• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Uppsalská deklarace

Uppsalská deklarace neboli Deklarace evropských pirátských stran o základní platformě pro volby do Evropského parlamentu v roce 2009

Kopírovací monopol

Kopírovací monopol výrazným způsobem ztratil kontakt se světem dnešní kultury. Vyvinula se z něj překážka pro kreativitu, zejména pak amatérskou. Potřebujeme aspoň tyto změny kopírovacího zákona:

 • Kopírovací monopol se týká jen obchodu

  Kopírovací monopol reguluje pouze obchodní činnost. (Místní zákony obvykle dostatečně přesně definují, co se rozumí „obchodní činnost“). Nekomerční činnost nesmí být regulována kopírovacím zákonem.

 • Výrazné zkrácení lhůty, po kterou jsou kopírovací práva vyhrazena

  Kopírovací monopol je časově omezený obchodní monopol, který pozbyde platnosti během života jediné generace. Přesné časové vymezení je ponecháno na každé Pirátské straně.

 • Žádné zdanění hardwaru nebo medií

  Nejsou dovoleny žádné poplatky zdaňující kopírování. Existuje však možnost vládních stipendií nebo podobných příspěvků, které však nemají charakter kompenzace. Takováto zjevně jednostranná forma vylučuje zájmy třetích stran a nevytváří žádné implicitní právo pro lobby hudebního průmyslu, na základě které by mohla rozhodovat, kdo takové příspěvky má nebo nemá dostávat.

 • Kopírovací zákon píše parlament, ne lobby

  Jakékoliv technické prostředky, které spotřebitelům znemožňují konzumaci kultury – tzv. DRM technologie – jsou nezákonné.

 • Odvozená díla jsou vždy povolena

  Namísto automatického zákazu tvorby odvozených děl kromě nejasně definovaných výjimek v rámci užití v dobré víře bude v našem kopírovacím zákoně tvorba odvozených děl vždy dovolena (díla nebudou chráněna původním copyrightem) s výjimkami, které budou v zákoně jednoznačně definovány bez možnosti různých interpretací (např. „doslovný překlad knihy“).

Patenty

Z dnešního patentového systému se zcela vytratila původní myšlenka a vyvinulo se z něj něco, co v mnoha oblastech škodí vývoji, inovacím a ekonomickému růstu.

Farmaceutické patenty přinášejí mnoho etických problémů nejen ve vztahu k lidem v zemích, kde se léky vyvíjejí. Jsou také hybnou silou růstu cen veřejné zdravotní péče v zemích, které patent uznávají.

Vyžadujeme vznik iniciativy pro vytvoření evropské studie ekonomického dopadu farmaceutických patentů ve srovnání s dalšími možnostmi financování výzkumu léčiv a také průzkum alternativních možností k současnému systému.

Patenty na život (vč. patentů na semena rostlin a geny) a softwarové patenty nebudou povoleny.

Občanská práva

Evropská unie a členské státy by měly být věrné nejvyšším principům demokracie. Proto by měly být vždy respektovány principy jako transparentní vláda, rychlé a spravedlivé soudy a svoboda slova. V současnosti je klíčové zachování zákonné ochrany občanů před svévolnými kroky úřední moci. Evropská unie hraje důležitou roli v objasňování případů porušování občanských práv v členských zemích.

Demokratická společnost vyžaduje sledovanou vládu a nesledované občany. Občané by měli mít možnost se svobodně shromažďovat k formulaci a vyjádření svých názorů beze strachu před stálým dohledem vlády. Aby se tento princip rozšířil do informační společnosti, musí se rozšířit právo na anonymitu v komunikaci. Právo listovního, resp. informačního tajemství musí pokrývat i veškerou digitální komunikaci.

Volební strategie

Šéfové evropských stran se shodují na tom, že omezené zdroje nově vznikajících kandidujících politických stran musí být zaměřeny na dobře vymezenou skupinu voličů. Statistická data prozrazují, že volební účast prvovoličů se za posledních 15 let snížila na polovinu. Také říká, že naše věc má oporu především v lidech mezi 18 až 30 lety. Data byla získána demografickým průzkumem mezi členy.

Z toho plyne, že klíčová cílová skupina jsou studenti vysokých škol. Předchozí zkušenosti s volbami, kterých se pirátské strany účastnily, ukazují silnou podporu především na technických univerzitách; až desetinásobek národního průměru. Tuto podporu musíme rozšířit na všechny univerzity. Univerzity jsou ideální v tom, že se jedná o otevřenou početnou skupinu lidí, kteří jsou nadšeni pro to, co dělají.

Pokud bychom si vzali Švédsko jako vzor, za předpokladu že tato čísla jsou podobná v ostatních evropských zemích s pirátskými stranami, zjistíme, že na univerzitách studuje asi 300 000 studentů. 100 000 hlasů je nutných pro postup do v Evropském parlamentu. To znamená, že bychom potřebovali 1/3 hlasů univerzitních studentů, což je nereálné. Proto musíme univerzity z celé Evropy považovat za základny pro nábor všech příznivců a aktivistů, kteří budou získávat voliče. Například dalších 125 000 plnoletých voličů ještě na univerzitách není, ale má tam přátele. A existují přátelé, příbuzní a jiné společenské kruhy.

Jinými slovy, klíčové je poskytnout politické nadšení pro naši věc mladým lidem, kteří by jinak k volbám nejspíš vůbec nešli a povzbudit je, pomoci jim, aby se stali příznivci a mohli získávat další příznivce a voliče.

Abychom toho dosáhli, musíme příznivce motivovat, dodat jim důvěru, důvěryhodnost, řečnické a pokud možno i politické materiály, které mohou předávat dál. To je logistická výzva, kterou musí přijmout každá pirátská strana.

Strategie v Evropském parlamentu

V Evropském parlamentu jsou skupiny politických stran, které jsou klíčové k získání vlivu. Jakmile budeme zvoleni, budeme diskutovat s těmi skupinami, které by mohly mít zájem, abychom zjistili, která je k našim cílům nejblíže a do té se přidáme.

V této skupině se vynasnažíme přesvědčit ostatní členy skupiny, aby se přidali k našemu názoru na otázky, které spadají do našeho programu. Naopak budeme naslouchat radám skupiny ve všech ostatních problémech a volit se skupinou, pokud nebudou vážné důvody svědčit proti.

Až nás osloví lobbisté a další strany v oblastech, které jsou mimo pirátský program, pošleme je za příslušnou osobou ve skupině a povzbudíme je, aby své případy předložili jí. To nám dovolí zaměřit se na problémy, na kterých nám opravdu záleží.

Rozhodovací proces v EU je velmi komplexní a abychom měli přehled o tom, co se právě děje, potřebujeme podporu internetové komunity. Pirátské hnutí je amatérské politické hnutí, které staví na zaujetí mnoha aktivistů spolupracujících prostřednictvím moderních informačních technologií. Tento způsob práce bude naší silnou stránkou, kterou využijeme ke svému prospěchu, jakmile nás zvolí.

Během naší práce na různých problémech v EU budeme mít na paměti principy, které považujeme za komety, které by měly vést i samotnou EU:

 • Subsidiarita

  Rozhodnutí nutno činit tak blízko občanů, jak je to jen možné. EU by se měla věnovat pouze problémům, které si jednotlivé členské státy nemohou vyřešit samy.

 • Transparentnost

  Rozhodovací proces současné EU funguje způsobem, který velmi ztěžuje jak sdělovacím prostředkům, tak občanům sledovat, co se děje a podílet se na diskusi. To se musí zlepšit. Potřebujeme zapracovat na otevřenosti a transparentnosti.

 • Odpovědnost

  Evropský Parlament je jedinou institucí v Bruselu, kterou volí přímo voliči. Měla by se posílit role Parlamentu, aby se moc přesunula z kuloárů do otevřeného prostranství.

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
zo/docs/uppsaladeclaration.txt · Poslední úprava: 29.07.2013 23:15 autor: Petr Vileta