• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Obsah

Pirátský program pro komunální volby v Mariánských Lázních

Naším cílem je snaha vytvořit z města Mariánské Lázně místo, kde může každý člověk svůj život prožít svobodně a naplno (občané i návštěvníci města). Klíčem k prosperitě naší společnosti je otevřenost, kvalitní vzdělávání, dostupné veřejné služby, použití nových technologií a zapojení občanů do rozhodování. Budoucnost našeho města chceme postavit na spojení nově vyvinutých světově unikátních lázeňských služeb a nabídky společenského, kulturního a sportovního vyžití. Jedině tak můžeme navázat na úchvatnou historii Mariánských Lázní a zabránit tak jejich úpadku. Významnou hodnotou našeho programu je rozvoj celého mikroregionu a jeho ekonomická, společenská a energetická nezávislost.**

Otevřeme hospodaření města

Zprůhledníme financování

Všechny smlouvy města umístíme na Internet

Podle studií se až 25 % z veřejných rozpočtů vynakládá neúčelně, na nadbytečné výdaje a korupci. Všechny obchodní smlouvy uzavřené městem musí být ještě před uzavřením vystaveny na internetových stránkách města v plném znění. Obdobně se budou zveřejňovat i smlouvy podniků a institucí vlastněných městem. Budeme jednat v duchu zákona o registru smluv, i když tento zákon ještě neplatí. Všichni občané si budou moci zkontrolovat, jak jsou smlouvy s městem sjednány. Pokud budou smlouvy obsahovat informace, které nelze zveřejnit z důvodu ochrany osobních údajů, budou tyto údaje vymazány a smlouva zveřejněna bez nich. Znemožníme vytváření tajných dodatků ke smlouvám. Slovensko zveřejňováním smluv ušetřilo již miliardy korun, měli bychom s tím začít i my.

Zavedeme transparentní bankovní účty a transparentní účetnictví města

Občané dnes nemají šanci zjistit, kolik peněz bylo komu a za co zaplaceno. Chceme, aby město přešlo k využívání transparentních bankovních účtů a otevřeného účetnictví všude tam, kde to zákon dovoluje. Všichni tak budou moci kontrolovat, za co konkrétně se finanční prostředky města utrácejí. Pro společnosti, ve kterých je většinovým vlastníkem město, musí platit stejné povinnosti otevřeného hospodaření jako pro město samotné. Otevřený účet zprostředkovává přímo banka. Nejedná se tedy o zveřejňování jednotlivých faktur úřadem, které je ovlivnitelné.

Všechny veřejné zakázky budou skutečně veřejné

Celou zadávací dokumentaci zveřejníme dostatečně dlouhou dobu předem na Internetu. Stejným způsobem budou průběžně zveřejňovány i další informace o veřejné zakázce. O výběrovém řízení se tak dozví mnohem více dodavatelů a nestane se, že se do záměrně utajovaného řízení přihlásí jen firma, které dal příslušný úředník vědět. Ve smlouvách musí být sjednáno, že obec neplatí dodatečné náklady nad vysoutěženou cenu.

Podpoříme internetové aukce a další moderní nástroje pro veřejné zakázky

Výběrová řízení na služby, které nabízí velký počet poskytovatelů, by měla probíhat formou internetové aukce. Město stanoví nejvyšší cenu, kterou je ochotno zaplatit a způsob zohlednění kvality služeb v aukci. Nabídky dodavatelů budou okamžitě oceněny a zveřejněny. Dojde k urychlení výběrových řízení a každý občan bude mít přehled, kdo a za kolik měl o zakázku zájem. Regionální příslušnost firmy je pouhým parametrem, který může znamenat výhodu v řízení, nikoliv základním výběrovým kritériem, jak je tomu často doposud. Podobným parametrem je i předchozí zkušenost s dodavatelem.

Budeme hospodařit efektivně

Cítíme potřebu změnit způsob řízení města. Zcela postrádáme projektové řízení, které je dnes základem řízení úspěšných soukromých společností. Dnešní řízení zaměstnanců MěÚ nepovažujeme za kvalitní. Od tajemníka města a vedoucích odborů budeme vyžadovat patřičné nasazení při zvyšování efektivity řízení. V případě neschopnosti dosáhnout definovaných cílů, nebudeme váhat z těchto funkcí tyto osoby odvolat a v novém veřejném výběrovém řízení vybrat kvalitnější osoby.

Vyrovnáme rozpočty

Prosazujeme vyrovnaný obecní rozpočet

Nemáme právo zadlužovat naše děti a přivést město do vleklých finančních problémů. Město by si mělo tvořit rezervu pro nenadálé situace a plánování větších investic důležitých pro další rozvoj obecních částí. Schodkový rozpočet je možný jen výjimečně (např. v případě náhlého výpadku příjmů v důsledku hospodářské krize nebo přírodní katastrofy). Město však musí být vždy schopno tento schodek splatit během několika málo let.

Povedeme úřady k úspornému hospodaření

Úředníci jsou v dnešním systému přidělování obecních či státních peněz nuceni vyčerpat celou přidělenou částku, jinak jsou často svým nadřízeným potrestáni, protože zbytek nevyčerpaných peněz se vrací. Tento systém je podle nás špatný. Příslušné odbory města by měly dostat finance na určitý projekt a nevyčerpané peníze na konci roku převést do rezervního fondu na další období. Úředníci by měli být vedeni k šetření a kvalitě.

Zapojíme občany do rozhodování

Jednáme s lidmi otevřeně

Piráti budou jednat na všech orgánech co nejotevřeněji

O termínu a programu zasedání zastupitelstva musí být občan předem informován nejen na vývěsce, ale i elektronicky. Na zasedání rady a dalších orgánů by měl mít přístup každý občan. V současné chvíli je zasedání rady neveřejné. Zároveň má občan mít právo vytvářet během zasedání zastupitelstva vlastní audiovizuální záznam, a právo ho dále zveřejňovat a šířit. Budeme prosazovat, aby byl audiovizuální záznam vždy zpětně volně dostupný na internetových stránkách města. Zápisy ze zasedání musí být také vždy zveřejněny a dohledatelné online, včetně hlasování jednotlivých zastupitelů a přehledu o jejich účasti. Informace o zasedání rady a obsahu jednání, které již nyní bývají zveřejňovány, musí být zpřístupněny takovým způsobem, aby byl každý občan schopný tyto informace dohledat a obsah těchto záznamů následně pochopit.

Úplné podklady na zasedání musí být zásadně zveřejňovány předem, aby se s nimi mohl každý seznámit a uplatnit svoje připomínky

Veškeré podklady jednání musí být zveřejněny v dostatečném časovém předstihu. Každý z navrhovaných bodů jednání musí být buď podložen důvodovou zprávou, případovou studií nebo odkazovat na problematiku, kterou se zabývá (předchozí body zasedání, aktuální problémy apod.). Prosazujeme plné uplatnění demokratického minima při jakémkoliv rozhodování.

Připomínkovacího procesu se budou moci účastnit i občané

Souhlasíme s tím, aby občané a spolky měli svoje zastoupení v odborných komisích, které pomáhají připravovat návrhy pro zastupitelstvo nebo kontrolují činnost zastupitelstva a rady.

Usnadníme přístup k informacím

Zavedeme automatické zveřejňování informací města a závislých organizací

Podle platného zákona o svobodném přístupu k informacím má obec povinnost zveřejňovat poskytnuté informace, o které si lidé požádají. Chceme jít mnohem dále a zveřejňovat všechny informace, u kterých není důvod k utajení. Odmítáme, aby se obec vymlouvala na obchodní tajemství. Přitom uplatníme výjimky z důvodu ochrany soukromí, důvěrnosti majetkových poměrů apod., které zákon obsahuje. Stejná pravidla se musí vztahovat na městem zřizované organizace, obecní příspěvkové organizace a obchodní organizace, které obec ovládá, např. Dopravní podnik města Mariánské Lázně. Budeme důsledně uplatňovat nápravné a sankční prostředky proti úředníkům, kteří zákon o svobodném přístupu porušují a občanům přístup k informacím znemožňují.

O příjmech a výdajích města budeme přehledně informovat pomocí rozklikávacího rozpočtu

Moderní věk vystihuje obrovské množství informací, a proto je potřeba hledat cesty, jak těmto informacím co nejsnadněji porozumět. Přehledná grafická prezentace rozpočtu je naší povinností vůči občanům, a proto budeme rozpočty poskytovat v otevřeném formátu na webu, v maximální podrobnosti a bez zpoždění. Každý tak bude moci dohled, za co byla každá koruna z rozpočtu vynaložena.

Zásady územního rozvoje a související územní plány budeme graficky prezentovat na webu

Stejně přehledně jako u textových informací chceme prezentovat návrhy zásad územního rozvoje a příslušných územních plánů, aby byly přehledně a rychle pro občany dostupné. Vedle toho musí existovat možnost se přihlásit k odběru aktualizací v okolí svého bydliště.

Vyjdeme vstříc aktivním občanům

Podporujeme skutečné místní referendum a občanskou iniciativu

Současný zákon o obecním referendu považujeme za bezzubý paskvil, který reálnému zapojení občanů spíše brání. Jednak zakazuje občanům rozhodovat o těch nejdůležitějších věcech (rozpočtu, obecně závazných vyhláškách, odvolání) a jednak stanovuje příliš přísné podmínky pro jeho vyhlášení. Piráti chtějí skutečnou demokracii, a proto jsou pro nás taková omezení nepřijatelná. Budeme vyhovovat návrhům na vyhlášení referenda i v případě menšího počtu podpisů v petici, než jaký zákon požaduje. V hlasováních o zásadních otázkách podporujeme vyhlášení referenda zastupitelstvem, kde bude zpracován kvalitní oponentní posudek odpůrci.

Budeme se zabývat peticemi a stížnostmi, které občané zastupitelům zašlou

Zavazujeme se, že všichni naši zástupci se budou zabývat všemi peticemi a stížnostmi. Tímto způsobem bychom rádi ukázali zaběhnutým stranám, že všechny výtky občanů je nutno řešit. Není podstatné, zda petice budou organizovány na papíře či elektronicky, zastupitel by se jim měl věnovat a podporovat vyhlášení referenda, pokud jde o důležitou otázku a je to k vyřešení petice nebo iniciativy nezbytné.

Zřídíme elektronický systém, který bude od občanů, neziskového sektoru a firem shromažďovat zpětnou vazbu a který umožní veřejnou diskusi

Vedle běžného osobního setkání voliče se zastupitelem preferujeme i další formy komunikace a předávání zpětné vazby. Chceme spolupracovat se státními orgány, abychom společně vytvořili elektronický systém, kde budou podněty občanů řešeny a zkušenosti mezi obcemi a městy sdíleny. Vedle toho zde bude umožněna veřejná neanonymní diskuse o návrzích, které jsou předloženy obecním orgánům.

Usnadníme vznik spolků a vytvoříme dobré podmínky pro jejich zapojení do obecních záležitostí

Spolky a iniciativy vytvářejí hodnoty, které nejsou v tržním prostředí plně ocenitelné penězi. Město disponuje i takovými prostory, které nejsou celý den využity a měly by být k dispozici aktivním občanům, spolkům, vzdělávacím institucím a start-upům. Podporujeme představu „inkubátoru“ pro nové spolky. Vznikajícím občansky prospěšným spolkům a iniciativám nabídneme bezplatně prostory, kde se lidé mohou scházet a mají dostatečné technické zázemí. Zde je možné využít například prostory Chopinova domu.

Podpora místního podnikání

Budeme usilovat o kvalitní podnikatelské prostředí ve městě tak, aby nebyla svévolně mařena aktivita místních občanů a firem. Podporu místního podnikání, transparentnost a otevřenost ve vztazích města, občanů a podnikajících subjektů považujeme za základ ekonomického rozvoje města a regionu. Upřednostňujeme drobné lokální obchodníky v obci před nadnárodními obchodními řetězci.

Veřejné služby slouží občanům

Dohlédneme na kvalitní veřejné služby

Veřejné služby tu nejsou pro zisk, ale v zájmu občanů

Poskytování kvalitních veřejných služeb je hlavním cílem územní samosprávy. Slučování a zavírání místních škol v celém kraji včetně Mariánských Lázní vnímáme jako špatné řešení často zbytečně sváděné na nedostatek financí. Námi navrhované otevřené hospodaření přinese úspory, které umožní dlouhodobě dotovat i neziskové, přitom prospěšné služby a jejich rozvoj, stejně tak údržbu a investice do stávající infrastruktury. V posledních letech jsme svědky nerovného přístupu KV Kraje vůči celé spádové oblasti Mar. Lázní. Budeme usilovně tlačit na kraj, aby toto chování změnil. V případě, že se postoj KV kraje vůči ML nezmění, vyvoláme transparentní veřejnou diskuzi o připojení ML k Plzeňskému kraji. Zároveň rádi posílíme spolupráci v rámci přeshraničního mikroregionu.

Bezpečnost

Městská policie

Jsme přesvědčeni, že město s 14 000 obyvateli, navíc město celosvětového významu, má disponovat městskou policií. Hlavní úlohou městské policie v Mariánských Lázních je nejen chránit občany, ale i reprezentovat zájmy města. Zcela odmítáme současný model, kdy příslušníci MP zcela nadměrně tráví svůj čas „botičkováním”. Financování světového lázeňského města a infrastruktury pro občany města není možné postavit na výnosu z „botiček”, či zdanění herních automatů. Městská policie by se především měla orientovat na rozvoj „místní znalosti” a schopnosti skutečného zásahu v případě nutnosti. V mezinárodním lázeňském kontextu by příslušníci MP měli především poradit v orientaci turistům a to v několika cizích jazycích (postačí samozřejmě znalost základních frází). Jde zároveň o reprezentaci města a pocit bezpečí, ale i demonstraci případně použitelné síly vůči problémovým občanům či turistům. Proto namísto investice do nových botiček (např. v roce 2013 50 tis. Kč) chceme investovat do vzdělání, výcviku a výstroje městského policejního sboru. Očekáváme od MP výrazné zkvalitnění a profesionalizaci služeb městu a jeho návštěvníkům, na druhou stranumusíme poskytnout potřebnou podporu a zázemí. Konec šikany německých šoférů vozících turisty do lázeňských hotelů, konec „jednotky rychlého občerstvení” na místních benzinových stanicích. Městský policista je partner, který má respekt a schopnosti. Jednoznačně vyžadujeme větší podíl cyklo a pěších hlídek. Podpoříme a pomůžeme koordinovat společné cvičení a společné projekty IZS a Městské policie.

Stavíme se proti nadbytečnému sledování občanů v případech, kde to není opodstatněné

Nesouhlasíme s nadměrným použitím bezpečnostních kamer; místa, kde se vyskytují kamery, musí být označena. Kamery mají opodstatnění jen na některých místech (bankomaty, zlatnictví, nebezpečná místa, parkovací zóny). Jinde občany obtěžují, aniž by přispívaly k objasňování zločinů Současný rozsah bezpečnostních kamer v Mariánských Lázních hodnotíme jako dostatečný, našim cílem je ho dále nerozšiřovat.

Dopravní infrastruktura s rozmyslem

Financování veřejné dopravy a výstavby dopravní infrastruktury se musí dostat plně pod veřejnou kontrolu. Dopravní podnik města Mariánské Lázně i Technické služby města musí fungovat transparentně. Veškeré smlouvy a dokumentace dopravního podniku musí být dostupné ke kontrole na Internetu. Město je spoluvlastníkem dopravního podniku a v mnoha otázkách může jeho fungování ovlivnit. Nesouhlasíme s radikální náhradou trolejbusů jiným dopravním prostředkem (např. elektrobusy), jak bylo některými zastupiteli v uplynulém roce propagováno. V tuto chvíli považujeme za nutné zpracovat kompletní analýzu dopravní obslužnosti jako vhodný podklad pro další rozhodování. Tato analýza musí obsahovat nejen finanční rozvahu variantně porovnanou s jinými způsoby přepravy, ale hlavně i názor občanů města. MHD se musí ubírat směrem postupné ekologizace. Za předpokladu, že budou zachovány trolejbusy považujeme za vhodné na zbývajících linkách nepokrytých trakčním vedením postupně nahradit naftové autobusy modernějšími (CNG, elektro) a menšími v závislosti na vytíženosti linky.

Zlepšíme dopravní obslužnost

Piráti podporují svobodnou volbu způsobu přepravy. Proto je potřeba, aby se s cyklisty a chodci počítalo už při plánování dopravní sítě a staveb

Nechceme nutit lidi k tomu, aby využívali určitý způsob přepravy. Naopak jim chceme otevřít řadu možností, ze kterých si budou moci vybrat. Proto je potřeba s cyklisty a chodci počítat už při plánování dopravních staveb. U stávajících silnic je potřeba vyřešit krizová místa tak, aby cyklotrasy náhle nekončily.

Piráti prosazují propojování jednotlivých složek veřejné dopravy, tedy propojení dopravy autobusové, vlakové a městské hromadné. Musí probíhat na principu otevřených standardů a nemá končit na hranici obce.

Chceme vybudovat dobíjecí stanice pro elektromobily

Chceme vyhradit minimálně dvě parkovací místa v centru města (nejlépe v blízkosti MěÚ) k vybudování nabíjecí stanice pro elektromobily. Toto místo může být vybudováno a provozováno soukromým investorem. Chceme být město, které drží krok s dobou.

Využijeme příležitosti pro cestovní ruch

Je třeba pečovat o kulturní a přírodní památky, zpřístupňovat je veřejnosti a informovat o nich

Budeme pečovat o hmotné kulturní památky, které tvoří důležité spojení s historií města a měly by být jeho chloubou, nikoliv ostudou, jak je tomu někdy dnes. Starost o přírodní památky a maloplošná chráněná území by pak měla být pro lázeňské město naprostou samozřejmostí. Chceme budovat naučné stezky a cyklostezky, protože samotné památky bez vhodného přístupu k nim nestačí. Jako základní informační zdroj pro návštěvníky města má sloužit přehledný web obce. Pro snadné zpřístupnění informací o jednotlivých památkách, chceme využít systému QRpedia, který je svobodný, jeho zavedení je levné a údržba nestojí prakticky žádné peníze. Mariánské Lázně by se tak připojily k moderním sídlům jako je velšský Monmouth nebo australský Fremantle. Dostupné archivní dokumenty v držení obce (archivní fotografie, texty) by měly být poskytovány a šířeny volně, aby mohly dále sloužit obohacování projektů jako je právě Wikipedie. Tím je pak zvyšováno povědomí a informovanost o městě, bez nákladných propagačních a PR akcí.

Rozvoj lázeňského města celosvětového významu

Lázeňství má pro Mariánské Lázně nezastupitelnou roli. Bohužel původní celosvětový význam a sláva našich lázní neochvějně uvadá. Nedojde-li ke změně, město Mariánské Lázně se zařadí mezi obyčejná lázeňská města a nakonec v delším horizontu jen mezi „města”. Montovny a průmyslové závody mohou stát všude. Lázně naopak jen tam, kde je pro ně vhodné prostředí. Mariánské Lázně mají unikátní polohu, unikátní systém léčivých pramenů a přírodního bohatství. V Mariánských Lázních dlouhodobě působil Ústav lázeňské medicíny 1.LF UK. Bohužel jsme v posledních týdnech zaznamenali zprávu, že činnost tohoto ústavu bude k 30.9.2014 ukončena. Jsme přesvědčeni, že lázeňské lékařství je vysoce perspektivní obor a že má smysl jej nadále rozvíjet. Mají - li se Mariánské Lázně opět stát lídrem v lázeňské péči, musí zde fungovat takováto, nebo podobná instituce. Proto jsme neváhali a ihned se spojili s vedením 1.LF UK a domluvili pracovní setkání za účelem revize a oživení celého projektu. Budeme intenzivně usilovat o spolupráci mezi lázeňskými domy, 1. LF UK a zdravotními pojištovnami, tak aby se znovu rozvinul obor lázeňské lékařství, jako protipól invazivním operačním zákrokům. Vedení města se musí stát garantem spolupráce mezi subjekty působícími v Mar. Lázních. Výsledkem této spolupráce bude společný přístup k ochraně a údržbě minerálních vod a dále jiné společné projekty v oblasti kultury, dopravy a marketingu. Světově významné lázeňské město 21. století vidíme jako místo, které nabízí nadstandardní léčebné, relaxační, kulturní a sportovní společenské služby pro rodiny, seniory, společnosti, sportovce, a osobnosti celosvětového význam Namísto tiskového mluvčího města (PR by měl zvládnout starosta, místostarosta) uvítáme raději odborníka na rozvoj a údržbu pramenů, či parkového nebo městského architekta.

Rozvoj dalšího turistického potenciálu města

Typické lázeňství by nemělo být pouze jedinou sférou zájmu. Město Mariánské Lázně má jistého genia loci a je často vyhledávaným místem nejen u starší generace a osob vyhledávající lázeňskou péči. V jistém ohledu může mnohé nabídnout i mladé generaci, vyhledávající wellness, aktivní odpočinek i adrenalinové sporty. Nyní však tento turistický potenciál nebývá příliš využíván. Chceme ve spolupráci s vlastníky ubytovacích kapacit začít město propagovat např. i na poli kongresové turistiky a korporátních setkání. Je zřejmé, že i příhraniční poloha je značnou výhodou pro setkávání. Málokteré město může nabídnout sjezdovku, zimní stadion s takovouto kapacitou, městský bazén, plochou dráhu, rekonstruovaný multifunkční atletický stadion, “Royal” golfové hřiště, tenisové dvorce a řadu dalších pěkných sportovišť. Paralelně město disponuje bohatým zázemím pro kulturně společenské akce - Městské divadlo, Městské kino, kolonády, spol. dům casino, nebo třeba různé hotelové společenské prostory. Jsme přesvědčeni, že město může nabídnout vyžití širokému spektru turistů

Prosadíme moderní technologie

Zpřístupníme úřady občanům. Chceme zavést bezplatný elektronický podpis pro všechny občany

Elektronický podpis je prostředek pro ověřování totožnosti účastníků elektronické komunikace a její bezpečnosti. Umožníme občanům komunikovat efektivně, pohodlně, snadno a bezpečně s úřady, které si tak budou moci velkou část byrokracie odbýt elektronicky. Elektronický podpis společně s dalšími navrhovanými opatřeními umožní občanům se aktivně a účinně zapojit do státní správy.

Osvobodíme software a formáty

Zajistíme přechod úřadů na svobodný software kdekoliv je to možné. Svobodný software bude rozšířen i do škol a dalších organizací zřizovaných městem

V dnešní době existuje řada počítačových programů, které jsou dostupné zdarma a zvládnou stejné funkce jako zavedené komerční programy. Přesto řada úřadů utrácí obrovské peníze za komerční programy. Kromě toho, že je svobodný software dostupný zdarma, lze také studovat jeho zdrojový kód, takže do programu nelze schovat zlomyslné funkce, které mohou ohrozit bezpečnost osobních údajů občanů nebo umožňují manipulace („losovačka“ u veřejných zakázek). Svobodný software má také výhody při vyučování, a proto podporujeme jeho rozšíření do škol. Pro dlouhodobou úsporu nákladů se zavazujeme používat svobodný software všude tam, kde je to možné.

Zavedeme profesionální šablony a otevřené standardy pro dokumenty, které usnadní jejich zveřejňování

Podobně jako v Německu bude součástí úředních šablon i jednotný a profesionální vzhled dokumentů. Díky jednotným šablonám a svobodným formátům podle standardu Open Data budou rozhodnutí rychleji zpracována a automaticky publikována v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím podle modelu transparentní organizace.

Internet pro všechny

odporujeme volnou přístupnost Internetu ve veřejných prostorách a prostranstvích i v domácnostech

Internet je v dnešní době stejně důležitý jako voda a elektřina. Dostupný Internet lidem usnadňuje hledání práce a poskytuje jim přístup k informacím. Budeme směřovat investice do infrastruktury, odstraňování bariér a vhodného územního plánování; vytvoříme tak podmínky pro rychlý a dostupný Internet. Budeme zavádět wi-fi připojení ve veřejných budovách. Chceme též podporovat sdružení poskytující volný přístup k Internetu, kterých již dnes existuje mnoho; chceme je propagovat, pomáhat jim s rozvojem a zároveň podporovat zakládání nových.

Rozšíříme použití technologií do dalších oblastí, kde lidem pomáhá

Budeme se snažit ve spolupráci s firmami v regionu vybudovat informační kiosky s volnou zónou připojení k Internetu – v knihovnách, na náměstích i jinde. Technologie také využijeme v krizovém řízení pro propojení hasičů a dobrovolníků, stejně jako pro informování občanů.

Investujeme do vzdělání, kultury a sportu

Kvalitní školy se nám vyplatí

Piráti chápou vzdělávání jako nástroj pro osobní rozvoj, nejen pro získání práce

Vzdělání nelze chápat jednostranně ani jako zájem společnosti, ani jako osobní zájem a investici jedince a jeho rodiny. Nepovažujeme za správnou tezi, že by školy měly zejména připravovat studenty na trh práce. Vzdělávání má podporovat a rozvíjet samostatné a svobodné myšlení a právo na něj mají všichni občané. Školy by se měly studenty snažit zaujmout, aby si k oboru vytvořili dobrý vztah.

Škola je jedním z nejdůležitějších míst obce. Usnadníme dětem dopravu do škol a zachováme školy i v menších obci

Chceme podporovat tradici školy jako centra kultury, neformálního setkávání a celoživotního vzdělávání. Piráti chtějí ulehčit problematickou situaci s dopravou dětí do škol a školek, neboli omezit vznikající rizika, jako jsou chybějící přechody, nenavazující doprava žáků do škol, apod. Dítě ve školním věku by nemělo být rodině na obtíž.

Podporujeme zavádění demokratických principů na úrovni škol

Co školu trápí, ví nejlépe škola sama. Chceme posílit zapojení učitelů, rodičů a žáků do rozhodování a plánování škol, a to formou samosprávných orgánů. Podmínkou pro správná rozhodování jsou kvalitní informace. Škola musí pružně reagovat na podněty a informovat všechny zúčastněné. Proto je nutné dodržovat pravidla otevřeného hospodaření a jednání (Transparentní organizace). Výměnu informací mezi školou, žáky a rodiči zajistí elektronický systém postavený na svobodném softwaru, aby náklady na komunikaci byly co nejlevnější a komunikace přehledná a efektivní.

Budeme prosazovat dostupnější předškolní péči

Umístit dítě do mateřské školy nebývá úplnou samozřejmostí ani pro rodiče mající ve městě trvalé bydliště. I zde budeme prosazovat zlepšení situace, zejména sledováním demografického vývoje ve městě. Budeme prosazovat i obnovu jeslí.

Usnadníme lidem samostatné vzdělávání

Uvědomujeme si důležitost celoživotního vzdělávání

Budeme podporovat zájmové kroužky a kurzy dostupné každému, a to pro všechny věkové skupiny obyvatel. Vytvoříme podmínky pro vzájemné vzdělávání uvnitř komunity formou přednášek a kurzů. Tomu chceme pomoci volně šiřitelnými studijními materiály vytvořenými na školách a poskytnutím zázemí pro setkávání za účelem vzdělávání.

Otevřené formáty zaručí levnou a efektivní výměnu informací

Dokumenty a software, které vzniknou v průběhu vzdělávání, budou vždy vydávány pod svobodnými licencemi jako např. Creative Commons. Již vytvořené informace pak bude možné snadno a levně použít v budoucnu a občané je budou mít k dispozici pro samostatné sebevzdělání. Absolventi tak získají jednoduchou možnost jak kdysi nabyté znalosti doplňovat..

Podporujeme kulturu a sport

Chceme významně podporovat veřejné knihovny, galerie a muzea nadmístního významu

Tomáš Garrigue Masaryk prosadil za první republiky zákon, který každé obci uložil otevřít knihovnu. Učinil tak, aby měl každý občan skutečně otevřený přístup k informacím: novým znalostem a novým myšlenkám. To byl politik, který pro svou zem plánoval budoucnost. První republika byla doba rozmachu knihoven; v současné době je trend opačný, od roku 2004 bylo zrušeno asi 300 knihoven. Proč s tím něco neudělat? Pirátská strana podporuje místní knihovny, které by měly každému čtenáři zprostředkovat jakoukoliv knihu a měly by být zapojeny do celostátního projektu digitalizace kulturního bohatství. Do budoucna je pochopitelně třeba knihovny modernizovat, aby zajistily každému přístup k informacím. Podobně je třeba klást důraz na aktualizaci muzeí a galerií, aby nadále mohly plnit svou důležitou funkci, a vzbuzovaly v návštěvnících touhu po dalším poznání.

Upřednostňujeme materiální podporu před finanční

Poskytování finančních dotací nepovažujeme za hlavní způsob veřejné podpory. Finanční dotace by v každém případě měly být poskytovány jen transparentním organizacím. Příkladem vhodné nefinanční podpory mohou být veřejné prostory a zázemí pro činnost uměleckých souborů, turistických a sportovních oddílů, zájmových kroužků a dalších. Kultura a sport přináší mnoho výhod, které obchodní domy nemohou nabídnout, a měly by být občanům blízko. Ač jsou Mariánské Lázně turistickým městem, měli by být tedy schopny zajistit volnočasovou zábavu i pro místní obyvatele. Jedině tak může město fungovat bez dlouhodobé ztráty mladých lidí, kteří město opouštějí právě i v důsledku omezených možností pro rozvoj osobních aktivit, ať už uměleckých, sportovních či jinak zaměřených. Vytvoření například komunitních center, kluboven či zkušeben navíc může přinést několik nových pracovních pozic pro občany s praxí v humanitních a kulturních kruzích. Vedle vytváření nových možností a prostorů existující i nové spolky počítáme i s podporou stávajících institucí jako, je Městské divadlo, kino či Západočeský symfonický orchestr, který je nejstarším fungujícím v České republice. Právě zmíněné subjekty by měli fungovat jak pro místní tak pro zahraniční hosty, kteří přijedou do Mariánských Lázní na léčebný pobyt či dovolenou. Je v našem zájmu podporovat jejich činnost, tak aby jejich potenciál byl maximálně využit. Městské kino může nabídnou více než jen klasickou nabídku filmů, podobnou těm v Multiplexech, stejně jako divadlo, které může plně využívat prostor celé své budovy. Poloha obou kulturních stánků nabízí unikátní možnost pro konání besed, konferencí či festivalů s mezinárodním přesahem. ZSO zase s kvalitní podporou ať již materiální (například v podobě nástrojů) nebo finanční může úspěšně reprezentovat město na výjezdních zájezdech a festivalech po celém světě.

V oblasti kultury a sportu upřednostňujeme podporu amatérských organizací před komerčními. O možnostech veřejné podpory by měli být lidé přehledně informováni, aby k ní měli rovný přístup

Je zbytečné podporovat subjekty, které samy o sobě prosperují a jsou komerčně úspěšné, jako profesionální sportovní kluby a profesionální kapely. Naopak chceme podporovat komunitní projekty a vytvořit tak podmínky pro volnočasové aktivity. Ve všech obcích by měl fungovat informační systém, který vyhodnotí zájem lidí o volnočasové aktivity a naopak jim poskytne informace o již existujících možnostech. Je třeba pružně reagovat na skutečné potřeby a zájmy občanů. Podporujeme rozvoj zavedených akcí stejně jako vytváření nových, které pozitivně ovlivní život ve městě. Piráti si zakládají na informovanosti obyvatel. Ta jde ruku v ruce s rozvojem vědění, které by ve městě mělo fungovat aktivní formou. Tradiční Chopinův festival stejně jako festivaly jiného druhu či například unikátní farmářské trhy s lokálními potravinami si zaslouží větší podporu nejen kvůli rozvoji rozhledu obyvatel města, ale i kvůli vlastní reprezentaci města v České republice i zahraničí. Jsou to právě tyto festivaly a akce, které také mohou pomoci vrátit Mariánské Lázně na mapu nejvýznamnějších evropských měst. Stejně tak můžou tyto události stimulovat další občanskou iniciativu a zrod nových akcí, které z města postupně vytvoří celoročně plně fungující prostor.

Zavedeme architektonické soutěže jako standard

Architektonické soutěže pro veřejné stavby jsou na západ od našich hranic běžné. Vítěz architektonické soutěže bude navíc svůj projekt hlídat od začátku do konce. Mohou tak vzniknou nové architektonické skvosty. Chceme, aby budovy veřejných institucí měly také architektonickou kvalitu.

Zajistíme kvalitní zdravotní a sociální služby a zázemí pro spokojené žití obyvatel

Zdravotní služby ve městě

Před prodejem městské nemocnice v roce 2008 zde existovalo vyhlášené oddělení Urologie a několik dalších oddělení zajišťující základní péči občanům města, včetně chirurgie a interny. Současná tristní situace, zaviněná z velké části špatnými smluvními podmínkami prodeje, dospěla do stavu kdy předchozí majitel, společnost Asklepion Romana Šmuclera, nemocnici dále prodala. Současný majitel zde pak postupně omezoval péči a v současné době je z této nemocnice již pouze léčebna dlouhodobě nemocný (LDN). Lékařská péče tak v Mariánských Lázních velmi zúžila do podoby soukromých ambulancí praktických lékařů a dalších specialistů bez možnosti plnohodnotné nemocniční lůžkové péče s adekvátním technickým zázemím. Lékařská služba první pomoci od roku 2013 již ve městě neexistuje. Občané města i lázeňští hosté jsou odkázáni na LSPP v Chebu. Ve městě je nyní pouze Záchranná služba bez lékařské posádky a případný výjezd lékaře je zajištěn ze stanoviště v Teplé systémem rande-vous. Tento lékař obsluhuje spádovou oblast Mariánskolázeňska a Toužimska, což znatelně prodlužuje dojezdové doby k případům. Dojezdová doba lékaře z Plané je v nejlepším případě 12 minut, pokud je lékař na základně. Pokud není, je dojezdová doba lékaře se opět značně prodlužuje. Na místě se prvně objevuje sesterská posádka (RZP). Posádky RZP jsou dvě. Němečtí pacienti jsou předávání záchranou službou na hraniční čáře německé záchranné službě, protože pověst zdravotnictví v Karlovarském kraji je v Německu katastrofální. Místní občané však mají větší smůlu a jsou odvážení do nemocnice v Chebu. Ta je špatně personálně zajištěna a má velký nedostatek atestovaných lékařů, velký nedostatek sester. Z nedostatku personálu bylo již zavřeno jedno oddělení. Požadujeme návrat k jednacímu stolu společně s krajem a zdravotními pojišovnami v vytvořit funkční kopcept Lékařské služby první pomoci v Mariánských Lázních. Město by mohlo vyčlenit vhodné prostory k vybudování operačního sálu požadovaných technických parametrů, radiologického pracoviště a zázemí pro lékaře a sestry.

Osobní přístup v sociálních službách

Stejně jako pro kvalitní zdravotní péči nestačí vždy jen pobyt v nemocnici, pro kvalitní sociální péči o seniory nestačí domov důchodců. Při poskytování péče podporujeme osobní přístup

Současný přístup zdravotnických a sociálních zařízení ke klientům je v některých případech neosobní. V řadě případů stav klienta umožňuje, aby nebyl zavřený v nemocnici nebo v domově důchodců, ale není k dispozici podpora pro takovou péči. Proto jsme pro to, aby se při plánování zdravotní a sociální péče města brala v úvahu vedle domovů důchodců pomocné pečovatelské služby a vedle nemocniční péče i domácí ošetřování, kdykoliv mají lidé o takové služby zájem.

Město by mělo prosazovat rovné zacházení a aktivně předcházet sociálnímu vyloučení

Pro zajištění rovnoprávnosti je potřeba dlouhodobé řešení, nikoliv nařízení a kvóty. Podporujeme dlouhodobé nástroje, které odstraňují sociální vyloučení (vzdělávání, komunitní centra, důsledné potírání trestné činnosti).

Klíčové jsou zejména kvalitní a všeobecně dostupné veřejné služby

Kvalitní veřejné služby vytvářejí dobré prostředí pro založení rodiny a výchovu dětí pro všechny bez rozdílu (dostupnost vzdělání, podpora jeslí a školek, volnočasové aktivity atp.). Všeobecná a rovná dostupnost veřejných služeb pro rodinu a vzdělání brání propadu sociálně slabých do vyloučení ze společnosti a přenosu vyloučení na další generace. Dostupnost veřejných služeb ale podpoří i zakládání rodin lidmi, kteří nejsou ohroženi sociálním vyloučením. Podpora zakládání rodin rovněž povede k posílení demografické struktury celé společnosti.

Dáme lidem šanci najít práci

Obec by neměla vytvářet umělou zaměstnanost a plýtvat tak lidmi na něco, co prostě není potřeba

Ostatní politické strany se předhánějí v tom, která zavede více nových pracovních míst. Pirátská strana nepovažuje umělou tvorbu pracovních míst za smysluplné řešení. Umělá pracovní místa by se měla zřizovat jen u lidí s postižením a v dalších zvláštních případech. Je třeba využít přirozené tržní mechanismy, v ostatních případech upřednostníme rekvalifikaci podle schopností. Žijeme ve městě lázeňského významu, kde je většina pracujících, ať už přímo, či nepřímo, závislá na lázeňství, cestovním ruchu a službami s ním přímo, či nepřímo, spojenými. Tento fakt má však i neblahý následek – odliv všech ostatních a neméně důležitých profesí a mladých lidí, kteří zde nevidí perspektivu. Mzda ve službách spojených s cestovním ruchem je zde navíc velmi tristní a trh práce poněkud deformován. Z tohoto důvodu nechceme bránit ani rozvoji drobné průmyslové výroby (či podnikání v jiných odvětvích, např. IT) v okrajových částech města. To výrazně pomůže diverzifikaci trhu práce ve městě, růstu průměrných mezd i v cestovním ruchu a nabídne širší okruh pracovních míst. Na příkladech ze zahraničí lze ilustrovat určitý nepoměr v docenění pracovní síly vůči ceně za nabízené služby. Severoitalské lázně Bormio jsou v otázce cen za nabízené služby velmi podobné ČR a českými turisty také velmi často vyhledávané, přesto je zde průměrná měsíční mzda 1993 EUR. zdroj - http://www.immobiliare.it/guida-immobiliare/Lombardia/Bormio.html

Uvědomujeme si, že zaměstnanost je v době, kdy velkou část prací zvládnou technologie, složitou otázkou. Odpověď na tuto otázku vnímáme jako novou výzvu

Díky snížení celkové pracovní zátěže mají lidé více času na svou rodinu, koníčky, sebevzdělávání a odpočinek. Ve svém volném čase se mohou věnovat tvůrčím činnostem v kultuře i pomoci ostatním, což má vedle neekonomických přínosů též přímý ekonomický efekt.

Město pomůže absolventům a nezaměstnaným lidem získat práci

Moderní technologie nabízejí nové přístupy, jak lidem hledání práce usnadnit, pokud o ni mají sami zájem. Velkým demografickým problémem je zejména nezaměstnanost mladých lidí, kterým chybí praxe, a lidí ve středním věku, kteří opustili dlouhodobé zaměstnání. Současný systém evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce České republiky je zastaralý a neodpovídá moderním potřebám trhu práce. Město by mělo v této problematice spolupracovat se státními orgány, aby lidé i podniky měli co nejvíce aktuálních informací z trhu práce. Na programy zaměstnanosti lze čerpat evropské dotace.

Energetiku stavíme na inovacích a úsporách

Chceme investovat do vývoje a nasazení nových technologických řešení, která sníží spotřebu elektrické energie. Zaměříme se na úspory, obnovitelné zdroje a využití nových technologií

Oblast Mariánskolázeňska bylo kdysi územím s aktivní sopečnou činností. Tyto lokality jsou charakteristické tím, že s klesající podpovrchovou hloubkou roste rychleji teplota. HDR systém (Hot Dry Rock) je vhodný nástroj k čerpání geotermální energie právě v takovýchto lokalitách. Tuto technologii lze zjednodušeně popsat jako systém dvou spojených vrtů (cca 2–3 km). Do jednoho vrtu vstupuje voda a z druhého odchází pára, kterou lze využít pro ohřev a současně pro kogeneraci elektrické energie. Systém lze provozovat jak celoročně, tak i sezonně. Jedinou případnou zátěží této technologie je tepelné znečištění (nespotřebované teplo), ale i to lze řešit vhodným navazujícím procesem. Výhodou HDR je ekologičnost a nezávislost na dovážených surovinách (plyn). Mariánské Lázně by tak disponovaly vlastním levným zdrojem tepelné a elektrické energie (domácnosti i podniky by měly nižší náklady na provoz). Investiční náklady by dnes byly do 100 milionů korun. Snaha zajistit většinu financování především z fondů EU a ministerstva ŽP je samozřejmostí. Jak na to? Do roku 2039 má společnost Dalkia smlouvu na provoz Centrálního vytápění – dřevěná štěpka. Naším cílem je v průběhu následujících 7 – 10 let ve spolupráci s univerzitami odborně posoudit vhodnost tohoto projektu (tomuto tématu se mohou věnovat např. studenti z Mariánských Lázní v rámci bakalářských, diplomových, ale i disertačních prací) a v kladném případě zajistit financování a následné započetí výstavby. ML by tak mohly mít vlastní, pro ČR víceméně unikátní, zdroj již okolo roku 2030. Vše by šlo udělat rychleji, ale stálo by to mnohem více peněz. Není nutné platit za externí firmy, když většinu práce ve studijní fázi mohou zajistit univerzity a motivovaní studenti. ML mají možnost mít o jeden užitečný unikát navíc, takže proč se o to nepokusit?

Ekologicky rozvíjíme obce, města i krajinu

Recyklace se musí vyplatit přímo těm, kteří mají snahu recyklovat

Smyslem nakládání s odpady není jejich likvidace, ale naopak maximální zhodnocení. Doposud z odpadů takto využíváme pouze zlomek z možného energetického a jiného potenciálu. Chceme snížit poplatky za zpracování odpadů a vytvořit lepší motivaci pro ekologické hospodaření s odpady. Chceme motivovat občany k důslednějšímu třídění odpadů, například i zavedením kontejnerů na biologický odpad v celém městě. Vytříděná biologická složka odpadů nejen že odlehčí skládce komunálního odpadu, ale má i velmi vysoký energetický potenciál.

Zajistíme skutečně nezávislé posouzení projektů s účastí samosprávních celků

Nepovažujeme za správné, když při projednávání některých projektů s dopadem na životní prostředí vystupuje obvod obce nebo obec zároveň v roli investora a zároveň v roli posuzujícího úřadu. V takových případech je potřeba nezávislé posouzení jiným kompetentním úřadem. Hlavním hlediskem pro posuzování průmyslových podniků by mělo být použití nejlepší dostupné technologie.

Zohledníme doporučení, vyjádření a upozornění neziskového sektoru a místních sdružení k projektům s dopadem na životní prostředí

Nezisková sdružení a ekologické iniciativy poskytují zpravidla bezplatně odborný oponentní názor a poukazují na chyby, ke kterým dochází. Tento pohled přináší nové informace a zapojuje občany do rozhodování, proto umožníme spolkům účast na řízení a budeme k jejich názoru při rozhodování přihlížet. Takto máme větší šanci vyloučit chyby v rozhodování způsobené tzv. profesionální slepotou.

Budeme prosazovat rozumnou a střídmou urbanizaci obcí, která nebude představovat zbytečnou zátěž pro životní prostředí, zejména ovzduší a krajinu

Prosazujeme, aby nové stavby kreativně využívaly opuštěné plochy („brownfields“) a aby měla v městech před průmyslovými skladišti přednost moderní architektura a kultura. Rozhodovací a dozorová činnost města se musí soustředit hlavně na velké projekty. Lidé by měli mít možnost aktivně se zapojit do projednávání otázek týkajících se územního plánování, krajiny a životního prostředí a také vyvolat o těchto otázkách referendum.

Nebudeme svítit pánu bohu do oken

Našim cílem je úprava osvětlení tak, aby opravdu plnilo svůj účel. Špatně navržené osvětlení zvyšuje finanční náklady, protože zbytečně spotřebovává energii. Vedle toho může mít nadměrné osvětlení i špatný vliv na zdravý spánek obyvatel. Pokud se nám podaří zavést kvalitní a cílené osvětlení, třeba pak naše děti uvidí ta malá světélka, která se nazývají hvězdy.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.