• @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Změna projednávání členských podnětů

Účel návrhu

Směřovat pozornost celostátního fóra na otázky, které členy nejvíce zajímají, odstínit byrokratické překážky a vytvořit systém, který přirozeně vede k tvorbě kvalitních návrhů.

Obsah návrhu

Návrh je zatím předložen v podobě věcného záměru. Po dosažení konsensu bude přepracován do podoby změny jednacího a volebního řádu a stanov. Současný popis bude přidán do důvodové zprávy.

Navrhujeme zjednodušit projednávání členských podnětů. Návrh by prošel určitou zkušební dobou, během níž by mohli navrhovatelé trvat na původním způsobu projednávání členských podnětů, jinak by se návrh projednával podle nové procedury. Po zkušební době bychom se rozhodli, které jeho části se osvědčili a které nikoliv.

Pravidla o členském podnětu navrhujeme doplnit následovně:

Členský podnět

 • Musí jít o hlasovatelný návrh (čl. 8 stanov); pokud jde o pravidla, musí mít podobu schvalující nový předpis nebo rušící existující předpis; o tom, zda je členský podnět hlasovatelný, rozhoduje rozhodčí komise. Otázka rozhodčí komisi musí být předložena rozhodčí komisi nejméně 6 dní před hlasováním, rozhodčí komise rozhodne ve lhůtě 4 dnů nebo hlasování nebo v téže lhůtě rozhodne, že se hlasování odkládá. Rozhodování probíhá ve zvláštním řízení.
 • Důvodová zpráva obsahující účel návrhu. Doporučujeme, aby členský podnět sledoval jednotný účel a neobsahoval nesouvisející body (hlasující by ho jinak nemohli podpořit podle demokratického minima).
 • Navrhovatel může během získávání podpory návrh upravovat tak, aby byl zachován jeho účel, podle diskuse.
 • Součástí návrhu může být i požadavek, aby se o částech členského podnětu, které lze oddělit, hlasovalo zvlášť. (Může přitom také stanovit, že určité části mohou být schváleny pouze tehdy, když budou schváleny ty části, na kterých jsou přímo závislé, aby nevznikaly logické nesmysly.)
 • Jakmile je navrhovatel s návrhem spokojen a návrh má potřebnou podporu, požádá o jeho rozeslání členům. Na základě toho mohou členové změnit hlas, například pokud nesouhlasí s úpravami, které navrhovatel provedl po tom, co mu dali svůj hlas. Pokud navrhovatel text návrhu v členském podnětu nezměnil a podnět má stále podporu, navrhovatel ho předloží celostátnímu fóru do jeho podatelny.

Jednání o členském podnětu

 • Rozprava slouží ke shromáždění argumentů pro návrh a proti návrhu. Účastníci rozpravy mají možnost upravovat seznam argumentů pro návrh a protinávrhu (dobrá víra se předpokládá, doporučuje se upravovat pouze návrhy pozice, se kterou člen souhlasí).
 • Rozprava trvá předem oznámenou dobu, nejméně však 10 dní a nejvýše 30 dní. Rozprava probíhá podle stejných pravidel jako v ostatních tématech internetového fóra.
 • Navrhovatel může návrh do začátku hlasování vzít návrh zpět nebo požádat o odročení. Navrhovatel může v návrhu provádět během rozpravy pouze legislativně technické změny bez vlivu na význam.
 • Návrh musí být zveřejněn ve finálním znění před hlasováním nejméně 10 dní.
 • Hlasování se sdružují, pokud jsou navzájem v rozporu, hlasuje se podle pořadí.
 • Upřednostňuje se hlasování od soboty od úterý 4 dny.

Jednání na zasedání

 • Hlasování na zasedání by se mělo dít většinou přítomných pouze v případě, že byl návrh předložený předem, jinak většinou všech členů (je potřeba změna stanov).
 • Pořad jednání pro zasedání navrhuje předseda a vede se o něm rozprava a schvaluje se předem na internetovém fóru.

Posouzení návrhu

Argumenty pro návrh

 • Piráti se budou více soustředit na své poslání a odstraní samoúčelnou byrokracii.
  • Návrh však také klade přísnější podmínky na předkládané členské podněty.
  • Jednodušší možnost schvalování dokumentů může vést k tomu, že projednávaných návrhů bude naopak více.
 • Pravidla pro hlasování budou nastaveny tak, že se hlasování pravděpodobně bude účastnit větší podíl členů.

Argumenty proti návrhu

 • Bude oslaben princip kontinuálního jednání celostátního fóra, kterým až dosud byli Piráti výjimeční.
 • Bude oslabena členská základna na úkor moci výkonné. (podmínka pro členský podmět jít před RK - RP nic takového nemusí)
 • Hrozí úplné zastavení jednání z důvodu nedostatečné personální obsazenosti
 • Omezovat délku rozpravy je nepřípustné a odporující Pirátskému programu

Důvodová zpráva

Vlastnosti ideálního systému

 • návrhy směřují k hledání široké shody (nevytváří se frakce pro a proti),
 • udržet jednání naprosto jasné a srozumitelné, aby se hlasující snadno dozvěděli, o čem se jedná, jaké jsou argumenty, protiargumenty a důsledky, kdy se o návrhu hlasuje,
 • vznikaly co nejkvalitnější návrhy – jsou odstraněny zjevně vady a začleněny dobré nápady, zachována konzistence právního řádu,
 • transparence, demokracie (splnění demokratického minima),
 • zapojení členů a předvídatelnost projednávání,
 • nemožnost zneužívat procedurálních postupů (nezávislost na předsedajícím, odstranit absurdní procedurální návrhy jako pozměňovací návrhy během jednání, výběr předlohy, výměna předsedajícího, změna pořadu jednání),
 • schopnost dospět v přiměřeném čase k výsledku (rozhodnutí),
 • rovnost = nechceme, aby o tom, co se projednává na internetovém fóru nebo o jeho rozhodnutích, rozhodovali závisláci, kteří jsou na fóru pořád,
 • co nejméně práce na moderaci, zápis a předsedání.

Jak k to udělá člověk:

 • Předloží věcný záměr (doporučujeme ho předem projednat ve vnitrostranické diskusi)
 • Po důkladném projednání ve vnitrostranické diskusi vloží návrh mezi členské podněty

Stav projednávání

 • Diskutován věcný záměr
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.