• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Komunální volby 2010

Název: Volby do zastupitelstev obcí
Termín: 15. a 16. října 2010

Kandidátní listiny

Harmonogram

den osoba úkon
22.7.2010 pověřený obecní úřad zveřejnění přehledu registračních úřadů ve svém územním obvodu na úřední desce
10.8.2010 volební strana podání kandidátní listiny registračnímu úřadu (do 16 hodin)
16.8.2010 volební strana možnost doplňovat další kandidáty na kandidátní listině nebo měnit jejich pořadí
23.8.2010 volební strana odstranění závad na kandidátních listinách
15.9.2010 volební strana delegování zástupců do okrskové volební komise
13.10.2010 kandidát možnost kandidátů vzdát se písemně své kandidatury

Volební strany

Subjekty oprávněné kandidovat ve volbách do zastupitelstev obcí jsou tzv. volební strany, konkr.

  • politické strany a politická hnutí,
  • koalice politických stran, sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů,1)
  • nezávislí kandidáti,
  • sdružení nezávislých kandidátů.2)

Pokud kandidátní listinu nepodává politická strana, vyžaduje se petice!

Kandidáti

Aby mohli být kandidáti za členy zastupitelstva obce zvoleni, musí splňovat

  • podmínku volitelnosti, tedy musí nejpozději v den voleb dosáhnout věku 18 let,
  • nejpozději v den voleb musí získat trvalé bydliště v obci, ve které do zastupitelstva obce kandidují a
  • musí se jednat o státní občany České republiky, případně o státní občany jiného státu, jimž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (státní občané členských zemí Evropské unie).

Kandidátní listina

Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jim být osoba mladší 18 let, osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo kandidát.

Prohlášení kandidáta

Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, (tj. svoji úplnou adresu) a datum narození (§ 22 odst. 3 zákona o volbách).

Počet kandidátů

Počet kandidátů na kandidátní listině je limitován počtem členů volených do příslušného zastupitelstva obce. Pouze v případě, má-li se v obci volit 7 a méně členů zastupitelstva, může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů. Volí-li se tedy zastupitelstvo obce např. o 7 členech, lze uvést na kandidátní listinu maximálně 9 kandidátů, v případě zastupitelstva obce o 6 členech, pak 8 kandidátů, zastupitelstva obce o 5 členech, 6 kandidátů.

Počet členů zastupitelstva obce na každé volební období stanoví zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí (§ 67 zákona o obcích) a oznámí to na úřední desce obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení (§ 68 odst. 2 zákona o obcích), tj. 83 dny přede dnem voleb.

Podávání kandidátních listin

Volební strany předají podle kandidátní listinu nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce do 16.00 hodin registračnímu úřadu. V uvedené lhůtě je třeba, aby byla kandidátní listina již registračnímu úřadu doručena, nestačí tedy např. její předání k poštovní přepravě. Lhůty podle zákona o volbách, nelze prodloužit, ani prominout jejich zmeškání.

Registračním úřadem je pro účely voleb do zastupitelstev obcí obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad.

1) Koalice politických stran a politických hnutí, stejně jako sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů je uskupení vzniklé dohodou zúčastněných subjektů pro určité volby, vyjádřené podpisem statutárních zástupců politické strany nebo politického hnutí, které kandidátní listinu podávají.
2) sdružení nezávislých kandidátů není občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů; nemá postavení právnické osoby, které po splnění podmínek pro své konstituování získá občanské sdružení registrací u Ministerstva vnitra.Sdružení nezávislých kandidátů je neformálním uskupením, nikde neregistrovaným, na rozdíl od politických stran a politických hnutí (viz. výše). Sdružení nezávislých kandidátů je volební stranou ad hoc, tj. jen pro volby, ve kterých kandiduje.
© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.