem vnitra ČR, pod číslem registrace MV-39553-7/VS-2009.

2. Název, zkratka a sídlo

Název ústavu: Institut π, z.ú.
Zkratka: π
Sídlo ústavu: Na Moráni 360/3, Praha 2 - Nové Město, 128 00 Praha

3. Účel a předmět činnosti ústavu

 • 3.1. Základním účelem ústavu Pirátský politický institut, z. ú. (dále jen „ústav“) je rozvíjení základních idejí České pirátské strany a mezinárodního pirátského hnutí, zejména rozvoj svobodné, vzdělané a digitálně propojené společnosti s důrazem na ochranu soukromí, práva na svobodné šíření informací a využití technologického a společenského pokroku ve prospěch svobody, demokracie, humanismu a kultury sdílení a spolupráce.
 • 3.2. Hlavním předmětem činnosti ústavu je výzkumná, publikační, vzdělávací a kulturní činnost v oblasti
  • 3.2.1. rozvoje demokracie, právního státu, pluralismu a ochrany základních lidských práv,
  • 3.2.2. rozvoje občanské společnosti a společenské soudržnosti,
  • 3.2.3. podpory aktivní účasti občanů na veřejném životě,
  • 3.2.4. zlepšení kvality politické kultury a veřejné diskuse a
  • 3.2.5. přispívání k mezinárodnímu porozumění a spolupráci.
 • 3.3. Ústav smí pro plnění účelu dle článku 3 odstavce 1 této zakládací listiny vykonávat hospodářskou činnost jako svoji vedlejší činnost.
 • 3.4. Činnost ústavu se řídí následujícími zásadami:
  • 3.4.1. dodržování vysokých standardů odbornosti a podloženosti výstupů,
  • 3.4.2. respektování různých odborných pohledů,
  • 3.4.3. politická neutralita ve vztahu k stranickým představitelům a
  • 3.4.4. spolupráce s vědeckou obcí.
 • 3.5. Účel ústavu bude naplňován především prostřednictvím:
  • 3.5.1. realizací projektů a dalších činností v souladu s účelem ústavu,
  • 3.5.2. publikační činnosti, zejména publikací analytických a koncepčních materiálů,
  • 3.5.3. vzdělávací činnosti formou pořádání přednášek, diskuzí, seminářů či konferencí,
  • 3.5.4. spoluprací s tuzemskými i zahraničními subjekty obdobného zaměření, školami a vzdělávacími institucemi a
  • 3.5.5. poradenské činnosti.

4. Vklad

Zakladatel vložil při založení ústavu peněžitý vklad ve výši 200.000 Kč (dvě stě tisíc korun českých). Peněžitý vklad se stává majetkem ústavu ke dni jeho vzniku. Správou vkladu do vzniku ústavu je pověřen zakladatel.

5. Orgány ústavu

 • 5.1. Orgány ústavu jsou
  • 5.1.1. ředitel,
  • 5.1.2. správní rada,
  • 5.1.3. akademická rada,
  • 5.1.4. dobrovolnický kruh a
  • 5.1.5. kontrolor.

Ředitel a kontrolor jsou orgány individuální. Kontrolorem může být fyzická nebo právnická osoba. Správní rada, akademická rada a dobrovolnický kruh jsou orgány kolektivní.

 • 5.2. Členy kolektivních orgánů, ředitelem i kontrolorem, pokud je fyzickou osobou, mohou být osoby bez ohledu na státní občanství a příslušnost.

6. Ředitel

 • 6.1. Ředitel je statutárním orgánem ústavu, řídí jeho činnost, jedná jeho jménem a rozhoduje ve všech záležitostech, které nespadají do pravomoci jiných orgánů. Jednání spadající do jeho pravomoci je ředitel oprávněn činit samostatně. Listiny podepisuje připojením podpisu na místo, kde je uvedeno jeho jméno a příjmení, funkce a název ústavu.
 • 6.2. Ředitel je volen a odvoláván správní radou.
 • 6.3. Ředitel nemůže být členem správní rady ani jiných orgánů ústavu, má ale právo účastnit se jejich jednání a prezentovat na nich svá stanoviska a podněty.
 • 6.4. Funkční období ředitele je na dobu neurčitou.
 • 6.5. Ředitel se může vzdát své funkce, a to písemným prohlášením doručeným správní radě. Nesmí tak ale učinit v době, která je pro ústav nevhodná. Výkon funkce ředitele zaniká uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení o vzdání se funkce správní radě, neschválí-li správní rada na žádost ředitele jiný okamžik zániku funkce.
 • 6.6. Ředitel je povinen zajistit řádné fungování ústavu a naplňování účelu, pro který byl založen.
 • 6.7. Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi a pečlivostí, tzn. jednat s péčí řádného hospodáře.

7. Správní rada

 • 7.1. Správní rada je orgán, který dbá o zachování účelu, pro nějž byl ústav založen, a dohlíží na řádné hospodaření s jeho majetkem.

Složení správní rady

 • 7.2. Správní rada má sedm členů. Výjimkou jsou období mezi případným předčasným ukončením členství dle článku 7 odstavce 7 a jmenováním nového člena zakladatelem.
 • 7.3. Členství ve správní radě vzniká jmenováním zakladatelem.
 • 7.4. Funkční období členů správní rady je pětileté. Opakované jmenování za člena správní rady je možné.
 • 7.5. Pokud se předčasně uvolní místo člena správní rady, zakladatel jmenuje nového člena na uvolněné místo. Funkční období takto zvolených nových členů skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo.
 • 7.6. Ze svého středu volí jmenovaní členové správní rady předsedu správní rady, který jedná za správní radu navenek. Funkční období předsedy správní rady končí nejpozději s koncem jeho členství ve správní radě. Funkční období předsedy správní rady končí i případnou volbou nového předsedy. Není-li funkce předsedy obsazena, práva a povinnosti předsedy vykonává až do volby předsedy nejstarší její člen.
 • 7.7. Členství ve správní radě zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, vzdáním se funkce dle článku 7 odstavce 8 této zakládací listiny nebo odvoláním zakladatelem, a to i bez udání důvodu.
 • 7.8. Člen správní rady se může vzdát své funkce, a to písemným prohlášením. Výkon funkce člena správní rady zaniká dnem doručení prohlášení zakladateli. Zakladatel je povinen prohlášení člena správní rady o vzdání se funkce člena správní rady či rozhodnutí o odvolání člena správní rady oznámit bez zbytečného odkladu předsedovi správní rady.

Povinnosti a pravomoci správní rady

 • 7.9. Správní rada stanovuje dlouhodobou koncepci ústavu, stanovuje úkoly řediteli a kontroluje jejich splnění.
 • 7.10. Správní rada schvaluje:
  • 7.10.1. rozpočet a finanční plán,
  • 7.10.2. řádnou a mimořádnou účetní závěrku a
  • 7.10.3. výroční zprávu.
 • 7.11. Správní rada rozhoduje o:
  • 7.11.1. vydání statutu a jeho změnách,
  • 7.11.2. jmenování a odvolání ředitele a stanovení jeho mzdy,
  • 7.11.3. rozdělení hospodářského výsledku,
  • 7.11.4. odměňování ředitele, přičemž bere v potaz rovněž hospodářský výsledek ústavu a
  • 7.11.5. změně sídla ústavu, a to po předchozím vyjádření ředitele.
 • 7.12. Předchozí písemný souhlas správní rady je vyžadován k právnímu jednání, kterým:
  • 7.12.1. ústav nabývá nebo pozbývá vlastnické právo k nemovité věci,
  • 7.12.2. vlastní nemovitou věc zatěžuje,
  • 7.12.3. v případě dispozic s finančními prostředky a movitým majetkem v hodnotě nad 50.000 Kč,
  • 7.12.4. uzavírání smluv, ze kterých vyplývá pro ústav závazek nebo pohledávka vyšší než 50.000 Kč,
  • 7.12.5. nabývá nebo pozbývá autorské nebo průmyslové právo, nebo
  • 7.12.6. zakládá jinou právnickou osobu nebo se podílí na takové osobě vkladem, nebo
  • 7.12.7. dochází k vytvoření obchodního závodu.

Vydání souhlasu či nesouhlasu je správní rada povinna učinit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy je k tomuto vyzvána ředitelem. Jedná se o pořádkovou lhůtu a její marné uplynutí neznamená vyslovení souhlasu.

 • 7.13. Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi a pečlivostí, tzn. s péčí řádného hospodáře.
 • 7.14. Každý člen správní rady má právo nahlížet do účetnictví a účetních dokladů ústavu a má právo pro výkon své funkce pořizovat jejich kopie.

Jednání správní rady

 • 7.15. Správní rada se řádně schází pravidelně nejméně čtyřikrát do roka. Řádná schůze správní rady musí být oznámena všem členům 15 dní předem.
 • 7.16. Mimo pravidelné schůze se správní rada může sejít na schůzi mimořádné, konané zpravidla k řešení naléhavých otázek, pokud dá ke svolání této schůze předsedovi podnět ředitel, člen správní rady či kontrolor. Mimořádná schůze správní rady musí být oznámena všem členům a uskuteční se v termínu, se kterým souhlasí většina členů. Jinak musí být oznámena alespoň 10 dní předem.
 • 7.17. Zasedání správní rady svolává a řídí předseda správní rady. Zasedání správní rady případně mohou společně svolat i tři členové správní rady. Věcné podklady pro jednání připravuje ředitel, pokud se správní rada nedohodne jinak.
 • 7.18. Správní rada rozhoduje shodou alespoň 4 hlasů. Při rozhodování je hlasovací právo všech členů správní rady stejné.
 • 7.19. Schůze správní rady se mohou konat distančně formou audiovizuálního přenosu s možností ověření identity účastníků.
 • 7.20. Správní rada může činit usnesení hlasováním per rollam.
 • 7.21. O průběhu zasedání správní rady a hlasování správní rady, včetně jednání distančních a hlasování per rollam, se sepisuje zápis, který podepisuje zapisovatel a předseda správní rady nebo jeho pověřený zástupce. Zápis je zaslán všem členům správní rady, zástupci dobrovolnického kruhu zvoleného dle článku 9 odstavce 3 této zakládací listiny, řediteli, kontrolorovi a zakladateli.
 • 7.22. Člen statutárního orgánu zakladatele či jiný jeho pověřený zástupce má právo účastnit se jednání správní rady. Požádá-li o slovo, musí mu být uděleno.
 • 7.23. Pravidla jednání správní rady si správní rada upraví svým vlastním jednacím řádem.

8. Akademická rada

 • 8.1. Akademická rada je poradním orgánem ústavu a v rámci své činnosti zejména poskytuje správní radě stanoviska k ideovému směřování, strategickým materiálům, rozpočtu a plánu činností ústavu. Dále vykonává akademická rada dohled nad ideovou a odbornou kvalitou výstupů ústavu.

Složení akademické rady

 • 8.2. Akademická rada má nejméně 5 členů.
 • 8.3. Členy akademické rady jmenuje správní rada na základě doporučení alespoň jednoho dalšího kolektivního orgánu ústavu. Členy akademické rady odvolává správní rada.
 • 8.4. Funkční období členů akademické rady je neomezené.
 • 8.5. Akademická rada volí ze svého středu předsedu akademické rady.
 • 8.6. Členství v akademické radě je neslučitelné s členstvím ve správní radě a zaměstnaneckým poměrem k ústavu. Člen akademické rady smí být členem dobrovolnického kruhu včetně výkonu role zástupce dobrovolnického kruhu na jednáních ostatních orgánů ústavu.
 • 8.7. Oznámení o ukončení členství z vlastní vůle dává člen předsedovi akademické rady, který o něm informuje ostatní orgány ústavu.
 • 8.8. Členové akademické rady mají při prezenční účasti na zasedání některého orgánu nebo na akci organizované nebo spoluorganizované ústavem nárok na přiměřený příspěvek na cestovné, ubytování a stravu.

Jednání akademické rady

 • 8.9. Řádné zasedání akademické rady prezenční formou svolává předseda alespoň jedenkrát ročně, a to v dostatečném předstihu.
 • 8.10. Předseda akademické rady je povinen svolat mimořádné zasedání akademické rady na žádost správní rady nebo dobrovolnického kruhu, tato povinnost se ale vztahuje nejvýše na dvě mimořádná zasedání ročně. Mimořádná zasedání mohou být pořádaná distanční formou.
 • 8.11. Akademická rada může činit rozhodnutí hlasováním per rollam.
 • 8.12. Akademická rada rozhoduje většinou přítomných členů, přičemž každý člen má jeden hlas.

9. Dobrovolnický kruh

 • 9.1. Dobrovolnický kruh je participační orgán ústavu. Účelem dobrovolnického kruhu je sdružovat osoby, které se chtějí dobrovolně podílet na činnostech ústavu, a navrhovat správní radě projekty pro realizaci ústavem v souladu s účelem ústavu.

Složení dobrovolnického kruhu

 • 9.2. Členové dobrovolnického kruhu mohou být zároveň zaměstnanci nebo dodavateli ústavu. Dobrovolnický kruh si vlastním rozhodnutím dále upraví pravidla pro nabytí a ztrátu členství v dobrovolnickém kruhu.
 • 9.3. Dobrovolnický kruh si ze svého středu zvolí zástupce dobrovolnického kruhu pro jednání s ostatními orgány ústavu. Zvolený zástupce dobrovolnického kruhu má právo účastnit se jednání ostatních kolektivních orgánů ústavu.

Jednání dobrovolnického kruhu

 • 9.4. Pravidla jednání dobrovolnického kruhu si dobrovolnický kruh upraví svým vlastním jednacím řádem.
 • 9.5. Z jednání dobrovolnického kruhu se pořizuje zápis, který ověřují alespoň zvolený zástupce dobrovolnického kruhu. Zápis z jednání zástupce následně doručí do 15 dní všem členům dobrovolnického kruhu, všem členům správní rady a řediteli.
 • 9.6. Dobrovolnický kruh je povinen skrze svého zástupce bez zbytečného prodlení informovat ředitele o usneseních dobrovolnického kruhu, zejména pak o změnách v seznamu členů, jednacího řádu a pravidel pro nabytí a ztrátu členství v dobrovolnickém kruhu.

10. Kontrolor

 • 10.1. Kontrolor je kontrolním orgánem ústavu. Kontrolora jmenuje zakladatel, jmenování je účinné od okamžiku jeho doručení správní radě. Zakladatel má právo jmenování kdykoliv zrušit nebo jmenovat jiného kontrolora.
 • 10.2. Kontrolor zejména
  • 10.2.1. dohlíží, zda ředitel a správní rada vykonávají působnost podle zákona a v souladu se zakládací listinou a statutem, pokud byl vydán,
  • 10.2.2. kontroluje hospodaření ústavu a vedení účetnictví a přezkoumává účetní závěrky,
  • 10.2.3. vyjadřuje se k výroční zprávě,
  • 10.2.4. upozorňuje ředitele a správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění, a
  • 10.2.5. nejméně jedenkrát ročně podává správní radě zprávu o své kontrolní činnosti.
 • 10.3. Kontrolor je oprávněn:
  • 10.3.1. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje,
  • 10.3.2. svolat mimořádné zasedání správní rady, pokud to vyžadují zájmy ústavu, a
  • 10.3.3. účastnit se zasedání správní rady, a
  • 10.3.4. pokládat zaměstnancům ústavu dotazy, požadovat od nich potřebné informace a vysvětlení.
 • 10.4. Kontrolor je povinen upozornit ředitele a správní radu na veškerá porušení zákonů, zakládací listiny nebo statutu, pokud byl vydán, na nehospodárné výdaje a neefektivní postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti ústavu. Spolu s upozorněním podle předchozí věty je kontrolor oprávněn stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu ke zjednání nápravy. Pokud k nápravě nedojde, je kontrolor povinen nejpozději do 7 dnů od marného uplynutí zmíněné lhůty informovat o všech zjištěných nedostatcích zakladatele.
 • 10.5. Z každé kontroly je pořízen zápis, který kontrolor podepíše. Zápis je zaslán řediteli, správní radě a zakladateli.

11. Statut ústavu

Správní rada může rozhodnout o vydání Statutu ústavu, v němž dále upraví vnitřní organizaci ústavu a podrobnosti jeho činnosti.

12. Účetnictví a výroční zpráva ústavu

 • 12.1. Ústav je povinen ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s hlavním předmětem činnosti, náklady a výnosy spojené s hospodářskou činností, náklady a výnosy spojené s provozem obchodního závodu, pokud existuje, nebo jinou vedlejší činností a náklady a výnosy spojené se správou ústavu.
 • 12.2. Ústav vyhotovuje a zveřejňuje výroční zprávu, jejímž hlavním účelem je informovat veřejnost o jeho činnosti a hospodaření. Přílohou výroční zprávy je řádná účetní závěrka. Za vyhotovení výroční zprávy a její předání správní radě ke schválení odpovídá ředitel. Vyhotovení, schválení a zveřejnění výroční zprávy uložením do Sbírky listin musí být provedeno v souladu s právními předpisy.
 • 12.3. Schválenou výroční zprávu doručí zakladateli předseda správní rady.

13. Hospodaření ústavu

 • 13.1. Ústav hospodaří s prostředky získanými z vkladu zakladatele, s dary od fyzických a právnických osob, se získanými granty, dotacemi a příspěvky na činnost, s prostředky z vedlejší hospodářské činnosti a činnosti obchodního závodu, pokud existuje. Veškeré prostředky ústav vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti ústavu, na správu ústavu a na jeho rozvoj, a to vždy na základě řádně předložených a evidovaných účetních dokladů.
 • 13.2. O nakládání s finančními prostředky ve výši nad 50.000 Kč vždy musí předem rozhodnout správní rada, viz článek 7 odstavec 12.
 • 13.3. Je zakázáno:
  • 13.3.1. slibovat třetí osobě za její protiplnění politický prospěch,
  • 13.3.2. jednat ve střetu zájmů,
  • 13.3.3. zavazovat ústav k opakovanému plnění na 1 rok nebo delší dobu, případně na dobu neurčitou, bez možnosti výpovědi a bez potřebného předchozího dlouhodobého zajištění jejího financování, a
  • 13.3.4. zřídit k věci v majetku ústavu věcné břemeno, služebnost, zástavní nebo předkupní právo bez možnosti výpovědi.
 • 13.4. Ústav je povinen zajistit transparentnost hospodaření, a to tím, že na svých webových stránkách bude zveřejňovat následující:
  • 13.4.1. faktury a doklady na výdaje,
  • 13.4.2. veškeré písemné smlouvy; smlouvy či objednávky v hodnotě přesahující 50.000 Kč je ústav povinen vyhotovit písemně,
  • 13.4.3. výroční zprávy,
  • 13.4.4. účetní výkazy podle zákona o účetnictví,
  • 13.4.5. rozpočty a jejich plnění včetně žádostí o proplacení, příp. pokladní knihy,
  • 13.4.6. soupis movitých a nemovitých věcí s hodnotou nad 50.000 Kč, které spravuje, s jejich hodnotou a místem výskytu, a
  • 13.4.7. seznam transparentních bankovních účtů.

14. Zrušení a likvidace ústavu

 • 14.1. Ústav zaniká výmazem z veřejného rejstříku, a to zrušením zakladatelem nebo ze zákonných důvodů.
 • 14.2. Za účelem likvidace jmenuje správní rada bez zbytečného odkladu likvidátora. Nesplní-li správní rada tuto povinnost, jmenuje likvidátora příslušný soud.
 • 14.3. Dnem zápisu likvidace a likvidátora do příslušného rejstříku zaniká působnost všech orgánů ústavu a jejich pravomoci přecházejí na likvidátora.
 • 14.4. Po vstupu ústavu do likvidace vyrozumí likvidátor o této skutečnosti neprodleně všechny osoby, které jsou touto likvidací dotčeny. Nejpozději do 30 dní od svého zápisu do příslušného rejstříku sestaví likvidátor soupis jmění ústavu a zpřístupní jej v sídle ústavu a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup (zejména na webových stránkách ústavu).
 • 14.5. Likvidační zůstatek bude v celé své výši použit pro veřejně prospěšné účely. Toto neplatí, pokud likvidační zůstatek nebo jeho část tvoří účelově vázané plnění z veřejného rozpočtu. V tomto případě se likvidátor řídí pokyny příslušného orgánu, který o daném plnění rozhodoval.

15. Přechodná ustanovení

 • 15.1 Prvními členy správní rady jsou:
  • 1. Markéta Gregorová, Údolní 599/37, 602 00, Brno - Brno-město
  • 2. Marek Havrda, Ochozská 1863, 190 16, Praha 9 - Újezd nad Lesy
  • 3. Jiří Kadeřávek, Sivice 326, 664 07, Sivice - Brno-venkov
  • 4. Ivor Kollár, Na Ovčinách 4, 170 00, Praha 7
  • 5. Jana Michailidu, 735 72, Petrovice u Karviné 390
  • 6. Marek Nečada, Tilkankuja 8 D 36, 00300 Helsinki, Finsko
  • 7. Viktor Tichák, Komenského 858/1, 779 00, Olomouc
 • 15.2 První jednání správní rady svolává zakladatel nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku ústavu.
 • 15.3 První členy akademické rady jmenuje správní rada.
 • 15.4 První dobrovolnický kruh vzniká ustavující schůzí, kterou svolá první ředitel ústavu na datum nejdéle tři měsíce od jeho jmenování správní radou, a to oznámením místa a času nejméně jeden měsíc před datem konání ve veřejně přístupné části fóra v doméně https://forum.pirati.cz.
 • 15.5 Ustavující schůze dobrovolnického kruhu se účastní ředitel ústavu. Seznam prvních členů dodá zakladatel. Ustavující schůze schválí seznam prvních členů dobrovolnického kruhu, jednací řád dobrovolnického kruhu a pravidla pro nabytí a ztrátu členství v dobrovolnickém kruhu. Ustavující schůze zvolí zástupce dobrovolnického kruhu pro jednání s ostatními orgány ústavu. Z ustavující schůze je pořízen zápis, který ověřují alespoň zvolený zástupce dobrovolnického kruhu a ředitel ústavu. Zápis z jednání zástupce následně doručí do 15 dní všem členům dobrovolnického kruhu, všem členům správní rady a řediteli.

16. Závěrečná ustanovení

 • 16.1. O změnách této zakládací listiny rozhoduje i během existence ústavu zakladatel.
 • 16.2. Není-li rozhodování zakladatele možné, nabývá jeho práva vůči ústavu správní rada. K rozhodnutí správní rady o změně účelu ústavu a jeho zrušení je vyžadován souhlas soudu.
 • 16.3. Nestanoví-li tato zakládací listina jinak, řídí se právní vztahy ústavu zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem

ve znění pozdějších předpisů.

V Praze, dne …………………… 2021

Za zakladatele ……………
podpis …………………….

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/institut.txt · Poslední úprava: 11.09.2022 07:43 autor: martin.kucera