• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Pirátská zákonárna

řešitel:
martin_madej
kontrolor:
Adam Zábranský
příslušný orgán:
Administrativní odbor
zahájení:
2014-04-01
ukončení:
2014-12-31
obrázek:
obrázek: law.png
popis:
Pirátská zákonárna je nový přístup k zákonodárné iniciativě a k volební kampani České pirátské strany. Je to prostor ke vnitrostranické i mimostranické veřejné diskusi o legislativních návrzích a umožňuje zároveň podněcovat k větší občanské participaci veřejnosti a zároveň vyprofilovat Piráty jako stranu s ucelenými názory a jasným programem.

Předpokládaný start projektu: 1.4.2014. Viz přihlášku projektu pro participativní rozpočtování. Obrázek č.1: Logo Pirátské zákonárny

K čemu je dobrá?

Pirátská zákonárna slouží ke třema účelům, z nichž jeden je ryze veřejně prospěšný:

  1. zprostředkovává straně návrhy právních předpisů, které budou tvořit jakýsi legislativní balíček, se kterým půjde strana do voleb (každý návrh obsahuje navíc stručné shrnutí toho, co přináší),
  2. podněcuje veřejnou diskusi o připravovaných zákonech nejen uvnitř strany, ale i mimo ni prostřednictvím neziskových projektů se stejným zaměřením (např. Zákonomat), kterým tyto návrhy předává,
  3. zejména je ovšem její ambicí skutečně prosadit veřejně prospěšné zákony z programu Pirátů.

Jak to funguje?

Člen strany (obvykle řešitel projektu) přijde s návrhem nového nebo s novelou již existujícího zákona a předloží ho ostatním členům strany do speciálního vlákna na pirátském fóru k diskusi a hlasování o jeho schválení. Tento návrh musí být v souladu s pirátskými zásadami, zkontrolován řešitelem projektu a pro jeho schválení se musí vyslovit prostá většina hlasujících členů. Poté je zákon umístěn na stránku Pirátské zákonárny (spravuje AO), kde se s ním mohou seznámit všichni občané, všichni voliči. Kromě toho putuje návrh zákona i do Zákonomatu, kde ho bude moci okomentovat široká veřejnost. To bude pro Piráty znamenat jak propagaci strany na jiném webu, tak další podporu veřejné diskuse o legislativních aktech a především cennou zpětnou vazbu k jimi odsouhlaseným předpisům.

Obrázek č.2: Schéma procesu v Pirátské zákonárněObrázek č.3: Představa o podobě stránky Pirátské zákonárny na pirati.cz (spravuje AO)

Jakou podobu má návrh?

Návrh má podobu paragrafového znění, aby členové strany hlasovali o finální verzi. S převedením textu do formální podoby (včetně inkorporace do měněného předpisu) pomůže navrhovateli řešitel projektu. Návrh může být buď novelou již existujícího zákona, nebo zákonem zcela novým, originálním. Předpokládá se zdravý selský rozum navrhovatele, tudíž by se měl návrh vztahovat k problematice, které navrhovatel evidentně rozumí a jejíž předešlé pokusy o řešení má nastudované (navrhovatel může zvýšit své šance na projednání a schválení návrhu, připojí-li k němu důvodovou zprávu, ve které návrh podpoří ideovými východisky, příklady z praxe a především průzkumy veřejného mínění, názory odborníků apod.). Řešitel projektu Pirátská zákonárna může po konzultaci s kontrolorem projektu zamezit projednání návrhu v předloženém znění nebo odmítnout jeho úpravu, je-li návrh v přímém rozporu s programem strany nebo je-li ve své podstatě nelogický.

Jak se mohu do projektu zapojit?

  1. připomínkováním předpisu a pozměňovacími návrhy
  2. hlasováním
  3. navrhováním předpisů
  4. právní pomocí při úpravě předpisů (právní rešerše, kontrola, přepis do paragrafového znění, formalizování)

Pro další informace a s nabídkami pomoci kontaktujte řešitele projektu. (Martin Madej, artemisuv@gmail.com, Facebook)

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.