• @Volebni stab Praha má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Odpovědi Společně pro Šestku

praha_stresovice_-_kostel_sv._norberta_1.jpg Nedávno nám byl doručen krátký předvolební dotazník, který sestavilo seskupení spolků a občanských iniciativ působících na území Prahy 6 pod názvem „Společně pro Šestku“ (http://prahasest.cz). Na otázky odpovídal Viktor Mahrik a Barbora Hrůzová. Vyžadována byla vždy stručná odpověď (ANO/NE/NEVÍME) a krátké vyjádření. Samotné otázky a odpovědi jsou předmětem tohoto článku.

1. V místech s intenzivní dopravou (Malovanka, Vítězné náměstí, apod.) je žádoucí instalovat trvalé monitorovací stanice znečištění s průběžným zveřejňováním měřených údajů.

ANO. V zásadě s měřením znečištění souhlasíme. Občané by měli mít nárok na informace o tom, co na exponovaných místech dýchají. Samo o sobě to ale samozřejmě nestačí. Bylo by potřeba se získanými daty dále pracovat, stanovit zdroje znečištění a také zapojit občany do rozhodování, co s neutěšenou situací dále podniknout.

2. Praha 6 by měla po veřejném projednání s občany a místními podnikateli podpořit přeměnu významných obchodních tříd (např. Dejvická, Bělohorská, Jugoslávských partyzánů) do podoby živých bulvárů s fungujícími obchody a provozovnami služeb.

Dejvická by si rozhodně takovou přeměnu zasloužila a plně to podporujeme. Jugoslávských partyzánů a Bělohorská mají specifickou situaci v tom, že uprostřed jezdí tramvaj a je tam stále provoz aut. V případě Bělohorské je možné automobilový provoz omezit, sundat zábradlí, které předěluje Bělohorskou a přerod v živý bulvár by byl možný. Podobné řešení se ale nezdá praktické pro ulici Jugoslávských partyzánů. Třída je jednak velmi široká a nevhodná pro živý bulvár, stejně tak může být problematické omezení provozu vzhledem k tomu, že se jedná o nejkratší a logické spojení Vítězného náměstí s Podbabou, Lysolaji a hlavní trasou např. do Roztok. Čili Dejvická ANO, Bělohorská spíše ANO, Jugoslávských partyzánů spíše NE.

3. Volné zelené plochy, i ty malé, dotváří charakter Prahy 6. V územním plánu si zaslouží být označeny jako nezastavitelné.

Jednoznačně ANO. Další zahušťování výstavby je naprosto nežádoucí. Je třeba jít místo toho cestou rekonstrukcí stávajících domů.

4. Urbanistické hodnoty okolí Vítězného náměstí si zasluhují vypracování regulačního plánu za účasti veřejnosti a odborníků, který bude závazným podkladem pro veřejné architektonické soutěže na jeho dostavbu.

ANO. Politici by měli vykonávat zejména politická rozhodnutí, nikoli odborná. Právě na sestavování dlouhodobých koncepcí by se měla podílet odborná veřejnost se spoluúčastí široké veřejnosti. Politici by měli zodpovídat za plnění těchto plánů.

5. Jednání odborných komisí Úřadu městské části Praha 6 mají být přístupná veřejnosti.

ANO. Zapojení veřejnosti do rozhodování je jádrem Pirátského programu. Podkladem pro rozhodování jsou pak kvalitní informace, jejichž zdrojem mohou být právě veřejně přístupná jednání.

6. K otevřené občanské společnosti patří, aby významné stavební, dopravní i jiné záměry městské části i soukromých subjektů dotýkající se veřejného prostoru byly zveřejněny již v okamžiku svého vzniku veškerými informačními kanály Úřadu městské části (radniční noviny, webové stránky, zřetelně vyvěšené informace v místě záměru, …) ještě před schválením radou či zastupitelstvem městské části, aby se občané mohli k záměru vyjádřit.

ANO. Ano, viz předchozí bod. Žijeme v době internetu, kdy je snadné informace rychle a transparentně zveřejňovat. Není důvod něco tajit. Každý, kdo stojí o informaci, by se k ní měl snadno dostat bez složitého podávání žádostí podle zákona 106. Je ostuda současného vedení radnice, že všechny informace automaticky nezveřejňuje.

7. U oznámení zveřejněných na úřední desce (zejména z oblasti výstavby, dopravy apod.) by pro lepší orientaci měly být dotčené nemovitosti označeny kromě katastrálního území také názvem ulice a čísly popisným a orientačním, popř. místním názvem, a zároveň znázorněny v uživatelsky přívětivé mapové aplikaci na webových stránkách Úřadu městské části.

ANO. Opět se jedná o poměrně jednoduché úkony a takové informace by již dávno měly být minimálně na internetu dostupné.

8.Radniční periodikum by mělo poskytovat prostor názorům veřejnosti ve stejném rozsahu jako mají politické strany.

ANO. Veřejnost by měla mít možnost se veřejně vyjadřovat k dění na Praze 6. Ostatně, jsou to přece noviny zejména pro veřejnost.

9. Občané Prahy 6 by měli být zapojováni do rozhodování o věcech, které se jich dotýkají, a to formou participace (veř. setkání, diskuse, prezentace, apod.) s dostatečným předstihem před rozhodnutím.

ANO, opět se jedná o základní bod Pirátského programu v komunálních volbách.

10. Vedle velkých projektů (např. Čarodějnice na Ladronce) si ve větší míře zaslouží příspěvky z obecního rozpočtu na kulturní akce i místní sousedské akce pořádané spolky či komunitami (Zažít město jinak, dětské dny, apod.).

ANO, souhlasíme a navrhujeme tyto akce financovat z participativního rozpočtu.

11. Cyklistická doprava si zaslouží větší podporu, zejména propojením stávajících a vytvořením nových cyklopruhů a zřízením funkčních míst pro parkování kol.

ANO. Obecně Praha v poslední době investovala do dopravní infrastruktury podporující individuální automobilovou dopravu (např. tunel Blanka). Ostatní způsoby jsou spíše na okraji zájmu. Přitom by mělo být v zájmu všech podporovat i další druhy osobní dopravy.

12. Radní městské části Praha 6 by se měli pravidelně (minimálně jednou za rok) setkávat se zástupci místních spolků.

ANO. Klidně i častěji. Politici by měli mluvit s občany a diskutovat s nimi důležitá rozhodnutí. Nicméně tato možnost je tu již dnes.

13. Nejlepším řešením problematiky dopravy na Vítězném náměstí je vybudování podchodu pro chodce pod celou plochou náměstí.

NE. Jednak je to určitě velice drahá varianta a jednak jsme proti tomu, aby byli chodci pod zemí a auta na povrchu.

14. Na internetových stránkách městské části by měl být zveřejněn kompletní “rozklikávací” rozpočet s uvedením podrobně členěných výdajů.

ANO. Opět základní bod Pirátského programu.

15. Je žádoucí realizovat maximální propojení a zpřístupnění významných zelených ploch městské části Praha 6 pro chodce, cyklisty a bruslaře vybudováním chodníků, cest a přechodů přes přilehlé komunikace (od Stromovky přes Engelův “zelený pás” k Pražskému hradu, popř. propojení velkého okruhu Stromovka, ZOO, Šárecké údolí, Obora Hvězda, Markéta, Ladronka, Strahov, Pražský hrad, Letná, Stromovka).

ANO, je to sice velký projekt, ale je žádoucí a bylo by skvělé, kdyby se něco takového povedlo realizovat.

16. Další zastavování volných ploch kancelářskými budovami (a zahušťování zástavby) je pro Prahu 6 přínosem.

NE. Připadá nám, že Praha 6 už má kancelářských budov až příliš. Co naopak chybí jsou multifunkční prostory (např. pro nízkoprahové kluby, školky atd.) a sociální bydlení (tedy byty v držení města pro sociálně znevýhodněné).

17. Základním pilířem dopravní koncepce Prahy 6 je podpora hromadné městské i příměstské a její zvýhodňování před individuální automobilovou dopravou.

ANO. Bohužel hromadná doprava byla zvláště v okrajových částech v posledních letech spíše zanedbávána. Nemůžeme se pak divit, že se auta snaží dostat až do Dejvic. Přestože metro stále nejezdí, spojů ubylo a dopravní obslužnost např. Ruzyně a Bílé Hory se zhoršila. Ještě bych doplnil, že zvýhodňování hromadné dopravy by nemělo být na úkor individuální automobilové dopravy.

18. Průchod z centra Prahy 6 k Pražskému hradu přes Prašný most by měl být umožněn po povrchu místo podchodem.

ANO. Jak jsme již uvedli výše, jsme proti tomu, aby chodci byli pod zemí a auta na povrchu.

19. Výstavbu paralelní vzletové dráhy Letiště Václava Havla, která by byla využita především pro zvýšení objemu carga na přepravní kapacitě letiště, by Praha 6 měla podporovat.

NE. Pokud by se jednalo o osobní dopravu, byli bych spíše pro. Pokud se ale jedná o cargo, bylo by lepší, aby se dráha postavila někde úplně jinde (nemusí to přece být nutně v Ruzyni ani na Praze 6).

20. Zavedení parkovacích zón v Praze 6 přinese zklidnění dopravní situace a zvýšení komfortu rezidentů.

NE. Jako Piráti bereme zavedení parkovacích zón až jako nejzazší řešení dopravní situace. Pokud by se všude zavedly parkovací zóny, tak sice budou rezidenti mít lepší možnost parkovat před svým domem, ale značně se jim zkomplikuje parkování kdekoli jinde. Na zónách nejvíce vydělávají odtahové mafie, a to nechceme podporovat. Zavádění zón často ani situaci neřeší a spíše se jedná o způsob, jak z lidí dostat peníze. Než jít cestou omezování, rádi bychom řidičům nabídli alternativy: Možnost dostupného parkování v okrajových částech a rychlou dopravu do centra nebo na metro. Citelně chybí parkoviště P+R v okolí Dědiny, citelně chybí doprava z Dědiny na metro (to by mohlo řešit např. posílení vlaků, nebo výstavba rychlodráhy).

21. Při chystaných rekonstrukcích parků na území Prahy 6 by měla být upřednostňována jejich reprezentační úloha před jejich využitím pro volný čas a jako izolace proti hluku a emisím.

NE. Parky by měly sloužit zejména místním obyvatelům k relaxaci, odpočinku a trávení volného času. Okrasnou funkci mají splňovat pouze parky u významných památek, např. u Pražského Hradu, ale i tam by měly zůstat přístupné veřejnosti.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.