• @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
Tento předpis byl zrušen usnesením republikového předsednictva RP 33/2016 (12)III.b

Pravidla výběrových řízení

Tato pravidla vyhlašuje Pirátská strana pro všechna výběrová řízení na dodávky a služby, zejména pro veřejné zakázky a veřejné obchodní soutěže.

Veřejné výběrové řízení má následující fáze:

Pokud dojde k porušení pravidel, máte možnost využít opravné prostředky.

Oznámení výběrového řízení

Při oznámení výběrového řízení vždy uvádíme:

 • maximální nabídkovou cenu, která zahrnuje i případné daně,
 • doplňující podmínky na nabídky,
 • hodnotící kritéria,1)
 • zadavatele a jeho nadřízený orgán2) a
 • hodnotitele.

Podmínky pro nabídky

V nabídce uveďte údaje, které jsou povinné nebo které jsou předmětem hodnocení (např. cena, kvalita, grafický návrh).

Vedle podmínek uvedených při vyhlášení musíte splnit také následující podmínky:

 • Zveřejnění totožnosti. Musíte uvést svoje jméno a pokud jde o firmu, musíte také uvést vlastníky, které lze ověřit z veřejných zdrojů. Zasláním nabídky souhlasíte se zveřejněním a zpracováním svých osobních údajů v souvislosti s výběrovým řízením.
 • Svobodná licence. Zasláním nabídky souhlasíte se zveřejněním všech příslušných smluv a všech děl uvedených v nabídce nebo vzniklých na základě a smluv. Souhlasíte s tím, že díla uvedená v nabídce i výsledná díla bude možné svobodně šířit za podmínek licence cc-by-sa.jpg.
 • Souhlas s pravidly. Zasláním nabídky souhlasíte s těmito pravidly i zvláštními pravidly uvedenými u daného výběrového řízení. Souhlasíte s tím, že nemáte nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení ani na jiná finanční plnění z naší strany, není-li to výslovně uvedeno při vyhlášení výběrového řízení. Vyhrazujeme si právo změnit pravidla daného výběrového řízení. V takovém případě máte právo z výběrového řízení odstoupit.

Výběr vítěze

Jakmile uplyne lhůta pro předkládání nabídek, nabídky veřejně zhodnotíme podle následujícího postupu:

 1. Hodnocení každého kritéria v nabídce vyjádříme počtem bodů mezi 0 a nejvyšším přípustným počtem bodů pro dané kritérium, který je zaokrouhlen na 2 desetinná místa. K části nabídky, která nesplňuje obecné nebo doplňující podmínky, nepřihlížíme a příslušná hodnotící kritéria hodnotíme nulovým počtem bodů.
 2. Nepřihlížíme k nabídkám, které
  • nedosáhly ani poloviny celkového počtu bodů, které bylo možné získat za jednotlivá hodnotící kritéria s výjimkou ceny nebo
  • přesahují nejvyšší přípustnou nabídkovou cenu.
 3. Nabídky seřadíme podle celkového počtu bodů od nabídky s nejvíce body po nabídku s nejméně body. Vyhlásíme vítěze výběrového řízení. Pokud nejsou žádné přípustné nabídky, výběrové řízení zrušíme.
 4. S vítězem uzavřeme smlouvu uvedenou při vyhlášení s odměnou uvedenou v jeho nabídce. Odměna se vyplácí až po bezvadném plnění.

Hodnotitel

 • Hodnotitel je určen při vyhlášení výběrového řízení. Je jím buď
  • samotný hodnotitel, nebo
  • hodnotící komise, pokud hodnota zakázky přesahuje 50 000 Kč.
 • O hodnocení jednotlivých kritérií rozhoduje hodnotitel usnesením; člen hodnotící komise může k usnesení připojit své výhrady.
 • Náhradník určený při vyhlášení nebo ustanovený nadřízeným orgánem se účastní hodnocení místo samostatného hodnotitele nebo některého člena hodnotící komise, pokud tento samostatný hodnotitel nebo člen hodnotící komise je podjatý nebo nečinný.
 • Samostatný hodnotitel nebo člen hodnotící komise je povinen na svou možnou podjatost upozornit nadřízený orgán, který o ní rozhoduje. Na možnou podjatost samostatného hodnotitele nebo člena hodnotící komise může upozornit do 3 dnů i uchazeč (viz část Opravné prostředky).

Opravné prostředky

 • Návrh na vyloučení pro podjatost musí být podán do 3 dnů, kdy se o důvodu navrhovatel dozvěděl. Pokud člen hodnotící komise tvrdí, že není podjatý, rozhodne nadřízený orgán zadavatele.
 • Pokud považujete podmínky pro nabídky, hodnotící kritéria nebo složení hodnotící komise za nerozumné nebo nespravedlivé, můžete proti postupu zadavatele podat námitku do 10 dnů od vyhlášení výběrového řízení ve vlákně, kde bylo výběrové řízení oznámeno, nebylo-li určeno jiné místo.
 • Pokud byla při výběrovém řízení závažně porušena pravidla a toto porušení mělo vliv na výsledek můžete do 10 dnů od vyhlášení výsledku výběrového řízení podat stížnost ke kontrolní komisi.

Související

Legislativní informace

Tímto předpisem vykonává republikové předsednictvo svou pravomoc dle § 6 PraH:

Proti zadání lze podat podnět k nápravě nadřízenému orgánu, ledaže výběrové řízení probíhá za standardních podmínek, které nadřízený orgán schválil.

Předpis se tak vztahuje na centrální odbory strany, případně další orgány podřízené republikovému předsednictvu.

Republikové předsednictvo tento předpis schválilo dne 17.8. 2013. Drobně jej upravilo 29.10.2015.

1) Hlediska, podle nichž bude vybrána vítězná nabídka, jejichž důležitost je vyjádřena nejvyšším počtem bodů, které může hodnocený obdržet.
2) Nelze-li určit nadřízený orgán zadavatele nebo jsou všichni členové tohoto orgánu vyloučeni z rozhodování, rozhoduje ve věci republikové předsednictvo.
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rac/zakazka/start.txt · Poslední úprava: 12.05.2020 14:26 autor: petr.vileta