• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Holodňák: Na radnici zbořte mýty a zaveďte zveřejňování smluv

Smlouvy

V pátek 19. 6. jsem se sešel se starostkou Žatce Zdeňkou Hamousovou a s místostarostou Jaroslavem Špičkou. Seznámil jsem vedení města s konkrétními kroky na cestě ke zveřejňování smluv a transparentnímu chodu radnice. Hovořili jsme také o konceptu otevřených dat, o snížení byrokracie a vytíženosti úředníků a o možných technických řešeních zveřejňování. V tomto článku také vyvrátím několik zažitých mýtů o tom, proč nelze městské smlouvy zveřejňovat. Transparentnímu chodu žatecké radnice nic nebrání.

Jádrem programu České pirátské strany je od jejího vzniku vyvíjení tlaku na zavedení transparentního hospodaření orgánů veřejné správy a veřejných institucích. Řídíme se krédem, které říká, že tam, kde se točí veřejné peníze, musí být i veřejná kontrola; jinými slovy každý občan má právo si do poslední koruny překontrolovat, jak se hospodaří s penězi, které mu byly vzaty na daních. Takto by se dal v jednoduchosti shrnout koncept otevřených dat. V oblasti transparence veřejné sféry jsou Piráti dlouhodobě jedni z mála, kteří se pouze nezaklínají hesly a lákavými sliby, ale jsou také konkrétně činní - tam, kde jsou v zastupitelstvech, přímo přinášejí návrhy na změny; tam, kde nejsou, se snaží tlačit na své volené představitele. Důkazem úspěšné pirátské politiky prosazování transparentního hospodaření jsou úspěchy např. v Mariánských Lázních, v Brně, Přerově, Ústí nad Labem, Praze a dalších městech.

19. června jsem navštívil starostku a místostarostu, abych je seznámil s možnostmi zveřejňování smluv uzavřených městem a městskými organizacemi. Systém, který zveřejňování smluv umožňuje, v současnosti existuje v několika podobách (Centrální registr smluv, vlastní zveřejňovací systémy vyvinuté na míru) a začíná jej používat čím dál větší počet radnic, úřadů a veřejných institucí. V mnou navrhovaném systému transparentního zveřejňování smluv, které město uzavřelo, má tak každý občan možnost si zkontrolovat nejen znění každé uzavřené smlouvy, ale také dodatky ke smlouvě, její plnění apod. Vše je řešeno pomocí jednoduché on-line služby, která je užitečná nejen veřejné kontrole, ale také samotnému úřadu a úředníkům. Jednotný evidenční systém dá za vznik databázi, která bude úředníkům snadno a on-line přístupná, veškeré smlouvy budou mít na dosah ruky v elektronické podobě a v systému se budou snadno orientovat. Odpadne tak práce s vyhledáváním či skenováním smluv. Úředníci si tak ulehčí práci a budou se moci věnovat činnosti smysluplnější, než je mechanická byrokracie. Připomínám, že současný stav nahlížení do smluv buď neumožňuje z různých důvodů (převážně z kvůli ochraně osobních údajů), nebo jej umožňuje pouze omezeně (dostanete například možnost si materiály na radnici nechat na vlastní náklady vytisknout; v případě rozsáhlých materiálů tak může cena za tisk a práci úředníka vyšplhat do tisíců i desítek tisíc korun). Takový stav je nevyhovující a je třeba jej změnit a reagovat tak na fakt, že se nacházíme v moderní informační společnosti.

Zavedení transparentního hospodaření se stále dokola potýká s několika opakujícími se mýty. Pojďme je vyvrátit.


Úředníci budou zahlceni prací - každou smlouvu budou muset ručně naťukat do počítače

Na první pohled se může zdát, že zavedení zveřejňování smluv bude mít za následek zvýšení práce úředníků. „Úředníci budou zahlceni stohy dokumentů, které budou muset ručně naťukat do počítače, už nebudou mít čas na nic jiného a úřad se zhroutí,“ praví klasický mýtus. Jak to u mýtů bývá, ani tento není postaven na pravdě, resp. může být pravdivý částečně, ale pouze v krátkodobém hledisku. Úředníci, kteří pracují se smlouvami a získají přístup do zveřejňovacího registru smluv, se budou muset naučit pracovat s novým systémem. Je možné, že se jim to nebude líbit, že se nebudou chtít učit ničemu novému, a některým práce se systémem možná prostě nepůjde. Technologická gramotnost je však předpokladem každého úředníka 21. století, proto budou obavy z novot brzy překonány. Ve chvíli, kdy systém bude zajetý, začnou z něj úředníci těžit a sami si uvědomí, jak si ulehčují práci. Každou smlouvu přepisovat opravdu nebudou - systém pracuje s mustry, do kterých úředníci vyplňují konkrétní položky (jména, údaje, cifry apod.). Zadání do systému nezabere více než pár minut; ve výsledku ale ušetří desítky minut ostatním úředníkům, kteří budou potřebovat se smlouvou pracovat, protože se k ní dostanou snadno, on-line a v podobě strojových dat, se kterými se dá pracovat prostřednictvím širokého spektra různých aplikací. Zadané údaje tak můžou sloužit také k vnitřním statistikám a monitorování úřadu zevnitř s cílem zefektivnění jeho chodu. Systém pak ušetří hodiny a hodiny občanům, kteří se dnes marně domáhají informací, na které mají právo - smlouvy si prostě zobrazí na Internetu. V neposlední řadě se ušetří také peníze - zahraniční výzkumy dokazují, že zavedení transparentních mechanismů ve veřejných institucích ušetří až 30% rozpočtu. Proč? Protože každá koruna vynaložená městem bude pod drobnohledem občanů. Jakkoliv podezřelé, přemrštěné či špatně plněné zakázky budou okamžitě odhaleny a zodpovědní za ně ponesou politické následky. Tato hrozba uzavírání takových smluv zabraňuje. Že vás vždycky zajímalo „kdo z toho co má“? Máte právo se to dozvědět on-line, protože radnice hospodaří s vašimi penězi.

Zveřejňovat smlouvy není možné, protože tím bude porušena ochrana osobních údajů.

Ochrana osobních údajů a soukromí jako takového je stejně jako prosazení transparentního hospodaření důležitou složkou programu Pirátské strany. Je tedy nasnadě, že veškeré náležitosti, které stanovuje zákon o ochraně osobních údajů, musí být ve zveřejněných smlouvách anonymizovány. Informační systém a mustry využívané úředníky s tím počítají a jsou pro to přizpůsobené. Systém sám dle typu zveřejněného dokumentu určí, co je třeba dle zákona anonymizovat. Nebude to tedy vypadat tak, jak je tomu doposud při žádosti o zveřejnění smluv - úředník už nebude muset fixem začerňovat choulostivé údaje, jako jsou rodná čísla apod. Opět zde dojde nejen ke zvýšení občanského komfortu a rozšíření informačních služeb města, ale také k úspoře práce úředníků.

A co obchodní tajemství? Vždyť zveřejněním sumy, za kterou firma postavila nový chodník, jej porušíme!

Tento argument je špatný od samého počátku. Je jasné, že pokud si nový chodník nechá před svým domem postavit soukromý vlastník, do ceny chodníku nikomu nic není. Pokud však firma staví chodník pro město, je tato placena z veřejných financí, pro které by měl platit poněkud jiný režim. Cena nového chodníku není obchodní tajemství, ale údaj, který mají právo vědět všichni daňoví poplatníci. Není to město, kdo vynakládá své peníze; jsou to občané, kteří prostřednictvím daní vynakládají své peníze. Proto musí mít právo takové peníze kontrolovat. Firmy, které s tímto režimem nesouhlasí, se prostě veřejných výběrových řízení nebudou moct zúčastnit. Vždy mají na volném trhu možnost nerozhodnout se pro veřejný sektor a chránit tak své „obchodní tajemství“. Praxe z měst, kde se již transparentně hospodaří, však i toto vyvrací. Firmy, které mají zájem o veřejné zakázky jakožto jeden z mála vcelku jistých zdrojů peněz, se do výběrových řízení hlásí i nadále, i za podmínky zveřejnění ceny. V ideálním případě by pak veřejné zakázky měly být soutěženy prostřednictvím on-line aukcí, ve kterých bude právě viditelnost navrhované ceny hrát klíčovou roli pro tlak na snížení ceny či zkvalitnění služeb. Ve výše zmiňovaných městech tento systém již zavedli, nebo se k tomu v nejbližších měsících chystají. Jde to. Je to jen o tom, jaké podmínky si nastaví konkrétní instituce.

Tak tedy pojďme zveřejňovat, ale až nad padesát, sto, dvě stě tisíc. Přece tam nebudeme psát každou propisku, co se koupí do kanceláře.

Představte si, že město hospodaří s desetimilionovým rozpočtem. Na konci roku si jeho občan na Internetu zkontroluje smlouvy za poslední rok, které mu řeknou, že město za ně dohromady utratilo 5 milionů korun. Ale kde je těch zbylých 5 milionů? Kam se poděly? Tento případ může nastat, rozhodne-li se město zveřejňovat smlouvy jen od určité výše. Původní záměr může být dobrý - ušetřit úředníkům práci, nezahlcovat lidi zbytečnými informacemi, ale jak známo: cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Zaprvé - transparence úřadů má spočívat právě v tom, že si občan bude moct do posledního halíře přepočítat veškeré příjmy a výdaje města a zjistit tak, jestli úřad, potažmo jeho volení zástupci, pracovali efektivně a dobře. Ve chvíli, kdy budou některé smlouvy vyřazeny ze zveřejňovacího režimu, celý systém bude zkompromitován - celkové „má dáti - dal“ nebude sedět. To je ale ten nejméně významný dopad takového opatření. Nastavení limitu povede k účelovému oceňování zakázek a jejich dělení na menší dílčí celky. Budou-li se zveřejňovat smlouvy od 50 000,- výše, je zde takřka jistota, že většina smluv bude od teď na 49 999,-. Jak to jen půjde, bude se zveřejňování obcházet. Mluvili jsme o tom, že registr smluv přinese úsporu práce také úředníkům. Pokud však v systému bude chybět polovina smluv, systém bude jako celek k ničemu, resp. úředník stejně bude muset pracovat s jeho fyzickou podobou, archivovat ji, kopírovat, skenovat atp. Uvědomme si také, že se nejedná pouze o veřejné zakázky za miliony, kde se ztrácí či neefektivně prohospodařují peníze. Spousta peněz se ztrácí právě na té nejnižší úrovni - tam, kde je právě kvůli tomu, že se jedná jen „o drobné“, nejmenší kontrola. V minulosti se objevily v ČR případy, ve kterých vykutálené úřednice po celé roky z úřadu zpronevěřovaly po stovkách sumy, které dohromady daly stovky tisíc korun. Těmto případům, stejně tak jako myšleným zlatým kohoutkům a slonovinovým prkýnkům na záchodech, zamezí zveřejňování každého, byť titěrného výdaje. Kdo ví? Třeba zjistíme, že opravdu není potřeba, aby úřad každý rok kupoval do jedné kanceláře 3000 propisek.


S argumenty pro zavedení transparentního hospodaření jste se již jistě setkali mnohokrát. Obávám se však, že většina politiků na všech úrovních raději slibuje a maluje vzdušné zámky na hypotetických rovinách, než aby se přenesla ke konkrétním krokům. Nezbývá, než aby iniciativu převzala veřejnost a sama na své volené zástupce vyvinula v tomto směru tlak. Oslovil jsem tak vedení města s návrhem konkrétní podoby technického řešení zavedení transparentního hospodaření včetně možné logické podoby informačního systému, který by k tomu měl být využit. Předložil jsem Hamousové a Špičkovi materiály, se kterými v současnosti pracuje město Přerov a které mohou být užitečné pro vytváření politických podkladů (důvodová zpráva, PR) i pro formulaci technických parametrů konkrétní podoby systému pro Žatec. Mluvil jsem také o celém konceptu otevřených dat, jehož znalost je jaksi předstupněm k pochopení celé filozofie zveřejňování smluv. Otevřená data umožní zadávání strojové podoby dat a výstupů úřadu do systému, se kterým bude možno pracovat skrze rozličné aplikace a který bude opravdu otevřený pro každého občana, který má zájem o informace.

Jak ukazují příklady čím dál většího počtu měst v České Republice, jde to! Musí se jen chtít. Technické řešení systému má nyní žatecká radnice na stole a spolu s ním i kontakty na odborníky z Fondu Otakara Motejla, který provozuje server otevrenadata.cz a zasazuje se o zavádění transparentního hospodaření. Konzultace rádi poskytnou také pirátští zastupitelé napříč ČR, kteří s tímto již mají zkušenosti. Konkrétní řešení může být na míru přizpůsobeno podmínkám a potřebám Žatce. Bude-li pro zavedení práce s otevřenými daty a pro zveřejňování smluv a faktur města a městských institucí politická vůle, je reálné na systém najet v příznivém výhledu od Nového roku. Připomeňme, že Zdeňka Hamousová, starostka Žatce, se před senátními volbami, ve kterých na kandidátce ANO nabyla senátorského mandátu, přihlásila k iniciativě Rekonstrukce státu, jejímž cílem je prosazení transparentního hospodaření veřejných institucí.

Tento článek jsem napsal proto, aby se vědělo, „že to jde“ a „někdo pro to něco dělá“. Kroky města budeme sledovat a připomínkovat.


Radek Holodňák

předseda Místního sdružení České pirátské strany Žatec - Kadaň

radek.holodnak@pirati.cz

+420 721 285 481


Odkazy

Otevřená data: http://www.otevrenadata.cz/

Příručka Jak otvírat data: http://www.otevrenadata.cz/res/data/001/003498.pdf

Rekonstrukce státu: http://rekonstrukcestatu.cz/cs/

Centrální registr smluv na Portálu veřejné správy: https://portal.gov.cz/portal/rejstriky/data/10013/

Program Pirátské strany k transparentnímu hospodaření: https://www.pirati.cz/program/transparence

Nejkrásnější zákon: http://nejkrasnejsizakon.cz/

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.