• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Schůze KS OLK v pátek 16.9.2011

Schůze byla řádně svolána na fóru v 10ti denním předstihu, díky čemuž byla usnášeníschopná. Schůze proběhla formou osobního jednání v Ponorce (Restaurace u Muzea).

Program

 1. zahájení schůze
 2. schválení programu
 3. Hlasování o podpoře kolegů KS Plzeň a jejich akce Vyosení
 4. Jednání a hlasování o prioritách činnosti KS OL a zřízení orgánů KS OlK - volební komise, programová komise, administrativní odbor
 5. Utřídění fóra - co proběhlo a jak dál (Zpravodaj RegP Fafrin)
 6. Webová prezentace kraje - web, FB, wiki - úkoly, zodpovědnosti, současný stav
 7. Pirátská hospoda - co chceme a co požadujeme
 8. Různé

Zápis

1) zahájení schůze

- v 17:30, předsedajícím a zapisovatelem je Petr Bajgar

2) schválení programu schůze

SCHVÁLENO, bez připomínek

3) Hlasování o podpoře kolegů KS Plzeň a jejich akce Vyosení

Proběhla debata o vhodnosti a výši příspěvku, dále se debatovalo o tom, jestli je vhodné a platné rozhodovat o něčem pouze ve 2 členech.

Bylo přijato usnesení:

 • KS OLK přispěje KS PLK 1000,- Kč na úhradu nákladů Vyosení.

(Pro - Proti - Zdrželo se:2 - 0 - 0)

4) Jednání a hlasování o prioritách činnosti KS OLK

Jako hlavní priorita byla shledána aktivizace lidí - aktuální členské a příznivecké základny i občanů.

Důležité je prověřit systém administrace přihlášek, jestli nám tam nevysí nějací zájemci o členství.

Dále se probíralo, jestli potřebujeme nějaké orgány na krajské úrovní, jako je volební komise, programová komise či administrativní odbor. Nepotřebujeme.

5) Utřídění fóra

RegP Fafrin představil svou dosavadní práci při utřídění krajského fóra a předestřel plány do budoucna. Byla mu dána plná důvěra v tomto pokračovat.

6) Webová prezentace kraje KS

Zejména web, FB a piratewiki.

Bylo debatováno nad možnostmi a účely využití jednotlivých medií. každý z přítomných se zavázal starat o provoz jednoho z nich.

 • Krajský Web - Miro Bartovič
 • Krajský FB - Petr Bajgar
 • Krajská wiki - Vojta Pikal

7) Pirátská hospoda

Na místě bylo klidno, čisto a bez kouře, takže bod byl odložen a příští setkání může být opět zde.

8) různé

Probírala se potřeba shánět lidi do volebních komisí do voleb 2012.

Prezenční listina

Členové:

 • Petr Bajgar
 • Miro Bartovič

Příznivci:

 • Vojtěch „Fafrin“ Pikal

Hosté:

Hlasovací právo přísluší 2 přítomným členům KS, návrhy lze přijmout prostou většinou 2 hlasů.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.