• @cen_zo has delete permissions
  • @cen_regp has read permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Dopis španělskému velvyslanci

Dopis byl odeslán dne 9. 1. 2010 na adresu španělského velvyslanectví jak v českém, tak v anglickém překladu.

Asociace uživatelů Internetu v. Sdružení autorů a vydavatelů

Vaše Excelence,

Nejvyšší soud Španělského království na konci roku 2009 zamítl kasaci ve sporu z roku 2004; podle rozsudku musí španělská Asociace uživatelů Internetu (Asociación de Internautas, AI) zaplatit za neoprávněný zásah do osobnosti Sdružení autorů a vydavatelů (Sociedad General de Autores y Editores, SGAE) a Eduarda Bautista Garcíi odškodnění ve výši 36 000 Euro (asi milion Kč).

Českou pirátskou stranu znepokojuje, že se argumentace soudu vůbec nevypořádala se svobodou projevu a bez dalšího upřednostnila ochranu osobnosti právnické osoby. Soud se v odůvodnění nevypořádal s čl. 20 odst. 1 písm. a španělské ústavy, která svobodu projevu zaručuje podle Všeobecné deklarace lidských práv. Soud nezohlednil fakt, že sdružení vykonávající oprávnění kolektivní správy mají veřejnoprávní charakter. Soud se rovněž nezabýval kontextem, že sdělení nebylo šířeno sdělovacími prostředky, ale bylo součástí celosvětové sítě Internet, čemuž by měl přizpůsobit argumentaci. Například doména putasgae.org může mít v jazyce jiném než španělštině (tím spíš, že je to mezinárodní doména) obsah nezávadný.

Sdružení autorů a vydavatelů má prvky veřejnoprávní korporace, protože vykonává některé činnosti vyhrazené státu na základě zmocnění zákona; představa kolektivního správce jako veřejnoprávní korporace odpovídá i právu Evropské unie. Svoje oprávnění získávají až na základě povolení ministerstva kultury a patří k němu rozsáhlé pravomoci, např. podle čl. 20 odst. 4 písm. c zákona o duševním vlastnictví spravuje práva duševního vlastnictví těch, kteří souhlas zatím nevyjádřili.

Kvůli veřejnoprávnímu charakteru měl soud aplikovat snížený režim ochrany osobnosti: Podle Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod lze svobodu projevu omezit jen v případech nezbytných a z judikatury Evropského soudu pro lidská práva vyplývá, že osoba, která se dobrovolně rozhodne vstoupit do veřejného (např. politického) života, musí počítat se sníženou ochranou; uvedené platí jak pro fyzické osoby, tak pro právnické osoby, tedy i kolektivního správce. Česká pirátská strana nesouhlasí s výkladem, podle něhož veřejnoprávním institucím (a tedy dokonce i státům) přísluší právo na ochranu osobnosti, protože smyslem lidských práv je hlavně ochrana před svévolí státu. Uvedený extenzivní výklad tím, že přenáší lidská práva na veřejnoprávní instituce, nešetří podstaty a smyslu lidských práv. Uvalení likvidační pokuty na Asociaci uživatelů internetu za odpor proti veřejnoprávní instituci považujeme za nepřijatelné.

Česká pirátská strana by uvítala, kdyby uvedené rozsudky zrušil ústavní soud Španělska, nebo Evropský soud pro lidská práva. Českou pirátskou stranu stejně jako ostatní pirátské strany znepokojuje, že Španělsko nerespektuje úmluvu, čímž poškozuje nejen ty, jejichž svobodu projevit nesouhlas s veřejnoprávními institucemi omezuje, ale ostatní státy – smluvní partnery.

Uctivě Vás žádáme, abyste tento dopis předal vládě Španělského království.

S pozdravem

Jakub Michálek vedoucí zahraničního odboru České pirátské strany

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
zo/2_2010.txt · Poslední úprava: 23.06.2012 21:45 autor: tomas vymazal