• @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Deklarace principů

Původ dokumentu
Název Principprogram version 3.3
Jazyk Švédština
Význam Text programu švédských pirátů

Úvod

Přejeme si změnit celosvětové zákonodárství tak, aby napomohlo vznikající informační společnosti, kterou charakterizuje diverzita a otevřenost. Proto požadujeme, aby se brali vážně občané, jejich právo na soukromí a potřeba reformy práva na rozmnožování uměleckých děl a práva patentového.

Tři základní teze pirátské strany jsou potřeba ochrany občanských práv, vůle osvobodit naši kulturu a porozumění tomu, že patenty a soukromé monopoly poškozují společnost. Naši společnost lze označit za společnost kontroly a dozoru, kde je prakticky každý registrován a sledován. Sledování vlastních občanů brzdí moderní soudnictví, protože musí každého občana považovat za podezřelého. Demokracie předpokládá rozvinutou ochranu občanských práv.

Výlučné právo na rozmnožování (copyright) bylo vytvořeno ke prospěchu společnosti, aby podpořilo tvorbu, vývoj a rozšiřování kulturních projevů. Abychom dosáhli těchto cílů, potřebujeme rovnováhu mezi veřejným zájmem na dostupnosti a distribuci na jedné straně a požadavkem tvůrce, aby byl uznán a odměněn, na druhé. Tvrdíme, že současný systém copyrightu je nevyrovnaný. Společnost, kde jsou kulturní projevy a vědomosti pro každého volné za rovných podmínek, prospěje každému. Tvrdíme, že rozšířené a systematické zneužívání dnešního copyrightu aktivně brání těmto cílům; omezuje jednak tvorbu kulturních projevů, jednak přístup k nim.

Soukromé monopoly představují jednoho z nejhorších nepřátel společnosti, protože vedou k růstům cen a vysokým skrytým nákladům pro občany. Patent znamená myšlenkový monopol, který stát vynucuje. Velké korporace horlivě závodí, aby držely patenty, které mohou použít proti svým menším soupeřům, aby jim zabránili v rovné soutěži. Cílem monopolisty není uzpůsobit ceny poptávce na trhu, ale spíš využít svá nečestně získaná práva jako páku na zvyšování cen a uvalovat na užití a licencování svých výrobků nevyvážené podmínky. Chceme omezit příležitosti ke vzniku zbytečných škod způsobených monopolem.

Ochranné známky primárně slouží k ochraně spotřebitele. Podle nás fungují většinou dobře, a proto v této oblasti žádné změny nenavrhujeme.

Demokracie, občanská práva a osobní svobody

Občanské právo na soukromí zaručuje švédská ústava. Z tohoto základního práva vyvěrá několik dalších základních lidských práv jako právo na svobodu projevu, svobodu názoru a právo vyhledávat informace, stejně jako právo na přístup ke kulturnímu bohatství a právo na osobní rozvoj. Všechny pokusy státu o krácení těchto svobod se musí přezkoumat a nutno proti nim razantně vystoupit.

Všechny systémy a metody uplatňování moci, které stát používá proti svým občanům, musí zvolení úředníci neustále vyhodnocovat a zkoumat. Pokud vláda využívá svou moc sledovat řádné občany, kteří nejsou podezřelí ze spáchání žádného zločinu, považujeme to za naprosto nepřijatelné a jasně porušující občanské právo na soukromí. Každý občan musí mít zaručeno právo na anonymitu, které je inherentní naší ústavě, a musí se posílit právo jednotlivce kontrolovat veškeré použití jeho osobních údajů.

Pirátská strana vystupuje proti zvláštnímu zákonodárství proti trestným činům spojeným s terorismem. Tresty a trestní zákoníky, které již působí proti činům ohrožujícím švédské občany nebo jejich majetek, plně postačují. Současné protiteroristické zákony odpírají právo na spravedlivý proces a lze je zneužít jako donucovací prostředky proti imigrantům a disidentům.

Vláda musí respektovat ústavu nikoliv jen slovy, ale i činy. Respekt před občany a jejich soukromím znamená, že nelze slevit ze zásad jako jsou zákaz mučení, kvalitní zákonodárství, spravedlivý proces, ochrana posla a listovní tajemství. Pirátská strana chce a bude jednat tak, aby odhalila a svrhla administrativu, kterou nepovažuje za respektující lidská práva, která se očekávají od západních demokracií.

Template note not found. [Click here to create it]

Zákon o listovním tajemství se pozvedne na zákon o obecném telekomunikačním tajemství. Stejně jako je dnes zakázáno číst cizí poštu, bude zakázáno číst e-mail, SMS a jiné formy zpráv nebo k nim přistupovat bez ohledu na technologii nebo operátora. Jakékoliv výjimky z tohoto pravidla musí mít v každém případě pevný a důvodný základ. Zaměstnavatelé budou moci přistupovat ke zprávám zaměstnanců, jen pokud je to nezbytně nutné, aby zabezpečili technickou funkčnost zařízení nebo pokud se zpráva přímo týká pracovních povinností zaměstnance. Vládě bude dovolen přístup k prostředkům občanské komunikace nebo nařízení sledování toliko v případě důvodného podezření dotčeného občana ze spáchání zločinu. Ve všech ostatních případech bude vláda považovat svoje občany za nevinné a nechá je na pokoji. Zákon o telekomunikačním tajemství musí poskytovat silnou právní ochranu, protože vláda opakovaně ukazuje, že jí nelze svěřovat citlivé informace.

Chceme zrušit směrnici o uchovávání údajů a posílit občanské právo na soukromí.

Pirátská strana nemá názor na to, zda by Švédsko mělo nebo nemělo být členským státem Evropské unie, ale teď když jsme, máme právo požadovat, aby v unii vládly demokratické řády. Demokratický deficit unie se musí dlouhodobě řešit a prvním krokem je zabránit tomu, aby byl vytesán do mramoru v podobě špatné ústavy. Navržená smlouva o ústavě pro Evropu, proti níž hlasovaly Francie a Nizozemí, nesmí být přijata, a to ani v původní podobě, ani s kosmetickými změnami.

Rozhodování a veřejnou správu bude jak ve Švédsku, tak v Evropské unii charakterizovat transparence a otevřenost. Švédští zastupitelé v EU budou jednat tak, aby přivedli unii blíže k švédskému principu veřejně přístupných záznamů.

Template note not found. [Click here to create it]

Základy demokracie musí být chráněny jak ve Švédsku, tak v EU.

Svoboda naší kultuře

Když se původně zaváděl copyright, pouze reguloval právo tvůrce být za tvůrce označen. Později se rozšířil tak, že pokryl i obchodní rozmnožování děl a zasáhl do přirozených práv soukromých občanů a nevýdělečných organizací. Máme za to, tento výkyv z rovnováhy vyvolal stav nepřijatelný pro celou společnost. Ekonomický a technologický rozvoj vytlačily copyright z rovnováhy a místo toho poskytuje nespravedlivou výhodu několika velkým hráčům na trhu, a to na účet zákazníků, tvůrců a společnosti jako celku. Miliony klasických písní, filmů a knih jsou drženy jako rukojmí v trezorech obrovských mediálních korporacích, protože jejich cílová skupina dostatečně razantně nevyžaduje jejich novou publikaci, ale jsou potencionálně příliš hodnotné na uvolnění. Chceme osvobodit naše kulturní dědictví a zpřístupnit ho všem dříve, než se celuloid na starých filmových páskách rozpadne.

Práva k nehmotným statkům jsou způsobem, jak nehmotným hodnotám nařídit, aby měly hmotné vlastnosti. Myšlenky, vědomosti a informace jsou svojí povahou nevýlučné a jejich společná hodnota spočívá v jejich inherentní schopnosti, aby byly sdíleny a rozšiřovány.

Tvrdíme, že se má copyright vrátit ke svému počátku. Zákony se musí změnit, aby regulovaly pouze obchodní užití a rozmnožování děl podléhajících ochraně. Sdílet kopie nebo jinak rozšiřovat nebo užívat díla za neobchodními účely nesmí být nikdy protizákonné, protože z takového férové užití profituje celá společnost.

Template note not found. [Click here to create it]

Chceme reformovat obchodní copyright. Základní představa copyrightu vždy byla nalézt férovou rovnováhu mezi protichůdnými obchodními zájmy. Dnes taková rovnováha neexistuje a potřebuje znovu ustavit.

Navrhujeme snížení ochrany obchodního copyrightu, tzn. monopolu rozmnožovat dílo pro obchodní účely, na pět let od zveřejnění díla. Právo vytvářet odvozená díla se uzpůsobí podle zásady, že každý má právo vytvářet odvozená díla ihned po zveřejnění. Jakékoliv výjimky z této zásady (například překlady knih, použití chráněných hudebních osnov ve filmech) budou v zákonech výslovně a taxativně vyznačeny.

Chceme vytvořit férový a vyvážený copyright.

Veškeré neobchodní shromažďování, užívání, upravování a distribuci kultury budeme výslovně podporovat. Technologie omezující zákonná práva spotřebitele rozmnožovat a užívat informace nebo kulturu, tzv. DRM, mají být zakázány. V případech, kde by to zákazníka zjevně znevýhodnilo, musí každý výrobek obsahující DRM zobrazovat jasné varování, aby o tom spotřebitele informoval.

Dohody sepsané k zamezení tohoto oprávněného šíření informací budou prohlášeny za neplatné. Neobchodní šíření vydaných kulturních děl, informací nebo vědomostí — s jasnou výjimkou osobních údajů — se nesmí omezovat ani trestat. Jako logický důsledek chceme zrušit daň z prázdných médií.

Chceme vytvořit kulturní společenství.

Patenty a soukromé monopoly škodí společnosti

Patenty mají mnoho ničivých následků. Farmaceutické patenty jsou zodpovědné za úmrtí způsobená nemocemi, jež by mohly být vyléčeny léky, které si lidé nemohou kvůli přidané ceně patentu dovolit. Výzkumné priority jsou pokřivené a způsobují zbytečně vysoké a stále narůstající výdaje za léky v bohatších částech světa.

Patentování života a genů je absurdní obdobně jako patentování úrody a má zhoubné důsledky. Softwarové patenty brzdí technologický rozvoj a představují reálné ohrožení malých a středně velkých podniků v oblasti IT ve Švédsku, stejně jako v celé Evropě.

Deklaratorním účelem patentů je povzbuzovat inovace ochranou a garancí vynálezcům a investorům při objevování nových vynálezů a výrobních metod. Reálně jsou však patenty stále více využívány velkými korporacemi, aby se vyhnuly rovné soutěži s menšími společnostmi. Patenty nejsou podnětem k inovacím, místo toho jsou využity jako „minové pole“ ve válce s konkurencí a často se vlastníci patentů díky nim nemusejí dále rozvíjet.

Věříme, že patenty jsou již zastaralé a že pouze aktivně potlačují inovace a vytváření nových znalostí. Kromě toho při pohledu na oblasti trhu, jež nejsou patentovatelné, je zřejmé, že patenty jednoduše nejsou nezbytné – tržní výhody plynoucí z včasného vstupu na trh jsou dostatečným podnětem pro inovace. Tvůrci by se měli poctivě utkat v přirozené soutěži předností různých inovativních provedení, zákaznických výhod, ceny a kvality, namísto státem udělovaných monopolů na znalosti. Zrušení nutnosti platit malou armádu patentových právníků uvolní zdroje, které bude možné použít pro vytvoření opravdových inovací a rychlejší vylepšení produktů, které ve svém důsledku obohatí nás všechny.

Patenty chceme odstranit postupně.

Kromě zneužívání patentů, se velké korporace snaží vytvářet monopolní postavení i jinými prostředky. Zatajováním informací o formátech a rozhraních se snaží vytvořit uživatelskou závislost na konkrétních značkách. Omezují rovnou soutěž a očividně pohrdají hodnotami svobodného a poctivého trhu. Tato praxe vede k vyšším cenám a nižší míře inovací. Ten, kdo dodává za veřejné peníze informační systém, nebo produkuje samotné informace, musí aktivně překonávat odpor kladený vznikajícími nebo již zavedenými monopoly na informace, znalosti, ideje či koncepty. Iniciativy jako je OpenAcces, jež si klade za cíl učinit výsledky výzkumů volně dostupné, by měly být povzbuzovány a podporovány.

Soukromé monopoly musí být překonány.

Veřejný sektor musí archivovat dokumenty a zveřejňovat je v otevřených formátech. Je nezbytné, aby na komunikaci s úřady nebylo třeba vlastnit software od konkrétní firmy. Použití open source ve veřejném sektoru, včetně škol, by mělo být stimulováno.

Otevřené formáty a open source musí být podporovány.

Závěrečné shrnutí

Chceme chránit občanská práva, právo na soukromí a základní lidská práva. Masivní nárůst každodenní kontroly občanů ze strany státu vede nevyhnutelně ke zneužívání moci, ztrátě svobod a nespravedlnostem. Žádáme napravení nespravedlností. Žádáme spravedlnost, svobodu a demokracii pro všechny občany.

Dnešní copyrightové a patentové právo vede k ničivým monopolům a ztrátě důležitých demokratických hodnot, zpomaluje tvorbu kultury a znalostí a brání jim v kontaktu s lidmi. Požadujeme zrušení patentů a žádáme férové a vyvážené autorské právo, pevně postavené na vůli lidí obohacovat lidské životy, vytvářející zdravé obchodní prostředí, vytvářející znalosti a kulturní statky, a tím obohacující rozvoj společnosti jako celku.

Naše úsilí je nyní zaměřeno na parlamentní prostředky, a proto žádáme mandát od lidí, abychom je mohli zastupovat v těchto tématech.

Pirátská strana neusiluje o to, stát se součástí administrativy. Naším cílem je v krátkém čase využít získané pozice v parlamentu k ovlivnění a podpoře vlády, která by vyzdvihla a v dostatečné míře prosadila naše témata. V případě, že se zdaří nalézt takovéhoto partnera, jsme rozhodnuti k jeho podpoře v tématech, na které nemáme vlastní názor.

Abychom zůstali jednotným a silným hnutím, rozhodli jsme se nezaujímat žádná politická stanoviska, která přímo nesouvisí se zde deklarovanými principy.

Jsme jednotní v otázce ochrany práva na soukromí, ve vůli reformovat copyright a zrušit patenty.

Template note not found. [Click here to create it]
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
zo/docs/declarationofprinciples.txt · Poslední úprava: 26.02.2010 19:51 autor: Jakub Michalek