• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Povolební strategie Pirátů pro volby do Evropského parlamentu 2019

Česká pirátská strana je proevropská, liberální, středová, demokratická, progresivní strana s kořeny v mezinárodním pirátském hnutí. Společně s dalšími podobně smýšlejícími stranami chceme Unii vrátit zpět z rukou oligarchů, korupčníků a nekompetentních byrokratů jejím občanům, aby nabyla zpět ztracenou důvěru po desítkách let vlády velké koalice evropských lidovců a socialistů. Naší vizí je vzdělaná, digitálně propojená Evropa, která bude globálním lídrem a ochráncem svobody ve virtuálním i skutečném světě, individuálního soukromí a udržitelného rozvoje celé planety.

Chceme, aby občané, kteří se rozhodnou podpořit svým hlasem Piráty, jasně věděli, jak budeme po volbách pracovat pro Česko i pro Evropu. Evropský parlament pro nás není odkladištěm vysloužilých politiků, ale důležitým nástrojem pro prosazování našeho programu. Proto předkládáme jasnou a závaznou strategii povolební činnosti.

Dlouhodobým cílem evropských Pirátů je ustavení politické skupiny reprezentující pirátské hodnoty v Evropském parlamentu. Na cestě k tomuto cíli jsme připraveni spolupracovat s dalšími obdobně smýšlejícími stranami mimo Evropskou pirátskou stranu. Budeme se podílet na práci, a budeme členy, takové frakce, s níž nalezneme největší ideologický a programový průnik a díky které budeme moci prosadit maximum z našeho programu. Odmítáme se proto podílet na tvorbě politické skupiny se stranami nedemokratickými či stranami, které nerespektují lidská práva nebo jsou principiálně proti existenci Evropské unie jako takové.

Jsme připraveni konstruktivně jednat při ustanovování Evropské komise. Svůj postup budeme koordinovat se zbytkem politické skupiny. Chceme, aby se do vyjednávání promítly naše programové priority i personální požadavky na osoby komisařů. Eurokomisaři musejí být lidé kompetentní, bez korupčních skandálů a vazeb na lobbisty velkých korporací.

Kandidáti se zavázali:

Období voleb

 • Před volbami vyzve celostátní lídr sesterské Pirátské strany v ostatních zemích k povolebnímu setkání europoslanců.
 • Po vyhlášení výsledku voleb ve všech zemích projednají zvolení europoslanci postup s pirátskými europoslanci z ostatních evropských zemí.
 • Na tomto setkání se domluvíme, kdo bude dále komunikovat s médii a jakou zvolíme taktiku pro vyjednávání s politickými skupinami v Evropském parlamentu.
 • Europoslanci České pirátské strany vyzvou europoslance ostatních Pirátských stran k založení společného klubu Pirátů v Evropském parlamentu (dále jen Klub).
 • Postup vyjednavačů bude dán na vědomí prostřednictvím republikového předsednictva, republikovému výboru a klubu Pirátů v PS PČR. Celostátní lídr má na starosti také hlavní mediální výstupy.
 • Všichni europoslanci za Piráty vyplní a zveřejní majetkové přiznání alespoň v rozsahu požadovaném zákonem o střetu zájmů či podle podrobnější šablony schválené Klubem. Všichni si připomenou Kodex pirátského europoslance.
 • Spolupráce Klubu s jinými stranami při tvorbě politické skupiny v Evropském parlamentu musí být smluvně ošetřena. Tuto smlouvu schvaluje Republikový výbor.
 • Do 6 měsíců po volbách proběhnou otevřená výběrová řízení na veškeré asistenty a odborný tým europoslanců a budou zveřejněny jejich výsledky.

Vnitřní poměry Klubu

 • Klub utvoří všichni europoslanci zvolení za Českou pirátskou stranu. Každý se řídí schváleným Kodexem pirátského europoslance. Europoslanci ostatních pirátských stran smějí do Klubu vstoupit, budou-li si to přát. Za takovou pirátskou stranu považujeme organizace sdružené v rámci Evropské pirátské strany.
 • Členové Klubu se zavazují spolu konzultovat a koordinovat politickou činnost.
 • Klub při své činnosti dodržuje tuto strategii.
 • Klub schvaluje rozdělení funkcí a gescí uvnitř Klubu, volí a odvolává svého předsedu a své místopředsedy a schvaluje svůj jednací řád.
 • Pracovním jazykem Klubu je angličtina. Klub svou při své činností navenek podporuje užívání dalších jazyků, zejména jde-li o dostupnost informací o Klubu nebo frakci a komunikaci s občany.
 • Klub usiluje o maximální transparentnost ve všech procesech, jmenovitě například v rozhodování, kontaktech a správě finančních prostředků. Klub přejímá a aktivně rozvíjí pirátské koncepty využívané pro tyto účely (transparentní účty, evidence lobbistických kontaktů, registry smluv…).
 • Nelze-li rozhodnout podle programu či jiných schválených dokumentů, konzultuje Klub otázku se stranickými orgány, do jejichž působnosti problematika spadá - zejména s rezortními týmy. Stejně tak tyto orgány se mohou obrátit na Klub a ten je povinen s nimi za přítomnosti jejich zástupců věc projednat.
 • Pro nominace kandidátů do různých funkcí zřídí Klub za účasti stranických orgánů zodpovědných za personalistiku zvláštní nominační tým s účastí expertů a stanoví tomuto týmu průhledný postup.
 • Definice a obsazování pracovních míst bude projednávána Klubem a orgány pirátských stran zodpovědnými za personalistiku. Jako ochranu před zneužíváním těchto pozic k odměňování spřízněných osob si Klub ponechá při výběru právo veta. Klub se zavazuje toto právo uplatňovat na základě rozhodnutí revizních orgánů některé z jím reprezentovaných stran, pokud by bylo ohroženo dobré jméno nebo fungování této strany.
 • Činnost Klubu se řídí platnou legislativou a to i v případech, kdy by to bylo ve sporu s touto strategií nebo ustanoveními z ní vyplývajících.

Vztah Klubu k České pirátské straně

 • Klub bude pravidelně informovat členskou základnu a republikový výbor o své činnosti a výsledcích prostřednictvím republikového předsednictva.
 • Klub konzultuje otázky zásadního politického charakteru (vstup do politické skupiny, aktivace čl. § 7 Smlouvy o EU, přístupové dohody, dohody o vystoupení státu z EU,…) s republikovým předsednictvem a republikovým výborem.
 • Neschválí-li celostátní fórum něco jiného, Klub je vázán volebním programem tak, jak byl v platnosti v době voleb.
 • Pověřený zástupce Poslaneckého, Senátního, či Europoslaneckého klubu se může účastnit jednání ostatních klubů s hlasem poradním. Kluby se o termínech zasedání v předstihu vzájemně informují. Jedná-li se o celoevropsky významném tématu, konzultuje poslanecký a europoslancký klub téma ještě před zasedáním.
 • Europoslanci mají k dispozici společný mediální tým. Mediální tým spolupracuje s mediálním odborem strany na vytvoření jednotné mediální prezentace Pirátů.
 • Klub spolupracuje při tvorbě infrastruktury a zajišťování kybernetické bezpečnosti s technickým odborem strany.
 • Při personálních výběrových řízeních na asistenty českých europoslanců spolupracuje Klub s personálním odborem strany.
 • Klub spolupracuje se zahraničním odborem při podpoře a koordinaci aktivit strany mimo Českou republiku.
 • Česká pirátská strana respektuje a toleruje závazky europoslanců zvolených za ostatní pirátské strany vůči svým stranám a podporuje rovnoprávné zapojení těchto stran do činnosti Klubu. To se vztahuje zejména na situace, kdy Klub musí spolupracovat s orgánem jiné pirátské strany.
 • Rozmisťování europoslaneckých kanceláří v rámci České republiky koordinuje Klub tak, aby zajistil dle možností spravedlivou dopravní dostupnost pro všechny voliče, členy strany i její zaměstnance z Čech, Moravy a Slezska a možnost pravidelného kontaktu s pirátskými poslanci, krajskými a komunálními zastupiteli.

Vztah Klubu k pirátským skupinám v národních parlamentech

 • Klub bude s pirátským klubem v PSP ČR, pirátskými senátory a pirátskými reprezentanty v dalších národních parlamentech EU sdílet relevantní informace pro výkon kvalitní politické práce.
 • Jsou-li v národním parlamentu ustanoveny resortní týmy, europoslanci se s ohledem na svou gesci do jejich činnosti aktivně zapojují.
 • Zúčastněné strany budou usilovat o vzájemné sladění postojů k projednávané legislativě.

Výběrová řízení pro Klub

 • Klub plánuje využití svých dostupných mzdových prostředků kolektivně, aby bylo dosaženo maximální synergie.
 • Výběrová řízení na pozice asistentů, odborných asistentů, stážistů i dalších osob pracujících pro europoslance budou otevřená všem, transparentní a oznámena s dostatečným předstihem na k tomu určených digitálních platformách.
 • V zvláště odůvodněných případech lze asistenta nebo stážistu přijmout na základě předchozích zkušeností bez výběrového řízení. Europoslanci České pirátské strany předkládají toto odůvodnění Republikovému předsednictvu.
 • Za použití odpovídajících technických a organizačních prostředků bude zájemcům přiměřeně umožněna i vzdálená účast.
 • Plánování vzniku pracovních pozic musí zohledňovat možnost on-line komunikace, aby bylo umožněno zapojení i uchazečů ze vzdálenějších míst. Rozmisťování pracovních pozic v rámci ČR musí být maximálně nediskriminační, europoslanci respektují celý obvod, za který byli zvoleni, kterým je v případě českých europoslanců celá ČR.
 • Pracovní pozice Klubu a jejich náplň budou vytvářeny v ohledem na dlouhodobou strategií České pirátské strany. Naším cílem je optimální využití dostupných zdrojů k práci pro občany.

Spolupráce s dalšími pirátskými stranami

 • Česká pirátská strana je součástí Evropské pirátské strany i Pirate Parties International, aktivně se účastní jejich činnosti a pečuje o dobré vztahy s ostatními Piráty v Evropě i ve světě.
 • Klub podporuje rozvoj a funkčnost Evropské pirátské strany, Pirate Parties International a pirátských stran v jednotlivých zemích.
 • Klub při své činnosti zohledňuje vůli Rady Evropské pirátské strany, není-li tato v rozporu s jiným ustanovením této strategie.
 • Stejně jako předchozí pirátští europoslanci budeme pokračovat v dobré praxi nabízení stáží a pracovních míst v Klubu pro zájemce z ostatních zemí.
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.