• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • @cen_koord has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • lukas_novy has no permissions

Základní body programu

Školství

Maximální volnost při volbě studia - Jsme proti rušení škol všech typů a proti protěžování některých typů studia. Každý by se měl být schopen svobodně rozhodnout, jakou školu chce studovat a mít možnost ji studovat pokud uspěje v přijímacím řízení.

Nechceme zavírat školy - Je důležité zachovat minimálně to množství škol, které momentálně funguje. Úbytek studentů je možné řešit zmenšováním tříd a nikoliv zavíráním škol, ale je třeba změnit způsob financování – místo peněz „na hlavu“ (tedy za každého studenta na škole) je třeba financovat počet tříd. Krátkodobá řešení – „letos je málo dětí, zavřeme nepotřebné školy“ dlouhodobě nefungují. Většina škol se znovu už nikdy neotevře a přístup ke vzdělávání se pro některé oblasti trvale snižuje.

Udržení statutu univerzitního města - Měli bychom být hrdí na to, že jsme univerzitní město a snažit se univerzitu a její studenty podporovat a v ideálním případě je i po ukončení studia ve městě udržet nebo je později přivést zpět. Podpora všech úrovní vzdělávání - Možnost volby by měla být přítomna ve všech fázích vzdělávání. Chceme podporovat vzdělávání a rozšiřování možností už nejnižšího stupně. I školky v dnešní době nabízejí mnoho různých způsobů výuky a programu a město by se jim mělo snažit vyjít vstříc. Podobně by mělo město myslet i na seniory, u kterých je důležitá možnost dalšího vzdělávání (obzvláště v oblasti moderních technologií a jejich možných rizik).

Snížení byrokratické zátěže - Množství potřebného papírování ve školství i v dalších sférách stále narůstá. Učitelé jsou mnohdy spíše sekretářky, což může mít negativní vliv na vyučování a zvyšovat možnost vyhoření. Není třeba mít papír na všechno, chceme větší zapojení zdravého rozumu a úbytek zbytečné byrokracie nejen ve školství.

Využití moderních technologií - Pro mladé lidi stále stoupá význam moderních technologií a je třeba, aby se s nimi v průběhu studia naučili pracovat, dokázali posoudit jejich možný přínos, ale také rizika, která jsou s nimi spojena. Školy by měli být podporovány ve využívání nových možností. Také by všechny školy měli přejít do nové doby – tedy využívání ICT ve výuce, online komunikace s rodiči a zavádění programů, které rodičům i studentům usnadní komunikaci s učiteli a s vedením školy.

Vzdělávání jako nástroj pro osobní rozvoj, nejen pro získání práce - Vzdělání nelze chápat jednostranně ani jako zájem společnosti, ani jako osobní zájem a investici jedince a jeho rodiny. Nepovažujeme za správnou tezi, že by školy měly zejména připravovat studenty na trh práce. Vzdělávání má podporovat a rozvíjet samostatné a svobodné myšlení a právo na něj mají všichni občané. Školy by se měly studenty snažit zaujmout, aby si k oboru vytvořili dobrý vztah.

Sociální oblast

  • Zachování potřebných sociálních služeb, podpora vzniku dalších žádoucích služeb se záměrem pružně reagovat na aktuální potřeby obyvatel města.
  • Podpora sociálního poradenství ze strany orgánů města, se soustředěním na spolupráci zástupců města a ostatních poskytovatelů sociálních služeb, s cílem zjistit potřebnost a následně vytvořit natolik provázané portfolio služeb, aby žadatelé o pomoc z řad nejrůznějších cílových skupin získali vždy relevantní informace o pokrytí nabídkou a mohli se tak vždy co nejlépe rozhodnout a služby využít.

1) Se zaměřením na seniory: Zachování stávajících pobytových služeb a kapacit pro seniory. Posílení personálních kapacit terénní služby pro podporu seniorů, tak aby mohlo více seniorů zůstat ve svém přirozeném, domácím prostředí. Při nedostatečné kapacitě domovů pro seniory, způsobené snížením lůžkových kapacit v okresu Cheb v roce 2019, založení odlehčovací terénní služby a soustředění se na možnost zajištění péče o seniory s nižším stupněm omezení (I. a II.) v domácím prostředí. Při hodnocení senior dopravy jako potřebné její rozšíření a orientace na zjednodušení byrokratické zátěže, jak pro samotné seniory a zdravotně postižené, tak pro úředníky. Rozšíření místní dostupnosti senior dopravy na vzdálenější místa v Chebu, kde senioři tím spíše potřebují tuto službu, pro nedostatečné pokrytí hromadnou dopravou.

2) Se zaměřením na osoby s duševním onemocněním: Podpora vzniku dalšího domova se zvláštním režimem, nebo posílení současných kapacit domova se zvláštním režimem tak, aby byla pokryta cílová skupina osob s duševním onemocněním všech věkových skupin a všech typů duševního handicapu, tedy i alkoholové a jiné demence. Alternativně rozšíření odlehčovací terénní služby tak, aby o bylo možné o duševně nemocné pečovat v domácím prostředí, nejlépe za přispění rodiny klienta.

3) Se zaměřením na osoby bez přístřeší: Dokončení záměru vytvořit sociální ubytovnu, jakožto navazující služby na pobytovou sociální službu azylového domu pro ty osoby, které z důvodu svého věku ve spojení s nedostatečným příjmem, z důvodu nedostatku sociálního bydlení a dalších pochopitelných důvodů, nejsou schopni nalézt po ukončení pobytu v azylovém domě adekvátní bydlení, ale zároveň jsou schopni dalšího sociálního začleňování.

4) Se zaměřením na osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené všech věkových skupin Zřízení pobytové sociální služby pro kompletní rodiny s dětmi, které se vlivem nenadálé situace dostaly do krize spojené s nedostatkem bydlení.

Při zjištění potřeby, zřízení sociální služby, zajišťující podporu žádoucích volnočasových aktivit mládeže ve věku 15 – 26 let, s cílem eliminovat patologické jevy u této skupiny. Dalším cílem by měla být motivace setrvat ve studiu na střední škole, případně se ke studiu vrátit a dokončit jej. V rámci podpory mimoškolních volnočasových aktivit mládeže dokončit záměr vytvoření skate parku a bike parku. Vznik nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 15 – 26 let.

Podpora sociální služby odborného sociálního poradenství směřující k snížení zadlužení občanů. Cílem bude snížení zadlužení občanů Chebu ze současných cca 17,00 % pod současný průměr Karlovarského kraje, tedy cca 15,80% zadlužení. Revize pravidel města směrem k žadatelům/dlužníkům města, za účelem zohlednění nejrůznějších faktorů, jako je činnost dlužníka směřující k vyřešení závazkové situace a dalšího zohlednění jeho postupu směrem k zajištění sociálního začlenění a oproštění se ze závislosti na sociálních dávkách. Cílem osobního přístupu v hodnocení situace žadatele/dlužníka je větší motivovanost dlužníků k řešení své nepříznivé sociální situace.

Aktivní boj proti obchodu s chudobou v podobě nedůstojného a předraženého bydlení v ubytovně, která je vyloučena z dávkového systému. Nepříznivé sociální jevy se musí řešit individuálně, nikoli plošně. Trestná činnost s tím spojená musí být řešena zvýšeným zájmem radnice, MP a Policie ČR.

Oběti obchodu s chudobou si zaslouží osobní přístup při zajištění důstojného bydlení. Jen tak může být zajištěno objektivní posouzení potřebnosti a snahy sociálně vyloučených o řešení vlastní nepříznivé sociální situace a v návaznosti na to může být eliminováno riziko vytváření dalších osob bez přístřeší. Tento přístup musí být postaven na aktivizaci, motivování, mobilizaci a individuální podpoře s patřičnou mírou důslednosti ze strany podporovatele.

Právní ochrana města

====== Právní ochrana města a poskytování právní pomoci sociálně slabším občanům města ======

Cíle:

  • Asistence při řešení právních problémů občanů (exekuce, jednotlivá právní jednání apod.)
  • Posílení právní ochrany zájmů města
  • Posílení právní a ekonomické gramotnosti občanů města - prevence

Jak zajistit dosažení uvedených cílů:

Město dlouhodobě není schopno zajistit na oddělení právní pozici druhého právníka. Cílem Pirátů je zajistit nápravu. V rámci výběrového řízení získat druhého právníka a zlepšit právní ochranu města. A to jak formou právníka města na základě pracovní smlouvy a současně případného využití profesionálů – advokátů. Pro efektivnější právní pomoc se naváže spolupráce s exekutory, případně s insolvenčním správcem, notáři a dalšími odborníky v této oblasti. Současně se právní oddělení posílí i o šikovné a schopné zaměstnance, který nemusí mít právní vysokoškolské vzdělání, ale chuť pomáhat občanům města.

Asistence při řešení právních problémů občanů

Nejedná se o obecnou právní poradnu, která by suplovala služby advokátů. Právní pomoc bude poskytována skupině občanů, kteří si nemohou dovolit služby advokáta (senioři, nemajetní občané atd.) a současně v rámci omezeného rozsahu potřeb/právních jednání souvisejících s rizikem sociálního vyloučení. Této službě směrem k veřejnosti budou vymezen každý týden určitý časový úsek v rámci, kterého budou řešeny konkrétní právní problémy občanů města. Tato služba bude ze strany konkrétního občana dopředu objednána – ať elektronicky – telefon, mail, sociální sítě a/nebo přímo na oddělení právním, aby v daný čas byl řešen konkrétní problém a nedocházelo k prodlevám. S ohledem na vysoký počet exekucí se služba zaměří zejména na dluhové poradenství. V rámci, něhož bude zmapován rozsah zadlužení občana a poté stanoven postup, jak zadlužení vyřešit. Občan dostane např. rady nakolik jsou jeho závazky oprávněné, zda se jim lze efektivně bránit, případně se poskytne asistence při vyjednávání splácení dluhu a/nebo zprostředkuje sepsání návrhu na oddlužení.

Posílení právní ochrany zájmů města

V rámci dlouhodobého promlčování pohledávek města je zapotřebí zapojení vícero externích právníku k jejich vyřešení. Současně je zapotřebí vytvoření systému k efektivnímu vymáhání pohledávek do budoucna, kdy je třeba zavést vyvážený systém, aby na straně jedné město vymohlo s co nejnižšími náklady svou pohledávku a na straně druhé nesmí dlužníka ekonomicky zlikvidovat. Externí služby budou dále poptávány k vyřešení složitějších soudních sporů. Zamezí se tak dalším aktuálním problémům, tj. nezákonné propuštění strážníka a následná povinnost k náhradě platu, hrozba korekce dotace na „Krajince“, sankce Úřadu na ochranu hospodářské soutěže kvůli diskriminačním zadávacím podmínkám. Důležité je, že právní ochrana bude ve prospěch zájmů města nikoliv pouze ve prospěch zájmů politiků.

Posílení právní a ekonomické gramotnosti občanů

Město bude zásadně posíleno tím, že bude mít vzdělané občany. Všem problémům shora uvedeným lze s úspěchem předejít. Město mělo nést odpovědnost za vzdělávání svých občanů, aby sami se následně mohli nepříjemným životním situacím vyhnout. Tohoto cíle lze dosáhnout zejm. organizováním seminářů, přednášek a veřejných vzdělávacích diskuzních fór na témata související s problematikou – ochrana spotřebitele (nejen proti „šmejdům“), exekuce, insolvence, lichva a další. Prevence by měla pomoci občanům uvědomit si mj.,

- co znamená přestat platit dluh,

- co je příslušenství pohledávky – tj. jak může dluh narůst,

- jak se ubránit „šmejdům“,

- nevýhodnost lákavých půjček,

- smysl institutu oddlužení atd.

Sport

Zřízení „Správy sportovišť“ jako příspěvkové organizace města Chebu s přímou odpovědností za provoz a údržbu Včlenění nově vzniklé organizace do společnosti CHETES jako nadřazené jednotky současné jednotce SPORT. Pod její správu by měl spadat také areál Lokomotivy Cheb. Všechna městská sportoviště musí být přístupná za jasných podmínek veřejnosti včetně školních hřišť. Informace o provozní době bude lehce přístupná na webových stránkách města. Zajistíme kontrolu efektivního využití prostředků na údržbu a rozvoj sportovišť.

Školní hřiště u 5. ZŠ Celková rekonstrukce školního atletického hřiště a retoping hřiště pro sportovní hry Větší podpora amatérského sportu Větší podpora sportu zacílená na práci s mládeží a odměny pro trenéry žákovských kategorií. Skatepark Realizace projektu skateparku s podmínkou pořádání národních i mezinárodních akcí včetně školičky pro začátečníky. Nová sportoviště, která přilákají i turisty Budování tratí pro single track na Zelené hoře a dokončení projektu cyklostezky vedoucí skrz město a napojení na hlavní cyklostezky.

Nezávislý audit grantového systému podpory sportovních aktivit

Poskytnutí nefinanční podpory celoročním soukromým sportovním aktivitám včetně udělování záštit od vedení města nebo Správy sportovišť

Radnice 21. století

Radnice pro 21. století

Elektronizace radnice a využití nových technologií - e-Government Zasadíme se o prohlubování procesu digitalizace, který by měl procházet napříč správou celého města. Zavedením nových technologií chceme usnadnit přístup k informacím i službám, urychlit schvalovací a rozhodovací procesy a uspořit finance. Budeme v maximální míře využívat dotační program podpory RE:START.

• Transparentní hospodaření radnice

Zavedeme detailní rozklikávací rozpočet a transparentní účty všech organizací zřizovaných městem

• Propojením všech registrů

Zrychlí vyřizování požadavků a sníží byrokratickou zátěž kladenou na občana.

• Vytvoření aplikace „radnice pod palcem“

Bude sdružovat všechny informace spojené s chodem města a nástroje pro vyřízení žádostí, placení poplatků a okamžitou možnost nahlášení problémů.

• Otevření radnice a e-občanka

Zpřehlednění webových stránek města a jeho organizací pro snazší přístup občanů k informacím a službám a komunikace metodou dálkového přístupu s pomocí nové e-občanky, např pro účast občanů na rozhodování. Poskytování dostupných údajů v systému Opendata.

• SmartCity v dopravě a správě budov

Doprava řízená pomocí chytrých semaforů bude rychlejší, plynulejší a bezpečnější. Chytrý monitoring budov přinese úspory energií a včasnou detekci poruch.

Doprava

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.