• @cen_f has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Často kladené otázky k rozhodčímu řízení

Tento průvodce má pouze informativní charakter a slouží pro zjednodušené informování členů strany o rozhodčím řízení. Zde uvedených skutečností se nelze dovolávat a ten, kdo hodlá podat stížnost, musí postupovat v souladu s rozhodčím řádem a podle pravidel v něm uvedených.

Pomoc oznamovatelům

Zjistil jsem porušení předpisů. Co mám dělat?

Zjistil jsem porušení předpisů. Co mám dělat?

Piráti fungují jako dobrovolnická organizace, kde lidé pracují bez nároku na finanční odměnu. Proto se čas od času může stát, že dojde k porušení některého předpisu. Pouze velmi zřídka jde o zlý úmysl, většinou jde jen o nedostatek času, chybějící komunikaci anebo jednání vůbec není porušením předpisů. V takovém případě je na místě požádat daného člověka nebo orgán o nápravu a pokusit se s ním domluvit na smírném řešení sporu. Tento postup samozřejmě nepřichází v úvahu v případě podezření o předávání úplatků ve veřejné funkci a jiné závažné kriminality, kde je třeba neprodleně kontaktovat kontrolní komisi.


Kontrolní komise nechce řešit moje oznámení. Je možné dále postupovat?

Kontrolní komise nechce řešit moje oznámení. Je možné dále postupovat?

Kontrolní komise u každého oznámení posuzuje, zda z něho vyplývá důvodné podezření z porušení předpisů a zda je by byla případná stížnost důvodná. Kontrolní komise také kontaktuje dotčené orgány nebo jinak se snaží dosáhnout smírného řešení sporu. Pokud takový postup není možný a došlo k porušení předpisů, je třeba podat stížnost ve veřejném zájmu. Stížnost ve veřejném zájmu však kontrolní komise nepodává, pokud by zjevně nemohla být úspěšná, tj. například pokud by musela být odložena pro nepřijatelnost.

Je zcela na uvážení kontrolní komise, zda se rozhodne podat stížnost ve veřejném zájmu. Pokud na základě oznámení kontrolní komise nepodá stížnost ve veřejném zájmu, informuje o tom oznamovatele a stručně uvede důvody. (Takové vyrozumění není rozhodnutím a nelze se proti němu samostatně bránit.) Pokud oznamovatel přesto trvá na tom, že ve věci došlo k porušení předpisů, může podat vlastním jménem stížnost, která pak musí být řádně vyšetřena kontrolní komisí. O podání stížnosti se píše dále.


Orgán strany zasáhl do mých práv. Jak se mohu bránit?

Orgán strany zasáhl do mých práv. Jak se mohu bránit?

Pokuste se nejprve věc vyřešit smírně. Pokud je to opravdu potřeba a stojí to za to, můžete se bránit dvěma způsoby:

  1. Za prvé můžete podat oznámení kontrolní komisi o podezření z porušení předpisů. Oznámení kontrolní komise prošetří a pokud se potvrdí, bude ve věci dále jednat sama kontrolní komise. Oznámení lze zaslat například soukromou zprávou na internetovém fóru kterémukoliv členovi kontrolní komise nebo ho sdělit ústně či e-mailem. O výsledku šetření budete informováni.
  2. Za druhé můžete podat stížnost kontrolní komisi. V takovém případě musí mít stížnost předepsané náležitosti a musí být přijatelná, aby ji bylo možné projednat.

Odpovědnost za porušení předpisů

V jakých případech mohu být ze strany vyloučen?

V jakých případech mohu být ze strany vyloučen?

Rozhodčí řád upravuje případy, ve kterých může být člen vyloučen. Člen nemůže být vyloučen v jiném případě než je závažné porušení stanov, jak je uvedeno přímo ve stanovách. Naproti tomu registrovanému příznivci může být také zrušena registrace podle jiného právního předpisu.

Rozhodčí řád uvádí příklady toho, co se rozumí závažným porušením stanov. Závažným porušením stanov je zejména

  • zavrženíhodné porušení základních programových cílů strany (veřejně podporuje cenzuru, násilí, rasismus, potlačování lidských práv nebo jiné jednání v rozporu s programovými cíli, z hrubé nedbalosti zveřejní chráněné osobní údaje, dopustí se korupce, používá ve spojení se stranou kopírovací monopol apod.),
  • podvod při přijímání členů nebo při stranickém hlasování (vědomě uvede stranu v omyl ohledně informací vyplňovaných v přihlášce, podvodně nabírá členy, podvádí při volbě do stranické funkce nebo při primárních volbách apod.),
  • úmyslná závažná újma jinému členovi (dopustí se proti jinému členu násilí nebo jednání povahy trestného činu),
  • úmyslná závažná újma straně nebo jejímu demokratickému řádu (úmyslně poškozuje činnost orgánů strany nebo šíří nepravdivé informace s cílem poškodit stranu na volebním výsledku anebo na dobrém jménu, úmyslně uchvátí nebo znepřístupní informační systém strany, zneužije svou pravomoc hrubým způsobem nebo opakovaně porušuje pravidla pro výkon funkce, závažným způsobem porušuje povinnost mlčenlivosti nebo povinnosti při zastupování strany ve veřejných záležitostech apod.)
  • opakované poškození dobrého jména strany (opakované šíření nepravdivých pomluv, opakované nepřípustné jednání s využitím symbolů strany, jiné opakované jednání, které mělo následek v poškození dobrého jména strany),
  • maření rozhodčího nálezu (nesplnění povinnosti zjednat nápravu, nahradit škodu nebo jinak své jednání odčinit).

Členství zaniká právní mocí rozhodčího nálezu, kterým byl člen vyloučen. Administrativní odbor k tomuto datu člena vyškrtne ze seznamu i bez návrhu.


Schůze krajského sdružení nebyla řádně svolána. Je přijaté rozhodnutí platné?

Schůze krajského sdružení nebyla řádně svolána. Je přijaté rozhodnutí platné?

Krajské fórum se podle stanov usnáší většinou všech svých členů. V případě, že bylo zasedání žádně oznámeno aspoň 10 dní předem všem členům sdružení, usnáší se většinou přítomných členů krajského fóra. Pokud schůze nebyla řádně oznámena a rozhodnutí nebylo přijato většinou všech členů sdružení, není rozhodnutí platné. V takovém případě jde dokonce o rozhodnutí nicotné, k němuž se nepřihlíží. Pokud někdo podle takového rozhodnutí postupuje, jde o porušení předpisů, proti němuž se lze bránit u kontrolní komise.

Řízení o stížnosti

Jak mohu podat kontrolní komisi stížnost na porušení předpisů?

Jak mohu podat kontrolní komisi stížnost na porušení předpisů?

Oficiální stížnost je podstatně závažnější podání než pouhé oznámení. Stížnost se podává kontrolní komisi buď soukromou zprávou nebo do její podatelny. Ve stížnosti musíte zejména popsat, jak jste se bez úspěchu pokusili vyřešit věc smírně, případně jak bylo porušeno vaše právo nebo veřejný zájem. Musíte také zaplatit na účet strany zálohu na úhradu nákladů řízení, abychom se vyhnuli zjevně bezdůvodným stížnostem. Jak má vypadat stížnost se dozvíte na stránce se vzory.

Pokud podáte stížnost, kontrolní komise stížnost prošetří, ověří a doplní důkazy a obstará si vyjádření ostatních účastníků řízení. Pokud je stížnost nedůvodná, tak ji kontrolní komise odloží. V opačném případě ji předá rozhodčí komisi, která se pokusí sjednat smír nebo o stížnosti rozhodne rozhodčím nálezem.


Může rozhodčí komise předběžným opatřením odložit účinnost právního aktu?

Může rozhodčí komise předběžným opatřením odložit účinnost právního aktu?

Rozhodčí komise podle stanov rozhoduje předběžným opatřením ve věcech, které nesnesou odkladu. Pokud stanovy uvádí, že komise o něčem rozhoduje, je nutné ve věci přijmout usnesení jmenovitým hlasováním a tak to vyžaduje i rozhodčí řád. Předběžné opatření se tedy přijímá stejným způsobem jako rozhodčí nález a rozhodčí komise se na něm musí usnést na základě návrhu, který jí předloží zpravodaj kontrolní komise nebo celá kontrolní komise. Rozhodčí komise může v předběžném opatření přiměřeným způsobem dočasně upravit práva a povinnosti účastníků řízení nebo jiných osob, tedy i odložit vykonatelnost nebo účinnost rozhodnutí nebo vnitřního předpisu, pokud věc nesnese odkladu, hrozí nenapravitelná újma a je rozumný důvod se domnívat, že stížnost bude úspěšná.

Příkladem nenapravitelné újmy může být například skutečnost, že krajské předsednictvo zruší registraci registrovaného příznivce, který tím přijde o volenou funkci v některé komisi. I v takovém případě ovšem musí navrhovatel předběžného opatření osvědčit důvodnost svého návrhu tak, aby podle všech okolností kontrolní a rozhodčí komise byly přesvědčeny, že stížnost bude důvodná. Předběžné opatření přitom musí být časově omezeno a navrhovateli musí být uložena povinnost, aby podal stížnost ve věci samé do určitého data, jinak by nešlo o předběžné opatření.


Může rozhodčí komise rozhodnout také spor, který jí nebyl předložen kontrolní komisí?

Může rozhodčí komise rozhodnout také spor, který jí nebyl předložen kontrolní komisí?

Rozhodčí komise podle stanov rozhoduje vždy na návrh kontrolní komise. Bez návrhu kontrolní komise tedy rozhodnout nelze. Kontrolní komise má povinnost vyřizovat spor v předepsané lhůtě. Pokud kontrolní komise v přiměřené lhůtě nerozhodne, může se obrátit účastník řízení na rozhodčí komisi, aby uložila kontrolní komisi lhůtu k předložení návrhu, případně aby rozhodla podle domněnky uvedené v rozhodčím řádu. Nevyjádří-li se kontrolní komise jinak, má se za to, že předložila v návrhu své stanovisko, že ve věci není třeba zvlášť chránit veřejný zájem. Následně může rozhodčí komise postupovat stejně, jako by jí byl návrh kontrolní komise předložen.

Související materiály

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

složka:
Rozhodčí komise
adresát:
stěžovatel, rozhodčí orgán
tag:
spor, stížnost, podání
stav:
zastaralý
aktualizace:
21.02.2020
 
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
law/navrhy/faq.txt · Poslední úprava: 02.04.2020 12:53 autor: petr.vileta