• filip_hajny has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Otevřený dopis nejvyššímu státnímu zástupci ve věci porušování zákona o svobodném přístupu k informacím

Spisové údaje

Spisové údaje

značka:
RP 22/2013
složka:
Republikové předsednictvo
vyřizuje:
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
agendy:
otevřený dopis, právo na informace
účastníci:
Nejvyšší státní zástupce
spisovna:
rp

Nejvyšší státní zástupce
JUDr. Pavel Zeman
Jezuitská 4
660 55 Brno

Připojení se k otevřenému dopisu Luďka Maděry ve věci systematického porušování zákona o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane státní zástupce,

připojujeme se k otevřenému dopisu pana Ing. Luďka Maděry z minulého týdne, kde žádá o přešetření postupu státních zastupitelství nižšího stupně, která odmítají stíhat trestné činy úředních osob porušujících zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Luděk Maděra dne 25. 6 2012 podal u Okresního státního zastupitelství ve Zlíně trestní oznámení na několik pracovníků Magistrátu města Zlína a Krajského úřadu Zlínského kraje, ve kterém popsal a detailně doložil celou řadu případů, kdy Magistrát města Zlína jako povinný subjekt a Krajský úřad Zlínského kraje jako nadřízený orgán jednaly mnohonásobně v závažném rozporu s ustanoveními zákona o svobodném přístupu k informacím.

V trestním oznámení popsal a doložil případy, kdy povinný subjekt:

 1. neodpověděl v zákonem stanoveném čase,
 2. odvolání nebo stížnost nepředal nadřízenému orgánu v zákonem stanoveném čase,
 3. poskytl evidentně nepravdivé informace,
 4. z přehledů proplacených faktur neoprávněně vymazal informaci, komu, nebo informaci za co, byly dané faktury proplaceny, nebo neoprávněně vymazal celou řadu faktur,
 5. informace o proplacených fakturách převedl do formátu pdf, navíc zablokovaného proti kopírování a tím znemožnil jejich jakékoli třídění, čím se poskytnutá informace stala nepoužitelnou,
 6. za kopie faktur požádal o úhradu převyšující 6 000,- Kč, přičemž některé faktury neoprávněně zatajil, takže poskytnuté informace nepodávají věrohodný obraz o hospodaření povinného subjektu,
 7. způsobil tak vylákáním této neoprávněné odměny za nepoužitelné informace bez vypovídající hodnoty panu Ing. Luďku Maděrovi škodu nikoliv nepatrnou,
 8. za vyhledání a zpracování informace o mimořádných odměnách vedoucích oddělení a odborů žádal úhradu (a nadále se soudní cestou domáhá jejího zaplacení), zcela nereálnou částku více než 32 000,- Kč,
 9. systematicky porušuje zákon vyžadující poskytovat informace o mimořádných odměnách a dalších příjmech vyplacených z veřejných prostředků (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu 5 As 57/2010).

Žádnou z požadovaných informací Luděk Maděra do dnešního dne nedostal. Magistrát města Zlína buď žádost o informaci zamítl, nebo se poskytnutá informace prokazatelně nezakládala na pravdě. Okresní státní zastupitelství ve Zlíně a následně v rámci přezkumu Krajské státní zastupitelství v Brně, pobočka ve Zlíně, podnět jako nedůvodný odložila.

Uvedené rozhodnutí státního zastupitelství znamená, že povinné subjekty nemusí na žádosti o informace odpovídat, nemusí předávat odvolání a stížnosti nadřízeným orgánům, mohou poskytovat neúplné nebo nepravdivé informace, žadatelům o informace mohou úmyslně způsobovat škody požadováním nereálně vysokých částek za neúplné, tudíž bezcenné informace a za vyhledání a zpracování informace mohou požadovat ničím neodůvodněnou výši úhrady. V žádném z uvedených případů nedojde k naplnění skutkové podstaty kteréhokoli trestného činu.

Státní zastupitelství tak zbavilo občany v rozporu s článkem 17 odst. 1 a odst. 5 Listiny základních práv a svobod jejich práva na informace a rezignovalo na svůj zákonem předepsaný veřejný úkol.

Krajský úřad Zlínského kraje v rozhodnutí z 1. 7. 2013 dokonce uvedl, že je ve věci poskytování informací o platech a odměnách zaměstnanců dlouhodobě ve styku s ostatními krajskými úřady i jinými orgány veřejné správy a konstatuje, že s nimi ve výkladu § 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zachovává názorovou jednotu.

Jinými slovy existuje dohoda krajských úřadů v celé republice, že žádný z nich nebude informace o platech a odměnách poskytovat.

V uvedené věci nepochybně dochází k systematickému porušování zákona, které zakládá důvodné podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) a c) tr. zák., kde škoda byla způsobena žadateli neoprávněnou úhradou za poskytnutí informace, maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 337 tr. zák. odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a), pokud jde o systematické a dlouhodobé porušování povinnosti řídit se právním názorem nadřízeného správního orgánu a zatajování informací, jichž se týkala povinnost poskytovat informace vyslovená v závazném právním názoru nadřízeného správního orgánu. Uvedené sdělení o jednotném postupu krajských úřadů při porušování zákonem stanovené povinnosti zakládá důvodné podezření o účasti dalších úředních osob na uvedeném jednání, a to utvrzováním v předsevzetí porušovat zákon při plnění úředních povinností ve smyslu § 24 odst. 1 písm. c) tr. zák.

Podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, může nejvyšší státní zástupce nařídit, aby Nejvyšší státní zastupitelství nebo jím pověřené státní zastupitelství provedlo kontrolu skončených věcí, v nichž bylo příslušné státní zastupitelství činné, a uložilo v případě pochybení opatření k nápravě. Podle § 16a odst. 5 tohoto zákona platí, že zjistí-li státní zastupitelství porušení zákona nebo jiného právního předpisu, přijme v rámci své působnosti příslušná opatření ke zjednání nápravy.

Připojujeme se proto k otevřenému dopisu Ing. Luďka Maděry Nejvyššímu státnímu zástupci a žádáme Vás o laskavé vyjádření Vašeho stanoviska k uvedeným skutečnostem, provedení kontroly v uvedené skončené věci a o přijetí opatření k nápravě.

S pozdravem

Mgr. Bc. Jakub Michálek
1. místopředseda Pirátů

Ke stažení

Otevřený dopis Nejvyššímu státnímu zástupci ve věci poskytování informací ODT PDF

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.