• @predsedajici has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Výroční finanční zpráva a doplňující volba kontrolní komise

Usnesení

Celostátní fórum se usneslo na následujícím:

 • Celostátní fórum schvaluje výroční finanční zprávu České pirátské strany za rok 2011.
 • Celostátní fórum volí ke dni 13. května 2012 kontrolní komisi ve složení Jiří Rezek, Václav Málek, Ing. Petros Michailidis, Adam Zábranský, Karel Fuzik.
 • Celostátní fórum mění Jednací řád celostátního fóra následovně:
  1. K §4 JdŘ se přidává odstavec 4, který zní:
   „Po uvolnění funkce volené celostátním fórem se jednání svolá neprodleně. Pokud lze však uvolnění očekávat, svolá se jednání nejpozději měsíc před očekávaným uvolněním.“
  2. V §26 JdŘ se slova „30 dnů od okamžiku, kdy se předpisy předvídaná funkce volená celostátním fórem uvolnila“ nahrazují slovy „dvou týdnů od termínu pro svolání jednání (§4(4) JdŘ)“.
  3. Přidává se §34a JdŘ, který zní:
   §34a Návrhy na změnu stanov
   (1) Jednání o návrzích na změnu stanov, které nebyly zveřejněny alespoň 30 dní před prvním dnem zasedání, je nepřípustné.
   (2) Celostátní fórum se na zasedání zabývá pouze těmi návrhy na změnu stanov, o jejichž projednání požádala alespoň pětina členů strany.
  4. Vypouští [se] §29(5) JdŘ a následující odstavce se patřičně přečíslují.

Zápis

Schválení finanční výroční zprávy za rok 2011

Celostátní fórum se usneslo 28.3. 2012 následujícím:

Celostátní fórum schvaluje výroční finanční zprávu České pirátské strany za rok 2011.

Volba kontrolní komise

Fórum bylo původně svoláno za účelem doplňující volby kontrolní komise. Během rozpravy však došlo ke kolektivní rezignaci tohoto orgánu.

Kandidáti

Na členy nové kontrolní komise kandidovali Jiří Rezek, Jakub Danel, Václav Málek, Bohdan Svorník, Karel Fuzík, Adam Zábranský a Petros Michailidis.

Počet členů

Byly předloženy návrhy, aby komise měla 3, 5 nebo 7 členů. Vybrán byl návrh na 5 členů.

Volba

Celostátní fórum volí ke dni 13. května 2012 kontrolní komisi ve složení Jiří Rezek, Václav Málek, Ing. Petros Michailidis, Adam Zábranský, Karel Fuzik.

Kandidáti byly zvoleni již v 1. kole.

Změna Jednacího a volebního řádu celostátního fóra

Tento bod byl zařazen dodatečně. V rozpravě byly předloženy tři vzájemně nerozporné návrhy na úpravu jednacího řádu, které byly projednávány odděleně

Původní návrh předložil Petr Vileta, alternativní návrh úpravy předložil Jakub Michálek.

Výběr návrhu

V hlasování byl vybrán alternativní návrh J. Michálka.

Hlasování návrhu

Návrh byl celostátním fórem schválen 18.5. 2012.

Celostátní fórum se usneslo takto:
 1. K §4 JdŘ se přidává odstavec 4, který zní:
  „Po uvolnění funkce volené celostátním fórem se jednání svolá neprodleně. Pokud lze však uvolnění očekávat, svolá se jednání nejpozději měsíc před očekávaným uvolněním.“
 2. V §26 JdŘ se slova „30 dnů od okamžiku, kdy se předpisy předvídaná funkce volená celostátním fórem uvolnila“ nahrazují slovy „dvou týdnů od termínu pro svolání jednání (§4(4) JdŘ)“.

Původní návrh předložil Karel Fuzík, alternativní návrh úpravy předložil Tomáš Vymazal.

Výběr návrhu

V hlasování byl vybrán alternativní návrh T. Vymazala.

Hlasování návrhu

Návrh byl celostátním fórem schválen 18.5. 2012 většinou 46 hlasů PRO návrh z 72 odevzdaných.

Celostátní fórum se usneslo takto:

Celostátní fórum vypouští §29 (5) jednacího a volebního řádu celostátního fóra a následující odstavce se patřičně přečíslují.

Návrh předložil Jakub Michálek.

Hlasování návrhu

Návrh byl celostátním fórem schválen 15.5. 2012.

Celostátní fórum se usneslo takto:

Do jednacího a volebního řádu se přidává §34a, který zní:

§34a Návrhy na změnu stanov

 1. Jednání o návrzích na změnu stanov, které nebyly zveřejněny alespoň 30 dní před prvním dnem zasedání, je nepřípustné.
 2. Celostátní fórum se na zasedání zabývá pouze těmi návrhy na změnu stanov, o jejichž projednání požádala alespoň pětina členů strany.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.