• @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Statut Pirátské internacionály (PPI)

Podepsán dne 18. dubna 2010 v Bruselu, Belgie.

Preambule

Pirátská internacionála existuje, aby pomáhala, připravila, podpořila, rozšířila a udržela komunikaci a spolupráci mezi pirátskými stranami ve světě.

Pirátská internacionála není ani politická, ani úřední entita.

Úvodní ustanovení

I. Název

(1) Název sdružení je Pirátská internacionála (PPI).

(2) Sdružení je nevýdělečné. Práva a povinnosti sdružení a jeho členů jsou odděleny.

Úkoly a cíle

II. Cíle

(1) Cíle sdružení jsou:

 • a) jednat v souladu s hlavními zájmy a cíli svých členů,
 • b) vzbudit povědomí a rozšířit dosah pirátského hnutí a
 • c) sjednotit pirátské hnutí a posílit jeho vnitřní i vnější vazby.

(2) K dosažení těchto záměrů má sdružení mimo jiné:

 • a) zajistit a rozšířit komunikaci mezi členy sdružení,
 • b) napomáhat při zakládání nových pirátských stran,
 • c) organizovat a koordinovat celosvětové kampaně a události,
 • d) jednat jako prostředník při jakýchkoliv rozepřích mezi členy, pokud je o to sdružení požádáno,
 • e) sdílet informace a koordinovat výzkum v oblasti hlavních pirátských témat,
 • f) kontaktovat nevládní organizace, administrativy a mezinárodní organizace a
 • g) sloužit jako kontaktní centrum pro pirátské hnutí.

Členství

III. Členství

(1) Členy Pirátské internacionály se mohou stát strany nebo organizace jim příbuzné, které nemají za cíl účastnit se voleb.

(2) Počet členů není omezen, ale nesmí klesnout pod dva.

(3) Žádost o členství se podává písemně předsednictvu. Přihláška obsahuje kontaktní informace a usnesení o přijetí statutu a vnitřních předpisů sdružení a dále zakládající dokument, odvozené předpisy a politický program uchazeče a informace o jeho zázemí a organizaci. Předsednictvo předá přihlášku valnému shromáždění.

(4) Valné shromáždění má oprávnění udělit uchazeči podle svého uvážení některý z následujících typů členství v Pirátské internacionále

 • a) řádný člen,
 • b) člen pozorovatel.
IV. Řádní členové

(1) Řádní členové jsou zakládající členové a ti, které přijalo valné shromáždění podle oddílu III odst. 4. Způsobilost k řádnému členství mají členové, kteří

 • a) se řídí tímto statutem a cíli sdružení, které stanovuje tento statut,
 • b) ve svém názvu používají některý tvar slova „pirátský“ a
 • c) mají vnitřní řád uzpůsoben demokratickým zásadám.

(2) Ve sdružení může být jen jeden řádný člen z každé země.

(3) Valné shromáždění má oprávnění udělit členství v Pirátské internacionále kterékoliv pirátské straně, která souhlasí s principy sdružení a přistoupí k jejímu statutu a vnitřním předpisům.

(4) Řádní členové mají oprávnění

 • a) zasedat a hlasovat ve valném shromáždění,
 • b) nominovat kandidáty do všech orgánů sdružení a
 • c) podávat návrhy valnému shromáždění.
V. Členi pozorovatelé

(1) Uchazeči, který nesplňuje podmínky řádného členství, smí valné shromáždění udělit členství pozorovatele.

(2) Členové pozorovatelé mají oprávnění

 • a) zasedat ve valném shromáždění, ale bez hlasovacího práva,
 • b) nominovat kandidáty do všech orgánů sdružení a
 • c) podávat návrhy valnému shromáždění.
VI. Násobné přihlášky z jedné země

Pouze jedna organizace z každé země může být přijata za řádného člena Pirátské internacionály. Národní pirátská organizace může sestávat z několika pirátských stran, které se začlení do spolku na základě společného pirátského cíle. Tento spolek ručí za to, že všechny právnické osoby, které sdružuje, splňují požadavky tohoto statutu.

VII. Ukončení členství

(1) Každý člen smí kdykoliv vystoupit z Pirátské internacionály. Člen o svém rozhodnutí vyrozumí předsednictvo doporučeným dopisem. Členové, kteří vystoupí, mají povinnost splnit svoje finanční závazky ke sdružení za všechny předchozí roky.

(2) O pozastavení členství a vyloučení člena smí rozhodovat výlučně valné shromáždění. Návrh na vyloučení člena podává pouze předsednictvo nebo desetina členů ze tří různých světadílů.

(3) Členský vztah končí automaticky při rozpuštění, ztrátě způsobilosti, likvidaci nebo v případě dočasného správního nebo soudního vypořádání nebo úpadku. Členství rovněž zaniká automaticky, pokud člen přestal splňovat podmínky, které byly nezbytné k jeho původnímu přijetí za člena.

VIII. Rejstřík členů

Předsednictvo vede rejstřík členů Pirátské internacionály v ředitelství PPI. Tento rejstřík obsahuje název, právní formu, adresu sídla, totožnost zástupce a případně registrační číslo podle platných předpisů. Všichni členové smí do rejstříku nahlížet v sídle ředitelství PPI.

Valné shromáždění

IX. Valné shromáždění

(1) Valné shromáždění je nejvyšším tělesem Pirátské internacionály a sestává ze všech členů sdružení. Valné shromáždění se má scházet alespoň jednou ročně.

(2) Mimořádná zasedání se mohou konat na žádost třetiny členů nebo podle rozhodnutí předsednictva.

(3) Valné shromáždění se usnáší většinou hlasujících, hlasy členů jsou stejné.

(4) Členské organizace zastupuje na každém jednání valného shromáždění delegát nebo několik delegátů, ne však více než šest na jednu členskou organizaci.

(5) Valné shromáždění je usnášeníschopné za přítomnosti jedné třetiny řádných členů.

(6) Valné shromáždění si schválí jednací řád.

(7) Jednání valného shromáždění budou oznámena alespoň 5 týdnů před jednáním. Pozvánku rozešle předsednictvo všem členům a uveřejní ji na hlavní stránce webu Pirátské internacionály.

X. Pravomoc valného shromáždění

Valného shromáždění má pravomoc:

 • a) posuzovat postup a standardy pirátského hnutí na celém světě a přijímat opatření, která podpoří účel Pirátské internacionály,
 • b) formulovat obecné zásady Pirátské internacionály,
 • c) rozhodovat o přihlášce k členství a o vyloučení člena,
 • d) volit předsednictvo a jiné výbory,
 • e) posuzovat zprávy a doporučení předložené předsednictvem,
 • f) posuzovat doporučení navržená členskými organizacemi,
 • g) posuzovat navržené dodatky k tomuto statutu,
 • h) vykonávat jiné funkce vyplývající z tohoto statutu.
XI. Hlasování

(1) Každý řádný člen má jeden hlas a valné shromáždění se usnáší prostou většinou členů přítomných nebo zastoupených, kteří hlasují. V případě rovnosti hlasů platí, že návrh nebyl přijat.

(2) Rozhodnutí o přijetí nových členů (oddíl III. odstavec 4), vyloučení členů (oddíl VII, odstavec 2), stanovení ročního členského příspěvku (oddíl XVI, odstavec 1) a o doplňcích tohoto statutu (oddíl XX), vyžadují přijetí dvoutřetinovou většinou hlasů.

(3) Řádný člen, který nemůže být přítomen jednání valného shromáždění, smí za sebe určit členskou organizaci jako svého hlasujícího zástupce, ale žádná členská organizace nesmí zastupovat více než jednoho řádného člena.

(4) Za vhodných podmínek, které stanoví předsednictvo, se mohou řádní členové hlasovat v poštovním referendu, které se koná mezi zasedáními valného shromáždění podle stejných pravidel hlasování, většiny a rovnosti hlasů.

(5) Každý řádný člen, který nezaplatil roční členský příspěvek do konce fiskálního roku, který předcházel jednání valného shromáždění ztrácí hlasovací právo na tomto jednání valného shromáždění, pokud předsednictvo předem neschválilo prominutí nebo odložení platby.

(6) Všechna jednání valného shromáždění musí umožňovat účast na dálku.

Předsednictvo

XII. Předsednictvo

(1) Pirátskou internacionálu řídí předsednictvo, které je výkonným orgánem. Jeho členové posuzují zájmy pirátského hnutí jako celku a nepovažují se, ani nejsou ostatními považováni za zástupce některého člena nebo nečlenské organizace či území.

(2) Předsednictvo sestává ze:

 • a) dvou spolupředsedů,
 • b) jednoho pokladníka,
 • c) tří členů předsednictva a
 • d) jednoho administrativního vedoucího.

(3) Další pozice včetně

 • a) vedoucího pro společenské vztahy, média a místní iniciativu,
 • b) vedoucího pro překlad a zprávy,
 • c) vedoucího technické správy a
 • d) hlavního vizionáře

může zřídit předsednictvo.

(4) Valné shromáždění volí předsednictvo na řádné schůzi nebo na mimořádné schůzi, která byla svolána za tímto účelem.

XIII. Pravomoc předsednictva

(1) Předsednictvo má pravomoc

 • a) jednat jménem valného shromáždění mezi jeho schůzemi; uvádět jeho rozhodnutí, doporučení a postupy v život; a zastupovat ho při mezinárodních a národních událostech,
 • b) prosazovat pirátské hnutí na celém světě prostřednictvím návštěv, korespondence, výcvikových kursů a jiného vhodného jednání,
 • c) radit a napomáhat členským organizacím,
 • d) doporučovat přijetí organizací, které se ucházejí o členství,
 • e) připravovat pořad jednání valného shromáždění a jejich postup, berouc v úvahu návrhy členských organizací, a jmenovat předsedajícího a jeho zástupce na schůzi valného shromáždění,
 • f) jmenovat generálního tajemníka Pirátské internacionály, a na jeho doporučení jmenovat jeho zástupce; a dohlížet na řízení ředitelství PPI,
 • g) schvalovat roční rozpočet a finanční výkazy ředitelství PPI,
 • h) přijmout odpovědnost za získávání dalších finančních prostředků,
 • i) vykonávat další funkce podle tohoto statutu a vnitřních předpisů.

(2) Předsednictvo jedná podle rozhodnutí valného shromáždění a v souladu s duchem většiny programů řádných členů Pirátské internacionály.

(3) Každý řádný člen, který nemá zástupce v předsednictvu, může vyslat jednu fyzickou osobu na jednání předsednictva s právem účasti, ale bez práva hlasovat.

(4) Předsednictvo schvaluje svůj jednací řád, který provádí ustanovení vnitřních předpisů a pravidel hlasování.

(5) Jeden ze spolupředsedů nebo administrativní vedoucí svolává, zahajuje, odročuje a ukončuje schůze a jednání, předsedá jim s cílem zajistit dodržení procedury, informuje o podstatných záležitostech a sděluje předsednictvu, kdo je nepřítomen. Při nepřítomnosti jednoho ze spolupředsedů nebo administrativního vedoucího lze jeho funkce delegovat na jiného člena předsednictva.

(6) Předsednictvo se musí scházet pravidelně alespoň jednou měsíčně. Způsob jednání není stanoven.

(7) Jednání jsou veřejná, pokud alespoň jedna třetina členů předsednictva nehlasuje pro neveřejné jednání. Rozhodnutí o tajném jednání vyžaduje zdůvodnění. Zápis z veřejného jednání se nezveřejňuje později než dva týdny po jednání. O neveřejném jednání musí předsednictvo vyrozumět valné shromáždění na jeho dalším zasedání.

(8) Člen předsednictva může rezignovat kdykoliv. V případě uprázdněného místa smí předsednictvo jmenovat náměstka do následujícího valného shromáždění. Pokud se uprázdní místa obou spolupředsedů i administrativního vedoucího, sejde se valné shromáždění k mimořádné schůzi do šesti (6) měsíců. Uprázdněná místa ostatních zvolených členů předsednictva, kteří odstoupili nebo zemřeli, zaplní na zbytek jejich volebního období náhradníci v pořadí podle volby, kde byl původní člen zvolen.

Ředitelství PPI

XIV. Ředitelství PPI

(1) Ředitelství PPI bude založeno podle práva země, ve které se nachází mezinárodní ředitelství tak, aby se stalo právnickou osobou. Mělo by být nevýdělečnou organizací.

(2) Ředitelství PPI bude sloužit jako sekretariát Pirátské internacionály. Bude zahrnovat generálního tajemníka Pirátské internacionály a personál, který bude organizace vyžadovat. Generálního tajemníka jmenuje předsednictvo a bude administrativním vedoucím Pirátské internacionály.

(3) Ředitelství PPI bude zahrnovat mezinárodní ředitelství a případně regionální kanceláře.

(4) Ředitelství PPI bude odpovědné za všechny administrativní a finanční záležitosti, o kterých bude zpravovat předsednictvo, jehož souhlas si musí vyžádat alespoň jednou ročně.

Finance

XV. Financování

Výdaje Pirátské internacionály pokryjí:

 • a) členské příspěvky od stran, které jsou řádnými členy, a od těch, které jsou pozorovateli,
 • b) dary nebo
 • c) jiné právní příjmy.
XVI. Členské příspěvky

(1) Výši členských příspěvků stanovuje každoročně valné shromáždění.

(2) Členské příspěvky a příjmy se stanoví v závislosti na financích strany a počtu jejích členů.

XVII. Pokladník

(1) Pokladník ve spolupráci s předsednictvem připravuje návrh rozpočtu a finančních postupů, které pak schvaluje valné shromáždění.

(2) Pokladník dohlíží na plnění rozpočtu Pirátské internacionály a zpravuje o něm každé tři měsíce předsednictvo.

(3) Předsednictvo ručí za řádné nakládání s majetkem Pirátské internacionály.

XVIII. Oprávnění pro úvěry

Správce pověřený obsluhováním bankovního účtu Pirátské internacionály smí uzavřít peněžní úvěr takto:

 • a) Částka do deseti procent ročního rozpočtu vyžaduje souhlas generálního tajemníka.
 • b) Částka přesahující deset procent ročního rozpočtu vyžaduje souhlas tří čtvrtin předsednictva.
XIX. Auditoři

Valné shromáždění jmenuje tři auditory, kteří budou každoročně kontrolovat účetnictví Pirátské internacionály.

Dodatky

XX. Dodatky

(1) Tento statut může být doplněn jen po schválení dvoutřetinovou většinou všech členů valného shromáždění na řádném nebo mimořádném jednání.

(2) Dodatky k tomuto statutu může navrhnout každý člen Pirátské internacionály alespoň čtyři týdny před jednáním valného shromáždění; doručují se písemně předsednictvu. Předsednictvo rozešle návrhy všem členům alespoň jeden týden před jednáním valného shromáždění.

XXI. Likvidace

(1) Organizace může být rozpuštěna jen po schválení dvoutřetinovou většinou všech členů valného shromáždění na mimořádném jednání svolaném výlučně pro tento účel.

(2) V případě likvidace Pirátské internacionály, se po vypořádání smluvních závazků se zaměstnanci a jiných závazků zbylé finanční prostředky převedou na nevládní organizaci, která jedná v duchu zásad Pirátské internacionály, jak je vymezuje tento statut.

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
zo/docs/ppi_statutes.txt · Poslední úprava: 01.11.2010 07:30 autor: Zdenek Stepanek