• filip_hajny has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Zasedání republikového předsednictva v Praze

Hlasování bylo řádně svoláno podle odsouhlaseného plánu republikového předsednictva na den 19.1. 2013, Dalimilova 6, Praha.

Usnesení

Pirátský program

 • Republikové předsednictvo začne předkládat programové body Pirátského programu celostátnímu fóru od nejvíce konsensuálních částí celostátnímu fóru (nejprve schválení programového bodu, pak volba garanta).
 • Plánovaný harmonogram:

  Termín Akce
  konec ledna termín pro předložení formy a výčtu programových bodů republikovému předsednictvu, připomínkování ohniska a demokratického minima
  9.-10.2. zasedání republikového výboru – schválení formy programových bodů a jejich výčtu
  11. 2. předložení formy programových bodů, výčtu programových bodů, demokratického minima a ohniska Pirátského programu celostátnímu fóru
  konec února termín pro připomínky ke schváleným programovým bodům
  konec února jmenovat dočasné garanty neschválených programových bodů, kteří je dopracují a předloží republikovému předsednictvu
  1.3. začátek předkládání zbývajících programových bodů celostátnímu fóru

 • Republikové předsednictvo se usneslo, že připomínkování návrhů v Senátu by mělo probíhat v gesci garantů, kteří budou do stanoveného termínu předkládat stručná shrnutí návrhu a stanovisko Pirátů, které může republikové předsednictvo změnit.

Hospodaření

 • Republikové předsednictvo schvaluje návrh změny rozpočtových pravidel.
 • Republikové předsednictvo schvaluje návrh na volitelnou výši členského přípspěvku.
 • Republikové předsednictvo vyzývá Patrika Doležala k úhradě dlužné částky z volební kauce za jeho kandidaturu do Senátu Parlamentu České republiky.
 • Republikové předsednictvo odpouští dluh Mikuláši Ferjenčíkovi ve výši 10460 Kč, zaručený Ivanem Bartošem a Adamem Šoukalem, který se zavázal zaplatit v prvním kole senátních voleb zbývající nevybrané peníze, ač se vybralo jen cca 65 000 Kč (následně se vybralo po termínu celkem 89 540 Kč). Republikové předsednictvo vzalo v úvahu, že kdyby nebyla tato částka zaplacena, tak by klesl podíl Pirátů na volebním příspěvku za senátora Libora Michálka v následujících šesti letech ve prospěch politických stran SZ a KDU-ČSL. Celkem tak strana díky tomuto kroku získala více než půl milionu korun. Navrhujeme krajskému sdružení Praha, aby částku 10 460 Kč převedlo do volných peněz Pirátské strany (bez účelové určení ve prospěch krajského sdružení Pirátů Praha).

Politická stanoviska

 • Republikové předsednictvo podporuje prohlášení iniciativ proti amnestii.
 • Republikové předsednictvo se usneslo, že převezme záštitu nad webem sledujuserialy.cz. Nesdělí identitu jeho technických správců a dále trvá na tom, že odkaz není zločin.

Další záležitosti

 • Republikové předsednictvo schvaluje stížnost na Martina Brože.
 • Republikové předsednictvo požádá o vyjádření členy zahraničního odboru, kteří jsou právě v Hannoveru, co zjistili, vypozorovali, z čeho bychom se mohli poučit. Analýza příčin propadu německých Pirátů.

Úkoly

 • Republikové předsednictvo ukládá Jakubu Michálkovi vypracovat návrh formy programových bodů a předložit ho republikovému předsednictvu do konce ledna 2013.
 • Republikové předsednictvo ukládá předsedovi Ivanu Bartošovi, aby stížnost stížnost na Martina Brože podal kontrolní komisi.
 • Republikové předsednictvo ukládá Marcelu Kolajovi předložit návrh změny rozpočtu podle výše uvedeného návrhu změn rozpočtových pravidel.
 • Republikové předsednictvo ukládá vedoucímu finančního odboru doplnit svůj návrh na jednání republikového výboru o toto: volitelná výše členského příspěvku.
 • Republikové předsednictvo ukládá administrativnímu odboru připravit návrh následujících změn předpisů a předložit ho republikovému předsednictvu k projednání:
  1. Jednání by mělo být zahájeno pouze v případě, kdy je předložen hlasovatelný návrh.
  2. Stanovení pevné doby rozpravy s možností prodloužení na základě procedurálního návrhu (absolutní většinou přítomných); termín hlasování přednese navrhovatel a s přihlédnutím k návrhu ho stanoví předsedající.
  3. Při svolání jednání by měly být jediné přístupné změny k pořadu jednání některý bod neprojednávat nebo odročit.
  4. Zákaz přílepků k jednáním na internetovém fóru – nemožnost přidat k pořadu jednání nesouvisející téma, neboť nebyly splněny podmínky pro svolání (členské podněty), a nemožnost hlasovat o pozměňovacích návrzích, které s hlavním návrhem nesouvisejí (rozhoduje předsedající, proti lze podat námitku, kde celostátní fórum s konečnou platností rozhodne, zda je návrh související či nikoliv) nebo jsou v rozporu s jinými schválenými usneseními, aniž by je výslovně zrušily.
  5. Příspěvky by měly být k tématu, které předložil navrhovatel.
  6. Hlasování na zasedání by se mělo dít většinou přítomných pouze v případě, že byl návrh předložený předem (změna stanov), jinak většinou všech členů. Pořad jednání pro zasedání navrhuje předseda a vede se o něm rozprava a schvaluje se předem na internetovém fóru.
  7. U návrhu by při hlasování mělo být stanovisko navrhovatele (důvodová zpráva) a stanoviska republikového předsednictva. Je třeba uvést i odkaz na stanovisko oponentů, které sestaví na wiki stránce z argumentů proti návrhu přednesených v rozpravě; tuto otázku je třeba dále promyslet.
 • Republikové předsednictvo ukládá administrativnímu odboru, aby důsledně vymáhalo u všech orgánů a organizačních jednotek (včetně republikového předsednictva) plnění povinnosti psát svodky.
 • Republikové předsednictvo ukládá finančnímu odboru proplatit cestu do Manchesteru na základě žádosti vedoucího zahraničního odboru v souladu s předpisy.
 • Republikové předsednictvo ukládá personálnímu odboru zpracovat na samostatné stránce návody pro práci krajských sdružení a pro práci jednotlivých členů sdružení – jak se zapojit, jak být aktivní.
 • Republikové předsednictvo ukládá technickému odboru vybrat vhodnější webovou stránku, která se zobrazí při zadání neexistující adresy.

Doporučení

 • Republikové předsednictvo vydává následující doporučení k moderaci:
  1. Pokud se přesouvá část diskuse, která má nějaké jiné téma, uvede se na ni odkaz do nového tématu.
  2. Cílem moderace je udržovat fórum přehledné a uživatelsky příjemné, což je třeba uvážit i při aplikaci platných pravidel. Uplatňovat moderaci doporučujeme jen v případech, kdy to je účelné (urážky, rozdělování vláken, nepřístojnosti na celostátním fóru, chatování, off-topic apod.) a řešit věci nejprve domluvou či neformálním upozorněním bez postihu.
  3. Republikové předsednictvo důrazně vyzývá administrativní odbor a moderátory fóra k tomu, aby v souladu s pravidly nepoužívali tlačítko OT pro skrývání cizích příspěvků a v žádném případě příspěvky nemazali, s výjimkou zcela duplicitních příspěvků a jiných zjevných technických problémů.

Zápis

Prezence

Přítomní členové republikového předsednictva:

 • Jakub Michálek
 • Lenka Matoušková
 • Mikuláš Ferjenčík
 • Marcel Kolaja

Omluvení členové republikového předsednictva:

 • Ivan Bartoš

Hosté:

 • Janek Wagner

Zapisovatel:

 • Vít Konečný

Zasedání republikového předsednictva zahájil v 10.28 první místopředseda Jakub Michálek, který nadále předsedá. Republikové předsednictvo se konsensem usneslo na tom, že Ivan Bartoš, který není na místě přítomen, může své stanovisko doplnit během zasedání do interaktivního zápisu.

Pořad jednání

 1. 10.30 Stav plnění úkolů
 2. 11.30 Co dělají jednotliví členové?
 3. 12.00 Právní a finanční věci
 4. 15.30 Mediální věci
 5. 17.00 Organizační věci
 6. 19.30 Zahraniční odbor
 7. 20.00 Různé

Návrh pořadu jednání schválen všemi přítomnými členy republikového předsednictva.

1. Stav plnění úkolů

a) Personální odbor

Zodpovědná osoba:
Lenka Matoušková
Stav:
 • doplnit svodku personálního odboru
 • doplnit tabulka průvodců
 • doplnit seznam dovedností

b) E-shop

Zodpovědná osoba:
Ivan Bartoš
Stav:
 • Mikuláš zařídí rozcestník
 • Ivan zařídí dodavatele

c) Česká televize

Zodpovědná osoba:
Jakub Michálek
Stav:
 • splněno
 • bude pokračovat podáním stížnosti, abychom dosáhli zveřejnění na webu

d) Český statistický úřad

Zodpovědná osoba:
Jakub Michálek
Stav:
 • splněno
 • ještě je potřeba dosáhnout změny na webu senátu

e) LEGO

Zodpovědná osoba:
Jakub Michálek
Stav:
 • podali jsme vyjádření k žalobě
 • úspěšně skončilo výběrové řízení
 • proběhne schůzka s právníkem k obhajobě

Republikové předsednictvo chválí zahraniční propagaci a vydané články, např. na

f) Krajská centrála v Hradci Králové

Zodpovědná osoba:
Mikuláš Ferjenčík
Stav:
 • nesplněno
 • republikové předsednictvo uspořádá své výjezdní zasedání do Hradce Králové (viz dále)

g) Plán cest a priorit zahraničního odboru

Zodpovědná osoba:
Marcel Kolaja
Stav:
 • návrh považujeme za finální verzi
 • chybí rámcové náklady a priority (seřadit chronologicky)
 • republikové předsednictvo chválí aktuální zpracování.

h) Systém garantů

Zodpovědná osoba:
Ivan Bartoš
Stav:
 • dočasných garantů je 11,
 • doplnit požadavky na programový bod (viz dále)

Návrh usnesení:

Republikové předsednictvo začne předkládat programové body Pirátského programu celostátnímu fóru od nejvíce konsensuálních částí celostátnímu fóru (nejprve schválení programového bodu, pak volba garanta). Začneme schválením formy programových bodů (předložit republikovému výboru), demokratického minima, ohniska. Republikové předsednictvo vyhlašuje termín pro případné stylistické úpravy programových bodů schválených republikovým výborem do konce února 2013, v případě ohniska a demokratického minima do konce ledna 2013. Dočasní garanti mají za úkol v témže termínu napsat, že nemají výhrady, nebo je předložit republikovému předsednictvu. Republikové předsednictvo ukládá Jakubu Michálkovi vypracovat návrh formy programových bodů a předložit ho republikovému předsednictvu do konce ledna 2013.

Plánovaný harmonogram

 • konec ledna - termín pro předložení formy a výčtu programových bodů republikovému předsednictvu, připomínkování ohniska a demokratického minima
 • 9.-10.2. zasedání republikového výboru - schválení formy programových bodů a jejich výčtu
 • 11. 2. předložení formy programových bodů, výčtu programových bodů, demokratického minima a ohniska Pirátského programu celostátnímu fóru
 • konec února - termín pro připomínky ke schváleným programovým bodům,
 • konec února - jmenovat dočasné garanty neschválených programových bodů, kteří je dopracují a předloží republikovému předsednictvu
 • 1.3. Začátek předkládání zbývajících programových bodů celostátnímu fóru

Pro návrh: Michálek, Matoušková, Ferjenčík, Kolaja.
Návrh byl schválen.

i) Migrace Pirateleaks

Zodpovědná osoba:
Ivan Bartoš
Stav:
 • Lukáš Nový uvádí, že udělá přes víkend

j) Plán řádných zasedání

Aktuální verze plánu řádných zasedání republikového předsednictva na první polovinu roku 2013:

 • sobota 19.1.2013, Praha
 • pátek 8.2.2013 - republikový výbor dvoudenní, neformální a přednášková část 9.2.2013, hlasování a rozpravy 10.2.2013, místo tam, kde bude zasedání republikového výboru
 • sobota 9.3.2013, výjezdní - v Hradci Králové
 • pátek 26.4.2013 (Světový den „duševního vlastnictví“)-sobota 27.4.2013, Praha
 • sobota 18.5.2013, Brno

k) Úpravy webu

Republikové předsednictvo ukládá mediálnímu odboru předložit zadání úprav rozložení webu pirati.cz a způsobu tvorby obsahu webu do 31. ledna 2013.

Zodpovědná osoba:
Ivan Bartoš
Stav:
Úkol trvá, zatím nesplněn

l) Reportování zástupců zvolených za Piráty

Zodpovědná osoba:
Marcel Kolaja
Stav:
 • Nepokračuje
 • Marcel se zeptá krajských předsednictev, které mají své zástupce.

Jakub dodává obecněji: Libor Michálek by měl mít pravidelné otevřené hodiny v obvodu i na facebooku. Stále je zde otázka transparentního účetnictví jeho kanceláře.

2. Co dělají jednotliví členové?

 • Jakub Michálek - Infožádost amnestie, FO rozpočet, LEGO, amnestie,
 • Lenka Matoušková - zpracovává programový bod vzdělání a zdravotnictví, angažovala se ve znovuzapnutí fóra
 • Mikuláš Ferjenčík - pracuje na překladu knihy R. Falkvingeho Case for Copyright reform - http://www.copyrightreform.eu/, pracuje na záštitě nad odkazovacím webem www.sledujuserialy.cz, pracuje na návrzích pro Libora Michálka, spravuje facebook
 • Marcel Kolaja - kampaň proti OSA, úprava rozpočtu

3. Právní a finanční věci

a) Stížnost na Martina Brože

Návrh usnesení:

Republikové předsednictvo schvaluje stížnost na Martina Brože. Republikové předsednictvo ukládá předsedovi Ivanu Bartošovi, aby stížnost podal kontrolní komisi.
hmac: : rp:rp_01_2013
Pro návrh: Michálek, Matoušková, Ferjenčík, Kolaja.

Návrh byl schválen.

dodatečně mimo hru - Pro návrh: Bartoš

b) Garanti Pirátského programu

Návrh usnesení:

Republikové předsednictvo se usneslo, že připomínkování návrhů v Senátu by mělo probíhat v gesci garantů, kteří budou do stanoveného termínu předkládat stručná shrnutí návrhu a stanovisko Pirátů, které může republikové předsednictvo změnit.
hmac: : rp:rp_01_2013
Pro návrh: Bartoš, Michálek, Matoušková, Ferjenčík, Kolaja.

Návrh byl schválen.

c) Změny rozpočtových pravidel

Návrh usnesení:

Republikové předsednictvo schvaluje návrh změny rozpočtových pravidel. Republikové předsednictvo ukládá Marcelu Kolajovi předložit návrh změny rozpočtu podle výše uvedeného návrhu změn rozpočtových pravidel. Oba návrhy předloží republikovému výboru.
hmac: : rp:rp_01_2013
Pro návrh: Bartoš, Michálek, Matoušková, Ferjenčík, Kolaja.

Návrh byl schválen.

13:02 Jakub Michálek přerušil jednání s přestávkou na oběd. 13:36 Jakub Michálek ukončil přestávku a pokračuje se v jednání.

d) Změna členského příspěvku

Návrh usnesení:

Republikové předsednictvo schvaluje návrh na volitelnou výši členského přípspěvku. Republikové předsednictvo ukládá vedoucímu finančního odboru doplnit svůj návrh na jednání republikového výboru o výše uvedené usnesení.

Pro návrh: Michálek, Matoušková, Ferjenčík, Kolaja.
Návrh byl schválen.

e ) Statut kontrolní komise

Jakub informoval republikové předsednictvo o tom, že pracuje na návrhu nového statutu kontrolní komise, který vznikl na podnět kontrolní komise. Republikové předsednictvo se neformálně shoduje na tom, že by měly být zavedeny lhůty pro řízení před kontrolní komisí a před rozhodčí komisí.

Mikuláš doplňuje, že je dobré, aby v první instanci rozhodoval vyšetřovatel a v druhém celá kontrolní komise. Umožňuje to vyhodnotit aktivitu jednotlivých členů kontrolní komise.

f) Předsedání republikovému výboru a celostátnímu fóru

Republikové předsednictvo se neformálně shodlo na konstatování, že podle stanov předsedá republikovému výboru předseda nebo místopředsedové. Měl by být stanoven termín hlasování od začátku, při zásadním návrhu by bylo možné prodloužení.

Mikuláš zmiňuje, že by měly být dány podmínky pro svolání jednání:

 • V úvodním příspěvku bude hlasovatelný návrh, kterým se podnět bude zabývat. Jakub dodává, že k tomuto návrhu by měly být vztahována i vystoupení v rozpravě.
 • Termín, kdy se bude o návrhu hlasovat, ale až při jednání celostátního fóra (Marcel navrhuje udání termínu navrhovatelem s možnou úpravou formou procedurálního návrhu od celostátního fóra - spodní limit, vrchní limit).

Jakub poznamenává, že není jasné, jak získat opoziční stanovisko. Jakub navrhuje přidat oprávnění republikového předsednictva, aby jeho stanovisko bylo vysloveno při hlasování, jinak je tam jen odkaz na vyjádření navrhovatele, které je jednostranné (v rozporu s programem přímé demokracie).

Návrh usnesení:

Republikové předsednictvo ukládá administrativnímu odboru připravit návrh následujících změn předpisů a předložit ho republikovému předsednictvu k projednání:
hmac: : rp:rp_01_2013
Pro návrh: Bartoš, Michálek, Matoušková, Ferjenčík, Kolaja.

Návrh byl schválen.

Následuje diskuse o jednání na internetovém fóru. Je z formulován následující

Návrh usnesení:

Republikové předsednictvo ukládá administrativnímu odboru připravit návrh následujících změn předpisů a předložit ho republikovému předsednictvu k projednání:

 • Jednání by mělo být zahájeno pouze v případě, kdy je předložen hlasovatelný návrh.
 • Stanovení pevné doby rozpravy s možností prodloužení na základě procedurálního návrhu (absolutní většinou přítomných); termín hlasování přednese navrhovatel a s přihlédnutím k návrhu ho stanoví předsedající.
 • Při svolání jednání by měly být jediné přístupné změny k pořadu jednání některý bod neprojednávat nebo odročit.
 • Zákaz přílepků k jednáním na internetovém fóru – nemožnost přidat k pořadu jednání nesouvisející téma, neboť nebyly splněny podmínky pro svolání (členské podněty), a nemožnost hlasovat o pozměňovacích návrzích, které s hlavním návrhem nesouvisejí (rozhoduje předsedající, proti lze podat námitku, kde celostátní fórum s konečnou platností rozhodne, zda je návrh související či nikoliv) nebo jsou v rozporu s jinými schválenými usneseními, aniž by je výslovně zrušily.
 • Příspěvky by měly být k tématu, které předložil navrhovatel.
 • Hlasování na zasedání by se mělo dít většinou přítomných pouze v případě, že byl návrh předložený předem (změna stanov), jinak většinou všech členů. Pořad jednání pro zasedání navrhuje předseda a vede se o něm rozprava a schvaluje se předem na internetovém fóru.
 • U návrhu by při hlasování mělo být stanovisko navrhovatele (důvodová zpráva) a stanoviska republikového předsednictva. Je třeba uvést i odkaz na stanovisko oponentů, které sestaví na wiki stránce z argumentů proti návrhu přednesených v rozpravě; tuto otázku je třeba dále promyslet.

Marcel Kolaja předkládá následující pozměňovací návrh:

Vyškrtnout bod „Je třeba uvést i odkaz na stanovisko oponentů, které sestaví na wiki stránce z argumentů proti návrhu přednesených v rozpravě; tuto otázku je třeba dále promyslet.“

Hlasování o pozměňovacím návrhu:
Pro návrh: Kolaja, proti návrhu: Michálek, Ferjenčík, zdržuje se: Matoušková.
Pozměňovací návrh nebyl schválen.

Hlasování o předloženém návrhu:
Pro návrh: Michálek, Matoušková, Ferjenčík, Kolaja.
Návrh byl schválen.

Dále republikové předsednictvo diskutuje o moderaci na internetovém fóru. Diskuse se účastní i Janek Wagner.

Návrh usnesení:

Republikové předsednictvo vydává následující doporučení k moderaci:

 • Pokud se přesouvá část diskuse, která má nějaké jiné téma, uvede se na ni odkaz do nového tématu.
 • Cílem moderace je udržovat fórum přehledné a uživatelsky příjemné, což je třeba uvážit i při aplikaci platných pravidel. Uplatňovat moderaci doporučujeme jen v případech, kdy to je účelné (urážky, rozdělování vláken, nepřístojnosti na celostátním fóru, chatování, off-topic apod.) a řešit věci nejprve domluvou či neformálním upozorněním bez postihu.
 • Republikové předsednictvo důrazně vyzývá administrativní odbor a moderátory fóra k tomu, aby v souladu s pravidly nepoužívali tlačítko OT pro skrývání cizích příspěvků a v žádném případě příspěvky nemazali, s výjimkou zcela duplicitních příspěvků a jiných zjevných technických problémů.

Pro návrh: Michálek, Matoušková, Ferjenčík, Kolaja.
Návrh byl schválen.

Návrh pořadu jednání na zasedání republikového výboru bude sestaven na padu. Vít Konečný obepíše členy republikového výboru s výzvou, aby doplnili body na pořad jednání, které je zajímají.

g) Půjčka Patriku Doležalovi na volební kauci a půjčka na kauci Libora Michálka

Republikové předsednictvo projednává problém dlužné částky na senátní kauci z voleb 2012, kdy republikové předsednictvo zapůjčilo ze svého rozpočtu prostředky Patriku Doležalovi, aby mohl kandidovat na senátora za Piráty.

Návrh usnesení:

Republikové předsednictvo vyzývá Patrika Doležala k úhradě dlužné částky z volební kauce za jeho kandidaturu do Senátu Parlamentu České republiky.

Pro návrh: Michálek, Matoušková, Kolaja. Zdržuje se: Ferjenčík, Bartoš
Návrh byl schválen.

Republikové předsednictvo dále diskutuje o dalším dluhu, který souvisel se zárukou při nedostatečném fundraisingu na kampaň Libora Michálka, kterou jsme se zavázali financovat ve smlouvě o nominaci Libora Michálka na senátora.

Návrh usnesení:

Republikové předsednictvo odpouští dluh Mikuláši Ferjenčíkovi ve výši 10460 Kč, zaručený Ivanem Bartošem a Adamem Šoukalem, který se zavázal zaplatit v prvním kole senátních voleb zbývající nevybrané peníze, ač se vybralo jen cca 65 000 Kč (následně se vybralo po termínu celkem 89 540 Kč). Republikové předsednictvo vzalo v úvahu, že kdyby nebyla tato částka zaplacena, tak by klesl podíl Pirátů na volebním příspěvku za senátora Libora Michálka v následujících šesti letech ve prospěch politických stran SZ a KDU-ČSL. Celkem tak strana díky tomuto kroku získala více než půl milionu korun.

Marcel Kolaja předkládá pozměňovací návrh: Navrhuje přidat větu na konec:

Navrhujeme krajskému sdružení Praha, aby částku 10 460 Kč převedlo do volných peněz Pirátské strany (bez účelové určení ve prospěch krajského sdružení Pirátů Praha).

Pro pozměňovací návrh : Matoušková, Ferjenčík, Kolaja. Zdržuje se: Michálek
Pozměňovací návrh byl schválen.

Hlasování o předloženém návrhu ve znění přijatého pozměňovacího návrhu:
Pro návrh: Michálek, Matoušková, Kolaja. Zdržuje se: Bartoš, Ferjenčík.
Návrh ve znění pozměňovacího návrhu byl schválen.

4. Mediální věci

OSA, schůzka s ministryní kultury, CD, flash paměti, samolepka (seznam: Bar v HK, Shangri-la) – řešit na republikovém výboru.

Ivan Bartoš by měl předat petici Kopírování je zadarmo ministryni kultury. Marcel Kolaja dohlídne na připravení disku se svobodnou hudbou a přípravou samolepky. Mikuláš Ferjenčík předá flashky a připraví související kampaň na únor (zaplatit a vymáhat zpátky). Jakub Michálek má za úkol dokončit podání ve věci placení poplatků za provozování rozhlasového vysílání v čajovnách, hospodách apod. Brožuru pro OSA připraví Roman Kučera ve spolupráci s Marcelem Kolajou, sazbu zajistí Václav Urban a právní korekturu Jakub Michálek.

Mikuláš Ferjenčík - překlad Falkvinga - doplní o dvě kapitoly: terminologie, rozdíl mezi pojetím švédských a českých Pirátů.

Udělat tým na produkci programové brožury, další postup bude navazovat na činnost republikového výboru.

5. Organizační věci

Svodky - republikové předsednictvo se bude střídat pravidelně ve psaní po 15 dnech

Republikové předsednictvo ukládá administrativnímu odboru, aby důsledně vymáhalo u všech orgánů a organizačních jednotek (včetně republikového předsednictva) plnění povinnosti psát svodky.
hmac: : rp:rp_01_2013
Pro návrh: Michálek, Matoušková, Ferjenčík, Kolaja.

Návrh byl schválen.

Chat s předsednictvem - v rámci přátelské atmosféry, jenž si republikové předsednictvo vytyčilo, bude probíhat na jabberu nebo na fóru pro členy.

Republikové předsednictvo podporuje prohlášení iniciativ proti amnestii.
hmac: : rp:rp_01_2013
Pro návrh: Michálek, Matoušková, Ferjenčík, Kolaja.

Návrh byl schválen.

Republikové předsednictvo se usneslo, že převezme záštitu nad webem sledujserialy.cz. Nesdělí identitu jeho technických zprávců a dále trvá na tom, že odkaz není zločin.
hmac: : rp:rp_01_2013
https://forum.pirati.cz/hlasovani-republikoveho-predsednictva-f525/hlasovani-odkazovaci-web-sledujuserialy-cz-t15380.html

Návrh byl schválen.

Hlasování o tajnosti hlasování

hmac: : rp:rp_01_2013
Pro návrh: Michálek, Matoušková, Ferjenčík, Kolaja.

Návrh byl schválen v tajném hlasování.

Republikové předsednictvo ukládá FO proplatit cestu do Manchesteru na základě žádosti vedoucího zahraničního odboru - v souladu s předpisy. Resuscitace všech krajských sdružení - týká se Českých Budějovic, Pardubic, Hradce Králové a Zlína. Republikové předsednictvo navštíví Hradec Králové v rámci svého zasedání 9. března. Republikové předsednictvo ukládá personálnímu odboru zpracovat na samostatné stránce návody pro práci krajských sdružení a pro práci jednotlivých členů sdružení - jak se zapojit, jak být aktivní.

Odročení koncepce fóra na další jednání.
hmac: : rp:rp_01_2013
Pro návrh: Michálek, Matoušková, Ferjenčík, Kolaja.

Návrh byl schválen.

6. Zahraniční odbor

Republikové předsednictvo požádá o vyjádření členy zahraničního odboru, kteří jsou právě v Hannoveru, co zjistili, vypozorovali, z čeho bychom se mohli poučit. Analýza příčin propadu německých Pirátů. Mikuláš Ferjenčík zkontaktuje Amélii Andersdotter.

7. Různé

Stránka s antipirátskou stranou?

Republikové předsednictvo ukládá technickému odboru vybrat vhodnější webovou stránku, která se zobrazí při zadání neexistující adresy.
hmac: : rp:rp_01_2013
Pro návrh: Michálek, Matoušková, Ferjenčík, Kolaja.

Návrh byl schválen.

Předsedající Jakub Michálek ukončil zasedání republikového předsednictva v 20:08.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.