• @cen_fo has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Prováděcí pravidla k hospodaření a rozpočtům

Finanční tým České pirátské strany stanovuje dle § 23 RoPr a § 23 HoPr a následující pravidla:

§ 1 Lhůty

 1. Propadná lhůta pro doložení transakce dokladem je 6 týdnů od převedení peněz na ohlášku, nejpozději však do 15. ledna následujícího roku (§13 PraH)
 2. Lhůty pro zpětné proplacení a ohlášku je 4 týdny od podání žádosti, které bylo vyhověno (§16 PraH), není-li při schválení žádosti stanoveno jinak.
 3. Lhůta pro oznámení omylu je 1 měsíc.
 4. Lhůta pro předložení rozpočtu kraje k registraci je do 28. února (§23 RoPr).

§ 2 Tvorba krajských rozpočtů

 1. Rozpočtové přebytky (deficity) na účetních střediscích krajských sdružení (výsledek hospodaření) se pro potřeby rozpočtu následujícího roku převádějí k 31.12. na fondy příslušného účetního střediska a stávají se příjmem (výdajem) krajského rozpočtu následujícího roku.
 2. Při tvorbě rozpočtu se postupuje podle návodu pro tvorbu rozpočtu.
 3. Příjmy mají povinné kapitoly:
  • Dary krajskému sdružení
  • Převod nevyčerpaných prostředků z roku …
 4. Další příjmové kapitoly jsou nepovinné a vytváří se pouze pokud je k tomu důvod.
 5. Výdaje mají tyto povinné kapitoly:
  • Rezerva předsednictva (§11 RoPr)
  • Propagace, pořádání akcí
 6. Další výdajové kapitoly jsou nepovinné a vytváří se pouze pokud je k tomu důvod.

§ 3 Úhrada cestovních výdajů

 1. Pracovní cesta za účelem plnění stranických úkolů musí být schválena hospodářem příslušného týmu, který člena/y, zaměstnance, dodavatele, dobrovolníka/y na cestu vysílá.1) Souhlas s pracovní cestou může být udělen i ústně, s tím, že jej hospodář potvrdí spolu se souhlasem k proplacení.
 2. Proplacení cestovních náhrad probíhá obdobným způsobem jako u ostatních žádostí o proplacení.
 3. Ze žádosti o proplacení musí být patrný důvod cesty, start a cíl, případně orientačně trasa (zejména pokud byla delší než trasa optimální).
 4. Pro použití automobilu se s ohledem na současné ceny pohonných hmot a průměrnou spotřebu běžných aut stanovuje paušál 3 Kč/km. V odůvodněných případech lze místo paušálu proplatit prokázané výdaje za pohonné hmoty, maximálně však do 5 Kč/km (např. při užití dodávky).
 5. Při neúčelném použití dražšího druhu přepravy (např. 1. třída nebo dražší dopravce ve stejné časové poloze, bylo-li možné cestovat levněji) se proplatí jen částka za standardní druh přepravy dle běžného ceníku dopravce (používá-li dopravce tzv. dynamickou tvorbu cen, použije se podpůrně ceník ČD nebo jiného dopravce, který se používá pro výpočet kompenzací za žákovské jízdné).
 6. Při nákupu cestovních dokladů je žádoucí se o výši jízdného informovat s dostatečným předstihem a využít dostupných slev v rámci zákaznických programů (např. kreditové jízdenky, včasné jízdenky přes internet apod.).
 7. Součástí žádosti o náhrady na cestování musí být přiložené pdf jízdenky nebo faktura.
 8. Obdobně se postupuje i v případě náhrady za ubytování během cesty.

§ 4 Oznamovací povinnost

 1. Oznamovací povinnost dle §10 StFO (Obecné právo posudku) se realizuje podáním žádosti o proplacení. V případě kladného posudku provede FT alokaci potřebných zdrojů a jejich zablokování na účtu příslušné rozpočtové kapitoly (účetního střediska).
 2. V žádost o proplacení se v poli „Opora v rozpočtu“ uvádí:
  • přesný název kapitoly krajského rozpočtu, nebo
  • číslo a přesný název kapitoly rozpočtu strany

§ 4a Podepisování žádostí

 1. Žádost o proplacení se podepíše tak, že hospodář založí v podatelně FT nové vlákno, jehož název bude ve tvaru „FO číslo žádosti/rok název žádosti“ a vysloví tam svůj souhlas s proplacením žádosti.
 2. Pokud již nějaké vlákno k žádosti v podatelně FT existuje, doplní hospodář svůj souhlas do tohoto vlákna.
 3. Žádosti nepodepsané hospodářem nebudou proplaceny.

§ 4b Žádost o proplacení - odměny

 1. Všichni zodpovědní pracovníci mají přístup „ke čtení“ do tabulky v příslušném adresáři https://piroplaceni.pirati.cz/smlouvy/ nebo https://smlouvy.pirati.cz/.
 2. Hospodář uděluje souhlas s vyplacením odměny vyplněním složky úkolové odměny v příslušném systému po kontrole vykázaných hodin a záznamu do průběžného úkolu, nebo ti, kteří mají příslušné oprávnění, vyplněním do tabulky v souboru odmeny.tsv v adresáři zmíněném výše vždy pro aktuální měsíc.
 3. Výplatu mezd provede finanční tým jako sdílenou službu jménem příslušného odboru/týmu. Za podklady pro výplatu mezd považuje finanční tým data uvedená v příslušném adresáři aktuálního měsíce zmíněném výše. Žádost podá finanční tým jako soubornou pro celou danou položku a jako přílohu doplní výčetku dodanou účetní firmou.
 4. U lidí bez úkolové odměny vyplatí finanční tým odměnu, neobdrží-li od vedoucího příslušného odboru/týmu jiný pokyn ve lhůtě pro zapsání úkolové odměny podle metodiky (tj. do 5. dne následujícího měsíce).
 5. Mzdy vyplývající ze zaměstnaneckých poměrů, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a smluv o výkonu funkce jsou vypláceny z příslušných rozpočtových položek daných odborů/týmů. Stejně tak zákonné odvody.
 6. Daňovou a odvodovou agendu zpracovává účetní firma na základě smlouvy.
 7. Zastupitelé s mandátní smlouvou dostávají odměnu z příslušné položky. Zastupitel není povinen vystavit fakturu.
 8. Dodavatelé jsou vypláceni z rozpočtové položky příslušného odboru či jiného příslušného týmu. Dodavatel je povinen vystavit na poskytnuté plnění fakturu a zodpovídá za splnění podmínek pro provozování své živnosti. Jako podklady pro fakturaci slouží data uvedená v příslušném adresáři aktuálního měsíce zmíněném výše. Přímý odkaz se uvede do žádosti o proplacení.

§ 5 Doklady

 1. Doklad dodavatele (faktura nebo účtenka) musí být k žádosti o proplacení připojen ve stanovené lhůtě (§1 Lhůty)
 2. Přiložený doklad musí být dostatečně čitelný při vytištění na papír formátu A4. Posouzení čitelnosti provádí finanční tým.
 3. Pokud existuje doklad v papírové podobě, musí být doručen finančnímu týmu poštou nejpozději do 15. ledna následujícího roku.
 4. Doklad musí splňovat náležitosti, uvedené v Návodu pro vystavování a zasílání dokladů

§ 6 Cizí měny

 1. Částka v cizí měně se píše do poznámky žádosti a částku v korunách upraví Finanční tým dle skutečnosti.
 2. Při platbách v cizí měně do Evropské unie se proplácí částka uvedená v Euro, podle platného kurzu FIO pro den proplacení. Poplatky bankám se použijí SHA (plátce i příjemce platí poplatek své bance).
 3. Při platbě v cizí měně mimo Evropskou unii se proplácí částka uvedená v cizí měně, podle platného kurzu FIO v den proplacení. Poplatky bankám se mohou použít SHA (každý své bance), OUR (vše plátce), nebo BEN (vše příjemce). Typ poplatků je nutné uvést v poznámce žádosti.
 4. Je-li žádost doložena dokladem v cizí měně a má být proplacena v korunách, proplácí se částka v kurzu ČNB střed, platném v den vystavení dokladu, nebo v den vystavení nejstaršího dokladu, je-li dokladů více.
 5. Žádá-li hospodář o proplacení částky v jiném kurzu, je povinen doložit doklad o nákupu cizí měny (z banky, směnárny, bankomatu), na kterém je uveden nákupní kurz, jinak bude proplacena částka podle předchozího bodu.

Poučení: Tato pravidla obecně zavazují.

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

původce:
Kancelář strany ⇄ Finanční tým
typ:
pravidla
zkratka:
FT-HoRo
zásadní:
ne
složka:
Kancelář strany ⇄ Finanční tým
adresát:
hospodáři organizačních jednotek

Související

Legislativní proces

1) Republikové předsednictvo předběžně schválilo některé cesty pro své členy a vedoucí orgánů.
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ft/horo.txt · Poslední úprava: 18.05.2023 12:07 autor: jiri.karsky