• @cen_rk has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Toto je starší verze dokumentu!


Návrhy na změnu stanov

Návrhy na změnu stanov shromažďuje rozhodčí komise.

Podané návrhy

Návrhy, které byly doručeny rozhodčí komisi a ta je připravuje pro další zasedání celostátního fóra.

Zamítnuté návrhy

Tyto návrhy byly zamítnuty a nelze o nich tedy po dobu nejméně půl roku vůbec jednat.

Stažené návrhy

Tyto návrhy předkladatelé stáhli a na tomto místě slouží pro inspiraci a odkazy.

Rozhodčí komise: Vyloučení krajským sdružením

Původní návrh

Rozhodčí komise navrhuje následující úpravu stanov, přidání bodu e) do čl. 3 a odstavce 5 o zániku členství. Návrh narovnává výraznou asymetrii mezi právy krajského sdružení při přijímání a vyloučení člena.

K čl. 3(5) se připojuje písmeno e), které zní: [Členství zaniká] e) dvojím, po sobe jdoucím, minimálně 90 dnů a maximálně 1 rok vzdáleným, zásadním rozhodnutím členů příslušného krajského sdružení. Pro zánik členství musí hlasovat minimálně 6 členů. Členství zaniká vzetím na vědomí u republikového předsednictva. Po takto zaniklém členství se při znovunabytí členství neuplatňuje podmínka čl. 3(1)f.

Pozměněný návrh: Zrušení příslušnosti

Následně změněno (Jakub Michálek)

 • Přidává se čl. 7(4)e St: [Oblastní fórum] e) smí zrušit příslušnost svého člena k oblastnímu sdružení na základě zásadního návrhu na zasedání.
 • Přidává se k čl. 6(5) St na konec prvé věty: [Návrhy označené za zásadní vyžadují schválení více než třípětinovou většinou] a řádné oznámení.
 • Přidává se k čl. 5(2) St na konec poslední věty: [Člen podřízeného oblastního sdružení je tak též členem nadřízeného oblastního sdružení,] pokud neplatí, že nadřízené oblastní sdružení příslušnost člena zrušilo.

Robert Adámek: Senátní model republikového výboru

 • Čl. 9(2) zní nově: Republikový výbor se skládá z členů republikového předsednictva, vedoucích odborů a předsedů programových komisí a po dvou volených zástupcích z každého kraje. Zástupce volí dané krajské sdružení.
 • Přidává se čl. 6, který zní: Krajské sdružení může svého zástupce v republikovém výboru v určených případech odvolat, toto se děje na základě hlasování členů kraje.
 • Přidává se čl. 7, který zní: Určené případy pro odvolání člena republikového výboru jsou:
  • a) neplnění vůle kraje vyjádřené v usnesení krajského fóra,
  • b) neomluvená nepřítomnost při více než jednom řádně oznámeném jednání republikového výboru.

Marcel Kolaja: Ideokomise 2

Navrhuji zařadit na program CF hlasování o změně řízení MO, tím způsobem, že MO bude mít 3 oprávněné osoby, a to takto:

 • Čl. 8(5)d St zní nově: volí a odvolává členy komise a vedoucího a oprávněné osoby odboru,
 • Čl. 12(1) St zní nově: Odbory jsou monokratické orgány, sestavené z vedoucího a případně několika členů strany a příznivců strany, s výjimkou odboru mediálního, který je sestaven ze tří oprávněných osob, kterými je řízen, a případně několika členů strany a příznivců strany.
 • Čl. 12(4) St zní nově: Vedoucí odboru, a oprávněné osoby v případě odboru mediálního, musí být členem strany a rozhodují o všech záležitostech odboru.
 • Čl. 12(5) St zní nově: Vedoucí odboru, a oprávněné osoby v případě odboru mediálního, smí jmenovat další členy odboru a pověřovat je výkonem funkcí odboru; republikový výbor má přitom právo veta.
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rk/zmena_stanov.1283116649.txt.gz · Poslední úprava: 29.08.2010 21:17 autor: Jakub Michalek