• @predsedajici has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Hlavní moderátor jako volená funkce

Návrh Josefa Úlehly:

1. Celostátní fórum rozumí účastí na svém jednání probíhajícím na internetovém Fóru čtení a vkládání příspěvků a hlasování v příslušném vláknu nebo příslušných vláknech. Celostátní fórum považuje za nepřípustnou účast pomocí zastupování, například zasláním mejlu jinému účastníkovi.

2. Celostátní fórum si nepřeje, aby v těch vláknech internetového Fóra, kde probíhá jednání celostátního fóra, byly užívány prostředky moderace internetového Fóra (včetně zamykání), snad kromě výjmečně krajních případů, které by odpovídaly použití fysické síly (například vyvedení) na fysickém zasedání celostátního fóra. K zamknutí vlákna, ve kterém probíhá jednání celostátního fóra, může dojít až dostatečně dlouhou dobu po předsedajícím vyhlášeném ukončení jednání, kdy je zřejmé, že nikdo nevznesl námitku proti proceduře.

3. Celostátní fórum ukládá všem orgánům a funkcionářům strany, aby přiměřeně své působnosti podle uvedeného jednali, předali úkol dál a připravili odpovídající návrhy předpisů.

Návrh Tomáše Klapky

CF se usneslo o následujících bodech:

 1. Člen strany nesmí být zabanován.
 2. Funkce „moderátor“ nechť je absolutně zrušena a moderace je vyjmuta z povinností AO
 3. TO se zadávají tyto úkoly Vyhlásí se výběrové řízení na přidání těchto funkcí do diskuzního fóra:
  • přidat uživateli možnost sbalit jakýkoliv příspěvek na fóru,
  • přidat uživateli možnost sbalit všechny příspěvky od vybraného autora v jednom diskuzním vlákně,
  • přidat uživateli možnost sbalit všechny příspěvky od vybraného autora v diskuzním fóru (ve smyslu fóra, jak ho chápe phpBB),
  • přidat uživateli možnost sbalit všechny příspěvky od vybraného autora globálně.
 4. Odstranění ilegálního obsahu nechť se řeší přes administrátory, tedy TO, a to
  • zneveřejněním obsahu tak, aby si každý člen strany mohl kdykoliv dohledat, kdo, kdy a na základě čeho obsah zneveřejnil,
  • oznámením CF o zneveřejnění obsahu (kdo, kdy a na základě čeho).
  • dále ať musí TO na žádost člena jemu zneveřejněný obsah zpřístupnit tak, aby si mohl pořídit kopii.
  • CF ať má právo jakýkoliv zneveřejněný obsah kdykoliv zveřejnit, pokud o tom CF rozhodne.

Návrh Petra Kopáče na doplnění usnesení:

CF ukládá TO, aby zajistil, že logy moderátorských akcí budou veřejné.

Návrh Michala Wagnera

1. Celostátní forum se usneslo, že funkci moderátora každého vlákna bude plnit jeho zakladatel. 2. Celostátní forum zvolí tři moderátory, kteří budou mít pravomoc moderovat celé fórum.

Návrh Petra Vilety

1. Celostátní fórum se usneslo, že funkci moderátora ve fórech orgánů bude vykonávat předseda či vedoucí tohoto orgánu, nebo pověřený člen orgánu.

2. Celostátní fórum se usneslo na vzniku Moderátorské komise, jejíž členové budou moderovat ostatní části fóra, s výjimkou Podpalubí, a ukládá Republikovému výboru vytvořit Statut této komise a provést změny souvisejících předpisů, zejména Statutu AO.

Pozměňující návrh U3_1

Předložil Vojtěch Pikal

 1. V bodu (1) návrhu se text „nebo pověřený člen orgánu“ nahrazuje textem „nebo jím pověření členové orgánu“.
 2. K usnesení se doplňuje bod 4, který zní:
  • 4. Pravidla moderace musí být mírná a respektovat a předjímat rozdíly mezi jednotlivými částmi (pracovními, diskuzními) fóra.
Verze U3a

Upravená verze předložená Petrem Viletou

1. Celostátní fórum se usneslo, že funkci moderátora ve fórech orgánů bude vykonávat předseda či vedoucí tohoto orgánu, nebo jím pověření členové orgánu.

2. Celostátní fórum se usneslo na vzniku Moderátorské komise, jejíž členové budou moderovat ostatní části fóra, s výjimkou Podpalubí, a ukládá Republikovému výboru vytvořit Statut této komise a provést změny souvisejících předpisů, zejména Statutu AO.

3. Pravidla moderace musí být mírná a musí respektovat a předjímat rozdíly mezi jednotlivými částmi fóra (např. pracovními, diskuzními, atd.).

4. Celostátní fórum ukládá Technickému odboru, aby zajistil, že logy moderátorských akcí budou veřejné.

Návrh Martina Brože

Celostátní fórum se usneslo zrušit funkci administrátora fora

Návrh Petra Vilety:

Celostátní fórum se usneslo na následující změně Předpisu o zřízení komisí a odborů:

 1. K § 1 ZřKO se přidává odst. 3, který zní:
  • (3) Celostátní fórum zřizuje (čl. 8(5)b St) moderátorskou komisi.
 2. § 5 odst. 2 ZřKO se mění tak, že nově zní:
  • (2) Administrativní odbor působí v oblasti vedení seznamu členů, administrace technických systémů strany a předsedání jednání na Internetu a vydává prováděcí vyhlášky k jednacímu řádu v prostředí Internetu s souladu s možnostmi technických zařízení strany.
 3. Vkládá se nový § 5a ZřKO, který zní:
  • Moderátorská komise působí v oblasti moderování internetového fóra v souladu s jeho pravidly. Každý člen moderátorské komise je globálním moderátorem internetového fóra. Moderátorská komise dohlíží nad tím, zda moderace fór organizačních složek neporušuje pravidla fóra, a moderuje ostatní fóra, s výjimkou Podpalubí.

Část doplněná předkladatelem na návrh Josefa Ulehly:

Celostátní fórum si nepřeje, aby ve vláknech internetového fóra, kde probíhá jednání celostátního fóra, byly užívány prostředky moderace internetového fóra (včetně zamykání), kromě krajních případů, které by odpovídaly použití fyzické síly na zasedání celostátního fóra (například vyvedení). Vlákno, ve kterém probíhá jednání celostátního fóra, může být uzamčeno až dostatečně dlouhou dobu po vyhlášeném ukončení jednání, kdy je zřejmé, že nikdo nevznesl námitku proti proceduře.

Předložené Vojtěchem Pikalem

 1. Celostátní fórum konstatuje, že internetové fórum (forum.pirati.cz) je hlavním nástrojem a prostředím strany, kde probíhá její vnitřní komunikace; a to jak organizační a pracovní, tak názorová a programová. Mnohost a různorodost této komunikace, stejně jako různorodost členů a příznivců vede v omezeném internetovém prostředí k nedorozuměním, zmatení a mnohdy i přehlcení. Celostátní fórum je toho názoru, že jakákoliv snaha takové prostředí usměrnit čistě technicky a pravidly je předem odsouzena k nezdaru a vyvolá jen další neshody.
 2. Celostátní fórum si přeje, aby vyjadřování a jednání na fóru bylo co nejvíce volné a svobodné, v souladu programovými cíli strany (zejména Čl. 2(1) a Čl. 2(2)(a), (b) a (f) stanov), s respektem k odlišnosti a různosti (viz Čl. 2(3) stanov).
 3. Celostátní fórum si dále přeje, aby technická a jiná nastavení fóra kladla stejný důraz na svobodu informaci sdělit a sdílet, jako na svobodu informaci přijmout či nepřijmout.
 4. Celostátní fórum konstatuje, že pro vynucování možnosti efektivně na fóru pracovat, jednat, či utvářet a sdělovat názory je ne fóru zavedena moderace. Tato slouží k dohledu a usměrňování toku informací tak, aby byl uspořádaný, přehledný a bohatý. Přitom se nesmí odstraňovat sdělenou informaci a musí ji umožnit jednoduše dohledat z původního místa. Pravidla a způsob komunikace, stejně jako moderace také musí odpovídat části fóra, kde tato probíhá.
 5. Celostátní fórum bere na vědomí, že z technických důvodů není možné, aby moderaci tématu prováděl ten, kdo k němu má nejblíže - jeho zakladatel. Proto stanoví, že moderaci ve fórech příslušných orgánům bude vykonávat předseda či vedoucí tohoto orgánu, nebo jím pověření členové orgánu. Dále bude zřízen speciální orgán pro moderaci fór, která nepřísluší žádnému orgánu nebo kde orgán moderaci řádně nevykonává, stejně jako pro obecný dohled nad ní.

Celostátní fórum proto

  • Do §1 ZřKO se vkládá nový odstavec (3), který zní:
   • (1) Celostátní fórum zřizuje (čl. 8(5)b St) moderátorskou komisi
  • Do ZřKO se vkládá nový §5a, který zní:
   • §5 Moderátorská komise píše: \\Moderátorská komise působí v oblasti moderování internetového fóra v souladu s jeho pravidly. Každý člen moderátorské komise je globálním moderátorem internetového fóra. Moderátorská komise dohlíží nad tím, zda moderace fór organizačních složek neporušuje pravidla fóra, a moderuje ostatní fóra.
  • § 5(2) ZřKO se mění tak, že nově zní:
   • (2) Administrativní odbor působí v oblasti vedení seznamu členů, moderování webové diskuse včetně administrace technických systémů strany a předsedání jednání na Internetu a vydává prováděcí vyhlášky k jednacímu řádu v prostředí Internetu s souladu s možnostmi technických zařízení strany.
 1. ukládá republikovému výboru vypracovat statut moderátorské komise tak, aby komise mohla nestranně a samostatně posuzovat prohřešky proti pravidlům fóra a pravidlům moderace.
 2. ukládá republikovému předsednictvu ve spolupráci s administrativním odborem a moderátorskou komisí vypracovat pravidla fóra a pravidla moderace v souladu s přáními fóra obsaženými v tomto usnesení. Tato pravidla ať administrativní odbor předloží k posouzení republikovému výboru.
U6a
  • Do §1 ZřKO se vkládá nový odstavec (3), který zní:
   • (1) Celostátní fórum zřizuje (čl. 8(5)b St) moderátorskou komisi
  • Do ZřKO se vkládá nový §5a, který zní:
   • §5 Moderátorská komise píše: \\Moderátorská komise působí v oblasti moderování internetového fóra v souladu s jeho pravidly. Každý člen moderátorské komise je globálním moderátorem internetového fóra. Moderátorská komise dohlíží nad tím, zda moderace fór organizačních složek neporušuje pravidla fóra, a moderuje ostatní fóra.
  • § 5(2) ZřKO se mění tak, že nově zní:
   • (2) Administrativní odbor působí v oblasti vedení seznamu členů, moderování webové diskuse včetně administrace technických systémů strany a předsedání jednání na Internetu a vydává prováděcí vyhlášky k jednacímu řádu v prostředí Internetu s souladu s možnostmi technických zařízení strany.
 1. ukládá republikovému výboru vypracovat statut moderátorské komise tak, aby komise mohla nestranně a samostatně posuzovat porušení pravidel fóra.

U7

Návrh Petra Kopáče.

CF vyhovuje, že moderátoři fóra jsou jmenováni vedoucím AO.

Pořad

 1. Rozprava nad funkcí moderátorů
 2. Zřízení funkcí volených moderátorů
 3. Uložení vypracování vyplývajících předpisů
 4. Volba moderátorů

Zápis

Zahájení

11.1.2013 Bylo zahájeno jednání Vojtěchem Pikalem a předložen návrh pořadu.

13.1.2013 Hlasování o změně předsedajícího a předsedání 15.1. převzal Ondřej Kallasch

Pořad

15.1.2013 byla na návrh Josefa Úlehly otevřena rozprava o pořadu jednání.

15.1.2013 Návrh Jakuba Michálka na vypuštění všech bodů pořadu jednání.

15.1.2013 Návrh Michala Wagnera na odročení jednání. 15.1.2013 Stažení návrhu.

15.1.2013 Návrh Jana Podhajského na přerušení jednání do zasedání RV v Brně.

15.1.2013 Návrh Josefa Úlehly na předřezení dvou bodů do pořadu jednání:

 1. Stav České pirátské strany
 2. Síťové prostředí České pirátské strany

16.1.2013 Zahájeno hlasování o předložených návrzích

Návrh předkladatelvýsledek
Vypuštění všech bodů pořadu jednání Jakub Michálek neprošel
Přerušení jednání do zasedání RVJan Podhajskýneprošel
Přidání dvou bodu do pořadu jednáníJosef Úlehla neprošel

Rozprava nad funkcí moderátorů

17.1.2013 Zahájená rozprava

19.1.2013 Návrh usnesení Josefa Úlehly (Návrh U1)

22.1.2013 Návrh usnesení Tomáše Klapky (Návrh U2)

23.1.2013 Návrh doplnění usnesení Petra Kopáče (Navrh A)

4.2.2013 Návrh usnesení Michala Wagnera (Navrh X). Ten byl poté stažen.

4.2.2013 Návrh usnesení Petra Vilety (U3)

4.2.2013 Návrh https://forum.pirati.cz/celostatni-forum-f477/cf-4-2013-hlavni-moderator-jako-volena-funkce-t15207-100.html#p195558 od Martina Brože (U4)

4.2.2013 pozměnující návrh usnesení Petra Vilety od Vojtěcha Pikala (U3_1)

4.2.2013 Přijetí a přepracování usnesení Petra Vilety (U3a)

5.2.2013 úprava návrhu Tomáše Klapky

8.2.2013 Vyhlášení datumu hlasování o návrzích na 10.2.

10.2.2013 1. kolo hlasování o předložených návrzích usnesení

Výsledek 1. kola

Navrhovatel výsledek odkaz na usnesení
Josef Úlehla prošel U1
Tomáš Klapka neprošel U2
Petr Vileta prošel U3a
Petr Kopáč prošel A
Martin Brož neprošel U4

13.2.2013 Vyhlášení 2. kola hlasování na 15.2.

14.2.2013 Předložen vzor usnesení od Jakuba Michálka (U5)

14.2.2013 Stažení původního návrhu a převzetí vzorového návrhu za svůj od Petra Vilety. (U5)

14.2.2013 Odvolání uvedéného data 2. kola volby usnesení a zahájení rozpravy před 2. kolem a návrh podrobit nový návrh Petra Vilety stejnému hlasování jako předchozí.

18.2.2013 Snaha u sjednocení návrhu usnesení. Viz Návrh U5.

21.2. 2013 Návrh Petra Kopače na ukončení rozpravy dokud nevrhovatel nepředloží vlastní návrh usnesení. 22.2. bylo k tomuto návrhu zahájeno procedurální hlasování. Návrh byl schválen. Ukončení rozpravy bylo poté namítnuto a tato námitka byla přijata, bylo vyhlášeno nové termín ukončení rozpravy na 26.2. Hlasování bylo opakováno a rozprava opět ukončena a navrhovatel Vojt2ch Pikal vyzván k předložení návrhu usnesení.

17.3. předložil Vojtěch Pikal návrh usnesení. (U6) Termín hlasování o tomto byl vyhlášen na 23.3. 2013.

17.3. Jakub Michálek předložil komplexní pozměňující návrh. (U6a) Termín hlasování o tomto pozměňovacím návrhu byl vyhlášen na 20.3.

19.3. podal Michal Wagner serii procedurálních návrhů.

Petr Kopáč předložil nový návrh (U7). Návrh byl následně 21.3. stažen.

20.3. bylo zahájeno hlasování o pozměňujícím návrhu Jakuba Michálka (U6a)

Hlasování o pozměňujícím návrhu (pozměňující návrh U6a)

 • 36 PRO
 • 6 PROTI
 • 12 se zdrželo

Návrh byl přijat.

Proti hlasování podal Michal Wagner námitku.

22.3. odstupuje Ondřej Kallasch jako předsedající a Michal Wagner předsedání přebírá. Následně Vojtěch Pikal předložil serii procedurálních návrhů.

Následně bylo vyhlášeno konsensuální procedurální hlasování o ukončení jednání. Josef Úlehla vystoupil PROTI. Sčítané procedurální hlasování bylo vyhlášeno.

Hlasování o ukončení jednání (procedurální hlasování)

 • 10 PRO
 • 3 PROTI
 • nikdo se nezdržel

Návrh byl přijat.

24.3. bylo jednání ukončeno.

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.