• @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • sansom má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Návrh na vyloučení Petra Bajgara se strany

Výrok

Rozhodčí komise dne 13. 8. 2010 ve složení Jiří Kadeřávek, Zdeněk Pech, Martin Švadlenka jednomyslně s výhradou rozhodla na návrh Miroslava Bartoviče, který požadoval vyloučení člena strany Petra Bajgara z důvodu neustálého osočování jak straníku ČPS tak celé strany ČPS, takto:

Návrh se odmítá pro nepřípustnost.

Odůvodnění

Navrhovatel Bartovič předal níže uvedený podnět pro vyšetření KK a KK toto předala RK. RK konstatuje, že návrh je neopodstatněný, protože ani navrhovatel, ani KK nepředložila RK vážný důkazní materiál, který by zakládal podezření, že obviněný Bajgar postupoval v rozporu se stanovami ČPS, a že tedy hrubě porušil své povinnosti člena strany, zejména pak poškozování dobrého jména strany, což by zakládalo opakováním prohřešku podmíněný nárok navrhovatele požadovat vyloučení obžalovaného z ČPS.

Spolunavrhovatel Kapounek poukazuje na některé problematické prvky chování obviněného a prohřešky, RK se však v tomto případě odvolává na rozhodnutí Chování Petra Bajgara, které označují jako rozhodný orgán, v jehož působnosti je řešení těchto prohřešků, administrativní odbor ČPS s jeho kompetencí k moderování fóra strany.

RK v souladu se svým dřívějším, výše uvedeným rozhodnutím konstatuje, že vážnost poškození dobrého jména strany je třeba posuzovat s ohledem na velikost nečlenského auditoria a na skutečnost, zda k němu dochází pomocí prostředků, které nejsou pod přímou kontrolou ČPS. V opačném případě (tedy např. v případě publikování na fóru ČPS) má ČPS řadu nástrojů jak nevratnému poškození dobrého jména strany zamezit a nečinnost orgánů ČPS nelze v tomto případě přičítat na vrub obviněného, naopak lze v takovém případě důvodně předpokládat, že kompetentní orgány neshledávají jednání obviněného natolik závažným, aby proti němu zasáhli a v souladu s programovými principy strany ponechávají volný průběh diskusi.

Materiál předložený jako důkazní materiál pochází z veřejného fóra ČPS, jehož moderování je kompetencí AO ČPS. AO zřejmě nepovažoval za nutné z vlastní iniciativy do diskuse zasahovat. Přesto, pokud tedy navrhovatel nabyl dojmu, že vyjadřování obviněného poškozuje dobré jméno strany, měl neprodleně požádat AO ČPS o moderátorský zásah a zamezit dalším škodám na dobrém jméně strany. AO by jednání obviněného muselo posoudit a přijmout či nepřijmout opatření. V případě nesouhlasu s postupem AO by pak měl navrhovatel právo rozporovat tento postup u kontrolních orgánů. Toto navrhovatel neučinil.

Rozhodčí komise se domnívá, že pokud jsou věci zjevně neopodstatněné, vyplývá z předpisů, kterými se komise řídí (statut rozhodčí komise, resp. zákon o ústavním soudu), že by kontrolní komise měla zastavit řízení a věc rozhodčí komisi nepostupovat.

Výhrada člena RK Zdeňka Pecha:

Souhlasím s výsledkem šetření případu Bajgar s ohledem na stanovy a jiné předpisy, jejichž výklad skutečně vedl k těmto závěrům. Nicméně navrhuji, aby v případě dalších stížností a rozbrojů ve spojitosti s výše jmenovaným došlo k adekvátní úpravě stanov tak, že bude možné efektivně zasáhnout v obdobných případech. Stálo nás to již mnoho energie a několik lidí se díky bezzubým nástrojům raději stáhli po vzoru rčení „moudřejší ustoupí“. Nevidím rád, když naše řady opouštějí kvalitní lidi právě z těchto důvodů nebo je jejich aktivita ubíjena podobnými problémy.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.