• @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Pravidla škodní komise

Ustavení komise

1) Republikové předsednictvo jakožto statutární orgán České pirátské strany vystupující v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákoník práce, dále jen ZP) jako „zaměstnavatel“ vůči zaměstnancům strany v souladu s ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (dále nový občanský zákoník, NOZ) ustavuje škodní komisi (dále jen Komise), jakožto poradní orgán zaměstnavatele za účelem vypořádání náhrady majetkové a nemajetkové újmy (dále jen škody), k jejíž náhradě je zaměstnanec povinen.

Složení komise

2) Republikové předsednictvo jmenuje předsedu a další členy komise, z toho po jednom na návrh Personálního odboru1) a Kanceláře strany2). Poslední člen je zástupcem Kontrolní komise. Nebude-li nominant týmu oznámen předsedovi škodní komise do 24 hodin před zahájením zasedání škodní komise, je zastupováním týmu ve škodní komisi pověřen jeho vedoucí.

Usnášení a jednání

3) Komise má 5 členů a je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. O závěrech k projednávaným případům rozhoduje Komise nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti členů rozhoduje hlas předsedajícího.

4) Škodní komisi svolává a řídí její předseda (v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen Komise) tak, aby o případu Komise jednala nejpozději do 3 dnů ode dne svolání.

Práce a postup komise

5) Komise má právo jménem zaměstnavatele předvolat na své jednání zaměstnance, kteří mohou přispět k objasnění projednávané věci. Komise rovněž může za stejným účelem pozvat na jednání i další osoby a spolupracovníky strany.

6) Z jednání komise se pořizuje zápis obsahující závěr, který komise ve věci přijala. Zápis předseda komise neprodleně předá statutárnímu orgánu zaměstnavatele.

7) Komise může na základě vlastních zjištění doporučit organizační a personální opatření v zájmu ochrany majetku a předcházení vzniku škody.

8) O povinnosti zaměstnance, který škodu zcela nebo zčásti zavinil, uhradit zaměstnavateli škodu a o výši požadované náhrady škody rozhoduje statutární orgán zaměstnavatele. Podkladem pro rozhodnutí je zápis z jednání škodní komise.

9) Výši požadované náhrady škody se zaměstnancem projedná, uzná-li zaměstnanec závazek nahradit škodu v určené výši, způsob úhrady se zaměstnancem dohodne a písemnou smlouvu s ním uzavře určený zástupce zaměstnavatele3).

10) Sporné případy budou předány advokátovi strany k dalšímu postupu.

původce:
Republikové předsednictvo
typ:
pravidla
zkratka:
RP-skodni
zásadní:
ne

Související

Legislativní informace

Republikové předsednictvo pravidla vydalo 13.11.2022 na podle § 5 (2) OŘ.

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rp/pravidla/skodni.txt · Poslední úprava: 13.11.2022 15:29 autor: vojtech.pikal