• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • @cen_koord has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • lukas_novy has no permissions

Volební program pro Loket 2018

Zelené město

 1. - operativní údržba zeleně v závislosti na přírodních podmínkách - ideálně vlastními technickými službami
 2. - zpracování plánu péče o zeleň jako podklad pro její údržbu - zpracování odborníky
 3. - dostavba sběrného dvora
 4. - motivace lidí ke třídění odpadů - rozšíření možnosti třídění - kovy, bioodpad, kompostování
 5. - podpora komunitních zahrádek jako moderní formy samozásobitelství
 6. - instalace košů na psí exkrementy ve všech částech města
 7. - využití Loketských městských lesů s.r.o. a materiálu z nich pro výrobu městského mobiliáře - lavičky, odpočívadla, veřejná ohniště, dětská hřiště
 8. - ve spolupráci s LML propagace loketských lesů a přírody Lokte a okolí jako celku

Otevřené město

 1. - otevřená komunikace s občany včetně sociálních sítí
 2. - otevřené podnikatelské prostředí (nabídky posílat všem zájemcům bez omezení)
 3. - zveřejňování smluv města včetně stávajících + revize platných smluv
 4. - online zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva
 5. - zveřejňování informací z pracovních schůzek zastupitelů
 6. - členové zastupitelstva města se budou účastnit pouze otevřených veřejných zakázek města
 7. - podpora aktivní účasti občanů na rozvoji našeho města
 8. - profesionální správa Loketských listů, webu a facebooku města

Pohodové město pro všechny

 1. - prioritou města musí být jeho občané, ne turisté
 2. - budeme naslouchat přáním občanů ze všech částí našeho města
 3. - zřízení osadního výboru zastupitelstva města, jehož členové budou obyvatelé Údolí, Nadlesí a Dvorů
 4. - podpora aktivit, které se budou realizovat v různých částech města
 5. - plánování investičních akcí a údržby města s ohledem na požadavky občanů

Aktivní město

 1. - primárně podpora aktivit zaměřená na děti, mládež a seniory
 2. - podpora umělců a sportovců reprezentujících Loket
 3. - transparentní rozdělování dotací na kulturu, sport a volnočasové aktivity - jasně definované žádosti o dotace
 4. - podpora nekomerčních kulturních akcí
 5. - aktivní zapojení občanů do zvelebování našeho města
 6. - zřídit pozici kulturního referenta (zaměstnance) města, který bude zodpovědný za tuto oblast
 7. - profesionální infocentrum sloužící všem podnikatelům v cestovním ruchu a propagaci města

Rozvíjející se město

 1. - na přípravě zásadních investic se musí vedle vedení města podílet jak jeho občané, tak odborníci na jednotlivá témata
 2. - mobiliář města (koše, lavičky, odpočívadla, atd.) musí reprezentovat naše město a zároveň umožnit jednoduchou údržbu a provoz
 3. - příprava kvalitních projektů umožňující jejich bezproblémovou realizaci a případné čerpání dotačních prostředků
 4. - postupné budování hřišť a odpočinkových ploch (posezení, ohniště, atp.) ve všech částech města
 5. - Dvorana musí primárně sloužit občanům města
 6. - vyřešení parkování jak při kulturních akcích, tak i mimo ně; parkování na náměstí primárně pro rezidenty = zpracování dlouhodobě udržitelné koncepce parkování s ohledem na požadavky všech dotčených stran (občanů města, podnikatelů a turistůUvědomujeme si, že naše město není unikátní jen svou historií, ale také svou polohou a přírodou. Nepovažujeme toto za samozřejmost, ale za dědictví, o které je nutné s úctou pečovat, abychom mohli město předat dalším pokračovatelům v lepším stavu, a to po všech stránkách.

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.