• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Odpověď na předběžnou otázku ohledně výkladu §29(4) JdŘ

Rozhodčí komise ve složení Jiří Kadeřávek, Zdeněk Pech, Martin Švadlenka se dne 26. 3. 2010 usnesla na následující odpovědi na předběžnou otázku na výklad předpisů tazatele Karla Fúzika:

§29(4) JdŘ uvádí:

Pokud funkci už nikdo nevykonává, pověří předseda strany způsobilého člena výkonem nezbytných pravomocí patřících k funkci do doby, než celostátní fórum zvolí náhradníka. Pokud celostátní fórum nestanoví něco jiného, přesouvá se přitom pořadí místopředsedů. Celostátní fórum volí náhradníky jako v doplňující volbě; při doplňující volbě se přiměřeně použijí ustanovení o způsobu volby.

Rozhodčí komise konstatuje, že §29 JdŘ vztahující se k odvolání člena strany nebo orgánu, se přiměřeně vztahuje taktéž k situaci odstoupení člena strany nebo orgánu. Přiměřeně znamená, že se v této situaci postupuje dle odstavce 4 předmětného paragrafu. Tento bod tedy upravuje další postup celostátního fóra v situaci po odvolání nebo odstoupení člena strany nebo orgánu strany.

Protože nejasnost ve výkladu je založena na vztažení slova „přitom“ k první větě §29(4) JdŘ, zamyslela se rozhodčí komise nad smyslem této věty a jejího zařazení do JdŘ. Objasnění tohoto je důležité, protože je nutné zjistit, zda je věta integrální součástí JdŘ a upravuje postup celostátního fóra, nebo je zařazena z jiného důvodu, a pokud ano, pak z jakého a jak se tento důvod vztahuje k jednání celostátního fóra.

Odstavec 4 §29 JdŘ obsahuje v první větě doporučení předsedovi strany k postupu, který má zajistit časově omezené bezproblémové plnění úkolů vyplývajících z pravomocí odstoupivšího člena nebo orgánu, které v případě místopředsedy vyplývají nikoliv z jeho pořadí, ale z úkolů a pravomocí svěřených mu republikovým předsednictvem jako kolektivním orgánem. To je zřejmé i z toho, že JdŘ předpokládá, že pravomoci mohou být přeneseny na libovolného člena strany (tedy nikoliv pouze na člena republikového předsednictva). Rozhodčí komise se tedy zamýšlela nad důvodem, proč JdŘ upravuje postup předsedy strany a došla k názoru, že explicitní souhlas celostátního fóra s pověřením nečlena republikového předsednictva pravomocemi člena republikového předsednictva je důvodem pro zařazení věty do JdŘ. Zde totiž vyjadřuje vůli celostátního fora. Pokud by byl postup předsedy specifikován pouze interními předpisy republikového předsednictva, mohl by být zpochybněn s ohledem na nedostatečný mandát republikového předsednictva pověřit výkonem pravomocí místopředsedy nečlena republikového předsednictva.

Odstavec 4 paragrafu 29 JdŘ určuje v druhé větě proceduru přesunu pořadí místopředsedů, která může být vůlí celostátního fóra pozměněna. Pravomoci místopředsedů přitom zůstávají stejné, pořadí pouze zakládá budoucí nárok na převzetí pravomocí předsedy.

Pasáž, která byla tazatelem vnímána jako nejednoznačná: „přesouvá se přitom pořadí místopředsedů“ (přičemž za jádro sporu označil tazatel podle něj nejasný vztah slova „přitom“ ke konkrétní okolnosti, během níž má k přesunu pořadí dojít), se dle výkladu rozhodčí komise vztahuje na akt doplňující volby. JdŘ se odvolává na akt, který upravuje, nikoliv na doporučující a zplnomocňující klauzuli vůči předsedovi strany (tedy větu první). Slovo „přitom“ je zde užito ve smyslu „v tom okamžiku“, nikoliv „během této doby“.

Pořadí místopředsedů strany se tedy nemění ihned po odstoupení některého z místopředsedů, ani s pověřením způsobilého člena strany výkonem nezbytných pravomocí předsedou strany (tedy aktu předsedy strany), ale až při doplňující volbě (tedy aktu celostátního fóra), během které může dojít vůlí celostátního fóra k úpravě procedury přesunu pořadí.

Výklad rozhodčí komise je tedy v plném souladu s výkladem tehdejšího předsedajícího jednání celostátního fóra.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.