• @vys_f has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Jednací řád krajského fóra KS Vysočina

původce:
Krajské fórum Vysočina
typ:
předpis oblastního sdružení
zkratka:
VYS-JdŘ
zásadní:
ne

Předpis byl krajským fórem schválen 13.4. 2020 a později upraven 22.3. 2022.

Základní ustanovení

§ 1 Úvodní ustanovení

(1) Tento předpis upravuje jednání krajského fóra KS Vysočina (dále jen KF), pokud má být jeho výsledkem rozhodnutí KF v rámci jeho působnosti.

(2) Tento předpis vydává KF na základě oprávnění dle čl. 6 odst. 1 a čl. 6 odst. 2 ve spojení s čl. 5 odst. 2 a čl. 7 odst. 4 písm. (d) Stanov.

§ 2 Základní zásady jednání

(1) Jednání musí odpovídat principům demokracie a participace členů. Musí být vedeno tak, aby v dostatečné míře umožňovalo vyjádření členů KF, přičemž má být poskytnut přiměřený prostor obhájcům i odpůrcům všech soupeřících návrhů a dotčeným osobám.

(2) Účastníci jednání usilují o nalezení optimálního řešení a dosažení široké shody.

(3) Jednání jsou vedena s ohledem na jejich účel co nejtransparentněji.

(4) Jednání jsou zásadně veřejná. Účast veřejnosti a účast nečlenů KS Vysočina1) může být vyloučena pouze v odůvodněných případech. Na všechna jednání musí být umožněn přístup členům Kontrolní komise a Republikového předsednictva.

(5) Registrovaní příznivci KS Vysočina a členové strany mimo KS Vysočina mají hlas poradní – vyjadřují se v rámci jednání, avšak nehlasují. Veřejnost, včetně registrovaných příznivců mimo KS Vysočina, se v jednání nevyjadřuje, není-li přizvána předsedajícím.

(6) Při hlasování jsou si hlasy všech členů KS Vysočina rovny. Hlas může člen odevzdat pouze přímo, hlasování v zastoupení je vyloučeno.

Běžný postup jednání

§ 3 Běžné jednání

(1) Běžné jednání probíhá na internetovém fóru strany v subfóru určeném k jednání KF.2)

(2) Postupy běžného jednání dle následujících ustanovení se použijí i na postupy v jiných jednáních, není-li to vyloučeno.

(3) Úkony se provádějí bez zbytečného odkladu, není-li stanoveno jinak. 3)

§ 4 Svolání jednání

(1) Jednání může být svoláno pouze k projednání konkrétní, jasně určené věci, která je v působnosti KF.

(2) Jednání je svoláno, pokud nastala některá z následujících skutečností:

  • a) o svolání rozhodlo předsednictvo KS Vysočina (dále PKS), nebo KF,
  • b) o svolání požádala členským podnětem skupina členů,
  • c) je třeba obsadit funkci volenou KF, nebo zbývá méně než dva měsíce do skončení volebního období funkce volené KF, a dosud neproběhla nová volba.

(3) Jednání je svoláno s vyloučením účasti veřejnosti (dále neveřejné), nebo s vyloučením účasti nečlenů KS Vysočina (dále uzavřené), bylo-li to uvedeno již před svoláním v podkladu pro svolání.4)

§ 5 Skupina členů a členský podnět

(1) Skupinou členů se rozumí skupina členů KS Vysočina, jejichž počet odpovídá obdobně velikosti skupiny členů dle Jednacího řádu celostátního fóra5).

(2) Do počtu skupiny členů se hostující členové započítávají, pokud nejde o jednání v personálních věcech.6)

(3) Kterýkoliv člen KF je oprávněn založit v subfóru KF vlákno s anketou za účelem získání podpory skupiny členů. Takové vlákno se nazývá členský podnět. Nezíská-li členský podnět podporu do 3 měsíců od řádného oznámení členům 7), má se za to, že podporu nezískal, a podnět se uzavře.8)

§ 6 Zahájení a řízení jednání

(1) Bylo-li jednání svoláno, je odpovědností PKS, aby bylo včas zahájeno.

(2) Jednání zahájí a řídí předsedající.9) Předsedající může předsedání předat jinému předsedajícímu. Předsedající by neměl mít na věci osobní zájem.

(3) Předsedajícím může být kterýkoliv člen PKS, kterýkoliv člen administrativního odboru strany nebo kraje a kterýkoliv člen KF, který byl k předsedání určen PKS nebo KF.10)

(4) Jednání se zahajuje založením samostatného jednacího vlákna v subfóru KF, kde je uveden předmět jednání, podklad svolání a další podstatné okolnosti11). O zahájení jednání jsou bezodkladně informováni členové KF prostřednictvím soukromé zprávy na fóru (dále SZ) a e-mailu.

(5) V rozpravě musí být dán prostor osobám, jichž se jednání přímo týká. Předsedající je informuje a je-li to třeba, přizve je jako hosty. Mají právo na závěrečné slovo.

(6) Předsedající řídí jednání zejména s ohledem na základní zásady jednání, účel jednání a vůli KF; postupuje přiměřeně, důvodně a nestranně. Podporuje dosažení co nejširší shody. Je oprávněn regulovat míru zapojení nečlenů KF.

(7) Předsedající je odpovědný za dodržování lhůt a postupů v průběhu jednání.12)

§ 7 Průběh jednání a lhůty

(1) Jednání se skládá ze tří bezprostředně na sebe navazujících fází, jimiž jsou doba pro navrhování, doba na rozmyšlenou a doba pro hlasování.13)

(2) Doba pro navrhování je určena k rozpravě, předkládání návrhů usnesení a k podávání návrhů postupu. Začíná zahájením jednání a trvá nejméně 10 dní; na žádost PKS ji může předsedající určit kratší, nejméně však 4 dny. Poslední den doby pro navrhování stanoví předsedající na neděli. Návrhem postupu lze dobu pro navrhování prodloužit či obnovit, což vede též k úpravě doby na rozmyšlenou a případně k posunu rozhodujícího hlasování.

(3) Doba na rozmyšlenou je určena k rozpravě a podávání návrhů postupu; již není možné předkládat nové návrhy usnesení. Doba na rozmyšlenou musí souvisle trvat nejméně 4 dny; začíná ukončením doby pro navrhování a končí zahájením rozhodujícího hlasování.

(4) Doba pro hlasování je určena k rozhodování a hlasování členů o podpořených návrzích usnesení; v jejím průběhu není dovoleno komentování návrhů mimo jednací vlákno. Začíná zahájením prvního kola rozhodujícího hlasování a končí uzavřením všech kol hlasování.14) Rozhodující hlasování se zahajuje v pátek dopoledne a končí nejdříve 21:00 v nejbližší pracovní den po neděli. Druhé kolo se zahajuje a končí obdobně o týden později. Úpravou postupu je možné stanovit, že druhé kolo následuje bezprostředně za kolem prvním. Pak se zahajuje dopoledne den následující po skončení prvního kola a končí nejdříve ve 21:00 dalšího dne.

(5) Pokud je jednání svoláno bez rozhodnutí KF nebo PKS jako neveřejné nebo uzavřené, musí předsedající na počátku jednání nechat hlasovat o postupu, jímž KF rozhodne o neveřejnosti či uzavření jednání15).

(6) Rozhodující hlasování nebude zahájeno, pokud by do něj nemohl být zařazen žádný podpořený návrh usnesení. V takovém případě předsedající jednání po uplynutí doby pro navrhování ukončí, nebo obnoví dobu pro navrhování a stanoví její pozdější konec, je-li to účelné.

(7) Jednání končí vyhlášením výsledků rozhodujícího hlasování; při volbě končí až stanovenou účinností volby. Vždy se uvede odkaz, kde lze výsledky rozhodujícího hlasování ověřit. Zároveň se provede případná nezbytná archivace podkladů rozhodujícího hlasování16).

(8) Přijaté usnesení nabývá účinnosti vyhlášením, nebo v pozdějším termínu, byl-li předem stanoven. Za naplnění přijatých usnesení, jejich oznámení dotčeným a případné další nezbytné úkony odpovídá PKS.

(1) Návrh usnesení je návrh na rozhodnutí projednávané věci. Nepřihlíží se k návrhu, který byl podán po konci doby pro navrhování, neodpovídá předmětu jednání, je v rozporu s předpisy, nebo odporuje rozhodnutí, které je pro KF závazné.17) Návrhem může být i jméno navrhované osoby. Navrhovatelem usnesení nesmí být předsedající.

(2) Navrhovatel může na základě rozpravy změnit během doby pro navrhování znění návrhu, nebo návrh stáhnout. Úpravu návrhu osvojením si jiného návrhu, nebo jeho části, může navrhovatel provést i v době na rozmyšlenou.

(3) Podpořeným návrhem usnesení je návrh usnesení, který do konce doby pro navrhování předložilo PKS nebo získal podporu skupiny členů. Pokud došlo ke změně návrhu po získání podpory, použije se jeho poslední znění.

(4) Na žádost kteréhokoliv člena KF bude do rozhodujícího hlasování zařazen také návrh v původním znění, které získalo podporu skupiny členů, nebo podpořený návrh ve znění na konci doby pro navrhování.18)

§ 9 Úpravy postupu jednání

(1) Návrh postupu směřuje k úpravě průběhu jednání v mezích tohoto předpisu, aniž by usiloval o ukončení jednání.19) Může být učiněn do zahájení rozhodujícího hlasování kterýmkoliv účastníkem jednání.

(2) Předsedající návrh zaznamená a následně jej může přijmout a další jednání řídit v souladu s ním.20)

(3) Pokud návrh postupu v době do zahájení rozhodujícího hlasování získá podporu skupiny členů, a přesto jej předsedající nepřijme, rozhodne o něm KF hlasováním o postupu.21) Postup přijatý hlasováním o postupu je pro další průběh jednání závazný.

(4) O neveřejnosti jednání nebo uzavření jednání lze během jednání rozhodnout výhradně hlasováním o postupu.

(5) Na zahájení hlasování o postupu upozorní předsedající v rámci jednání a pomocí SZ a e-mailu. Toto hlasování je jednokolové, může být veřejné. Mimo zasedání se zahajuje dopoledne a končí nejdříve následující den ve 21:00, přičemž alespoň jeden den hlasování musí být pracovní Hlasující vybírají mezi možnostmi pro přijetí návrhu postupu a pro setrvání na dosavadním postupu. Přiměřeně se použijí ustanovení o rozhodujícím hlasování.22)

(6) Námitka je návrh, který požaduje zrušení předchozího postupu z důvodu právní nesprávnosti. Námitka se podává bezodkladně a s odůvodněním. Předsedající námitku přijme a opraví postup jednání v souladu s námitkou, je-li námitka důvodná; jinak uvede, proč považuje odůvodnění námitky za nesprávné.23)

(7) Námitku lze výjimečně podat i během rozhodujícího hlasování a po skončení jednání, pokud směřuje proti průběhu rozhodujícího hlasování, proti ukončení jednání, nebo proti vyhlášení jeho výsledků. O přijetí takové námitky může rozhodnout též PKS.

(8) Navrhovatel usnesení může určitý materiál, který chce vnést na jednání, prohlásit za důvěrný, uvede-li k tomu přiměřené důvody. Takové prohlášení se považuje za návrh postupu, který je předsedající povinen přijmout. 24) Podklad prohlášený za důvěrný je přístupný přiměřeně ustanovením o uzavření jednání, případně o neveřejném jednání. Předsedající učiní kroky nezbytné k zachování důvěrnosti materiálu.

§ 10 Rozhodující hlasování

(1) Rozhodující hlasování o podpořených návrzích usnesení je tajné. Veřejně lze hlasovat výjimečně pouze na zasedání na základě shody přítomných členů, pokud nejde o osobnostní hlasování ani primární volby.25)

(2) Zahájení rozhodujícího hlasování se oznamuje členům KF prostřednictvím SZ a e-mailu. Na zasedání se vyhlásí ústně. Hlasovat mohou členové KF, a též hostující členové KF, pokud nejde o jednání v personálních věcech.

(3) Pro rozhodující hlasování se využívá anketa na fóru nebo jiný určený systém strany. Hlasovací systém musí být bezpečný, nesmí zobrazovat průběžné výsledky, a měl by umožňovat změnit hlas.26) Na zasedání může být hlasováno tajně hlasovacím lístkem27) nebo veřejně zdvižením ruky.

(4) Rozhodující hlasování musí umožňovat hlasování proti všem návrhům.28)

(5) Do rozhodujícího hlasování mohou být zařazeny i návrhy na rozhodnutí o postupu.\

(6) Pokud KF nestanoví jinak, rozhoduje se hlasováním následovně:

  • a) V prvním kole rozhodujícího hlasování se hlasuje o podpoře každé možnosti. Hlasující může svým hlasem podpořit libovolný počet možností. Pokud si návrhy s nadpoloviční podporou neodporují a není třeba z nich dále vybírat, hlasování končí.
  • b) Ve druhém kole se hlasuje o tom, který ze vzájemně si odporujících návrhů (s nadpoloviční podporou z prvního kola) má být upřednostněn. Hlasující může hlasovat pro tolik možností, kolik má být vybráno. Vybrány jsou možnosti v pořadí podle počtu hlasů; při rovnosti dle pořadí v prvním kole; pak losem.29)
  • c) Pokud se v rozhodujícím hlasování rozhoduje o nejvýše třech návrzích,30) které si odporují (nezávisle na počtu návrhů, které si neodporují), má hlasování probíhat jednokolově - obdobně pravidlům pro první kolo.
  • d) Předsedající může pro přehlednost oddělit hlasování o návrzích, které ostatním neodporují a o nichž má být hlasováno jednokolově, či jinak rozhodující hlasování rozdělit v zájmu přehlednosti rozhodování.31)

(7) Pro přijetí návrhu jej musí podpořit nadpoloviční většina hlasujících. Pokud KF v rozhodujícím hlasování nepřijme žádný návrh, má se za to, že přijalo návrh na ukončení jednání bez přijetí usnesení.

Zvláštní postupy jednání

§ 11 Zrychlené jednání

(1) Zrychlené jednání může svolat PKS, pokud hrozí vážná škoda z prodlení.32)

(2) Součástí rozhodnutí o svolání musí být odůvodnění zrychleného jednání, hlasovatelný návrh usnesení a stanovení přiměřených termínů konce doby pro navrhování a začátku a konce rozhodujícího hlasování.33) Lhůty činí nejméně 36 hodin pro dobu na navrhování a 36 hodin pro dobu na rozmyšlenou. První kolo rozhodujícího hlasování lze vyhlásit dopoledne kteréhokoliv dne v týdnu a ukončit nejdříve následující den ve 21:00, přičemž alespoň jeden den hlasování musí být pracovní. Druhé kolo následuje bezprostředně za kolem prvním. Dobu pro navrhování lze vypustit, je-li to nutné, pokud jde o usnesení o schválení dokumentu dojednaného v souladu s předchozím pověřením se subjektem mimo Piráty.

(3) Změna termínů během zrychleného jednání je možná pouze se souhlasem PKS.

(4) Do rozhodující hlasování musí být zařazena možnost „Odsunout rozhodnutí na běžné jednání KF“, která je zároveň rozhodnutím KF o svolání běžného jednání ve věci.

§ 12 Mimořádný přezkum KF

(1) Mimořádný přezkum KF34) je jednání o návrhu usnesení na zrušení rozhodnutí PKS, nebo jiného orgánu či týmu úkolovaného KF. Přípustný je též návrh usnesení na zrušení rozhodnutí orgánu místního sdružení v rámci KS Vysočina, pokud jde o rozhodnutí v rámci provádění politiky strany na oblastní úrovni.35)

(2) Svolání musí proběhnout do dvou týdnů od právní moci předmětného rozhodnutí.

(3) Svoláním je pozastaven výkon rozhodnutí, o němž je rozhodováno, do ukončení jednání o mimořádném přezkumu, nejdéle však na jeden měsíc od právní moci předmětného rozhodnutí.

(4) Dobu pro navrhování předsedající zkrátí na nejméně 4 dny tak, aby k rozhodnutí došlo bez zbytečného zdržení. S ohledem na tento požadavek také řídí jednání. Rozhodující hlasování je jednokolové.

§ 13 Primární volby

(1) Primární volby jsou jednání směřující k sestavení kandidátní listiny pro volby do veřejných funkcí a řídí se ustanoveními příslušných předpisů.36) Primární volby nemohou probíhat jako uzavřené jednání.

(2) První kolo rozhodujícího hlasování lze zahájit dopoledne kteréhokoliv dne v týdnu a ukončit nejdříve o dva dny později ve 21:00. Druhé kolo následuje bezprostředně za kolem prvním. Při volbě čela je první kolo společné vždy pro dvě místa kandidátky, druhé kolo pak je pro každé čelní místo samostatné. Mimo čelo probíhá volba společně pro všechna místa kandidátky. Od ustanovení tohoto odstavce se může KF odchýlit úpravou postupu.

(3) Podpora pro návrh kandidáta se získává formou členského podnětu na fóru. Návrh na lídra kandidátky vyžaduje podporu skupiny členů stejné jako pro zahájení jednání.37) Pro návrhy na místa kandidátky mimo čelo není třeba podpora skupiny členů. Aby byl návrh považovaný za podpořený, je nutné jeho přijetí navrženým. KF může úpravou postupu změnit podmínky dle tohoto odstavce; může též stanovit další podmínky pro připuštění návrhu kandidáta do rozhodujícího hlasování, případně mohou vyplývat z předpisů.

(4) Kandidátní listina se považuje za jednotnou, kandidáti na nižších pozicích se považují za náhradníky vyšších pozic. Pokud KF výslovně zvolilo náhradníky na lídra nebo náhradníky na čelo kandidátky, tito nastupují na odpovídající uvolněné pozice přednostně.

§ 14 Volby PKS a výkon funkce

(1) Předseda KS je volen odděleně, před volbou místopředsedů. Neúspěšní kandidáti se nepovažují za náhradníky.

(2) Pokud je volen předseda, je vždy provedena volba celého PKS. Volba předsedy není nezbytná, pokud jeho funkci vykonává 1. místopředseda a PKS má nejméně 3 členy.

(3) KF volí společně 4 místopředsedy KS, pokud není stanoveno jinak. Místopředsedové se považují za své náhradníky v pořadí zvolení. Neúspěšní kandidáti z volby, kteří získali nadpoloviční podporu, se považují za náhradníky posledního místopředsedy.

(4) Předsedou a místopředsedou může být pouze člen KF Vysočina. Zvolení členů PKS nabývá účinnosti až ukončením volby posledního z nich, není-li stanoveno jinak.

(5) Uplyne-li volební období PKS, aniž by ve stejný okamžik začalo volební období nové, jsou do zvolení nového PKS dočasně pověřeni výkonem funkce dosavadní členové PKS. PKS v tomto období koná pouze nezbytné kroky, které nesnesou odkladu, a napomáhá zvolení nového PKS v co nejkratším čase.

(6) Pokud by rezignací člena PKS klesl počet zbývajících členů PKS pod tři, je rezignace účinná až po zvolení nových členů PKS tak, aby mělo PKS nejméně tři členy. Do té doby je rezignující člen PKS povinen nadále řádně vykonávat funkci. Poslední věta předchozího odstavce platí obdobně.

§ 15 Jednání na zasedání KF

(1) Zasedání KF slouží zejména k rozpravě. Rozhodující hlasování se na něm koná výjimečně, a jen je-li to důvodné.

(2) Zasedání svolává PKS nebo předseda KS. Svolavatel je odpovědný za návrh programu, organizaci, určení předsedajícího, zápis a jeho zveřejnění.

(3) K řádnému oznámení je třeba, aby byl termín a místo zasedání sdělen členům KS prostřednictvím fóra, SZ a emailu nejméně týden předem. Součástí tohoto sdělení musí být i upozornění na případná rozhodující hlasování plánovaná na zasedání.

(4) Nebylo-li rozhodující hlasování předem řádně oznámeno, je pro přijetí usnesení třeba podpora většiny všech členů KF. Pokud se hlasuje na elektronických systémech strany může být doba pro hlasování zkrácena dohodou během zasedání na nejméně 30 minut od oznámení.

(5) Hlasování o postupu se provádí bezprostředně a veřejně zdvižením ruky nebo ústním prohlášením.

(6) Předsedající může ze zasedání vykázat osobu závažně narušující průběh zasedání, může odejmout řečníkovi slovo nebo mu neumožnit další vystoupení.

(7) Přístup na zasedání může být pro nečleny KS omezen z kapacitních důvodů. O neveřejnosti jednání, uzavření jednání a o důvěrnosti části zápisu se rozhoduje během zasedání obdobně rozhodnutí o postupu.38) Takové rozhodnutí, včetně jeho zdůvodnění, musí být součástí zápisu. Rozhodnutí o důvěrnosti části zápisu musí obsahovat přiměřený termín či podmínky budoucího zveřejnění.

(8) Zápis ze zasedání musí být zveřejněn na fóru strany bez zbytečného odkladu a odpovídat skutečnosti. Jeho součástí je jmenovité uvedení členů KS účastnících se případného rozhodujícího hlasování a záznam o něm. Místo částí, u nichž bylo rozhodnuto, že jsou důvěrné, se uvede znění rozhodnutí o důvěrnosti. Za zveřejnění důvěrných částí zápisu v souladu s rozhodnutím o jejich důvěrnosti následně odpovídá PKS.

Závěrečná ustanovení

§ 16 Závěrečná ustanovení

(1) Tento předpis se nepoužije, pokud nadřízený předpis závazně stanoví jiný postup.

(2) Poznámky pod čarou slouží jako výkladová pomůcka. K jejich transparentní úpravě a doplňování39) je oprávněno PKS.

(3) Neurčitý okruh jednání KF může být upraven odchylně pouze změnou tohoto předpisu.

(4) Tento předpis je možné změnit usnesením KF nebo rozhodnutím Rozhodčí komise o neplatnosti některého ustanovení. Pro případ změny tohoto předpisu je PKS zmocněno k vydání jeho nového úplného znění.

(5) Dosud přijatá platná rozhodnutí KF se považují za rozhodnutí přijatá v souladu s tímto předpisem.

(6) Tento předpis nabývá účinnosti dnem následujícím po jeho schválení.

1) Nečleny KS jsou vedle veřejnosti též registrovaní příznivci a členové strany mimo KS Vysočina.
2) Viz https://forum.pirati.cz/viewforum.php?f=416 (určeném administrativním odborem strany nebo jiným příslušným orgánem)
3) Jinak může být stanoveno tímto předpisem, schváleným postupem, usnesením atd.
4) Podkladem pro svolání je v souladu s předchozím odstavcem usnesení PKS nebo KF či členský podnět s podporou skupiny členů. Vyloučit nelze členy Republikového předsednictva a Kontrolní komise – viz čl. 10, odst. 3 a čl. 13 odst. 1 Stanov ve spojení s § 28 OŘ.
5) Viz §5 JdŘ. V podmínkách Vysočiny (při méně než 100 členech) představuje skupina členů nutná pro svolání pětinu všech členů KF, pro návrh v rámci svolaného jednání pak desetinu.
6) Viz čl. 3 odst. 4 Stanov. V personálních věcech je jednání, jehož výsledky ovlivňují postavení konkrétních osob - volby, jmenování, kandidatura, nominace, odvolání, pokárání, podání stížnosti vůči osobě, zrušení registrace, zrušení členství atd.
7) Zakladatel členského podnětu má možnost rozeslat upozornění na založený členský podnět soukromou zprávou na fóru. Toto oznámení se bere jako řádné oznámení.
8) Libovolný předsedající či moderátor fóra vlákno uzamkne.
9) K zahájení svolaného jednání nepotřebuje další pověření.
10) Jiný předsedající může být určen i během jednání návrhem postupu.
11) Podpořené návrhy usnesení, doba pro navrhování, termín hlasování, návrhy postupu, neveřejnost ad.
12) Např. oznámení zahájení jednání, zahájení hlasování, vyhlášení výsledků…
13) V souladu s následujícími odstavci se jednání obvykle zahajují v pondělí až čtvrtek. Od pátku a následující týden slouží k navrhování. Posledním dnem doby pro navrhování je druhá neděle po zahájení jednání. Navazující pondělí až čtvrtek slouží době na rozmyšlenou, v pátek dopoledne následuje zahájení rozhodujícího hlasování, které skončí v pracovní pondělí 21:00, případně nejbližší pracovní den.
14) Dvoukolové hlasování končí až uzavřením hlasování ve druhém kole; je-li hlasování rozděleno, pak ukončením poslední části.
15) Definice neveřejného a uzavřeného jednání viz §4 odst.3, hlasování o postupu viz §9 odst. 5.
16) Je nezbytné archivovat zejména případné přílohy, o nichž se hlasovalo, nejsou-li nezměnitelně zachyceny na fóru.
17) To se týká jak rozhodnutí jiného orgánu (RK, RV), tak i KF samotného. Není však vyloučeno, aby návrh směřoval ke změně existujících předpisů a rozhodnutí KF z dřívějších jednání, pokud je to v souladu s předmětem jednání, a je to výslovně uvedeno.
18) Tedy pokud došlo k dovolené úpravě návrhu během doby na rozmyšlenou, zařadí se na žádost člena i znění před touto úpravou.
19) Návrhem postupu je možné navrhnout úpravu termínů, rozdělení na více jednání, sloučení s jiným jednáním, přizvání hostů, určení jiného předsedajícího, pověření k předsedání danému jednání, obnovení doby pro navrhování, důvěrnost části zápisu atd.
20) Předsedající postupuje v souladu s účelem jednání a vůlí KF (viz §6 odst. 6). Obvykle nechá uběhnout přiměřenou dobu ke zjištění vůle jednajících členů KF. Následně oznámí, zda návrh přijímá či nikoliv. Zvláště obezřetný je u svých návrhů postupu; sahá k nim omezeně.
21) Pokud předsedající nepřijme návrh postupu, je možné získat pro něj podporu např. palci a požádat o hlasování o postupu.
22) Pro hlasování o postupu se upřednostňuje anketa na fóru. Může být spojeno s rozhodujícím hlasováním, je-li to účelné.
23) Pokud předsedající námitku nepřijme, je možné odporovat návrhem postupu s podporou skupiny členů dle odst. 3.
24) Změnit tento postup lze pouze hlasováním o postupu.
25) Viz čl. 6 odst. 6 Stanov: „…oblastní fóra hlasují tajně v osobnostních hlasováních a primárních volbách a kdykoliv o to některý člen požádá…“ Za osobnostní hlasování je považováno rozhodující hlasování v personálních věcech (viz poznámka 6).
26) Určený technickým odborem strany – např. Helios. V systému Helios se nebude používat funkce alias voličů.
27) V zájmu tajnosti mají být hlasovací lístky jednotné, umožňovat pouze křížkování nebo kroužkování, do urny nesmí být vidět.
28) Například vhozením prázdného lístku, nebo zařazením hlasovací možnosti „Ukončit jednání bez přijetí usnesení“ či obdobné.
30) Za jeden z návrhů se považuje možnost hlasovat proti všem návrhům dle §10 odst. 4 – viz poznámka 28.
31) Takto oddělená hlasování probíhají zpravidla zároveň a ve svém celku se považují za jedno rozhodující hlasování.
32) Vzhledem k účelu zrychleného jednání je přípustné jeho svolání i ve věci, o které již probíhá jednání jiným způsobem.
33) Pokud uvedené náležitosti v rozhodnutí PKS chybí, bude v případě námitky předpokládáno, že bylo svoláno běžné jednání se žádostí PKS o nejkratší dobu pro navrhování a s přijatým postupem na druhé kolo hlasování bezprostředně následující po prvním kole.
34) Účelem svolání mimořádného přezkumu je zejména okamžité pozastavení výkonu určitého rozhodnutí, čímž je dán prostor pro jeho revizi. Jinak lze obdobný návrh projednat i v běžném či zrychleném jednání. Z důvodu tohoto charakteru mimořádného přezkumu není vyloučen ani souběžný průběh mimořádného přezkumu a zrychleného jednání v téže věci.
35) Viz odpověď na předběžnou otázku https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=192&t=52538, a též čl. 7 odst. 4 písm. (b) Stanov.
36) Například Volebním řádem, že volby lídra i čela probíhají zvlášť.
37) Tedy při celkovém počtu členů KF menším než 100 je třeba podpora pětiny členů KF.
38) Zasedání, u kterého se předpokládá neveřejnost nebo uzavření, by takto mělo být již svoláno.
39) Úprava musí být provedena dle rozhodnutí PKS, výslovně, musí na ni být upozorněno, a musí být patrný původní text. Počet ani číslování poznámek nejsou závazné.
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/vysocina/jdr.txt · Poslední úprava: 02.06.2023 09:40 autor: jan.posvar