• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • @cen_koord has upload permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

regiony:olomoucko:kf:olk_7_2011 [03.04.2012 15:48]
Vojtech Pikal vytvořeno
regiony:olomoucko:kf:olk_7_2011 [07.05.2012 19:57] (aktuální)
Vojtech Pikal
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Schůze KS OLK v sobotu 8.10.2011 ====== +====== Schůze KS OLK v pátek 16.9.2011 ====== 
-Schůze byla řádně svolána na [[https://​www.ceskapiratskastrana.cz/​forum/​viewtopic.php?​f=80&​t=9658#p113015|fóru]]. Byla svolána pouze 4 dny edemtakže není usnášení schopnáJednání ​proběhlo osobně ​v Ponorce.+Schůze byla řádně svolána na [[https://​www.ceskapiratskastrana.cz/​forum/​viewtopic.php?​f=80&​t=8275#p108967|fóru]] ​v 10ti denním ​edstihudíky čemuž byla usnášeníschopná. 
 +Schůze ​proběhla formou osobního jednání ​v Ponorce ​(Restaurace u Muzea).
  
 ===== Program ===== ===== Program =====
   - **zahájení schůze**   - **zahájení schůze**
   - **schválení programu**   - **schválení programu**
-  - **seznámení** s novými členy a zájemci ​činnost ​práci pro Piráty +  - **Hlasování** o podpoře kolegů KS Plzeň ​jejich akce Vyosení 
-  - **příprava na volby v příštím roce** - přípravy kandidátek a zástupců do volebních komisí (zpravodajové V.Pikal a P.Bajgar) +  - **Jednání a hlasování o prioritách činnosti KS OL** a zřízení orgánů KS OlK - volební komise, programová komise, administrativní odbor 
-  - **jednání o koordinaci** činnosti jednotlivců,​ tedy jak efektivně spolupracovat +  - **Utřídění fóra** - co proběhlo a jak dál (Zpravodaj RegP Fafrin) 
-  - **rozvoj KS**, aneb návrh/​příprava plánu práce: cojak a kdy. +  - **Webová prezentace kraje** - webFBwiki - úkoly, zodpovědnosti,​ současný stav  
-  - **propagace** - zviditelňování Pirátů ​našich programových priorit (proč i jednoduchý program přináší velké výsledky) +  - **Pirátská hospoda** - co chceme ​co požadujeme 
-  - **podněty** ke zvážení účastníky a případnému projednání na příští schůzi+  - **Různé**
  
 ===== Zápis === ===== Zápis ===
-==== 1) zahájení schůze ​12:30 ==== + 
- ​- ​navržení zapisovatelů Mário Pittner a Radim Nenálvzhledem k problémům s konektivitou byl funkcí zapisovatele pověřen Martin Švadlenka+==== 1) zahájení schůze ==== 
 +v 17:30předsedajícím a zapisovatelem je Petr Bajgar
 ==== 2) schválení programu schůze ==== ==== 2) schválení programu schůze ====
- ​- ​SCHVÁLENO, bez připomínek +SCHVÁLENO, bez připomínek 
-==== 3) seznámení ​==== +==== 3) Hlasování o podpoře kolegů KS Plzeň a jejich akce Vyosení ​==== 
- s novými členy ​zájemci ​činnost ​práci pro Piráty; ​+Proběhla debata o vhodnosti ​výši příspěvku,​ dále se debatovalo ​tom, jestli je vhodné ​platné rozhodovat o něčem pouze ve 2 členech.
  
-Představili se  +Bylo přijato **usnesení**
-  * Radomír Navrátil +  * KS OLK ispěje KS PLK 1000,- Kč na úhradu nákladů Vyosení
-  * Petr Kolísek +(Pro - Proti - Zdrželo se:0) 
-==== 4) íprava na volby v příštím roce ==== +==== 4Jednání a hlasování o prioritách činnosti KS OLK ==== 
- - přípravy kandidátek a zástupců do volebních komisí (bod pro V.Pikala a P.Bajgara) +Jako hlavní priorita byla shledána aktivizace lidí - aktuální ​členské ​a příznivecké základny i občanů.
-   * Zmíněny argumenty pro a proti co se sestavení kandidátek z pouhých neaktivních příznivců týče. +
-==== 5) jednání o koordinaci činnosti ==== +
-jednání o koordinaci jednotlivcůtedy jak efektivně spolupracovat +
-==== 6) rozvoj KS ==== +
-návrh/​příprava plánu práce.  +
-==== 7) propagace ==== +
- zviditelňování Pirátů a našich programových priorit. Proč i jednoduchý program přináší velké výsledky. +
-  * Prodiskutována možnost propagace pirátských novin a jejich šíření tištěnou formou (na lokální úrovni). Možno ve spolupráci Ostravskými Piráty. +
-  * Zhotoven seznam propagačních materiálů pro jednotlivé členy a příznivce+
-=== Soupis požadavků na samolepky=== +
-  * __10x10 za 10kč barevná s bílým podkladem__ ​20x M.Švadlenkovi +
-  * a __s černým podkladem__  +
-  * __5x5 cm za 5kč barevná s bílým podkladem__  ​20x M.Švadlenkovi +
-  *  __a s černým podkladem__ +
-  * __5x5 čb__  +
-    * 40x Radimovi  +
-    * 20x Navrátilovi  +
-    * 100x Bartoň  +
-    * 100x Vl.Holík  +
-    * 10x Karlík  +
-    * 100x Mário ​ +
-==== 8různé ​====  +
-podněty ke zvážení účastníky ​a případnému projednání na příští schůzi  +
-  * Zmíněna ACTA a poslední dění kolem ní. +
-  * Návrh na termín příštího setkání za 14 dní +
-  * Možnost přijetí nového člena Radomíra Navrátila, v případě že podá přihlášku a zaplatí členský poplatek.+
  
-Uskutečněn telemost s Vojtou "​Fafrinem"​ Pikalemneuskutečněn plánovaný Skype hovor s ním - Ponorce klekla WiFi+Důležité je prověřit systém administrace přihlášek,​ jestli nám tam nevysí ​jací zájemci o členství. 
 + 
 +Dále se probíralo, jestli potřebujeme ​nějaké orgány na krajské úrovníjako je volební komise, programová komise ​či administrativní odbor. **Nepotřebujeme.**  
 + 
 +==== 5) Utřídění fóra ==== 
 +RegP Fafrin představil svou dosavadní práci při utřídění krajského fóra a předestřel plány do budoucna. Byla mu dána plná důvěra v tomto pokračovat. 
 + 
 +==== 6) Webová prezentace kraje KS ==== 
 +Zejména web, FB a piratewiki. 
 + 
 +Bylo debatováno nad možnostmi a účely využití jednotlivých medií. každý z přítomných se zavázal starat o provoz jednoho z nich. 
 +  * Krajský Web - Miro Bartovič 
 +  * Krajský FB - Petr Bajgar 
 +  * Krajská wiki - Vojta Pikal   
 + 
 +==== 7) Pirátská hospoda ==== 
 +Na místě bylo klidno, čisto a bez kouře, takže bod byl odložen a příští setkání může být opět zde. 
 + 
 +==== 8) různé ====  
 +Probírala se potřeba shánět lidi do volebních komisí do voleb 2012.
  
-Album ze schůze je [[http://​www.bartovic.cz/​schuze%208%2010%202011/​index.html|zde]]. 
 ===== Prezenční listina ===== ===== Prezenční listina =====
  
Řádek 60: Řádek 54:
   * Petr Bajgar   * Petr Bajgar
   * Miro Bartovič   * Miro Bartovič
-  * Vlastimil Holík 
-  * Radim Nenál 
  
 **Příznivci:​** **Příznivci:​**
-  * Mário Pittner +  * Vojtěch "​Fafrin"​ Pikal
-  * Petr Karlík +
-  * Radek Navrátil+
  
 **Hosté:** **Hosté:**
-  * Martin Švadlenka (KS ZLK) 
-  * Robert Adámek (KS MSK) 
-  * Karel Fuzik (KS MSK) 
-  * Miloslav Jahoda z TSO 
-  * Věra Bierová 
-  * Petr Kolísek 
  
-Hlasovací právo přísluší ​přítomným členům KS, návrhy lze přijmout prostou většinou ​hlasů.+Hlasovací právo přísluší ​přítomným členům KS, návrhy lze přijmout prostou většinou ​hlasů.
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.