• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Realizace Pirátské zákonárny

projekt:
Pirátská zákonárna
řešitel:
martin_madej
kontrolor:
Adam Zábranský
příslušný orgán:
Administrativní odbor
zahájení:
2014-04-01
ukončení:
2014-12-31
minimum prostředků:
5000
maximum prostředků:
50000
kolo:
První kolo participativního rozpočtování 2014
výše prostředků:
16000.00
obrázek:
obrázek: law.png}}
smlouva:
http://www.pirat.ly/9e358
sp.značka:
PaRo 05/I/2014
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Pirátská zákonárna slouží ke třem účelům, z nichž dva jsou ryze veřejně prospěšné:

 1. zprostředkovává straně návrhy právních předpisů, které budou tvořit jakýsi legislativní balíček, se kterým půjde strana do voleb (každý návrh obsahuje navíc stručné shrnutí toho, co přináší)
 2. podněcuje veřejnou diskusi o připravovaných zákonech nejen uvnitř strany, ale i mimo ni prostřednictvím neziskových projektů se stejným zaměřením (např. Zákonomat), kterým tyto návrhy předává,
 3. zejména je ovšem její ambicí skutečně prosadit veřejně prospěšné zákony z programu Pirátů.

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

Pirátská zákonárna nepotřebuje zvláštní materiální podporu. Její činnost bude koncentrována pouze na internetu.

Časové podmínky

Formálně bude projekt členěn na 3 čtvrtletí. Řešitel má nárok na odměnu na konci každého čtvrtletí ve výši trojnásobku měsíční odměny (viz Finanční podmínky). Odhadovaná časová dotace řešitele je 40 hodin měsíčně. Časová dotace každého dalšího spolupracovníka se nepředpokládá vyšší než 5 hodin měsíčně.

Některé z připravovaných změn

Rozsah změny Předpis Odhad v § Odhad časové dotace (v týdnech)
Novela Zákon o politických stranách a hnutích 23 10
Nový Zákon o financování politických stran a hnutí 10
Nový Zákon o transparentní činnosti OVM 20
Novela Autorský zákon
Novela Zákon o svobodném přístupu k informacím 22 2
Novela Inkorporace životních společenství do NOZ 24

Komentář k tabulce:
Rozsah změn se logicky bude lišit - někdy půjde o dílčí změny, jindy o návrh předpisu zcela nového. Je tedy přirozené, že i časová dotace bude různá. Při posuzování náročnosti projektu je nutné si uvědomit, že i dílčí změny budou vyžadovat několik týdnů pozornosti. Za kvalitním právním předpisem stojí množství často nezištné, ale pro kondici zákona naprosto stěžejní práce. Během odhadovaných čtyřiceti hodin měsíčně bude řešitel (a příp. jeho tým):

 • kontaktovat lidi (u zákona o transparentní organizaci příslušné neziskové organizace, u zákona o registrovaném partnerství homosexuální páry apod.) a zjišťovat nejlepší řešení problémů
 • prohrabávat stohy již existujících právních předpisů a judikatury, které s problematikou souvisí
 • hledat a rozebírat dosavadní pokusy o změnu (návrhy jiných stran)
 • formulovat co nejjasnějším, nejstručnějším, přitom nejvíce všeobjímajícím způsobem jednotlivá ustanovení (paragrafy)

Řešitel bude tudíž v horizontu týdnů a měsíců psát právní předpisy, které se na vládní úrovni vytvářejí v právních odděleních v horizontu měsíců nebo let, a to za zcela jiné finanční odměny. Pirátská strana bude tudíž produkovat zákony relativně rychle a během 3/4 roku bude mít na svém webu nejméně 3 propracované návrhy změn. To zároveň znamená, jestliže bude projekt prodloužen, nejméně 12 návrhů zákonů před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2017, nebudou-li do té doby volby předčasné. Pirátská strana tudíž nebude jen balíčkem slibů jako jiné strany, ale balíčkem přichystaných změn. Zároveň to představuje min. 3 návrhy zákonů, které strana během 3/4 roku postoupí Zákonomatu, jakožto místu, kde budou lidé návrhy připomínkovat, což velkou měrou posílí veřejnou diskusi o legislativních návrzích.

Osobní podmínky

V tuto chvíli je záměr takový, že projektu se bude věnovat pravidelně pouze řešitel - to stačí na takovou aktivitu projektu, která nebude ani příliš nízká, ani příliš vysoká. Svou sporadickou výpomoc dále přislíbil Jakub Michálek.

Již teď je domluvená spolupráce s projektem Zákonomat (zakonomat.cz), který v současné době zprovozňuje web, jenž umožní rozsáhlou, internetovou veřejnou diskusi o různých legislativních návrzích, iniciovaných jak veřejnou autoritou, tak běžnými občany. Vedení projektu souhlasilo s tím, že bude uvádět Českou pirátskou stranu zřetelně jako autora návrhů, které jí budou Piráti poskytovat.

Finanční podmínky

Pirátská zákonárna nepočítá s rozsáhlým rozpočtem. Protože jde ale o časově náročnou činnost, která si od koordinátora žádá širokou škálu aktivit (dohled nad legislativní činností parlamentu, sledování politického dění, právní rešerše, příprava návrhů včetně jejich formátování, komunikace), je do finančních podmínek zahrnuta odměna pro řešitele ve výši 70 Kč/hod. Stanoví se minimální výše prostředků ve výši 5.000 Kč s tím, že množství práce se bude odvíjet od míry důvěry svěřené řešiteli členskou základnou v rámci PaRo, tedy od výše vybraných prostředků. Pro nárok na odměnu se řešitel zavazuje splnit všechny podmínky stanovené pro výsledek projektu (viz Výsledek projektu). Při řádném ukončení projektu rozdělí řešitel poslední, čtvrtou odměnu mezi všechny participanty, kteří se na projektu během jeho existence (rozuměj na přípravě návrhů) podíleli, a to poměrně podle množství jejich odvedené práce.

Výsledek projektu

Výsledkem projektu je nejméně 1 návrh nebo změna zákona na konci každého ze tří čtvrtletí existence projektu. Pakliže jsou návrhy přijaty prostou většinou všech hlasujících členů strany, jsou uveřejněny na zvláštní stránce na pirátském webu, kterou zřídí a bude udržovat administrativní odbor. K propagaci bude sloužit i zvláštní stránka na Facebooku s názvem „Pirátská zákonárna“, na které bude řešitel upozorňovat na aktuality v projektu. Řešitel se dále zavazuje v den řádného ukončení projektu předložit administrativnímu odboru písemné zhodnocení činnosti Pirátské zákonárny v délce nejméně 2 normostran.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.