• @cen_rk has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Návrhy na změnu stanov 2018

Typ 1: uhlazení, čištění, krácení, prosvětlování předpisů, vylepšení formulace (v tomto případě se nejedná o změnu obsahu)
Typ 2: změna, úprava, zlepšení, přidání, ubrání, jehož výsledkem je obsahová změna předpisu

Návrhy RK bude shromažďovat po dobu 1 roku a pak nechá hromadně odhlasovat změny typu 1 a jednotlivě změny typu 2.

Nález 1 (Stanovy)

čl. 3 odst. (4) U předběžné otázky: https://redmine.pirati.cz/issues/11267 se ukazuje, že formulace ohledně hostujícího člena je velmi zavádějící a nejasná. Je třeba upravit.

Varianta 2: hostování úplně vyškrtnout (usnadnění administrativy)

Nález 2 (Stanovy)

Čl. 11 Komise
(6) Komise se řídí statutem, který schvaluje republikový výbor.
Čl. 12 Odbory
(3) Odbor se řídí statutem, který schvaluje republikový výbor.

Problém: mnohoslovnost/redundance, stejná věta v podstatě na třech místech.
Změna/nové znění: věty smazat, znění v článku Čl. 9 Republikový výbor dostatečné
Podpora dobrou praxí: zavést úvodní školení nových členů komisí (seznámení se závaznými Statutem z RV, jednacím řádem apod.)
Jurimetrika: zkrácení a úspora 127 znaků.

Nález 3 (Stanovy, Organizační řád)

Proč stanovy jednoduše v čl. 5 neuvádí, že se orgány strany řídí  Organizačním řádem schváleným RV?

Nález 4 (Stanovy)

Neměly by ve stanovách být nakonec orgány a organizační jednotky?: Organizační řád v §20 a násl. reguluje oblastní a místní sdružení. Ale kde ve stanovách je k tomuto RV zmocněno? A je to správné, že tak zásadní věc, jako způsob vzniku samosprávných organizačních jednotek, řeší předpis pod stanovami? Kostrbatě to čtu jen v čl. 17 odst. 1. A proč stanovy jednoduše neřeknou - máme 14 krajských sdružení, která samosprávně  působí na území jednotlivých krajů a která mají pravomoc zakládat a rušit samosprávná místní sdružení?

Nález 5 (Rozhodčí řád - role zpravodaje)

Na námět předběžné otázky upřesnit pravomoci zpravodaje vzhledem ke komisi: https://redmine.pirati.cz/issues/7734

Nález 6 (PRaH - schvalování záměrů nad 100 000)

Je třeba upřesnit předpisy: https://redmine.pirati.cz/issues/11000

K předpisu samotnému, ano, je tu matoucí hlavně odkaz na rozpočtová pravidla, kde ta matice schvalování neodpovídá přesně (v rozpočtových pravidlech vidíme trojici rozpočtovou jednotku, předkladatele a schvalující orgán) a 3 stupně, tady v PraH už jen dvojici tým/rozpočtová jednotka a předsednictvo/schvalující orgán a 2 prahové hodnoty pro záměry. Osobně bych to navrhovala třeba někdy v budoucnu přeformulovat takto:

§ 11 Schvalování záměru

(1) Příslušný tým schválí svůj záměr. (2) Hospodář týmu musí před tím, než učiní jakékoli kroky k naplnění tohoto záměru, jimiž by vznikl pro tým závazek, věrohodně zajistit souhlas jiných týmů, pokud celkové náklady záměru mají přesáhnout prahovou hodnotu: (a) 10 000 Kč v případě místních sdružení. Tehdy je záměr podmíněn souhlasem příslušného předsednictva. (b) 100 000 Kč. Tehdy je záměr podmíněn souhlasem příslušného schvalujícího orgánu.

současné znění:

https://wiki.pirati.cz/rules/prah


ARCHIV 2013: Rozhodčí komise: Vyloučení krajským sdružením

Původní návrh

Rozhodčí komise navrhuje následující úpravu stanov, přidání bodu e) do čl. 3 a odstavce 5 o zániku členství. Návrh narovnává výraznou asymetrii mezi právy krajského sdružení při přijímání a vyloučení člena.

K čl. 3(5) se připojuje písmeno e), které zní: [Členství zaniká] e) dvojím, po sobe jdoucím, minimálně 90 dnů a maximálně 1 rok vzdáleným, zásadním rozhodnutím členů příslušného krajského sdružení. Pro zánik členství musí hlasovat minimálně 6 členů. Členství zaniká vzetím na vědomí u republikového předsednictva. Po takto zaniklém členství se při znovunabytí členství neuplatňuje podmínka čl. 3(1)f.

Pozměněný návrh: Zrušení příslušnosti

Následně změněno (Jakub Michálek)

 • Přidává se čl. 7(4)e St: [Oblastní fórum] e) smí zrušit příslušnost svého člena k oblastnímu sdružení na základě zásadního návrhu na zasedání.
 • Přidává se k čl. 6(5) St na konec prvé věty: [Návrhy označené za zásadní vyžadují schválení více než třípětinovou většinou] a řádné oznámení.
 • Přidává se k čl. 5(2) St na konec poslední věty: [Člen podřízeného oblastního sdružení je tak též členem nadřízeného oblastního sdružení,] pokud neplatí, že nadřízené oblastní sdružení příslušnost člena zrušilo.

Robert Adámek: Senátní model republikového výboru

 • Čl. 9(2) zní nově: Republikový výbor se skládá z členů republikového předsednictva, vedoucích odborů a předsedů programových komisí a po dvou volených zástupcích z každého kraje. Zástupce volí dané krajské sdružení.
 • Přidává se čl. 6, který zní: Krajské sdružení může svého zástupce v republikovém výboru v určených případech odvolat, toto se děje na základě hlasování členů kraje.
 • Přidává se čl. 7, který zní: Určené případy pro odvolání člena republikového výboru jsou:
  • a) neplnění vůle kraje vyjádřené v usnesení krajského fóra,
  • b) neomluvená nepřítomnost při více než jednom řádně oznámeném jednání republikového výboru.

Marcel Kolaja: Ideokomise 2

Navrhuji zařadit na program CF hlasování o změně řízení MO, tím způsobem, že MO bude mít 3 oprávněné osoby, a to takto:

 • Čl. 8(5)d St zní nově: volí a odvolává členy komise a vedoucího a oprávněné osoby odboru,
 • Čl. 12(1) St zní nově: Odbory jsou monokratické orgány, sestavené z vedoucího a případně několika členů strany a příznivců strany, s výjimkou odboru mediálního, který je sestaven ze tří oprávněných osob, kterými je řízen, a případně několika členů strany a příznivců strany.
 • Čl. 12(4) St zní nově: Vedoucí odboru, a oprávněné osoby v případě odboru mediálního, musí být členem strany a rozhodují o všech záležitostech odboru.
 • Čl. 12(5) St zní nově: Vedoucí odboru, a oprávněné osoby v případě odboru mediálního, smí jmenovat další členy odboru a pověřovat je výkonem funkcí odboru; republikový výbor má přitom právo veta.

Marcel Kolaja: Reorganizace RV

 • Nové znění čl. 6, bodu (10):

(10) Každý člen může zastávat nejvýše a) jednu funkci vedoucího odboru, v republikovém výboru, republikovém předsednictvu, kontrolní komisi nebo rozhodčí komisi, b) jednu funkci předsedy krajského sdružení, v republikovém předsednictvu, kontrolní komisi nebo rozhodčí komisi, c) jednu funkci předsedy nebo místopředsedy komise nebo vedoucího odboru, d) celkem dvě volené funkce v komisích a odborech.

 • Nové znění čl. 9, bodu (2):

(2) Republikový výbor se skládá dvaceti členů volených celostátním fórem.

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rk/zmena_stanov.txt · Poslední úprava: 14.06.2018 08:45 autor: Milus.Kotisova