• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Bochumská stanoviska

Tato stanoviska byla přijata na sjezdu Německé pirátské strany v Bochumi na konci roku 2012. Kompletní přehled přijatých stanovisek naleznete v němčině zde.

PA098 Evropská politika

Shrnutí

Programová pozice Pirátské strany Německa k Evropě

Znění návrhu

My, Piráti, jsme si vědomi významu evropského sjednocení pro mír, svobodu, blahobyt a vládu práva na tomto kontinentě. Chápeme, že dosažení těchto cílů není ani samozřejmé, ani zaručené, nýbrž vyžaduje neustálé aktivní nasazení a činnost lidí žijících v Evropě.

Jako součást nadnárodního politického hnutí, jehož komunikační prostor nezná žádných hranic, se ocitáme v obzvláště zodpovědné pozici, zajistit trvání evropských myšlenek. Cílem je tyto myšlenky je dále rozvíjet při zahrnutí historicky vytvořené kulturní rozličnosti. Vidíme naše evropské sousedy jako členy jedné rodiny. Evropská politika není zahraniční politika.

Naším cílem je právoplatná, demokratická a sociální Evropa vytvořená společnou ústavou. V Evropě občanů a regionů je člověk a jeho jednání středobodem zájmu. Možnosti občanské participace na politickém procesu na evropské, národní, regionální a lokální úrovni musí být průhledné, jednoduše uchopitelné, bezplatné a bezbariérové tak, aby se posílila demokracie a s ní i evropské sjednocení.

Zdůvodnění

Tento návrh by se měl stát základním kamenem našeho programu pro Evropu. Je založen z velké části na programové pozici ze Spolkového sjezdu Pirátské strany 12/2012 v Offenbachu - Q065: http://wiki.piratenpartei.de/AG_Europa/Programm Dále jej také ovlivnily dojmy z 2. Postupimské konference v červenci 2012 a příspěvky z Konference o Evropě a Ekonomice (EuWiKon) ze září 2012. Jádrem je člověk a jeho aktivní role při utváření Evropy, vyjasnění pozice Pirátské strany jako obhájce evropského sjednocení, stejně jako centrální požadavek na to, že další integrační kroky Evropské Unie musí být demokraticky legitimní, tedy s prosazeny s občany a ne přes ně.

Evropská politika není zahraniční politika: zahraniční politika jsou vztahy mezi EU, resp. jejími členskými státy, a zeměmi mimo Unii. Uvnitř hranic Unie se jedná o evropskou politiku.

Účast občanů zahrnuje jak pasivní, tak aktivní zahrnutí občanů. Nestačí, aby byli občané pouze informováni, nebo uznáno jejich právo na diskusi. Jde nám o spolurozhodování a spoluvytváření.

Tento návrh vznikl v rámci pracovní skupiny Evropa a uvnitř pracovní skupiny byl přijat jednomyslně. Byl rovněž projednán na EuWiKon. Doslovné znění se ještě v posledních týdnech dále rozvinulo na základě tekuté zpětné vazby (Liquid Feedback).

PA091 Hospodářská politika

Shrnutí

Tento programový návrh pokrývá všechna důležitá hospodářsko-politická témata a krátce a výstižžně představuje základní pozici Pirátské strany k nim.

Znění návrhu

Návrh na Spolkový sjezd Pirátské strany Německa. Spolkový sjezd si přeje - případně modulárně - uzavřít následující text jako programovou část „Hospodářská politika“ v Programu Pirátské strany Německa.

Hospodářská politika

Hospodářská politka Pirátské strany je postavena na humanistickém obrazu člověka a je určována svobodou, transparencí a spravedlivým spolupodílením se. Na těchto základech stojí náš koncept svobodného a sociálního ekonomického uspořádání, jehož cílem je osobní rozvoj a blaho každého člověka.

Internet a digitalizace umožňují nové formy výroby, práce a výměny. Tyto nové formy hospodářství poskytují enormní potenciál, vyžadují ale také další rozvoj ekonomického uspořádání. Tady se nabízí šance nově politicky uspořádat ústřední sféru společnosti.

Při tom není pro Piráty hospodářská politika totéž co politika růstu. Statky a služby prodávané na trhu jsou jen velmi neúplným a čas od času klamavým měřítkem blahobytu a kvality života ve společnosti. Hospodářská politika nesmí stavět pouze na výši daní, musí se místo toho otevírat individuálním životním stylům, nezávisle na tom, jak silně jsou tyto provázány s hospodářským děním. Hospodářská politika Pirátské strany musí vytvářet rámec pro zapojení těhto životních stylů do globalizovaného hospodářství.

Ekologie

Pirátská strana se zasazuje o trvale udržitelné zacházení s přírodními zdroji. K tomu také patří, že hospodřářské využití přírodních zdrojů je tak zpoplatňováno, aby nebylo možné kořistění na úkor celé společnosti.

V přechodu na obnovitelné zdroje a decentralizované výrobní a rozvodné systémy vidíme velký potenciá pro německé hospodářství, konkrétně pro malé, inovativní podniky. Budeme přispívat k tomu, aby byl tento potenciál využíván a aby tím byly zajištěny v celoněmeckém měřítku inovace a pracovní místa.

Ochrana spotřebitele

Aby bylo tržní hospodářství také sociálním, musí být vzhledem k moci prodejců posílena práva konsumentů a konsumentek. To nepůjde pomocí dalšího poručníkování jednotlivců a nesmyslných varování. Pirátská strana chce místo toho nařídit producentům a poskytovaltem služeb, aby zveřejňovali jasné a postačující informace o svých produktech a jejich výrobě. Možnosti, které zde nabízejí nová média, by neměly být používány pouze pro reklamu, ale také pro poskytování těchto informací. Jenom informovaný spotřebitel se může svobodně rozhodnout, za co utratí svoje peníze a tím přímo uplatní svůj vliv na prodejce.

Práce a člověk

Práce pro nás není jen nějaké zboží, ale vždy také osobní výkon nějakého člověka. Je proto otázkou lidské důstojnosti, aby se každý člověk mohl svobodně rozhodnout, jaké povolání se chce naučit a jakou práci chce získat, a také, aby jeho výkon byl odpovídajícím způsobem oceněn. Technologický vývoj nám umožňuje, abychom nemuseli každou monotónní, nesmyslnou nebo nebezpečnou práci nechat vykonávat lidskýma rukama. Vidíme to jako obrovský krok dopředu, který vítáme a který chceme dále urychlovat. Proto nepovažujeme hon za plnou zaměstnaností ani za moderní ani za žádoucí. Místo toho se chceme zasazovat o to, aby se všichni lidé spravedlivě podíleli na blahobytu a pokusíme se kvůli tomu zavést Všeobecný Základní Příjem.

Minimální mzda jako překlenovací řešení

Patří k úkolům státu zajistit, aby byla lidská důstojnost respektována i na svobodném trhu. Kdo je plně zaměstnaný nebo zcela návislý na státu, nesmí žít pod hranicí chudovy. Kromě toho dampingové mzdy křiví podmínky soutěže na svobodném trhu. Abychom zajistili všem lidem odpovídají existenci a podíl na hospodářském životě, budeme se zasazovat o zavedení zákonné minimální mzdy na spolkové úrovni. Ve střednědobém výhledu však chceme pomocí „Práva na jistou existenci a hospodářský podíl“ vytvořit odpovídající systém pro všeobecnou a nepodmíněnou existenční jistotu.

Podniková demokracie

Pirátská strana vystupuje za silnější demokratizaci hospodářství. Tento proces se ale nekoná v rovině státu a trhu, ale v rámci jednotlivých podniků. Procovní prostředí je důležité součástí životního prostředí, na jehož utváření má člověk jisté požadavky, které jsou nakonec prospěšné i podniku. Proto budeme bránit současná práva zaměstnanců spolurozhodovat a tam, kde je to nutné, je i dále rozšiřovat. Podíl zaměstnanecké základny na vedení podniku napomáhá sociálním a udržitelnému rozhodování stejně jako podnikovým inovacím.

Globalizace

Zvyšující se propojejí světa vidíme všeobecně jako pozitivní a obohacující vývoj. Internet s jeho neohraničenými možnostmi je při tom významným hospodářským faktorem, který překračuje národní politiky. Celosvětová výstavba svobodného internetu není jen idealistický, ale především také hospodářsko-politický cíl Pirátské strany. Budeme se zasazovat o to, aby tato globalizace sloužila k obecnému prospěchu všech lidí. To konkrétně znamená, že se budeme zasazovat o to,aby práva lidí z méně rozvinutých zemí byla na světovém trhu posilována, a aby více propojené trhy sloužily k vyrovnání a zlepšení rámcových podmínek všech zaměstnanců a konzumentů.

Zdůvodnění

(není součástí návrhu) Náš základní program obsahuje v současnosti žádnou pasáž o hospodářské politice. To by mělo vlastně jako odůvodnění stačit. Přirozeně jsou tu ale důvody, proč je návrh lepší, než jiné alternativy, z nichž 3 nejdůležitější jsou.

Obsah

V tomto hospodářsko politickém programu jsou základní hodnoty Pirátů a dříve uzavřené koncepty (podílnictví, transparence, princip sítě, bezplatná hromadná doprava, existenční jistoty, ….) zohledněny, stejně jako zkušenosti z humanitních a ekonomických věd (problematika dluhů, oceňování zdrojů,…) K tomu jsou navíc všechny důležité oblasti hospodářské politiky krátce zmíněny.

Širší perspektiva: základy místo detailů

Základní program je tu kvůli základům. Stejně jako u jiných témat je důležité, abychom se shodli na základních hodnotách a ty v programu sdělovali. Konkrétní návrhy na změny a řešení hospodářskopolitické povahy patří do volebního programu nebo do zemských programů. Základní program je v ideálním případě základna, ze které jsou odvozovány konkrétní vývody řešení, ale minimálně musí definovat základní postoj strany k hospodářsko-politickým tématům.

Rozsah: Krátké a výstižné

Hospodářská část v našem základním programu by neměla být nějaké mnohostránkové prozaické dílo, ale její rozsah by měl být v rozumném poměru k ostatním tématům. Měla by být psána podobným stylem.

PA118 Důchodový systém 21. století

Inge Schmidt-Barthel / Mauri Fischbein / Manfred Plechaty

Shrnutí

My Piráti, se zasazujeme o trvale udržitelné potlačování chudoby ve stáří.

Znění návrhu

Preambule

My, Piráti, se zasazujeme o trvale udržitelné potlačení chudoby ve stáří, která přímo následuje po desetiletí selhávající důchodové politice. Tak je třeba přizpůsobit důchodový systém dlouhodobému cíli nepodmíněného základního příjmu. Každý člověk v důchodovém věku musí obdržet minimální důchod, který mu zajistí jistou existenci a důsledné společenské vyžití. Proto musí být dosavadní důchodový systém přenastaven takovým způsobem, že budoucí důchodci znovu budou moci vycházet z jisté důchodu. K dosažení tohoto cíle, musí být důchodový systém přenastaven tak, že základ jeho příjmů se rozšíří a silnější se budou odpovídajícím způsobem podílet na zdravotním pojištění.

Modul 2

Základní přístupy k základní rentě

Všechny současné důchodové systémy, zaměstnanecké příspěvky a penze ve veřejné správě budou svedeny do jedné důchodové pokladny. Všechny zdanitelné příjmy a příjmy z kapitálu budou zatíženy povinností platit příspěvky na důchody. Žádná profesní skupina nebude vyjmuta, veškerá omezení budou zrušena. Všichni v německu žijící lidé budou platit do důchodové pokladny v závislosti na svých příjmech. Příspěvky OSVČ se budou řídit jejich výsledky, takže jejich existence nebude ohrožena.

Důchody se budou pohybovat v rozmezí mezi minimální a maximální hodnotou.

Důchody budou ročně zvyšovány o určitý faktor, který bude zohledňovat inflaci. Tento faktor bude kromě toho zohledňovat i další náklady, jako např. cenu lékařské péče.

Státní důchodová pojišťovna bude zodpovědná sama za sebe, bez přímé státní účasti. Stát pouze schválí zákonný rámec její činnosti. Důchodové pojištění je účelově vázáno na důchody.

Zdůvodnění

Všeobecně

Tento programový návrh je založen na LiquidFeedback-návrzích i4218 a i4448 a programové pozici P 80 uzavřené na Zemském stranickém sjezdu 2012.1 ve Straubingu a na programové pozici pro 21. století-nediskriminující variantě uzavřené na Zemském stranickém sjezdu 2012.2 v Maxhütte-Haidhof. Piráti z akční skupiny 60+ z Bavorska a akčního kruhu Chudoba ve stáří a důchodová politika ze Severního Porýní-Vestfálska vypracovali z původně konkurenčních návrhů jeden společný modulový návrh. Proto může Spolkový stranický sjezd rozhodnout o směřování důchodové politiky. Společně chceme dále pracovat na budoucnosti důchodové politiky.

K modulům 1 a 2

Ztroskotání současné důchodové politiky má následující důvody:

  • dávky nezávislé na příspěvcích, které se staly nevyrovnanými
  • finanční základna není vyrovnaná (jen zaměstnanci ve veřejném sektoru platí, státní zaměstnanci a OSVČ ne, výnosy z kapitálu nejsou zohledňovány)
  • strop pro odvody (nižší zapojení lépe vydělávajících)
  • svévolné vypouštění (důvod je výrok Spolkového ústavního soudu 1BvL 10/00 z 27.02. 2007) zaměstnaneckého důchodu z ústavy (zásada rovnosti a ochrany vlastnictví jsou zrušeny)
  • demografické změny (stále méně plátců, pohyby obyvatelstva v EU)

Podporovaná tímto nespravedlivým dělením mezi pracujícími, bývalými OSVČ a důchodci, to vede k prohlubující se chudobě ve stáří a v důsledku toho k vznikajícímu generačnímu konfliktu.

Náš nástin řešení poskytuje starší, ale i následujícím generacím, důstojný podzim života s dodatečnou možností, zřídit si soukromé nezdaněné spoření včetně silnějšího zapojení zaměstnavatelů.

Při zavedení Nepodmíněného základního příjmu může být tento systém rychle a efektivně upraven na novou situaci.

Tento modulární návrh má sloužit jako základ, který má být dále rozvíjen. Po tom, co bude návrh vložen do programu, je plánováno vypracování návrhu financovacího a příspěvkového modelu. K tomu je třeba si napřed ujasnit, kolik peněz bude mít budoucí důchodová pojišťovna k dispozici.

Přenastavení důchodového systému musí probíhat sociálně citilvě a pokud možno s malou zátěží pro stát. Přesný způsob musí být teprve zpracován.

Je třeba začít nejprvě se zvětšením příjmové báze, např. důchodovými odpočty na kapitálové výnosy nebo zrušením stropů pro odvody.

Ačkoliv je pravidelné roční započtení těchto stropů dost náročné (viz §68 SGB 6), jsou svévolně vybírány relativně nízko.

Není žádný důvod, proč by méně vydělávající člověk měl stále přímo nebo nepřímo platit, když lépe vydělávající od jistého příjmu nemusí.

Že je výplata důchodů poté omezena, má co dělat s tím, že ti, které méně (nebo v horším případě nic), přesto musí dosta minimální mzdu (viz také článek 1 Všeobecné deklarace lidských práv).

Zde platí také princip „Silnější podporují slabší“ (článek 20 odstavec 1 ústavy). Potom ten, kdo žije ve starobní chudobě, nežije důstojně. Aby to bylo možno financovat, musí být důchod shora zastropován. Kde tyto hranice mají přesně ležet, musí být přesně a spravedlivě spočteno.

K modulu 2

Všechny současné důchodové systémy, zaměstnanecké příspěvky a penze ve veřejné správě budou svedeny do jedné důchodové pokladny.

Všechny zdanitelné příjmy a příjmy z kapitálu (kromě zaopatření ve stáří) budou zatíženy povinností platit příspěvky na důchody. Naším cílem je zrušení stropů pro důchodové pojištění.

Protože současný rozsudek ústavního soudu říká, že víceplatící musí i více obdržet, musí být tam být prokázáno, zda min/max příspěvek je v souladu s ústavou nebo musí být určena nějaká výše příspěvku. Ten musí být ale výrazně vyšší než je dnes (5 600 €) nebo úplně zrušen.

Z celkového vkladu vyplývá financování základního důchodu s nejmenší resp. největší sazbou jako je tomu dnes ve Švýcarsku (nyní spodní hranice 13 920 Švýcarských franků, horní hranice 27.840 Švýcarských franků ročně)) pro všechny příjemce důchodů.

Spodní hranice musí pokrýt všechny nezbytné výdaje pro důstojný podzim života (definováno §1 ústavy).

Základní důchod se přepočítává periodicky vždy se změnou životních nákladů (nájemné, strava, oblečení, kultura, zdravotní péče…).

Příjmy musí pokrýt výdaje na základní rentu.

Budou vytvořeny omezené rezervy na určitý čas, např. x let, aby bylo možno být při hospodářských výkyvech flexibilní.

Výše příspěvků při zavádění Nepodmíněného základního příjmu se zakládá na tom, že výše Nepodmíněného základního příjmu odpovídá výši existenčního minima a představuje pouze pokrytí základních potřeb, zatímco základní důchod musí zaručit důstojný podzim života, takže bude vyšší (financování viz výše).

PA444 Ekonomika, finance a sociální otázky

Arne Pfeilsticker

Shrnutí

Programový návrh Hospodářství je výsledek objemné analýzy a stovek hodin angažované a do detaiů jdoucí diskuse. Svoboda, spravedlnost a trvalá udžitelnost jsou při tom základní hodnoty Pirátské hospodářské politiky.

Text návrhu

Preambule k hospodářskému programu

Hospodářský, finanční a sociální řád musí sloužit všem lidem i (celé) společnosti. Tradiční statistiky, jako např. hrubý domácí produkt (HDP) a tempo růstu, které pouze podmiňují blahobyt lidí a udržitelnost, jsou svazující, a proto už nesmí nadále být nadále určujícími veličinami pro hospodářskou politiku.

Cílem Pirátů je řád, který je svobodný, ale také spravedlivý a trvale udřžitelný.

Protože svoboda, spravedlnost a trvalá udžitelnost jsou univerzálními základními hodnotami, chceme také s ohledem na ně pracovat v národním rámci.

Krátké shrnutí

Svobodný je takový společenský řád, který vyzdvihuje individuální rozvoj člověka. Ten je ve společenském zájmu nejen posilován, ale i ohraničován. Proto jsou svoboda a odpovědnost vzájemně neoddělitelně spojeny.

Spravedlnost znamená, že všeobecné podmínky v hospodářství a společnosti jsou tak nastaveny, že každému je nejen zajištěna možnost se podílet, ale také adekvátní životní úroveň.

Trvalé udžitelnost je dlouhodobě udržitelné, zodpovědné zacházení s přírodními zdroji. Rozpočtová a dotační politika, stejně jako finanční systém musí sloužit lidem dlouhodobě.

Zdůvodnění

Skrze vypracování základnícho hodnot by měla programová pozice nabýt jasný profil.

Základní hodnoty nejsou jen dimenze, ve kterých se má pirátská hospodářská politka rozvíjet, ale také maják pro naše cíle a vize. http://wiki.piratenpartei.de/Datei:Wirtschaftsprogramm_Grundwerte.jpg

Zde představený programový návrh pro oblast hospodářství je výsledek objemné analýzy a stovek hodina a angožované a do detailů jdoucí diskuse. V iniciativě za společný Pirátský hospodářský program bude zpracován návrh, jak proměnit proud nápadů v jeden konzistentní hospodářský program.

Nestačí ale, mít jeden dobře formulovaný základní návrh, je třeba také být připraven, dojít od věty v návrhu základních principů skrze z ní odvozené cíle dojít až ke konkrétním detailům. Při tom nechceme jen provádět úpravy současného systému, ale také představovat nové nápady na reformy, které představují řešení současných palčivých problémů.

Když člověk sleduje práci akčních skupin, pracovních skupin, družstev, e-mailové bitvy na mailových konferencích a angažované diskuse na Mumblu, potom ví, že Piráti se, pokud jde o ekonomické vzdělání nemusí schovávat. Naproti tomu, jsme si jisti, že všechny ostatní strany nám tento základní demokratický proces závidí. Nejen, když jde o analýzu problémů, ale také při návrzích řešení, spolupracujeme „v čele“ všichni.

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
zo/docs/bochumska_stanoviska.txt · Poslední úprava: 24.07.2013 12:17 autor: Mikulas Peksa