• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Předsedající má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Logotyp

Internetové jednání celostátního fóra ve věci Logotypu a Grafického manuálu probíhalo na internetovm fóru strany od 26.7. 2012 do 22.3.2013.

Seznam členů obsahoval při svolání 223 členů. Jednání předsedal Vojtěch Pikal a Michal Wagner. Jako zapisovatel byl vybrán Lukáš Nový, jako ověřovatel Petr Stehlík. Sčítání zajišťoval hlasovací systém technického odboru, volební komise působila ve složení Martin Švadlenka, Zdeněk Štěpánek, Tomáš Fuksa, Jan Widerlechner a Žaneta Studeníková.

Usnesení

Schválení Logotypu

Nic nebylo přijato

Možnost použití logotypu bez podtisku

Logotyp se doplňuje takto:

 1. Doplňuje se bod (3.), který zní:
  • 3. Je přípustné použití schváleného logotypu bez podtisku, v případech, kdy je logotyp dostatečně ohraničen jinak, například na vlajkách.

Změna Grafického manuálu

Pořad

 1. Schválení logotypu
 2. Změna grafického manuálu
 3. Možnost používání logotypu bez podtisku

Zápis

Jednání bylo svoláno 26.7.2012 předsedajícím Vojtěchem Pikalem na žádost mediálního odboru.

27.7. Jakub Michálek jako zpravodaj předložil návrh pořadu jednání:
Návrh pořadu

 • 1. Projednání logotypu (první 2 návrhy z veřejné soutěže nebo neschvalovat)
 • 2. Změna grafického manuálu (vypuštění některých omezení) ten byl konsenzem schválen

Tento byl konsenzem **schválen** 3.8.

Projednání logotypu

Předložen Jakubem Michálkem za mediální odbor. Autor Václav Urban.

logotyp_na_bile.jpg

více použití zde.

Návrh je předkladatelem upraven o ohraničení při aplikavi na bílé nebo černé pozadí.

Návrh byl vybrán jako předloha v procedurálním hlasování.

Předložen Jakubem Michálkem za mediální odbor. Autor Václav Urban.

Návrh nebyl vybrán jako předloha v procedurálním hlasování.

Návrh byl následně doplněn a dopracován mediálním odborem. Součástí doplnění bylo nepovinné umožnění umístění adresy z domény pirati.cz do logotypu. viz https://www.pirati.cz/mo/grafika/logotyp

K návrhu byl předložen Petrem Viletou pozměňující návrh, který navrhoval odstranit možnost umístění adresy do logotypu. Tento pozměňující návrh byl posléze stažen.

Odmítnutí logotypů a návrat k původnímu tříbarevnému logu. Předložen Petrem Bajgarem

Vyřazen předsedajícím jako mimo pořad jednání.

Návrh usnesení předložený zpravodajem Jakubem Michálkem.

1) Celostátní fórum konstatuje, že republikové předsednictvo nesplnilo úkol předložit návrh logotypu.

Návrh usnesení předložený zpravodajem Jakubem Michálkem.

2) Celostátní fórum schvaluje logotyp.

Schvalovaný logotyp je dán předchozím schválením návrhu.

Alternativní návrh usnesení k návrhu II. předložený Petrem Bajgarem.

1. Celostátní fórum schvaluje návrat k trikolorovému logu s nápisem Česká pirátská strana vepsaném do rozdělené kružnice.
2. Celostátní fórum ruší grafický manuál.

Bylo hlasováno o připustnosti tohoto návrhu, kde návrh prošel jako přípustný.

Bylo hlasováno o konsensuálním zamítnutí tohoto návrhu, kterýžto návrh neuspěl.

Později Petr Bajgar svůj návrh doplnil o druhé ustanovení.

Alternativní návrh usnesení k II. návrhu předložený Václavem Málkem.

Celostátní fórum schvaluje logotyp předložený Václavem Málkem. graficky_manual_uziti_logotypu.pdf

Alternativní návrh usnesení k II. předložený Martinem Kučerou.

Celostátní fórum stanovuje tento postup pro výběr logotypu:

 1. Mediální odbor osloví autory původních návrhů a požádá je o jejich dopracování, zejména co se týče použití navrženého logotypu na podkladu jiné než bílé barvy.
 2. Republikové předsednictvo ve spolupráci s nezávislými odborníky na grafiku z těchto návrhů několik vybere. Tyto návrhy předloží CF společně s vyjádřeními dotyčných odborníků.
 3. Celostátní fórum vybere jeden z předložených návrhů.

Alternativní návrh usnesení předložila Dominika Michailidu.

Celostátní fórum stanovuje tento postup pro výběr logotypu:

 1. CF stanoví termín do nějž je možno předkládat mu návrhy logotypu podle jasných a přesně definovaných kritérií.
 2. Z návrhů, které splní dané podmínky CF vybere jeden losem a schválí.

Zápis jednání

3.8. Jakub Michálek přednesl úvodní slovo a představil dva návrhy logotypu od Mediálního odboru. (Návrh A a návrh B)

Následně Petr Bajgar navrhnul nepřijímat žádný z původních logotypů a vrátit se ke starému tříbarevnému logu. (Návrh C) Filip Krška vyzval republikové předsednictvo aby v souladu s dříve uloženým úkolem předložilo vlastní návrh.

3.8. předložil předsedající návrh procedurálního postupu, jímž bude logotyp schvalován, a vyřadil Návrh C jako mimo pořad jednání. 7.8. tuto proceduru upřesnil a vyhlásil termín pro předložená návrhů logotypu do 14.8. s tím že hlasování o výběru předlohy začne 16.8. v 18:00 a potrvá 48 hodin.

12.8. předložil zpravodaj Jakub Michálek návrhy usnesení k tomuto bodu (návrh I. a návrh II.) a doplnil návrh A o ohraničení při provedení na bílem či černém podkladě. Sloučení návrhů usnesení do jednoho hlasování zpravodaj odmítl.

16.8. bylo zahájeno hlasování o výběru předlohy. Dále předsedající vyhlásil termín hlasování o 1. usnesení (návrh I.) na 20.8.

Hlasování o výběru logotypu (procedurální hlasování)

 • hlasovalo 23 hlasujícíh, celkem odevzdáno 69 hlasů
 • návrh A - 42 hlasů
 • návrh B - 15 hlasů
 • zdrželo se 12

Návrh A byl vybrán absolutní většinou.

19.8. zpravodaj předložil doplněnou verzi vybraného návrhu A. Součástí doplnění bylo volitelné přidání internetové adresy z domény pirati.cz do logotypu.

20.8. předložil Petr Vileta návrh toto umístění adresy do logotypu nedovolit. (Pozměňující návrh).

20.8. také Petr Bajgar znovu předložil návrh loga s trikolórou. (Návrh III.)

Následně Tomáš Vymazal navrhnul zamítnout předložený návrh Petra Bajgara (Návrh III.) i návrh mediálního odboru (Návrh A, potažmo návrh II.) Bylo vyhlášeno procedurální konsensuální hlasování o zamítnutí návrhu III. PROTI zamítnutí se vyslovily Petr Vileta a Jiří Kadeřávek sen., návrh tedy konsensem schválen nebyl.

Mezi tím 20.8. bylo vyhlášeno hlasování o usnesení o nesplnění uloženého úkolu (Návrh I.)

Hlasování o nesplnění úkolu předsednictvem (věcné hlasování)
Celostátní fórum konstatuje, že republikové předsednictvo nesplnilo úkol předložit návrh logotypu.

 • Hlasovalo 42 hlasujících
 • PRO - 13
 • PROTI - 6
 • zdrželo se 26

Návrh nebyl přijat absolutní většinou hlasujících.

Během hlasování vyslovily Filip Krška a Marcel Kolaja námitky k tomuto hlasování - zejména chybějící oznámení, rozpravu, důvodovou zprávu či pochybnost k pravomoci celostátního fóra takové usnesení příjmout.


Proti samotné přípustnosti alternativního návrhu Petra Bajgara (Návrh III.) předložil 21.8. námitku Václav Málek, tato námitka byla bezprostředně řešena vyhlášením procedurálního hlasováním o správnosti procedury , tedy o přípustnosti návrhu Petra Bajgara.

Hlasování o přípustnosti alternativního návrhu P. Bajgara (procedurální hlasování o správnosti procedury)

 • 49 hlasujících
 • PRO připuštění 21
 • PROTI připuštění 18
 • zdrželo se 10

Návrh byl schválen, alternativní návrh III. je považován za přípustný.

Součástí námitky Václava Málka bylo podmíněné předložení dalšího alternativního návrhu. Václav Málek byl vyzván, aby tento případně předložil samostatně novým příspěvkem.

Vyhlášený výsledek tohoto hlasování byl 23.8. namítnut Marcelem Kolajou kvůli definice (prosté) většiny. Při diskuzi bylo zjištěno, že předsedající měl na myslí většinu relativní. Bylo rozhodnuto námitku vyřešit opakovaným hlasováním.


Následně byl vyhlášen termín pro procedurální hlasování o zamítnutí usnesení (zamítnutí návrhů II. a III.) předložená Tomášem Vymazalem na 27.8. Předsedající dále vyhlásil termín pro předkládání pozměňujících návrhů k vybrané předloze (Návrh A) do 28.8. s tím, že hlasování o těchto návrzích proběhne od 29.8.

21.8. předložil Martin Kučera další alternativní návrh usnesení (Návrh V.)

22.8. stáhl Petr Vileta svůj pozměňující návrh k návrhu A.

22.8. také Václav Málek předložil dříve avizovaný alternativní návrh (Navrh IV.)

23.8. doplnil Petr Bajgar svůj návrh o ustanovení o zrušní grafického manuálu. 24.8. upřesnil Tomáš Vymazal, že navrhuje zamítnutí vybrané předlohy navrhnuté MO (návrh A), nikoliv celého usnesení (Návrh II.)

Následně předložila Dominika Michailidu alternativná návrh způsobu výběru logotypu losem (Návrh VI.). Tento byl téměř bezprostředně stažen.


Poté bylo 25. a 26.8. jednání přerušeno z důvodu zasedání celostátního fóra. Na zasedání celostátního fóra byl problém Logotypu zařazen na druhý jednací den, projednán a rozhodnut.


Jednání bylo 27.8. obnoveno. Bod jednání „Schválení logotypu“ byl uzavřen pro vyčerpání. Vše bylo řádně vyřešeno na zasedání. Byl otevřen druhý bod jednání „Změna grafického manuálu“.

Projednání grafického manuálu

Zápis jednání

Zpravodajem byl 6.9. předsedajícím ustanoven Mikuláš Ferjenčík.


9.6. bylo předsedajícím navrženo odročit do 20.10. a k tomuto vyhlášeno konsensuální hlasování. Jakub Michálek vystoupil PROTI odročení.


Poté navrhl Petr Vyleta vyhlásit přestávku do 14.10. 2012. I k tomuto bylo vyhlášeno procedurální konsensuální hlasování. 10.9. proti přestávce vystoupil Ondřej Kotas. 12.9. bylo o přestávce vyhlášeno sčítané hlasování.

Vyhlášení přestávky do 14. října (procedurální hlasování)

 • 29 hlasujících
 • 15 PRO
 • 6 PROTI
 • 8 se zdrželo

Návrh na přestávku byl schválen a přestávka vyhlášena.

15.10. byla pžestávka ukončena.


14.10. se jako nový zpravodaj přihlásila nová vedoucí mediálního odboru - Dana Kozlová.


19.1. 2013 předložil Josef Ulehla návrh usnesení. Předsedajcí toto usnesení jako zcela nesouvysející s bodem či tématem jednání odmítl.

23.1. 2013 navrhnul Karel Bílek zařazení dalšího bodu - Jednotná barva v pirátské propagaci a grafice. Následně Josef Úlehla trval na projednání/hlasování svého návrhu. 24.1. zaregistroval předsedající oba návrhy na změnu pořadu a připojil vlastní návrh na doplnění pořadu - Možnost používání logotypu bez podtisku. (viz.) Následně byla vyhlášena tři procedurální hlasování o doplnění pořadu jednání.

Doplnění pořadu o bod jednotná barva v pirátské propagaci a grafice (vyjímečné procedurální hlasování)
Hlasovalo se absolutní většinou

 • Hlasovalo 58 hlasujících
 • PRO 27
 • PROTI 19
 • zdrželo se 12

Návrh nebyl přijat.

Doplnění pořadu o bod něco je špatně (vyjímečné procedurální hlasování)
Hlasovalo se absolutní většinou

 • Hlasovalo 60 hlasujících
 • PRO 19
 • PROTI 29
 • zdrželo se 12

Návrh nebyl přijat.

Doplnění pořadu o bod Možnost používání logotypu bez podtisku (vyjímečné procedurální hlasování)
Hlasovalo se absolutní většinou

 • Hlasovalo 55 hlasujících
 • PRO 43
 • PROTI 6
 • zdrželo se 6

Návrh byl přijat.

Předsedající 25.1. 2013 vyhlásil výsledky procedurálních hlasování a nový doplněný pořad jednání. Vyhledem k situaci na jednání předsedající navrhnul prozatím odročit projednávání bodu 2. Změna grafického manuálu a věnovat se novému bodu 3. Možnost používání logotypu bez podtisku, o tomto návrhu nechal konsenzuálně hlasovat. Tento návrh byl 27.1. 2013 schválen.

Projednání Možnosti používání logotypu bez podtisku

Návrh předložený autorem Václavem Urbanem.

Celostátní fórum rozhoduje do grafického manuálu zapracovat následující ustanovení:

 • Je přípustné použití schváleného logotypu bez podtisku. V některých případech je to dokonce žádoucí, například na vlajkách. U logotypu jsou přípustné drobné odborně provedené grafické úpravy, tzv. tuning. Je například přípustné používat v kampaních barevný podtisk namísto černobílého, 3D efekt apod

Předsedající návrh prohlásil za nehlasovatelný pro nepřítomnost navrhovatele.

Alternativní návrh předložený Martinem Brožem.

CF se usneslo na tom, ze pouhych 817 clenu pri hlasovani na zasedani vyslovilo s navrzenym logotypem souhlas, coz je vysmech vsem demokratickym principum, vsem zbyvajicim clenum a soucasne i zdravemu rozumu a proto rusi soucasny logotyp „autodraha“ jako oficialni stranicky symbol a navrhuje proceduru prijeti logotypu zacit od zacatku a to novym jednanim CF.

Návrh byl navrhovatelem opraven podle připomínek Mikuláše Ferjenčíka.

Návrh byl poté odmítnut předsedajícím jako nehlasovatelný.

Alternativní návrh předložil Vojtěch Pikal.

V Logotypu se doplňují body (3.) a (4.), které zní:

 • 3. Je přípustné použití schváleného logotypu bez podtisku, v případech, kdy je logotyp dostatečně ohraničen jinak, například na vlajkách.
 • 4. U logotypu jsou přípustné drobné odborně provedené grafické úpravy, tzv. tuning. Je například přípustné používat v kampaních barevný podtisk namísto černobílého, 3D efekt apod.

K návrhu předložil navrhovatel pozměňující návrh vypustit druhý bod. Pozměňující návrh byl v procedurálním hlasování přijat.

Po přijetí návrhu byla předloha upravena na nové znění;

Logotyp se doplňuje takto:

 1. Doplňuje se bod (3.), který zní:
  • 3. Je přípustné použití schváleného logotypu bez podtisku, v případech, kdy je logotyp dostatečně ohraničen jinak, například na vlajkách.

Návrh usnesení který doplnil předsedajcí.

 1. Celostátní fórum Pirátské strany schvaluje navrhovanou předlohu.
 2. Usnesení je platné od vyhlášení.

Usnesení bylo schváleno.

Zápis jednání

Úvodní slovo přednesl a návrh předložil (Návrh 1.) 28.1. Václav Urban.

10.2. 2013 předložil Vojtěch Pikal alternativní/pozměňující návrh.

Následně předložil vlastní návrh usnesení Martin Brož. (Návrh 2.) K věcné správnosti návrhu vyslovil námitky Mikuláš Ferjenčík a Martin Brož tyto přijal za své.

19.2. 2013 předal Vojtěch Pikal jako předsedající předsedání Michalu Wagnerovi.

21.2. předsedající odmítl návrh Martina Brože (Návrh 2.) jako nehlasovatelný a vyhlásil termín ukončení rozpravy a zahájení hlasování na 24.3.

Následně Vojtěch Pikal znovu předložil svůj návrh na úpravu Logotypu. (Návrh 3.) Současně předložil pozměňující návrh k tomuto návrhu - vypustit druhý bod.

24.2. ukončil předsedající rozpravu, prohlásil návrh Václava Urbana (Návrh. 1) za nehlasovatelný pro nepřítomnost navrhovatele a vyhlásil hlasování o pozměňujícím návrhu a termín věcného hlasování posunul na 27.2. 2013.

Hlasování o vypuštění 2. bodu předlohy(procedurální hlasování o pozměňujícím návrhu)

 • celkem hlasovalo 34
 • 14 PRO
 • 10 PROTI
 • 10 se zdrželo

Návrh byl schválen.

Předsedající poté doplnil návrh usnesení, které Vojtěch Pikal přijal za své. (Návrh (a))


Dále Vojtěch Pikal navrhl doplnit na pořad jednání nový bod Symboly Pirátské strany a vyrovnání se s grafickým manuálem. Proti změně pořadu jednání se vyslovil Jakub Michálek. Návrhem na další změnu pořadu jednání se předsedající odmítl zabývat.


27.2. 2013 zahájil předsedající věcné hlasování o změně logotypu.

Schválení užití logotypu bez podtisku (věcné hlasování)

 • 69 hlasujících
 • 58 PRO
 • 3 PROTI
 • 8 se zdrželo

Usnesení bylo přijato.

Tím byl bod Možnost používání logotypu bez podtisku vyčerpán a předsedající jej ukončil.

Projednání grafického manuálu podruhé

Zápis jednání

Po projednání změny logotypu se jednání 2.3. 2013 vrátilo k druhému bodu jednání - Změna grafického manuálu. Termín pro ukončení rozpravy byl vyhlášen na 6.3. 4.3. byl zpravodajem znovu ustanoven Mikuláš Ferjenčík.


9.3. vyhlásil předsedající přestávku do 16.3. 22.3. 2013 předsedající jednání pro neaktivitu předkladatele a vyčerpání ukončil.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.