• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • @cen_koord has upload permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

regiony:olomoucko:kf:olk_8_2011 [03.04.2012 15:47]
Vojtech Pikal vytvořeno
regiony:olomoucko:kf:olk_8_2011 [07.05.2012 19:56] (aktuální)
Vojtech Pikal
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Schůze KS OLK ve středu 26.10.2011 ====== +====== Schůze KS OLK v sobotu 8.10.2011 ====== 
-Schůze byla řádně svolána na [[https://​www.ceskapiratskastrana.cz/​forum/​viewtopic.php?​f=80&​t=9831|fóru]]. Byla svolána pouze 5 dní předem, takže není usnášení schopná. Jednání proběhlo osobně v Ponorce.+Schůze byla řádně svolána na [[https://​www.ceskapiratskastrana.cz/​forum/​viewtopic.php?​f=80&​t=9658#​p113015|fóru]]. Byla svolána pouze 4 dny předem, takže není usnášení schopná. Jednání proběhlo osobně v Ponorce.
  
-===== Návrh programu ​=====+===== Program ​=====
   - **zahájení schůze**   - **zahájení schůze**
-  - **vyjádření přítomných k programu, ​schválení programu** ​a odhad délky schůze +  - **schválení programu** 
-  - **seznámení** s novými členy +  - **seznámení** s novými členy a zájemci ​o činnost ​práci ​pro Piráty 
-  - **projednání naší další činnosti** +  - **příprava na volby v příštím roce** - přípravy kandidátek a zástupců do volebních komisí (zpravodajové ​V.Pikal P.Bajgar
-    - **krajské systémy** – zodpovědnosti ​úkoly: +  - **jednání o koordinaci** činnosti jednotlivcůtedy jak efektivně spolupracovat 
-      - web +  - **rozvoj KS**, aneb návrh/íprava plánu práce: co, jak a kdy. 
-      - FB +  - **propagace** - zviditelňování Pirátů našich programových priorit (proč i jednoduchý program ​ináší velké výsledky
-      - wiki +  ​**podněty** ke zvážení účastníky a případnému projednání ​na příští schůzi
-      - fórum +
-    - **zápisy ze schůzí** – doplnění starších zápisů na wiki +
-    - **pirátská hospoda** – navrhujte prosím varianty ke zvážení a pamatujte, že se tam nescházíme ani kvůli pivu ani kvůli Wifi +
-    - **kandidáti do RV** - zájemci ať si připraví pár slov, proč bychom je měli podporovat +
-  - projednání ​**tištěné verze Pirátských novin (forma, obsah, rubriky aj.)** +
-  - volná diskuze + **podněty** pro příští schůzi +
-  - **závěr** - ukončení schůze v....... +
-===== Zápis průběhu jednání schůze ===== +
-==== Zahájení schůze v 16:35 ==== +
-  * P. Bajgar navrhl na edsedání schůze V. Pikala +
-  * Zapisovatelem pověřen Radim Nenál, ověřovatelem Petr Bajgar. +
-==== Schválení programu ==== +
-  * Program byl bez připomínek schválen, trvání schůze odhadnuto ​do 18:00 +
-==== Seznámení s novými členy ==== +
-  * Všichni přítomní představili svou motivaci pro vstup do politiky a do strany +
-//​Technická poznámka, nesrovnalosti v programu, přerušení (16:50 - 17:00)// +
-==== Projednání naší další činnosti ==== +
-**//​Krajské systémy - zodpovědnosti a úkoly: //** +
-  - **Web**: MBartovič +
-    * probírána možnost dalších zodpovědných osob +
-    * téma spolupráce ​celkové otázky kolem vývoje webu +
-    * MPitter se hlásí k práci na webu  +
-    * diskuze o postupném vývoji - nejdřív funkční, pak plnit obsahem +
-    * Michal Lupečka se hlásí ke spolupráci +
-    * vytvořit uživatelský manuál +
-    * propojení webu s FB (tzv. like button) +
-    * o nastavení redaktorských práv žádají také Radim Nenál a Ondřej Unzeitig (až jakmile bude web přepracován+
-  - **Komunikace** +
-    * možnosti jiné, efektivnější než forum? IRC, mumble... pro vnější komunikaci SKYPE +
-    * prostředek pro rychlou odezvu - SMS upozornění na důležité dění ​    +
-    * společná priorita - všichni potřebujeme být v kontaktu a spolupracovat ​na zlepšování našich komunikačních možností a schopností ​ +
-  - **FB**: P. Bajgar +
-    * Funguje +
-    * žádost P. Bajgara o oživení, spolupracovníky pro mladší skupiny zájemců o naši činnost +
-    * Radim Nenál se hlásí o práva bez námitek P. Bajgar mu idělí práva +
-  - **Wiki**V. Pikal +
-    * představení dalšího vývoje +
-    * důraz na přehlednost +
-  - **Fórum**: V. Pikal +
-    * nezobrazování zamčených témat? +
-    * čištění třídění je dočasné řešení, bude potřeba vymyslet něco lepšího +
-    * uložit lidemaby si ve fóru vyplnily kontaktní údaje +
-    * zabránit zobrazení kontaktních údajů RegP i členů lidem mimo stranu +
-  - **Skype** (P. Bajgar) +
-    * jako krajský instantní komunikační prostředek (Obecný souhlas) +
-    * Mario Pitter zorganizuje předání kontaktů +
-**// Zápisy ​doplnění starších zápisů na wiki //** +
-  * zápisy ​částečně dodány P. Bajgarem, V. Pikal zapracuje na wiki +
-  * o další zápisy žádat bývalé ​edsedy ​  +
-**// Pirátská hospoda //** +
-  * **Důležitá kritéria** +
-    * wifi je podstatným kritériem +
-    * potřebujeme klid na jednání, nepřekřikovat se s hudbou +
-    * salónek, oddělený prostor +
-    * dopravní dostupnost +
-  * **Další požadavky** +
-     * nekuřácká (pokud možno) +
-     * studentská (případně) +
-     * známost (všichni ví, kde to je) +
-     * vstřícná atmosfera k naší činnosti +
-  +
-  * **Udělat vlákno** výběr hospody + anketa (více možností) ​       +
-**// Kandidáti do RV //** +
-  * nikdo se nehlásí +
-**// Nesrovnalost ohledně místopředsedů //** +
-  * V oficiálním výpisu ​na [[https://​www.ceskapiratskastrana.cz/​forum/​memberlist.php?​mode=group&​g=106|fóru]] chybí místopředsedkyně KS Věra Magdonová. Pouze administrativní chyba bude neprodleně opravena.+
  
-==== Projednání tištěné verze Pirátských novin ==== +===== Zápis ​=== 
-  * možnosti prodeje - PB doporučuje raději distribuci zájemcům tisk-množení ​podle počtu zájemců  +==== 1) zahájení schůze 12:30 ==== 
-  * účel - oslovovat naše potenciální příznivce s informacíže existujeme a jakou činnost vyvíjíme + navržení ​zapisovatelů Mário Pittner a Radim Nenálvzhledem k problémůs konektivitou byl funkcí zapisovatele pověřen Martin Švadlenka 
-  * vydávání zhruba 1x za 2 síce +==== 2) schválení programu ​schůze ==== 
-  * naplnitelnost + - SCHVÁLENO, bez připomínek 
-  * sázení - dohoda na formátu A3 +==== 3) seznámení ​==== 
-  * nejdříve řešit formou newsletter + s novými ​členy a zájemci o činnost a práci pro Piráty; ​
-  * Radim Nenál zahájí vlákno na fóru +
-==== Podněty pro příští ​schůzi ==== +
-  * Dropbox pro sdílení dokumentů +
-==== Závěr ​==== +
-  * ukončení schůze v 19:05+
  
 +Představili se:  ​
 +  * Radomír Navrátil
 +  * Petr Kolísek
 +==== 4) příprava na volby v příštím roce ====
 + - přípravy kandidátek a zástupců do volebních komisí (bod pro V.Pikala a P.Bajgara)
 +   * Zmíněny argumenty pro a proti co se sestavení kandidátek z pouhých neaktivních příznivců týče.
 +==== 5) jednání o koordinaci činnosti ====
 +jednání o koordinaci jednotlivců,​ tedy jak efektivně spolupracovat
 +==== 6) rozvoj KS ====
 +návrh/​příprava plánu práce. ​
 +==== 7) propagace ====
 + - zviditelňování Pirátů a našich programových priorit. Proč i jednoduchý program přináší velké výsledky.
 +  * Prodiskutována možnost propagace pirátských novin a jejich šíření tištěnou formou (na lokální úrovni). Možno ve spolupráci Ostravskými Piráty.
 +  * Zhotoven seznam propagačních materiálů pro jednotlivé členy a příznivce.
 +=== Soupis požadavků na samolepky: ===
 +  * __10x10 za 10kč barevná s bílým podkladem__ - 20x M.Švadlenkovi
 +  * a __s černým podkladem__ ​
 +  * __5x5 cm za 5kč barevná s bílým podkladem__ ​ - 20x M.Švadlenkovi
 +  *  __a s černým podkladem__
 +  * __5x5 čb__ 
 +    * 40x Radimovi ​
 +    * 20x Navrátilovi ​
 +    * 100x Bartoň ​
 +    * 100x Vl.Holík ​
 +    * 10x Karlík ​
 +    * 100x Mário ​
 +==== 8) různé ==== 
 +podněty ke zvážení účastníky a případnému projednání na příští schůzi ​
 +  * Zmíněna ACTA a poslední dění kolem ní.
 +  * Návrh na termín příštího setkání za 14 dní
 +  * Možnost přijetí nového člena Radomíra Navrátila, v případě že podá přihlášku a zaplatí členský poplatek.
 +
 +Uskutečněn telemost s Vojtou "​Fafrinem"​ Pikalem, neuskutečněn plánovaný Skype hovor s ním - v Ponorce klekla WiFi
 +
 +Album ze schůze je [[http://​www.bartovic.cz/​schuze%208%2010%202011/​index.html|zde]].
 +===== Prezenční listina =====
  
-=====Prezenční listina:​===== 
 **Členové:​** **Členové:​**
-  * Michal Lupečka 
   * Petr Bajgar   * Petr Bajgar
 +  * Miro Bartovič
 +  * Vlastimil Holík
   * Radim Nenál   * Radim Nenál
 +
 **Příznivci:​** **Příznivci:​**
-  * Vojtěch Pikal 
   * Mário Pittner   * Mário Pittner
-  * Ondřej Unzeitig +  * Petr Karlík 
-**Hosté:​** +  Radek Navrátil
----+
  
-Děkuji zapisovateli Radimovi Nenálovi za perfektně zpracovaný zápis a po ověření souhlasím s jeho zveřejněním.+**Hosté:​** 
 +  * Martin Švadlenka (KS ZLK) 
 +  * Robert Adámek (KS MSK) 
 +  * Karel Fuzik (KS MSK) 
 +  * Miloslav Jahoda z TSO 
 +  * Věra Bierová 
 +  * Petr Kolísek
  
-Ověřovatel a edseda ​KS Ol Petr Bajgar+Hlasovací právo přísluší 4 ítomným členům ​KS, návrhy lze přijmout prostou většinou 3 hlasů.
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.