• @cen_zo has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Obsah

Společný program Pirátských stran pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014

Předmluva

Dnešní Evropská unie jako nadnárodní instituce je spíše projektem členských států než svých občanů.

Piráti věří, že Evropa by měla být organizována ve společném zájmu jak členských států, tak všech jejích občanů.

Piráti v Evropské unii se shodli na přijetí tohoto společného programu a usilují o naplnění svých vizí pro EU.

Demokratický deficit v Evropské unii existuje již od jejího vzniku a v průběhu integračního procesu nebyl uspokojivě vyřešen.

Důležitým cílem všech Pirátů je vybudovat pro Evropskou unii pevné demokratické základy. K dosažení tohoto cíle je třeba zajistit, aby politické procesy byly přívětivější k občanům. Společně musíme podpořit rozvoj společného evropského prostoru pro kulturu, politiku i společnost a chránit bohaté a rozmanité kultury, které již v Unii existují.

Evropská unie musí dostát vlastnímu principu subsidiarity. Rozhodnutí by se neměla přijímat na úrovni EU, pokud je lze lépe řešit na národní, regionální či lokální úrovni. Rovnocenný a snadný přístup ke komunikaci a informovaní občané jsou základními předpoklady pro legitimní demokratická rozhodování. Politickým rozhodnutím na úrovni Evropské unie by měly předcházet debaty napříč Evropou, které umožní adekvátní účast všech.

Piráti pevně věří, že všichni lidé mají právo na spravedlivé a rovné zacházení. Je nezbytné, aby společnost respektovala práva menšin. Postavíme se proti diskriminaci jakéhokoliv druhu a budeme čelit hnutím jednajícím proti lidským právům.

Internet jako médium komunikace nabízí bezpočet možností pro politický rozvoj překonávajících jednosměrnou komunikaci shora dolů. Piráti tudíž budou odhodlaně hájit svobodu Internetu na evropské úrovni i v globálním měřítku.

Občanská participace a otevřený stát

Add-On demokracie pro Evropu

Piráti požadují sepsání nové smlouvy o Evropské unii s cílem vyjasnit a nahradit stávající smlouvy a naplnit potřebu demokratické reformy uvnitř Unie, pod podmínkou, že to bude schváleno občany Unie v referendu.

Stávajícímu zákonodárnému procesu EU dominuje moc výkonná (Evropská komise) na úkor zákonodárné (Evropský parlament). Piráti požadují úpravu dělby moci evropských institucí ve prospěch zákonodárné moci.

Odstranění nespravedlivých bariér pro účast na politice

Piráti chtějí, aby občané měli možnost se více a přímo zapojit do politické diskuse a rozhodovacího procesu, a to jak individuálně, tak kolektivně. Proto požadujeme odstranění nepřiměřených překážek účasti nových politických stran ve volbách, jako je například požadavek sesbírání přemrštěného množství podpisů.

Transparentnost

Zveřejnění vlivů na politická rozhodnutí

Piráti za účelem ochrany demokratického procesu a transparentního rozhodování požadují zveřejňování vlivu zájmových skupin a lobbistů na politická rozhodnutí.

Zákon na ochranu whistleblowerů

Piráti prosazují celkové a komplexní právní úpravy na ochranu těch osob, které odhalí informace ve veřejném zájmu; například případy korupce, insider trading nebo porušení lidských práv („whistlebloweři“) .

Transparentnost veřejného sektoru

Veřejný sektor, včetně soukromých subjektů vykonávajících činnost jménem veřejné instituce, musí být transparentní. Piráti věří, že jedním ze základních práv občanů je i nahlížet do veškerých smluv a peněžních toků souvisejících s plněním projektů a služeb veřejného sektoru nebo vlády, aniž by k tomu byl potřeba nějaký konkrétní důvod.

Ochrana soukromí a občanská práva

Ochrana dat, sledování

Bezpečnost ve svobodě

Rozšíření občanských práv a ochrana svobody je hlavní motivací Pirátů.

Nezákonná a nepřiměřená šmírovací opatření, která na nás uvalují jak cizí, tak domácí vlády, ať už jako odpověď na terorismus či na jiná nebezpečí, představují závažnou hrozbu. Je třeba okamžitě podniknout kroky k opětovnému nastolení rovnováhy a obnovení našeho soukromí.

Zajištění soukromí každému jednotlivci

Evropané mohou být hrdí na svou historii boje o základní práva a svobody.

V zájmu zachování našich práv a svobod a zajištění efektivní práce policie a soudů Piráti požadují, aby shromažďování dat a sledování bylo zaměřeno pouze na lidi, kteří jsou podezřelí ze spáchání trestného činu nebo jeho přípravy, a to pouze se souhlasem a dohledem soudu.

Odpovídající ochrana před kriminalitou je důležitou povinností státu. Musíme zajistit, aby byla tato povinnost naplňována prostřednictvím rozumné a racionální bezpečnostní politiky podložené vědeckými závěry.

Chceme zastavit automatický rutinní plošný sběr dat a jejich uchovávání a propojování.

Každý, kdo byl státem sledován, by o této skutečnosti měl být ve stanovené lhůtě informován, aby se předešlo zneužití.

Piráti chtějí zrušit evropskou směrnici o uchovávání telekomunikačních údajů

Každý musí mít právo vědět, jakými pravidly se řídí shromažďování osobních údajů, jaká je maximální doba uchovávání údajů a jak se s nimi dále nakládá.

Piráti odmítají výměnu jakýchkoliv osobních údajů uvnitř i mimo EU, pokud k tomu není vážný důvod. To zahrnuje poskytování cestovních a platebních údajů třetím zemím, například USA, navrhovaný Evropský systém kontroly hranic „Eurosur“ a vzájemnou výměnu dat z národních policejních databází. Poskytování osobních údajů zemím, které základní lidská práva nechrání dostatečně účinně, musí být zakázáno.

Piráti odmítají povinné zavádění monitorovacích přístrojů, například tzv. inteligentních elektroměrů.

Piráti chtějí prosadit přísné standardy pro jakékoliv systémy, které automaticky zpracovávají osobní či soukromé informace (např. systémy řízení přístupu), a v podstatě vynutit, aby tyto systémy měly otevřený zdrojový kód, veřejnou dokumentaci a kdokoliv mohl provést odbornou analýzu.

Systematické přehodnocení existujících sledovacích pravomocí a programů

Zákaz hromadného sledování

Veřejná prostranství jsou plná kamer, které sledují pohyb lidí a vozidel, rozpoznávají obličeje a propojují tyto informace, aniž by se někdo pozastavil nad potenciálním podkopáváním soukromí. Studie ukazují, že přítomnost kamer má minimální vliv na míru trestné činnosti; maximálně se kriminalita prostě přesouvá na jiná místa. Piráti podporují a ustanovili by jako prioritu, aby policisté místo monitorování kamerových záběrů hlídkovali v ulicích.

Zákaz elektronického špehování a shromažďování biometrických údajů

Rutinní kontroly nesmějí nepřiměřeně zasahovat do soukromí. Odmítáme elektronické „svlékací“ skenery kvůli jejich znevažujícímu vlivu na lidskou důstojnost, shromažďování komunikačního obsahu a metadat, analyzování soukromých údajů z elektronických přístrojů a jiné podobně invazivní postupy. Jsme proti sběru biometrických údajů nevinných občanů a jejich ukládání v centrálních databázích.

Zastavení nových šmírovacích plánů

Piráti chtějí zastavit postupné oklešťování občanských práv, které v poslední době dosáhlo obrovských rozměrů. K zajištění naší bezpečnosti nepotřebujeme nové zákony, ty současné stačí.

Zvláště odmítáme:

  • předávání a shromažďování údajů z elektronické evidence cestujících, kteří cestují uvnitř EU, sledovacími agenturami („EU PNR“)
  • automatické profilování lidí za účelem jejich rozdělení do rizikových kategorií („profilování“), či jinou hromadnou analýzu dat
  • dohodu mezi USA a EU o soukromých údajích zákazníků firem („safe harbour“)
"Razítko" dodržování lidských práv u nových bezpečnostních opatření

Piráti požadují, aby Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) systematicky přezkoumávala všechny současné i budoucí bezpečnostní programy EU. Přístup bezpečnostních agentur EU musí být zhodnocen na základě tvrdých faktů, aby se zabránilo negativním vedlejším dopadům, prozkoumaly se alternativy a zajistila se slučitelnost s našimi základními právy. Musíme zajistit, aby FRA měla dostatečné pravomoci tento úkol plnit.

Piráti prosazují moratorium na jakékoliv další zásahy bezpečnostních agentur EU do lidských práv ve jménu vnitřní bezpečnosti, dokud FRA nedokončí systematické přezkoumání jejich stávajících pravomocí.

Výzkum bezpečnostních systémů a monitorovací software

Piráti podporují financování výzkumu z rozpočtu EU, nicméně častá angažovanost vládních agentur ve sledovacích a filtrovacích programech jako INDECT a CleanIT ukazuje jasný záměr využít podobné technologie způsobem, který z nich dělá státem placené nástroje na oklešťování občanských práv. Proto tvrdíme, že EU nesmí financovat technologie, které omezují základní lidská práva.

Evropské nařízení o ochraně osobních údajů s vysokou úrovní ochrany

Připravované nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů by nemělo vést ke snížení standardů ochrany dat, ale musí posílit práva občanů ve všech zemích Evropy. Firmy působící v EU nesmějí mít možnost uniknout důslednému dohledu a kontrole; například Facebook v Irsku nesmí mít možnost obcházet nařízení o ochraně osobních údajů.

Metadata vzniklá jako vedlejší produkt užívání složitých informačních systémů musí být také považována za osobní údaje. Musí existovat mechanismus pro vyžádání seznamu třetích stran, kterým byl poskytnut přístup k osobním údajům uživatele, a musí být srovnatelný s prostředkem, kterým byl předtím vyjádřen souhlas se zpracováním údajů. I když byl souhlas k předávání osobních údajů udělen, nesmí být dotčené osobě odepřen přístup k přehledu všech údajů, které byly poskytnuty některé třetí straně.

Využití osobních dat k obchodním účelům, reklamě nebo průzkumu trhu nebo veřejného mínění smí být dovoleno pouze s aktivním a informovaným souhlasem dotčené osoby.

Přímý přístup výzvědných služeb k osobním údajům a živé komunikaci evropských občanů i firem na internetu jasně dokazuje, že je třeba jednat na mezinárodní úrovni. V tomto ohledu chtějí Piráti přijmout opatření, která do budoucna zajistí ochranu osobních dat, soukromí občanů spolu s jejich právem na svobodný osobní rozvoj a také opatření, která zamezí průmyslové špionáži.

Zákaz bezdůvodného zjišťování totožnosti osob na veřejných prostranstvích

Piráti jsou proti tomu, aby byli občané povinni se legitimovat, pokud nejsou podezřelí ze spáchání trestného činu, zvláště pokud vykonávají své právo protestu či shromažďování. Když je možné zaměřit se na kohokoliv z davu při demonstraci nebo vyjadřování názorů, ohrožuje to svobodu projevu.

Uprchlická politika

Evropský přístup k uprchlíkům a udělování azylu musí být založen na uznání lidských práv a musí plně respektovat Ženevskou úmluvu o uprchlících a Úmluvu OSN o právech dítěte.

Evropská politika sousedství a rozvoje by měla být zaměřena na dlouhodobé zlepšování životních podmínek a rozvoj lidských práv ve všech partnerských zemích a oblastech. Odsuzujeme veškeré snahy vytvořit v Evropě represivní aparát na sledování a kontrolu.

Autorský zákon

Piráti chtějí spravedlivý a vyvážený autorský zákon zohledňující zájmy společnosti jako celku.

Usilujeme o zrušení informačních monopolů. Evropská unie podlehla řadě požadavků na zavedení informačních monopolů, které mají údajně sloužit jako motivace tvůrců a vynálezců k větší aktivitě. Ve skutečnosti však z monopolů těží pouze velké korporace, zatímco trh jako celek upadá. Toto selhání trhu se projevuje neustálou šikanou jednotlivců a malých a středně velkých firem kolektivními správci a nedostupností osiřelých děl pro společnost. Naším cílem je vytvořit prostředí, kde jde motivace něco tvořit ruku v ruce se svobodou informací.

Zlepšení veřejné dostupnosti informací, znalostí a kultury je nutným předpokladem pro společenský, technologický a ekonomický rozvoj naší společnosti. Piráti proto požadují, aby bylo kopírování, uchovávání, užívání a poskytování přístupu k literatuře a umělecké tvorbě pro nekomerční účely nejen legalizováno, ale i chráněno zákonem a aktivně podporováno. Každý bude mít možnost užívat si a sdílet naše kulturní dědictví beze strachu z žaloby či cenzury.

Komerční monopol udělovaný autorským zákonem by měl být zkrácen na rozumnou dobu. Vytváření odvozených děl musí být vždy povoleno, až na zákonem velice přesně specifikované výjimky, u nichž bude ponechán jen minimální prostor pro výklad.

Pro Internet coby komunikační médium by neměly existovat hranice. Piráti považují umělá omezení přístupu ke kulturním statkům za poškozování evropského vnitřního trhu a požadují jejich zrušení. V oblasti práv k nehmotným statkům a způsobu jejich vymáhání je nutná změna přístupu.

Musí být zamezeno vzniku dalších kulturních a informačních monopolů. Ze zákona by stát měl dovolit nebo udržovat monopol na nehmotné statky jen pokud je tento ve veřejném zájmu. Veškerá monopolní práva musejí být časově omezená, jejich doba trvání ani rozsah nesmějí být rozšiřovány zpětně.

Musíme podporovat a zákonem chránit tvorbu veřejných statků, například svobodného software, svobodných kulturních statků, otevřených patentových fondů nebo svobodných a otevřených vzdělávacích materiálů.

Společenský život, který se čím dál častěji odehrává v digitálním prostoru, nesmí být omezován právy k nehmotným statkům. Zavedení legislativy o „volném užití“ zajistí, že společenské aktivity zůstanou nedotčeny.

Evropští kolektivní správci musejí zajistit celkovou transparentnost, spravedlivá participační práva svým členům a spravedlivější smluvní podmínky umělcům.

Svobodný software, svobodná kultura a svobodné vědomosti

Svobodný software

Piráti podporují prosazování software, který může používat, analyzovat, šířit a upravovat kdokoliv. Svobodný otevřený software je nezbytný pro uživatele, aby měli kontrolu nad svými technickými systémy, a významně přispívá k posílení nezávislosti a soukromí všech uživatelů.

Povinné používání svobodného software ve státní správě

Piráti se domnívají, že data občanů musejí být zpracovávána, spravována a zabezpečena pomocí svobodného software kdekoliv je to možné. Proprietární software (software s uzavřeným kódem) smí být použit pouze pokud pro daný účel nelze efektivně použít nebo vytvořit svobodný software.

Svobodný software snižuje administrativní náklady, napomáhá rozvoji místní technické podpory a nabízí lepší možnost odhalit škodlivý kód. Budeme tlačit na přechod veřejného sektoru na svobodný software, aby už dále nebyl závislý na konkrétních dodavatelích.

Svobodná kultura

Svobodná kultura je důležitým zdrojem pro vzdělání a tvořivost společnosti. Piráti usilují o rozvoj uměleckých aktivit a kulturní rozmanitosti, aby současným i budoucím generacím zajistili prostředí příznivé pro vzdělávání i uměleckou tvorbu.

Svobodné vědomosti a vzdělávání

Piráti věří, že svobodný koloběh vědomostí a informací je zásadní a ve vzdělávání je třeba ho podporovat a garantovat. Vzdělávací instituce by měly více využívat výukové materiály dostupné pod svobodnými licencemi, u kterých není omezeno kopírování.

Technologický pokrok vytváří nové příležitosti k mezinárodnímu sdílení a rozvoji vědění a vzdělávacích konceptů. V zájmu využití těchto příležitostí jsme odhodláni rozvíjet a podporovat svobodné a otevřené vzdělávací materiály.

Dostupnost vzdělávacích materiálů pod svobodnými licencemi pro všechny je nezbytným předpokladem pro vzdělávání bez překážek, jak uvnitř EU, tak za hranicemi.

Piráti vnímají inovace jako klíč k rozvoji našeho kulturního a duševního bohatství. Podporujeme vzdělávání občanů a studentů o jejich právu na informace a o svobodných formátech a software ve všech typech vzdělávacích zařízení.

Piráti podporují digitalizaci a zveřejnění dokumentů uložených ve veřejných knihovnách a archivech po celé EU.

Podpora svobodných licencí

Piráti budou usilovat o přijetí opatření v obchodních dohodách, která podpoří využívání a rozvoj otevřených formátů a svobodného otevřeného software a přispějí k oboustrannému uznání licenčních modelů typu Creative Commons.

Otevřený přístup a otevřená data

Otevřený přístup

Výsledky veškerého výzkumu financovaného zcela nebo částečně z veřejných prostředků musejí být zveřejněny v otevřených věděckých časopisech nebo jiným způsobem, který k nim umožní snadný a bezplatný přístup široké veřejnosti.

Otevřená data

Všechna data vytvořená pro veřejné potřeby by měla být, bez ohledu na zdroj, volně dostupná veřejnosti s jedinou výjimkou, že osobní údaje nebudou zveřejněny bez souhlasu dotčených osob. Tato data musí být zpřístupněna v náležité podobě, přičemž alespoň jedna z podob musí být počítačově zpracovatelná. Přístup nesmí být omezen poplatky, licencemi, nesmyslně složitým podáváním žádosti ani technickými prostředky.

Piráti usilují o zavedení celoevropského zákona o svobodném přístupu k informacím, který zruší zásadní prvky stávajících evropských předpisů působící jako překážka v přístupu k informacím, například definici „dokumentu“ a omezení lhůty pro odvolání.

Patenty

Patenty v informačním věku

Patenty převážně odrazují inovátory od práce, místo aby je motivovaly. Patentování vědomostí v oblastech jako genetika, biotechnologie a software z nich dělá vážnou hrozbu pro budoucnost naší společnosti.

Monopoly na rostliny a semena a nákladné soudní spory o často zcela triviálních patentech již dokazují, že na to doplácejí spotřebitelé i inovátoři. Patentové zákony musejí být reformovány nebo nahrazeny přístupem, který místo dalšího potlačování inovací přinese svobodnější a spravedlivější trh.

Obnovení rovnováhy mezi patenty a veřejným zájmem

Piráti věří, že patenty nevznikly proto, aby mohly velké firmy potlačovat konkurenci prostřednictvím neustále rostoucí zásoby triviálních a přehnaně obecných patentů.

Proto chceme zastavit opakované a narůstající zneužívání patentů.

Patenty v informační společnosti

Ekonomický úspěch už v informační společnosti nezávisí jen na technologických inovacích, ale i na rozvoji vědomostí a sdílení informací. Snaha o regulaci těchto faktorů skrze systém patentů je v diametrálním protikladu k našemu požadavku svobody vědomostí a lidské kultury.

Patenty by vůbec neměly být udělovány na „vynálezy“, které jsou triviální, bezvýznamné, počítačové programy, obchodní modely či produkty přírody. Takovéto patenty brzdí rozvoj informační společnosti a vedou k privatizaci veřejných statků. Malé a středně velké IT společnosti po celé Evropě dokazují, že softwarové patenty vůbec nejsou nutným předpokladem ekonomického úspěchu. Inovace musejí být spravedlivě odměňovány, ale kvůli tomu není nutné udělovat monopolní privilegia, která potlačují inovace a negativně ovlivňují dostupnost nepostradatelných produktů.

Evropská unie, její členské státy a ostatní industrializované země by neměly nutit méně rozvinuté země k přijetí patentové legislativy, která bude mít negativní dopad na jejich základní potřeby, zdraví, vzdělávání a příležitosti k rozvoji.

Patenty, léky a zdraví

Piráti se staví proti častému zneužívání patentových privilegií, například provádění kosmetických změn ve složení léků, kterým brzy vyprší patentová ochrana. Narušování hospodářské soutěže, jako je například uplácení konkurentů, aby pozdrželi uvedení generických léčiv na trh, by mělo být aktivně potlačováno.

Podporujeme zavedení a financování alternativních metod podpory farmaceutických inovací s cílem postupně v této oblasti nahradit patenty. Naším cílem je přerušit přímou vazbu mezi odměnou za inovace a cenou výsledného produktu, aby se zajistila dostupnost léků pro všechny.

Vysoké školy a výzkumné ústavy by měly mít možnost provádět vědecký výzkum v oblasti zdraví a léků, aniž by jim v tom překážely patenty.

Mezinárodní regulace duševních monopolů

Piráti usilují o přepracování dohody TRIPS ve prospěch omezení výhradních práv k nehmotným statkům. Zasadili bychom se o to, aby podobná omezení platila pro všechny obchodní dohody, které by mohly obsahovat podobné nebo ještě rozsáhlejší regulace patentů a kopírovacího monopolu.

Mezinárodní obchodní politika

Principy pro obchodní dohody

Piráti vyžadují, aby ve všech jednáních o obchodních dohodách s Evropskou unií byly bezpodmínečně splněny tyto podmínky:

  • výraznější zapojení Evropského parlamentu;
  • úplný přístup k informacím a veřejná slyšení;
  • respektování soukromí a sebeurčení;
  • zájmy malých a středně velkých společností musejí být brány v potaz.

Výraznější zapojení Evropského parlamentu

Obchodní dohody obsahují politická rozhodnutí, která jsou důležitá a po schválení se těžko mění. Proto by Evropský parlament, jediný přímo demokraticky volený orgán v EU, měl mít stejná práva v obchodní politice jako Evropská komise.

Evropský parlament by se měl účastnit vyjednávání obchodních dohod skrze svůj Výbor pro mezinárodní obchod (INTA) jako rovnocenný partner Evropské komise.

Úplný přístup k informacím a veřejná slyšení

Všechny dokumenty týkající se vyjednávání obchodních dohod by měly být zpřístupněny jak Evropskému parlamentu, tak veřejnosti. Veškerá vyjednávání a slyšení se zainteresovanými subjekty musejí probíhat veřejně. Požadujeme, aby všechny výsledky projednávání, zvláště návrhy zainteresovaných subjektů, byly bezodkladně zveřejňovány v plném rozsahu.

Respektování soukromí a sebeurčení

Piráti považují právo lidí na soukromí a sebeurčení za zcela zjevné. Proto tato práva musejí být respektována a prosazována v rámci obchodních dohod.

Protože se tyto zásady vztahují na všechny lidi, Evropská unie musí zajistit, aby obchodní dohody jejím obchodním partnerům neumožňovaly jejich porušování.

Zájmy malých a středně velkých společností musejí být brány v potaz

V současnosti obchodní dohody berou v potaz hlavně zájmy velkých mezinárodních společností, zatímco malé a středně velké společnosti z nich mají užitek jen zřídka. Dokonce jsou malé společnosti stále více vytlačovány z trhu. To chceme změnit.

Síťová politika

Digitální revoluce změnila společenské a ekonomické struktury po celé Evropě; volný a rovný přístup k Internetu je dnes základním předpokladem k tomu, aby se každý mohl účastnit života v občanské společnosti.

Občané by měli mít právo na anonymní přístup k Internetu.

Piráti chtějí doplnit právo na „digitální participaci“ do Listiny základních práv Evropské unie.

Síťová neutralita

Princip síťové neutrality se musí stát evropským zákonem, aby byla zajištěna silná motivace pro investování, poctivou konkurenci a rovnocenné zacházení se všemi lidmi v digitálním prostoru.

Každému musí být dostupné internetové připojení, které neznevýhodňuje žádné služby ani konkurenční firmy. Zásahy do datového toku budou přípustné pouze ve zvláštních případech, a to jasnou a transparentní formou a pouze z technických důvodů.

Nediskriminační přístup k Internetu musí platit po celé EU. Odmítáme chování telekomunikačních společností, které ohrožuje svobodný přístup.

Zvláště se to týká nedávného návrhu Evropské komise („Telekomunikační balíček eurokomisařky Kroesové“), který kvůli lobbování poskytovatelů připojení a telekomunikačních společností zcela rezignuje na silnou právní úpravu principu síťové neutrality.

Zlepšení síťové infrastruktury

Piráti důrazně podporují celoevropský rozvoj nejmodernější komunikační infrastruktury. Naším cílem je poskytnout přístup k širokopásmovému připojení všem lidem v EU.

Při vylepšování a modernizaci sítí je nutné se vyhnout jakýmkoliv monopolům na komunikační infrastrukturu.

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
zo/spolecnyep2014.txt · Poslední úprava: 11.04.2014 08:24 autor: Vojtech Pikal